Ngampiy Paththama God.an Ngangkangam Pi'-Pi'āmp Nunang
31Niiy pam wanch aak Galatia.angan wun-wunaniya kuchek wayamaniy ey? Ngul nil wee'ang mee'-wichan niiyanganiya? Niiy ngul ngeenak wik thanttaman erkam ngeeyaniya pam wanch al-alantaman thanan thawantan niiyant wik an-anman pi'-pi'ān wik thayananiya? Puth niiyaniya engkanangam kan ngeeyana nil Jesus Christ.an yuk wuuyanangan uthama. 2Kan niiy waa'ān ngatha! Nil ngul Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp niiyantana puth niiyan wik thayanan ngeey-ngeeyan, anpalanwey ey? An ya'a! Nil wamp niiyanta niiyan puth wik minana ngangkangam pi'-pi'an ngul Christ.antamana. 3Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangana thayanath niiyang ka'atham anpalman niiy ngangk niiyantaman thee'an Christ.antana. Yaa, yimanang ngulana, niiyaniy ngaantam-ngeeyaniy niiyan ke' thayan niiyam iiy-iiyaniy putha niiy ngaantam-ngeeyaniy niiyaniya kaangk ke'-ngul nunang Ngeen-Wiy God.antaman ngangk niiyantangan wunow. Niiyant ke' kuchek way-wayaman wunow, ya'a. 4Niiy kan mee'miy nil Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp niiyantan, nil ma'-aath-aath niiyang, pam wanch nyiingkanam yump niiyang. Ngul aak-ya'ang wamp niiyant ey? 5Nil God.angan Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch niiyantan putha work pi'-pi'anam anangan meen-meenathan niiyantan niiy puth wik thayanan ngeey-ngeeyaniy anpalan ey? An ya'a. Nil piip God.angan kuchan Ngeen-Wiyana a' nil work pi'-pi'anam meen-meenathan niiyant niiyan puth wik minan ngeeyan a' ngangkangam ngul pi'-pi'an wik minana.
6Niiy kan anan ngaantam-ngeeyān Abraham.ana. Lat ngench thayanangan waa'an, “Nil God.an thawa nil pam Abraham.ana min nil puth piip God.an ngangkangam pi'-pi'ana.” 7Niiy ngaantam-ngeeyāna: thana pam wanch anangana piip God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunangan-a, ananiy-a, ke' than kampan Abraham.antaman. 8Aak keenkanamana nil God.an thaw lat ngench thayanangan than Jews ya' al-alangan ngangkangwey pi'-pi'iythan nunang-a, nilaniya kon-ngathowana way thanan yump-yumpin amanamana ke'-ngul ngaantam-ngeeyow ya'a. Lat ngench thayan keenkanam alangana waa'an nil piip God.angan wik minana waa' Abraham.ant nilan thaw, “Nintana ngayangan-a, wik ngeeyangan, yaa, puth amanamana, ngay ngul min iiy-iiyāng pam wanch ma'mangkamantan aak thon-thonang nath-nathan wuntan.” 9Nil Abraham.angana God.an ngangkang anman pi'-pi' nunang, a' nil piip God.ana min anman iiy-iiy nungantan. An yimanangan-a, nil min iiy-iiyan thant pam wanch al-alantan than ngangkangan pi'-pi'antan nunang God.ana.
10Than puth pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan ke' than-thanamaniya ngul pi'-pi'ayn wik thayan ma'mangkaman Jews.antamana a' anpalana, nil God.angan ngul yalmathow thanang nungantakama. An puth than pam wanch min ya'a. Than wik thayan ma'mangkamana minaman ke' pi'-pi'iythan ma'-yotamanwey ya'a, puth anpalana nil God.angana wayathow thanang pam wanch ananganiya, nil puth Moses alangan lat ngench thayanangan keenkanaman wik inangan ump, “Nil God.angan wayathow pam wanch anangan thanang ke'an wik thayan ma'mangkaman ngeey-ngeeyayna.” 11Nil pam God.antam thon alangan keenkanaman ump thamp lat ngench thayan angana, “Than pam wanch wee'-wee'anangan ngangkangan pi'-pi'antan nunang God.an-a, nil thathan thanang ke' mina an than aak nungantamang angman wunayn aak umpuyama.” Wik anan ump. Nil puth wee'angam wik thayan ma'mangkam anangan ngeey-ngeeyiya? an ya'a. Wik inan engkanang wunan ngampar. 12Pam wanch wiyangana kan-kanam paththam ngaantam-ngeeyantan thanttakamana than ke' ep-paththam wik thayan ma'mangkam anangan ngeey-ngeeyantana, an ya'a, than ke'ama thawantan piip God.antan ma'-aath-aathow thanangana. Lat ngench thayanangana keenkanamana nil God.angan waa', “Nil wee'angan wik thayan ma'mangkaman ngeey-ngeeyow-a, nil anan-a, man-yetham aak umpuyam ngul wun-wunow.” An puth ngampa wik thayan ma'mangkamana ke'am ngeey-ngeeyanamp, ya'a, ngampiya ngangkangan pi'-pi'āmp nunang Jesus Christ.ana ngampan yipam aak umpuyam wun-wunāmp nungantangana.
