41Ngay wik inan waa'ānga: aak ngamparamiy wunana nil piip-kunchangana way min nungantaman ma'mangkaman thee'ow nungant puk nungantamakana -- puth yippaka nil puk manya, nil emowan-a, an ep-paththama thee'ow nungant. Nil puk manyana yippakan iiy-iiyan-a, pam wanch pi'-pi'anamangana ma' thanttang pi'-pi'ayn nunang, puk manyana. Thananiya ma' thanttangan pi'-pi'ayn nunang puth nil puk many iiy-iiyan. Ngul-ngulan ep moom ngul iiyow, a' way min ma'mangkaman piip-kunchantaman pi'-pi'ow. 2Pam wanchang pi'-pi'antan nunang puk manyana a' puth-a, yuk way min nungantam anangana aak-aakanakaman nil pam pi'anan weenow. 3Ananiya ke' ngamp yimananganwey. An ka'athaman nil Christ.ana ke'an yippak wamp-a, ngampiya ke' puk manyiy yimanangan iiy-iiyamp. Wik ngench thayan keenkanam anangana an ke' moom ngamparam iiy-iiyin. 4A' aakan kan-ngul wamp nil God.angan nhengk nungantaman kuchow ngamparana. Nil aak iikanakan wampa puk many kaath-kunchantaman aak-ngeeya. A' nil wik thayan Jews.antam anangana ngeey-ngeeya. 5Nilan wampa nil yipam uthamow ngampara a' putha nil yipam kaa'-piichanathow pam wanch than yipam puk God.antam weenayna -- than pam wanch anangana kaangk wik thayanan ngeeyaynana.
6Nil God.angana Ngeen-Wiy nhengk nungantam alantaman kuch ngampar ngangk ngamparangan wunowa anan yipam meenathow ngampar ngamp puk nungantaman. Nil Ngeen-Wiyana pechan God.antana, “Piip-ang, piip ngatharam-ang, piip-ang.” 7Wik ngench thayan keenkanam anangana ke'-ngul iiyayn ke' moom niiyantamana, an ya'-ngul, an puth niiyana puk nungantam ngul God.antaman. A' nil God.angan ngul thee'ow niiyant ma'mangkam nilaman pi'-pi'an puk nungantamakana.
Kuchek Ngatharamana Way Wunar Niiyantamana
8Aak ka'athamana, aak an-aniyangan niiy God.an yippak ke'an mee'miy nunangan-a, niiyiya ma' oony way yot al-alantangan iiy-iiyana, ma' God.antangan-a, ke'am iiy-iiyana, ya'a. 9Puth niiy kan-ngul mee'miy nunang God.ana, a' putha nil God.angan kan-ngul waa'an niiyang puk nungantamana. Niiy ngul koyam ngeenak weentana oony way al-alantan e? Than thayan ya'a, than mich pongama! An niiy ngul ngeenak oony mich al-alantaman wik puthaman ngeeyana? 10Niiy church Jews.antamakan Saturday thon-thon ngoonchaniy a' puth kep thon-thonangan, a' puth kaap thon-thonanganiy-a, may pi'anakan yumpaniy. Ngul niiy ngaantam-ngeeyaniy min yumpow niiyang ey? Ya'a! 11Kuchek way wunar niiyantamana. Ngay niiyangan aak-ya'ang thaa'-aath-aathang ey?
12Niiyalang ngurp ngatharam-ang, ngay thaa'-mamanang thawang niiyant, niiy woyan ngatharam ke' wakin ey? puth ngampiya ke' ngurp ngampama. Niiyana way ke'am yumpan ngatharan ya'a. 13Niiy kan konangam pi'-pi'aniy ey? ngay ka'athaman wik waa'ang niiyant ey? ngay aak angman wunang Galatia.anga puth ngayang weech-weechanya, puth ngay nanpalan wik minan waa'-waa'ang niiyantan ngay aak anganiy wun-wunanga. 14Ngayangan weech-weechanya, kemp way-wayamim wunanga, niiyaniy kaangk ke'a yaaka' thathān ngayanga. Ngul niiy ngayang way-way pi'an ey? Ya'a. Niiy minam pi'-pi'an ngayangwey, ke' ngay ngaantiyongk inpal keny ukanga, minam anman pi'-pi'an ngayang ke' niiy Christ Jesus.an yimanang minam pi'in nunang. 15Aak an-aniyangana niiyiya ngangk minang iiy-iiyana! Ngul niiy ngeenam wik ngatharamana kaangk ke'-ngul ngeeyāna? Niiyiya ka'athamana kaangk paththam wunan ngathara. Ngaywey thawing niiyant, “Mee' niiyantam ngathar thee'ān ow!” niiyan thee'inar. 16A' niiy wanttak ngula iiyaniy, niiy ke' kul thamp iiy-iiyaniy ngathar minam ke'-ngul iiy-iiyaniy ngathar puth ngay mee'angam thawang niiyantana.
