Nil Paul.an Koyam Ngul Iiy Aak Jerusalem.akan
21Kaap fourteenang want ngayang ngulan-a, ngay koyam ngul iiyang yiipam aak Jerusalem.aka. Pul Barnabas-a, putha Titus.ana pul ngatharang iiypul. 2Ngayan iiyangana nil puth piip God.an thawar iiyanakan. Aak angan Jerusalem.angan-a, ngay wikak iiyang pam manth-thayan al-alantangan than churchan pi'-pi'antan, than anangaman. Ngay waa'ang thant wik anangan ngayaman thaa'-aath-aathang pam wanch anangan than Jews ya' anangana. Ngay puth kaangkwey than manth-thayan al-alangan wik ngatharam ngayan waa'angan-a, minam ngaantam-ngeeyayn, puth ngay kaangk ke' work aak-ya'ang iiyānga! Ngay kaangk work minam anman iiy-iiyānga! 3Nil ngurp ngatharamana Titus.ana, Jew ya'a, nil pam aak Greece punchana, puth than pam manth-thayan Jews al-alangana ke'am thaachin nunang aak woyan Jews.antaman wak-wakowana ngeenan waa'antan ngeen-wiy pe'anan umpanakana. 4Puth pam puungk wiy anangan epa than kaangk ngeen-wiy pe'anan umpayn nunang. Than waa'win than ke' kuunch ngamparam yimanangan, ke' ngangk thanttaman kanaman thee'in God.antan yimanang, puth thana yaan muuk-muukamin, than puth ngurp min ngamparam ya'a. Thananiy wampin wikakana yipam ngeeyayn ngan wik want-wanttakan waa'ān woyan Christ.antamana. Ngan waa'ana ngan monkanan-wakanan nunangan-a, aak woyan kath keenkanamana an ke' moom ngamparam ya'-ngul kanam minch aniya. An puth thananiya kaangk ke' wik nganttaman ngeeyayn ya'a. Than kaangk thaachayn ngampang aak woyan Jews.antam anman wak-wakāmpa. 5Thananiya wik wayanang waa'-waa'in, a' ngan wik thanttaman ke' ngeeyan, ya'a. Than wik Christ.antam ke' wayathayn, wik nungantam min kan-kanam paththam. Ngan kaangk wik nungantamana min engkanang wunow niiyanta.
6Than pam manth-thayan anangana ke'am thawin ngathar wik thon ngulan waa'ānga, ya'a, than wik ngatharaman minam ngeeyin. Ngay ke' ngaantam-ngeeyanga ya'a than nath pam pi'an, nath ya'a, nil puth God.angan ke' thathan kemp yoon ngamparamana an ya'a, nil ep-paththam ngangk ngamparam an pekan thathan min natha, natha ya', waya. Than pam pi'an il-ilangana ke'am thawin ngathar wik thon ngulan waa'āngana, ya'a. 7Than ep kan-kanam ngaantam-ngeeyin nil God.ang work anan thee'ar wik minan waa'-waa'āng pam wanch Jews ya' al-alantan ke' nil Peter alantan work thee'a wik minan waa'-waa'ow pam wanch Jews al-alantana. 8Nil piip God.angan nilam thonakaman ngangk thayanathan ngayangan yipmam wik minan waa'-waa'āng Jews ya' al-alantanweya. Aakan yimanangweya, nil God.ang anman thonakam ngangk thayanathan nunang Peter.ana wik minan waa'-waa'ow pam wanch Jews al-alantan. 9Nil James-a, Peter-a, putha John thaniya ke' pam moom iiy-iiyantan. Thanan ngaantam-ngeeyin nil God.angan work ngath inan pi'an thee'ar wik minan waa'-waa'āng pam wanch Jews ya' al-alantan. Puth thananiya ma' thuth-thuthin nganang Barnabas.angan, an meenathan ngan ma'mangkamana karpam workan iiy-iiyanan nungant piip God.antana. Ngan yot anman puth karp thawan ngan Barnabas.angan workan iiy-iiyān thanttangwey Jews ya' al-alantanganweya, thananiy-a, work Jews al-alantangan iiy-iiyayna. 10A' thananiya thawin ngant ngan ma'-aathān thanang pam wanch Christians ananganwey aak Jerusalem.angan wun-wuntanwey, than ma'mangkiy ya'ana. Ngay kaangk paththam ma'-aathāng thanang.
Nil Paul.ang Wak Nunang Peter.an Aak Antioch Angman
11-12Ngul-ngulana nil Peter.ana um kungk iiy aak Antioch aakanakan. Nil puth Peter alangan-a, may mungk-mungk thanttang Jews ya' al-alantanganwey aak angmaniya, ngul than pam puungk wiy anangan Jews wampin nil James.angan kuch thananga. Than pam al-alangana ngaantam-ngeeyin than nath mayan mungkiythan Jews ya' al-alantanganwey-a, than kaa' wayathayn thanttakamana puth than Jews ya' al-alangana ke'am monkan-wakin aak woyan Jews.antam anana. Nil puth Peter.ana winynyang mo'a pam al-alantamanwey a' puth nilana ke'-ngul mayaniy mungk thanttang Jews ya' al-alantanganwey. Ngay wakang nunang Peter.an mee' yotantangan nil puth winynyang mo' a' mayan ke'-ngul mungk pam al-alantangan than Jews ya'aniya. 13Than pam Jews wiy anangana winynyang mo'in tham, than michim iiy-iiyin ke' Peter yimanangan mich iiy-iiy. Puth nil Barnabas thampan mich ween, man-kuchaman weena. 14Ngay thathang thanangana than ke'am ngula wik kan-kanam God.antam anangan ngeey-ngeeyina, an ya'-ngula. Ngay thawang nungant Peter alantana mee' yotantangana, “Nint pam Jew, puth nint aak thanttaman wak-wakan, Jews ya' al-alantamana. Puth yimanang ngulana, nintaniya kaangk thaachān anangan thanang than Jews ya'ana, than yipam aak Jews.antaman wak-wakaynweya! Ngul an ngeenake? Yimanangan iiyangan e? An waya!”