13Aak an-aniyangan nil Jesus.an utham-a, nil God.angan way yump nungant. Lat ngench thayanangan keenkanaman thawa, “Than wee'-nath waanchiythan nunang yuk wuuyanangan-a, nil God.angan way yumpan alantaniya yuk wuuyanangan pungin nunangana.” Yaa, nil God.angana way yump Jesus.antan, ke' ngampan uthamimp-a, puth ya'a, nil utham ngamparamana. Puth imanaman-a, nil piip God.angana ke'-ngul wayan yump-yumpow ngamparana an ya'-ngul puth nilaniya way kanam yump nungant Jesus.antan ke' nil ngamparan wayan yumpiy piip God.angana. 14Nil God.angana way yumpant Christ.ant nilan puth kaa'ngak keenkanam Abraham.ana, nilan thaw nungant, “Ngay min iiy-iiyāng pam wanch ma'mangkamant puth ngangk min wun ngathar nungkaram anpalana.” Ke' ngampangan wayathiy God.angana, puth ya'a. Nil Jesus Christ anan wayath nunangan-a, nil min anman iiy-iiy pam wanch ma'mangkamantan aak nath-nathan wuntan. Than pam wanchang nathweya God.an ngangkangaman pi'-pi'iythan nunangan-a, nilana min iiy-iiyow thant putha Ngeen-Wiy nungantaman kuchow thanta ke' nilaman kaa'ngak ngampanga.
Nil God.angan Keenkanaman Wikan Kaa'ngak Nunang, Abraham.an
15Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, ngay kan wik inan engk-engkanang waa'āng niiyantweya, than pam wanchangan ngeen thakan yumpantan anpalana. An ke' pul kuchamangan wik yumpanpul pulantakamana. A' pulaniya latangan umpanpul putha namp pulantam thamp umpanpul latang angman yipam meenathowpul wik anangan pi'owpul. Amanamaniya pulan wik ke' epankathiypul wik thonak ngulana, ya'a. Wik thonam anman wunow pulantana. Pul wik anman pi'owpul, wik thonangan ngulana ke' mut thu'iypul, an-anman wik pulaman yumppul-a, an-anman wun-wunowana. 16In aak yimanangan wunana: nil piip God.angana wik kaa'ngakana Abraham.ana a' putha kampan nungantam thonam anan thamp nil ngul-ngulan wampowa -- nil anan Christ.ana. Lat ngench thayanangan keenkanaman ke' waa' ya'a nil God.angan wik anan kaa'ngakana kampan yotam nungantam Abraham.antamana thantaniy-a, ya'. Wik ananiy kaa'ngakan thonam anan thonakama ngul-ngulan wampow Christ anana. 17Wik ngayan thaw-thawang-a, wik inana: nil God.angan kaa'ngak nunang Abraham.ana puth God.angan wik anan ke' pipiy, ya'a. Nil anan ngul yumpow nilaman kaa'ngakan. Ngul-ngulaniy-a, an-aniyangan-a, kaap four hundred and thirty.ang want-a, nil God.angan wik thayan anangana thee' Moses alantan. Wik nilan kaa'ngak Abraham.an-a, nil ke' pip, ngul-ngulan-a, ep ngul yump, min iiy-iiy pam wanch ma'mangkamantan aak nath-nathan wuntan. 18Nil piip God.angan nath kaa'-piichanathiy pam wanchana puth than wik thayan anangan ngeey-ngeeyin anpalan-a, nil aak-ya'ang kaa'ngakan Abraham.an, puth ya'a, nil kan-kanama wik min kaa'ngakana Abraham.ana nil puth God.an mina.
