GALATIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Galatia Punchan Al-Alantan
11-2Ngay Paul lat inan umpang niiyant ma'mangkam al-alantan pam wanch piip God.an ngangkangaman pi'-pi'aniy nunang aak Galatia.angana. Than pam wanchangan ke'aman kuchin ngayang wik waa'āng niiyant God.antamana, ya'a, puth piip God.angana pul Jesus Christ.angan ep kuchpul ngayang wik waa'anakan God.antamana. Nil God.angan ka'athamana Jesus.an mulaman ekath nunang. Than Christians ma'mangkamang ngurp ngamparam aak inman wuntan-a, wik kuchantan niiyantweya than ngaantam-ngeey-ngeeyantan niiyang.
3Ngay kaangk piip ngamparam God.ang pul moom ngamparam Jesus Christ.ang ngangk minangam iiy-iiyowpul niiyanta a' putha ngangk niiyantam enyanam pi'-pi'owpul.
4Nil Christ.angan theetath nungamang yipam uthamow way ngamparamakana nil puth piip God.an thawanta nil uthamowana. Ngamp way anman kuyam yump-yumpampa, puth yimanang ngulana nil Christ.angana thayanathan ngampang minan iiyāmpa ngamp yipam ke' iiyāmp wayana ke' anangana thana way paththam iiy-iiyantan than puth ke'aman yippak mee'miy nunang God.ana. 5Ngampiya thankyou thawāmp nungant God.antan a' thaa'-kuumpāmp nunang aak umpuyama nil puth min anman iiy-iiyan ngampar! Yey, kan-kanama.
Wik Min God.antam Thonakam Ep-Paththam Ngeeyāmpa, Wiyantamana Ya'a
6Ngayiya ngangk way-wayam paththam wunar niiyantamana. Niiy yaam ke'anam weentan piip God.antamana. Nil ump niiyang monkan-wakān nunang puth Christ.an ngangk minangam iiy-iiyan niiyant puth yimanang ngulana wik thon ngul ngeeyaniy. 7Puth wik God.antam thonakam mina, thon ya'a. Pam wanch puungk wiyangana ngangk way yumpantan niiyang, a' kuchek way tham yumpantan niiyang. Than wik thon waa'-waa'antana, thananiy-a, wik min Christ.antamana epankathantan. 8Nil wee'angweya aak ingman earthangan-a, nath ngaantiyongkang inpal keny heavenaman-a, -- nil wee'angan wik min Christ.antaman epankathowa wik ngan kanaman waa'an niiyantan-a, nil anman aak way aakanakan iiyowa! 9Ngan ka'athaman kan waa'an niiyant wik inaniya puth inana ngay putham ngul waa'āng niiyanta: nil wee'angan waa'ow niiyant wik thonan-a, wik min Christ.antam ya'ana niiy ka'athaman ngangkangan pi'-pi'an-a, nil ananiya aak way aakanakan iiyow.
10Niiy nath ngaantam-ngeeyaniy ngayang ke' pam wanch al-alangan ngayang min waa'iythan ey? An ya'a! Ngay kaangk nil piip God.ang thonak min waa'owanya. Ngay nath wik waa'ing than pam wanchangan yipam kaangk wuniythan ngathar-a, ngay nathweya work ke' iiyingweya God.antweya, ya'a.
Ngay Inan Waa'ang Niiyanta Ngayang God.ang Kuchany Wikan Waa'āng
11Niiyalang ngurp ngatharam-ang, ngay inan waa'āng niiyanta: wik min ngayan thaa'-aath-aathang-a, kuchek pamantam yimanang ya'a. 12Wik min inana pamang ke'aman waa'in ngathara ya'a. An puth nilam Jesus Christ.angan waa' ngathar wik min inaniya.
13Ngay ka'athaman kan waa'ang niiyant ngay want-wanttakan aak keenkan iiy-iiyangweya. Ngayiya wik thayan Jews.antaman wak-wakang a' pam wanch Christians anangan pam wanch God.antamana thaamp-thaampang thanang. Ngay ngangk minang ke'am kuyam iiy-iiyang thant ya'a. Man kul kuyam wamp-wamp ngathar pam wanch God.antamakan ke' mulathanak thanang yimanangan. 14Pam komp thaa'-wantanamang wik thayan Jews.antaman thath-thathina, ngayiya work pi'an ep-paththam iiy-iiyangana, thananiya ke' ya' work manyam iiy-iiyinwey. Ngay ngangk punch-aakaman aak woyan nganttaman wak-wakangana, aak wuut mangk nganttamangan wak-wakina.
15Puth nil piip God.an min iiy-iiy ngathar. Nil puth mee'miy ngatharamana a' nil mi' ngul ngayanganiy nathpalman ngay ke'aman yippak mee'-penchanga a' nilan kaangk ngayan work iiyāng nungantan. 16A' ngul-ngulana, nil piip God.angana meenath ngathar nhengk nungantamana ngay yipam wik min waa'-waa'āng thant pam wanch yot thaa'-wantanam al-alantan, Jews ya' al-alantan. Ngay ke'am pam wanch wiyantan thawang thaa'-aathayn ngayangana ya'a. 17Puth ngayaniya ke'am iiyang aak Jerusalem.akan ngayan yipam thawing thant ngurp min Jesus.antam al-alantan than nungantangan iiy-iiyina. Ngayaniya ke'am iiyang thantan ya'a, ngay kaawam iiyang aak Arabia.aka a' amanamaniya koyam iiyang ngul kuuwam aak Damascus.aka. 18Kaap ko'alamangan kanan want-a, ngayaniya yiipam ngul iiyang aak Jerusalem.aka Peter.an yipam thathāng nunanga. A' ngayana weeks kucham angman wunang nungantangana. 19A' ngayaniya James thathang nunang, kuunch Lord.antamana, ngay puth wiy anangan ngurp Lord.antaman ke' thathang thanang ya'a.
20Wik inangana ngayan waa'ang niiyant-a, kan-kanam paththam. Piip God.an mee'miy ngayang ngay ke'a wik uuy-uuyamang, ya'a.
21Anpalan-a, ngay kungkam iiyang aak Syria.ak a' aak Cilicia.ak. 22Aak an-aniyangan-a, pam wanch al-alangan church amanamana aak Judea angan-a, ngayang ke' thiichinweya. 23Than wik thoo' ngeeyin ngayang thonakama. Than pam wanch al-alanganiya waa'in, “Pam nil wayim yump ngampar, ngul kan-ngul wik min ngul waa'an, wik ka'athaman thaampa!” 24Pam wanch al-alangaman thaa'-kuumpin nunang God.an ngatharam anpalan. Thanan puth ngangk kuupamin puth God.ang kan weentathanya woyan nungantamakana.