Ngamp Paththam Ma'-Aathāmp Christians Wiy Anangan Thanang Wukal Ke'anangana
91Niiy kan mee'miy ngan wukalan yalmathanan pam wanch al-alantaman thantwey pam wanch God.antam al-alantan aak Jerusalem.angan wun-wuntan. Ngay puthamana ke'-ngul waa'ing wik inangan, ya'a. 2Ngay kan mee'miy niiy kaangk thamp ma'-aathān thanangwey anangan wukal ke'ananganweya, puth ngay wik niiyantaman kanam waa'ang thant aak ingan Macedonia.angan wuntana. Ngay min waa'angan niiyanga. Ngayan thawangan, “Than pam wanch aak Corinth.amana kaap ka'atham anpalman wukalan kan-ngul yal-yalmathina.” Than pam wanch Macedonia.aman al-alangan wik inan ngeeyinan-a, puth thanan kaangk thamp wukalan thee'ayna. 3Puth ngay pam inangan kuchang thanang Titus wee'anangan niiyanta, than yipam ma'-aathayn niiyang wukal wiy thampan ngul yalamathān a' wukal anangana ma'meym yipam wunayn. Ngay kan waa'angan niiyantamaniya thantana aak Macedonia punchan al-alantan, niiy wukal anangan ngul ma'meyman pi'ān, putha thanan ngul ngaantam-ngeeyin ke' ngay wikam thonakam thaw-thawing. Ngay nanpalan pam nanangan kuchang thanang yipam ma'-aathayn niiyangan wukalan yalmathān than yipam ngaantam-ngeeyayn ngay wik kan-kanaman waa'angan niiyantaman. 4Than pam wanch puungk wiy nath wampayn ngatharang aak Macedonia.amana nganwey wukalan uwāna. Niiy ke'wey nath wukal ma'meyman pi'in ngant-a, ngant puth ngul-nyaa' wuniy, puth ngay ka'athaman waa'ang thant niiy ngangk minangam ngul thee'ān wukalana. Niiy thamp ngul-nyaa' wunina. 5Ngay ke'-paal Titus wee'anangan keenk kuchang thanang niiyant, niiyang yipam ma'-aathayn wukal wiy thakan yalmathān thanang a' ma'meym ngul pi'ān ngant nganan wampān ke' wik niiyaman thawan ngathara keenkaman. Niiy wukalan ma'meyman pi'inwey-a, in ngul meenathow thant, niiy wukalan ngangk minangaman thee'an, ngay puth ke'am thaachangan niiyang wukalan thee'ān thant ya'a.
6Niiy kaangk wukalwey thee'ān-a, niiy inan ngaantam-ngeeyāna: nil pamangwey nath may kaanch ko'alam aakangan kaampiy-a, nilaniya may manyiy thonakam uwiy. Nil nath may kaanch yot-yotaman kaampiy-a, an ep-paththam nil may yot uw-uwiy. 7Ngampam ngaantam-ngeeyāmp kuchek ngamparamang wukal ngeen-ngeen nathan thee'anakan, an paththam thee'āmpa. Wik thanttam wiyantaman ke' ngeeyāmp than ngampang thaachaynwey wukal thee'anakana. Ngamp ngangk wayan ke' wunāmp wukal kanan thee'anampa, an ya'a, ngamp ngangk minangam thee'āmpa, nil piip God.an kaangk wunan pam wanchantan than wee'-wee'anangan ngangk minangaman thee'antana. 8Nil piip God.ana thayan paththam a' ma'mangkiy thamp nil kaangk thee'-thee'ow maya, wukal way min yot-yotam ngamparaniya, ngamp yipam may wiy thakan ngamparakam pi'āmp a' wiyiya thee'āmp thant than ya'-ya'aman wuntan al-alantana. 9Lat ngench thayanangan wik inangan waa':
“Pam wanch min-miniy al-alangan thana ngangk minangam way min thee'antan thant pam wanch al-alantan ya'-ya'aman wuntana.
Than minan iiy-iiyantan wiyantan-a, nil God.angan anman kuchekangam pi'-pi'ow.”
10Puth nilam piip God.ang may kaanch anangan thee'an ngampar yipam kaampāmpana, a' may thakan thee'an ngampar mungkanakana. Ngamp way min thak ngangk minangaman thee'imp wiyantan-a, puth nil piip God.angan yot-yotam thee'ow ngampar, wiyiya ngamparakam pi'āmp a' wiyiya thee'āmp thant wiyanta. A' nil puy-puyam yot-yotam thee'ow ngampar ngampan puy-puyam yipam pam wanch wiy anangan ma'-aath-aathāmp thanangweya. 11Nil piip God.angan may way min yot-yotam paththam thee'ow ngampar ngamp yipam ma'-yotamana ma'-aathāmp wiy anangan thanang, ngamp ngangk minangam thee'-thee'āmp thantwey, puth anpalana, than pam wanch thaa'-wantanaman thankyou ngul thawayn nungant piip God.antana. 12Ngamp nath yimanangan thee'imp thant pam wanch God.antamakan-a, thananiya meechana ke'-ngul wuniythan ya'a, a' ke' kaangk-ke'anang yimanangan ke'-ngul wuniythan ya'a, a' putha thananiya ngangk minangam ngul thaa'-kuumpayn nunang a' thankyou ngul thawayn nungant God.antana. 13Ngamp nathwey ngangk minangaman thee'-thee'imp pam wanch God.antamakan-a, an meenathanampa ngamp wik Christ.antaman ngeeyanamp a' woyan min nungantaman wak-wakanamp thamp. A' pam wanch thaa'-wantanamangana thaa'-kuumpayn nunang God.an puth ngamparam anpalana. A' thananiya thankyou thawayn God.antana puth ngampan thee'-thee'amp thant wiyantan thampa. 14A' thananiya kaangk paththam wunayn ngampar a' mee'-wuthanamayn God.antan ngamparan, puth nil God.angan ma'-yotam minama ma'-aath-aathan ngampang yipam ngangk minangaman thee'-thee'āmp wiyantana. 15Ngampan paththam thaa'-kuumpāmpan God.ana, nil ngangk minang puk nhengk nungantaman kuch nunang aak iikanakan uka, wik inana an min-minam paththam ngampar wik inaniy ngeey-ngeeyanamp Christ.antamana, puth ngampan want-wanttak thiichimpa? Wik inaniya min-minam paththama!