19Nil ngul God.angan wik thayan anangan aak-ya'ang thee' ngamparaniy ey? Ya'a. God.angan thee' ngampar wik thayan anangan yipam thaa'-aath-aathow ngampang ngamp wayan yump-yumpampa. Nil kaangk ngampan yaan paathāmp wik thayan anangan pi'-pi'āmp aak-aakanakaman nil Christ ngul wampan. Nil pam anman nil God.angan kuchow nunang, nilaniya wuut mangk Abraham alantaman wampan. Than ngaantiyongk al-alangan wik thayan thee'in nungant pam thonam alantan Moses.antan. Niliya wik thayan anangana thee'ow ngul pam wanchantan. 20Puth nil piip God.ana ke'am thaw pam thonan waa'ow nungant Abraham.antan wik anan nilam God.angan kaa'ngakan nunang Abraham.ana, ya'a. An nilam God.ang thonakam waa'anta.
Nil God.angan Wik Thayanan Ngeenak Thee' Moses.antana?
21Nil God.angan wik thayan anangan Moses.antan thee'-a, an nil meenath ngampar nil Abraham.an aak-ya'ang kaa'ngakan ey? An ya'a! Ngamp pam wanch nyiingkanam ke' iiyimp anpalman wik thayanan ngeey-ngeeyampa. Puth wee'angam kan-kanaman wik thayan ma'mangkaman ngeeyimpa? Pam wanch ya'-ya'ama. Ngamp nath wik thayan ma'mangkaman ngeeyimpwey-a, ngampaniya pam wanch nyiingkanam iiy-iiyimpwey wik thayan anpalana. Puth ya'a, ngamp min ya'. 22Nil God.an thawana ngamp pam wanch ma'mangkamana aak inman wunanamp-a, worldang-a, way yump-yumpanamp puth anpalana ngamp minan ke' yumpimp ya'a. An ke' ngampangan oony way alangan ma'ang mam thaach-thaachan ngampang way anman yump-yumpāmpana. Nil piip God.angan kaa'ngaka an nil kaa'-piichanathow ngampang ngamp anangan Jesus Christ.an ngangkangaman pi'-pi'anamp nunanga.
23Aak ka'athaman-a, nil Jesus ke'aman yippak wamp-a, nganwey yaan paath-paathan wik thayan nganttam Jews.antam anangan pi'-pi'in. Wik thayan anangana an ke' than thaa'-aath-aathin nganang meenathin nganta nil God.angan wanttakan kaangk ngananiy iiy-iiyānweya, puth wik thayan al-alangan ke'am minan yumpin nganang ya'a. Ngananiya ngeechanan ngan ke' puk manyiy yimanangan, ke' wik thayan al-alangana mee'-path-pathathin nganang, ma'-thayanam pi'-pi'in nganang aak-aakanakaman nil Christ ngulan wampa. Nil wamp-a, nil meenath ngant ngan min ngulan kaangk weeninwey-a, ngan ngangkangam pi'-pi'ān nunanga. 24An ke' wik thayan al-alangan ma'angam pi'-pi'in nganang. Puth Christ ngulan wamp-a, nil meenath ngant ngul nilan ep-paththam min yumpiy nganang ngan wee'-wee'anangan ngangkangaman pi'-pi'in nunangana. 25Yaa, nil puth kan wamp Christ.ana, ngan ngangkangam pi'-pi'anan nunang. An puth ngan ke'-ngul weenanan wik thayan al-alantan pi'ayn nganangana an ya'-ngul.
26Niiyiya ma'mangkamana puk God.antam ngul, putha Christ Jesus.anta niiy puth ngangkangam pi'-pi'aniy nunang ngul. 27Niiy ngangkangaman pi'-pi'an nunang Christ.an-a, niiyangana kootra ngakang kuungkin ngul. An ke' niiyana kanam eman ngula a' nilan Christ ngangk niiyantangan wun-wunan yipmam ma'-aath-aathow niiyang niiyan yipam minam iiy-iiyān ke' nilan minam anman iiy-iiyana. 28Ngamp anangan Christ ngangkangaman pi'-pi'anamp nunangan-a, an ke' ngamp thonam ngul weenampa. Niiy nath Jews-a, nath Jews ya'a, niiy nath work iiy-iiyaniy thant wiyant-a, nath ya'a, niiy nath pam-a, ya' natha wanchweya, puth kana, nil piip God.angan thath-thathana ngampang ma'mangkamana ke' thonama, ngamp karpam iiy-iiyanamp nungantang. 29Niiy nath kan-kanam Christ.an ngangkangaman pi'-pi'in nunangan-a, an ke' niiyaniya wuut mangk Abraham.antam wampan a' God.angana min ngul iiy-iiyow niiyant an puth nilaman kaa'ngak Abraham.ana min iiy-iiyow ngampar.