Ngamp Uthamāmpan-a, Nil Piip God.angan-a, Kemp Nyiingkanam Ngul Thee'ow Ngampar
51Ngamp kan mee'miy inaniya: kemp ngamparam inangana ke' ngorkal manywey, yaan manyam thonakam wun-wunana, an ngorkal manyana yaaman ke' than-thaniy ya'a, an wayaman ngul a' keekan ngul aakangan. Kemp ngamparam inanganweya yimanangana, ngamp erkam wayamanamp a' uthamanamp ngul. Ngamp uthamanampan-a, nil piip God.angan kemp nyiingkanam ngul thee'ow ngampar, a' ngamp koyam ngul ekāmp mulamana a' ngangk aak umpuyam ngul wun-wunāmp aak ang kenyan. Kemp nyiingkanam anangan ngampara an thayan wun-wunayn, an ep-paththam aak umpuyam wun-wunayn, ke'-ngul wayamiythan ya'a. 2Ngamp kan-ngul eenchanamp kemp ngamparam il-ilantaman ngamp inangan pi'-pi'anampwey, ngamp kan iingkamanampa kemp nyiingkanamakanwey aak ing kenyan pi'āmp. 3Yaa, ngamp uthamāmpan-a, an ngamp oony thonakam ke' iiy-iiyāmp ya'a, aniy ngampa kemp nyiingkanam pi'āmp thamp aak ing kenyana. 4Ngamp kemp inangan pi'-pi'anamp aak inganwey-a, aniy ngamp thaa'-eenchanamp aak way wampan ngampar. Puth ngampana kemp ke'anangan ke' iiyimp aak inganiya, ngampan puth ep iingk wunanamp ngul kemp nyiingkanamakan aak in kenyan. Ngamp aak ingan-a, yaan man-yetham iiy-iiyanamp, a' uth-uthamanamp ngula, puth aak ing kenyan an ep ngamp aak umpuyam wun-wunāmp nungantang piip God.antang. 5Nil puth nilam anman thaw Goda nil ngampar kemp nyiingkanam thee'owa, nil puth Ngeen-Wiy Min nungantaman kanam kuch ngampar ngangk ngamparangan wun-wunow a' pi'ow ngampang, ngampan yipam mee'miy iiy-iiyāmp nil kan-kanam yump-yumpow nilan thaw ngampar.
6Yaa, amanaman putha ngampaniya ma'-yotam ngangk thayanam iiy-iiyanamp. Puth ngampana kan mee'miy ngamp kemp inangan yippak pi'anamp thananga, ngamp puth aak God.antang in keny ke' yippak wunanam, ya'a. 7Ngamp God.an ke' thathanam nunang a' putha aak nungantamana thamp ke'am thathampa, puth ngampana kan-kanam ngangkangam pi'-pi'anamp nunang a' puth ngamp mee'miy ngamp aak umpuyaman wun-wunāmp nungantangan. 8Ngamp winynyang ke' mo'anamp, an ngamp ngangk thayanam iiy-iiyanamp. Ngamp puth kaangk ke'-ngul kemp ngamparam inangan yaaman pi'-pi'āmp thanang aak ingana, aak angan ep-paththam God.antangan. 9Puth ngampaniy paththam kaangka, inana, ngamp ngangk min-minam paththam yumpāmp nunang piip God.ana. Aak ingan nathwey wunāmp-a, nath aak ing kenyan wunāmp nungantangan-a, ngampaniya ngangk min yumpāmp nunang. 10Ngul-ngulaniya nil Christ.angana um nungantang thanathow ngampang. Niliya ngangk ngamparaman thath-thathow a' min iiyow pam wanch puk al-alantan than minan yump-yumpin aak ingana, a' nilana way waa'ow pam wanch anangan wayan yump-yumpin aak ing pekan.