17Than pam wanch wiy anangana, way thaa'-aath-aathin niiyangan-a, than muukamantana ke' than kaangk paththam wuntan niiyantana, nil ya'a, yaan wik uuyamantan. An than kaangk paththam way yumpayn niiyantanweya. Than kaangk niiyana man-mangkam thee'ān ngathar a' thanang ngul monkan-wakāna. 18Than nath kan-kanam kaangk wuniythan niiyant-a, an min paththam. Puth thanwey min iiyayn niiyant thonakamana! Ngay nath niiyantangan wuning-a, nath ya'a, thanwey min iiyayn niiyant. 19Niiyalang puk ngatharam-ang, ngayan ma'-yotam ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyang a' putha ngay ma'-yotamana ma' wak-wakanga niiyangan, ma'-aath-aathang niiyangwey niiy yipam koyaman weentān nungant Christ.antana niiy yipam ke' nil anman weenāna. An ke' kaath pi'an wanch iimpanangana thayanathan nungamang puk manyan yipam aak-ngeeyowanta. 20Ngay pal niiyantang nangan wuning inmanweya, ngayan yipam minangam pi'ing niiyang. Puth kuchek way wun ngathara, niiyang anman ngaantam-ngeey-ngeeyangweya.
Niiy Kan In Ngeeyiya Wik Kath Pulantam Hagar.anga A' Sarah.anga
21Niiy kaangk wik thayanan monkan-wakān ey? Puth niiy wik ngench thayanan niiy mee'miy ey? 22Lat ngench thayanangan keenkanaman umpin-a, Abraham.an waa'in nil puk wuut kucham nunganta. Nil puk wuut thonamana wanch Hagar alangan kalana, nil wanch inman workan iiy-iiy pulantan Abraham.anta, a' Sarah.antana. Nil puk wuut thonaniya wanch Sarah alangan kalan, wanch thum nungantam alangan paththam kal. 23Abraham.antan nhengk nampa Ishmael, wanch alantaman workan iiy-iiy pulantan, nil aak-ngeey ke' puk ngamparam yimanangan aak-ngeeyantan, puth nhengk nungantam, Isaac.ana, wanch thum nungantam paththam alantamana, nil aak-ngeey thamp puth piip God.angan kaa'ngak nunang Abraham.an puk nungantaman thampan aak-ngeeyowa. 24Nil Hagar.ana workan iiy-iiy pulant, puk manyana yimanangan thamp, workan iiy-iiy wiyantan. Ngay puth yaan waa'ang nunang kaath-kunch Hagar.ana, ke' wik thayan yimanangan piip God.angan thee' Moses alantana, aak yoyk ang kenyan Sinai angan. A' puth ngay yaan waa'ang nunang wanch Sarah.ana, wanch thum paththama an nil ke' wik yimanangan piip God.angan kaa'ngakan Abraham.antan. 25A' putha nil Hagar.ana ke' yoyk Sinai yimanangan aak Arabia angmana, a' puth nil ke' pam wanch yimanangan thamp aak pi'an Jerusalem.angan wuntana, puth thanwey kaangk wik thayan kath anman monkan-wak-wakayna. An ke' thana puk nungantam wanch slave alantamanwey. 26Puth ngampaniy-a, ke'a wanch thum paththam alantam puk inanganwey a' putha piip God.antaman Jerusalem nyiingkanam aak in keny heavenangan-a, an ngampar -- aak ananiya slavesant ya'a. An puth ngampaniya aak angman wunāmp Jerusalem nyiingkanam in keny heavenangana. 27Nil pam Isaiah alangana wik inangan keenkanam umpa lat ngench thayanangan:
“Nint wanch puk ke'anangana -- ngangk min wunāna.
Nintana ngangk minang wik pechānweya, wanch ninta ke'aman ngeechanan puk kalanakana.
Nungkway pam nungkaramang yaan wantiy nintanganwey-a,
puth nintaniya puk yot ep uwāna,
nil wanch anana pam nungkaramang yaan wuniypul-a,
an puk yot ke' uwiya, ya'a.”
Nil pam prophet Isaiah anana yimanang thawa.
28Nil Isaac.an aak-ngeeya an puth nil piip God.ang kaa'ngak pulang Abraham.ang pul Sarah.ang puk pulantan kuchow. An puth aak yimanang wunana, ngurp ngatharama, niiyiya puk God.antama nil puth kaa'ngak puk nungantaman waa'ow niiyang. 29Aak keenkanamana puk kucham inangan wunpula, nil puk slave.an Ishmael.ana, aak-ngeeyan ke' puk ngamparam yimanangan aak-ngeeyantana. Nil way yump nungant Isaac.antana, puk alantaman wanch thum paththaman alantaman. Nil thampan aak-ngeey puth Ngeen-Wiy God.antam alangan kemp thayanath pulang Abrahama puth Sarah.ana pul puth wuut wanchinth ngulweya. In aak yimanangan wun. Pam wanch wiy anangana thana ke' puk slaves, puth than kaangk anman wik thayan kath monkan-wak-wakayna, a' puth than way yump-yumpantan niiyantan niiy puth ngangkangam pi'-pi'aniy wik God.angan kaa'ngak niiyangana. 30Nil piip God.an thaw nungant Abraham.antan kuchow pulang ma' kaath pukan aak thonak kan iiyowpul wanch slave.ana puth puk nungantaman. Nil puth piip-kunchangana way min ke' thee'iyant puk alantan wanch slave.angan kalan ya'a, puth nilaniya ep thee'iy way min ma'mangkaman puk alantan wanch thum nungantamangan kala. 31Ngurp ngatharam niiyalang, ngamp yimanangan ke' puk wanch slave alantaman ya'a. An ngampaniy puk ke'a wanch thum paththam alantamana!