Than Jews Anangana Putha Than Jews Ya' Thampana Nil God.angan Kaa'-Piichanathow Thanang Than Ngangkangaman Pi'antan Nunangana
15Kaath piip nganttamana than Jews puth ngan Jews thampwey. Ngan ke' than Jews ya' anangan ya'a, ngan wayanang ya'a. Than God.an ngoongk-ngoongkam nunang. 16Ngamp kan mee'miy nil God.angan way ngamparaman kan kon-ngath nunang puth ngampan nunang Jesus Christ.an ngangkang pi'-pi'anamp nunang, amanaman thonakama. Puth pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan than wik thayan nathwey minam pi'iythan-a, yaa, nil puthangkan way thanttam anpalan ngul kon-ngathow nunang God.an. Puth aak God.antan yimanangan ke'am wun ya'a. Nil kaa'-piichanathow thanang wee'-wee'anangan Jesus Christ.an ngangkangan pi'-pi'antan nunang, Jews a' Jews ya' anangan. Ngamp puth nanpalan Jesus Christ.an ngangkang pi'-pi'anamp nunang nil yipam piip God.angan ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way ngampan iiy-iiyamp. Ngampan puth ke' ngaantam-ngeeyimp nil God.angan min waa'iy ngampang puth anpalan ngampaniy paathanampwey wik thayanan ngeeyāmpa. An ya'a. Ngamp ke' ngaantam-ngeeyimp yimananganiya, puth ngamp ke'am wik thayan ngeey-ngeeyanamp, ya' anman. 17Ngamp angman karpam nenchanamp Christ.antanga puth ngampaniya kaangk nil God.an kon-ngathow nunang way ngamparam anpalana ke'-ngul yipam ngaantam-ngeeyow way ngamparam anangan. Ngampiya ngaantam-ngeeyanamp ngul an ngamp thamp Jews way iiyanamp, way thak yumpanampwey ke' than anman Jews ya' al-alangan way yumpantan ngamp yimananga. Ngul nil Jesus Christ.angan way yump ngampang ey? puth anpalan ngamp wik thayan keenkanam anangan too wantamp ngul a' anpalana ngamp Christ.ana ngangkangam pi'anamp nunang ngulan ey? ya'a! A' puth ngamp nath way yumpimp-a, nil Christ.angan min waa'iy ngampang ey? Ya'a! Ngamp yimanangana ke' ngaantam-ngeeyāmpweya. 18Puth yimanang ngulan-a, ngay mee'miy ngay ka'athaman way-way ngaantam-ngeeyangana. Ngay mee'miy ngula nil God.angan kaa'-piichanathan ngampang puth ngamp ngangkang pi'-pi'anamp nunang, anpalan thonakama. Puth ngay koyaman weenting-a, woyan aakanakan ngay ka'athaman wak-wakang-a, an puth ngay wayan yump-yumping God.ant. 19-21Ngay puth way ke' yumping a' putha man-mangkaman ke' thee'ing nungant God.antan nilan puth min ma'-yotam iiy-iiyan ngatharaniya. Nil ke'-ngul ngaantam-ngeeyan way ngatharam anpalan a' nil pachathan ngayang a' min ngul yumpan ngayang. Ngay nath min ngulan iiy-iiying mee' God.antangwey anpalana ngay puth wik thayanan ngeey-ngeeyangwey-a, yaa, nil Christ.an puth aak-ya'ang utham. Puth wik thayan alangan ngangk ngatharaman pachan ke' yumpiy ya'a. Ngayiya wik thayan keenkanamana wantangan ke' pamangan way min nungantam ma'mangkamanwey wantan nil mul ngulan wunana. Ngay ke'-ngul monkan-wakang wik thayan keenkanaman, an ya'-ngul, an ngay monkan-wakang nunang God.ana. Ngayan nunganta, a' ngay kaangk ngangk min anman yumpāng nunang. Ngayan anman karpam nenchanang nungantang Christ.antanga. An ke' ngay angman karpam nungantang nil utham ngulan yuk wuuyanangana, yaa, puth an ke' ngay angman thamp mul wunang a' ke'-ngulan monkan-waking wik thayanan yaaman an ya'-ngul. Puth nil Jesus.ana man-yetham anman iiy-iiyan, niliy-a, ngangk ngatharang wun-wunana, thay-thayanathan ngayang, puth ngay inman ngangkangam pi'-pi'ang nunang, Christ.an nhengk God.antaman nilan kaangk wun ngathar a' theetath nungamang uthamowan ngatharakana.