Nil God.an Kaangk Ngurp Min Nungantam Yumpow Ngampang
11Ngan kanam thiichan nil Lord.an pi'an paththam a' thayan thamp, a' puth ngampang yotam anangana um nungantang thanathow ngampang, ngan ke'-paal thaa'-thayanam thaw-thawanan pam wanchanta ngangkangaman pi'-pi'ayn nunang. Nil God.an kan mee'miy ngangk nganttamana, a' niliya mee'miy thampa ngan min-min kan waa'-waa'anan niiyant ma'-aathanan niiyang tham, ngan puth kaangka niiy tham ngaantam-ngeeyān nganang minaman waa'anan niiyant. 12Ngan ulp-ulpanangan ke'am thaw-thawanan, ya'a, ngan nganttakaman ke'am waa'-waa'anan ke' ngan pam pi'-pi'anam ya'a, puth ngan ep kan waa'an niiyant nganttakamaniy ngan wanttakan iiy-iiyanan, niiy yipam ngangk kuupamān ngant a' pam wanch wiyantan wik waa'ān thant ngan minam paththaman iiy-iiyanan. Than pam wanch puungk wiyiya ep ulp-ulpanang iiy-iiyantanwey, than ngaantam-ngeeyantan thanttakaman ke' pam wanch pi'-pi'anam iiy-iiyantan mee' pam wanch wiyantangana. Niiyiy waa'ān thant nil God.anga kemp kaa'wal thonakam ke' thathan, nil ngangk tham thathan thanang. 13Than pam wanch puungk wiyiya thawantan ngan ke' weentha, ngan pam wanch anangan kaangk thaach-thaachān thanang God.antana, an kan putha, ngan kaangkwey than pam wanch al-alangan thiichayn nunang Goda; ngan puth kaangk niiy thamp nganang min-min ngaantam-ngeeyāna nganwey weenth ya'a, ngan kuchek minangam iiy-iiyanan, min anman thaa'-aathanan niiyangwey, inana min niiyanta. 14Puth ngan mee'miya nil Christ.an kaangk wunan ngampar, ke'-paal ngan kaangk wik inan nungantaman waa'ān niiyant. Ngan kan-kanam paththam mee'miy nil Jesus.an utham ngampar pam wanch umyompanamaka. Ke' ngampan uthamimp way ngamparamakan-a, puth ya'a, nil utham way ngamparamak, an ke' ngamp yotam nungantang tham uthamamp. 15Nilana yotamant utham Jesus.an, ngamp yipam pam wanch aak in pekan wunanamp-a, yaaman ke'-ngul woyan ngamparakam wak-wakāmpa puth Christ.an ep ngaantam-ngeeyāmp nunang a' ngangk min yumpāmp nunang. Nil utham ngampar way ngamparamakan a' nil God.angana mulaman koyam ekath nunang.
16Puth aak imanamana ngamp pam wanch min-minam thiichāmp thanang, chil-chilan ya'a, ngamp ngaantam-ngeeyāmp thanang yipam thathāmp thanang than nath minam iiy-iiyantan, nath ya'a, ngamp ke'-ngul aak-ya'angan waa'āmp thanang. Ngamp keenkan Jesus.an thathampan nil ke' pam ngamp yimanangan iiy-iiy, ngamp puth ngoongk-ngoongkam nilan nhengk God.antamana, yimanangan ep ngamp mee'miy ngula nil nhengk God.antamana. 17Ngamp ngangk ngamparaman thee'anamp nungant Jesus Christ.antan-a, aniy ngamp-a, pam wanch nyiingkanam ngul weenanamp, an puth nil Jesus.angan weentath ngampang woyan way amanaman woyan min aakanakan. 18An nila God.angan ke' nyiingkanam yimanangan yumpan ngampanga, nil puth Jesus.an kuch nunang uthamow ngampar way ngamparamakana. A' nilana ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way anangan ngampan yump-yumpamp, an ya'-ngul, kon-ngathow nunang ngampan puth kan-ngul ngangkangam pi'-pi'anamp nunang, a' amanaman nil ngurp min nungantam yump ngampang. Nilan kuch nganang wik nungantam inangan waa'-waa'ān thant pam wanchantan nil God.ang kaangkan ngurp nungantam yumpow thanang. 19Ngan puth kan waa'-waa'anan thant pam wanchantan nil God.angan kaangk ngurp min yumpow ngampang nil puth kuch nunang Christ.an uthamow way ngamparamakana, nil yipam ke'-ngul yaaman ngaantam-ngeeyow way ngamparam anangan ngampan yump-yumpampa. Wik inaniya min-minam paththam nilan thee' ngampar pam wanch wiyantan waa'-waa'āmp thantwey.
20A' nilan kuch nganang pam wanch thaa'-aath-aathān thanang wik nungantam Christ.antamana, ngan wik inan wampathan niiyant. An ke' nil thaw-thawan niiyant thaa' nganttam imanamana. Nganan thawanan niiyant ke' nilam Christ.an thawan niiyant: niiyiya yaam ke'a man-mangkaman thee'ān nungant God.antana, puth niiyana wampān nungant a' niliya epankathow niiyang niiy yipam ngurp min nungantaman iiy-iiyāna! 21Nil Christ.angan way ke'am yump, ya' paththam, nil God.angan kuch nunang uthamow way ngamparamakana, ke' ngampan uthamimpweya puth ya'a, Jesus utham ngampar way ngamparamakan. Ngamp way yot yump-yumpampa, puth ngamp Christ ngulan ngangkangaman pi'-pi'anamp nunang-a, nil God.angan thathan ngampang ke' pam wanch min ngul iiy-iiyanamp mee' nungantangan, puth anpalan nil Christ.an mina.