Nil God.angan Yot Meen-Meenath Ngath Pith Anangan
121An min ngampar ya'a thaa'aniy kuump-kuumpāmp ngamparakamana, an waya, an puth kana, ngay ngula thaa'-kuumpāng ngatharakama. Ngay kan in waa'āng niiyant anpalan nil Lord.angan pithangan meenath ngathara. Ngay mee'miy pam Christian anana nil Lord.angan erkam maay nunang aak-aakanakam kenya heavenakana. 2Kaap fourteenangan want-a, aak an-aniyangana Lord.angan maay nunang aak heavenakan. Nath ngangk thanth nungantam thonakam maaya, nath ya'a, kemp nungantam thamp nath maaya, ngay puth ke' mee'miy ya'a, nilam thonam anman thonakam mee'miy God.an. 3An puth ngay kan-kanam mee'miy nil God.angan erkam maay nunang aak keny heavenakan aak God.antamakan. Ngay ke' mee'miy nath kemp nungantam thampan karpam maaya, ya' nath, ngangk thanth nungantam thonakam nath maay kenyakana. Nilam thonakam piip God.an ep mee'miy. 4Aak ing kenyana nil pam alangana wik thaa'-wantanam wik ngench thayan anangan ngeey-ngeeya, an puth ngencha, nil wik anangan ke' waa'iy ya'a, nilam God.ang thonakama ep waa'ow. 5Ngay pam inmana nil God.angan purpam maayanya aak-aakanakan heavenakan. Ngay ngangk min wunang a' ulpang thamp nil puth purpam maayanya God.angan aak heavenakana, puth ngay wik pi'an thakan ke' thawāng ulp-ulpanangan waa'āng ngatharakaman ngay ke' pam mina, ngay inan thonakam ep-paththam ngatharakam waa'āng niiyant ulp-ulpanangan ngay thayan ya'a, ngay kemp mich, a' puth aak way anman kuyam wamp-wamp ngathara. 6Kaangk ngaywey wik pi'anang ulp-ulpanangan thawing ngay pam pi'anan-a, ngay ke' wik way-wayan thawing, ya', ngay puth wik kan-kanam thaw-thawing niiyantan. Ngay puth kaangk ke' wik pi'an ulp-ulpanangan yimanangan thawānga, puth niiy ngul ngaantam-ngeeyan ngayang ke' pam pi'an wik ngatharam anpalan. Niiy kan thathaniy ngayang pal-puyan iiy-iiyanga, a' niiyiya putha wik kan ngeeyaniy ngayang thamp thaa'an aath-aathang niiyang pam wanch -- puth anpalana niiy mee'miy weenaniy ngay pam wanttakanweya.
7Nil piip God.an kaangk ke' ngay ulp-ulpanangan iiyāng puth anpalan nil pithangan min-miniy yot meenath ngathar. Nil puth ke'am kaa'-piichanath ngayang nil oony way alangan kemp way ma'-yotam yump-yump ngayang, ke' yuk waakam pepanang yam pekan kemp ngatharangan wip. Puth anpalana, ngay ngaantam-ngeeyang ngul ngay kemp mich, thayan ya'a, a' ke'am thamp ulpang ya'wey. 8Ngayaniya ma'-ko'alam mee'-wuthanamang piip God.antan kemp yipam ke'-ngul weechow ngayang, puth ya'a, nil ke' miyalath ngayang ya'a. 9Nil piip God.an thaw ngatha, “In ngeeyāna, ngay kaangk paththam wunang nungkara a' ngay inam thamp nungkaranga, an kana. Kanak nint kemp thinhan ngeechanin nungkamang-a, nintana mee'miy ngul weenān ngayan ep thayan paththam, ngay nintang ngul ngangk thayanathāng.” Nil God.an wik yimanangan thaw ngathar, yaa, ngay nanpalan ngangk minangam waa'āng ngathamang ngay puth thayan ya'a, ngay micha. Aak wayan wamp-wampan ngathar-a, an nil Christ.an ngatharang inmana, puth nil ngayang ngangk thay-thayanathan ngay yipam aak thaampāngan.
10Nungkway aak way wampan ngathar-a, ngayiya ngangk minangam iiy-iiyang puth ngay Christ.an monkan-wak-wakang nunang. Wiyiya ngayang weechan, puth wiyiya ngayang wiyangan aak-ya'ang waa'antanwey, a' wiyiya ngayang thaa'-thengkathantana, wiyiya ngay may ke'anang wunangwey, a' wiyiya ngayang ngangk ikathantan wik wayan ngeey-ngeeyanga. Puth anpalanweya ngay ke'am kul thaw-thawang ya'a aak wayan wampan ngathar. Ngay puth ngangk minangam iiy-iiyanga. Ngay ngatharakaman mee'miy ngay mich, thayan ya'a, nil Christ.ang anman ma'-aathan ngayang a' putha ngangkan thayanathan ngayang.
Ngay Kaangk Ma'-Aathāng Niiyang Christ.an Monkan-Wak-Wakān Nunang
11An ngay ka'athaman thaa'-kuumpang ngatharakaman-a, ngayan ke' pam weenthang waa'-waa'ang ngatharakama. Niiy nath wik min ngatharamwey waa'-waa'in-a, an ep-paththam ngayaniy puth ke' thaa'-kuump-kuumping ngatharakam, ya'a. Niiy ngayang min anman waa'ina. Nungkwaya ngay pam pi'an ya'a iniy-a, ngay yimanang thamp ke' wiy yimananganwey iiy-iiyantan mina, ke' than pam wiy yimanangan than waa'wuntan ke' pam pi'an God.angan kuch thanang! 12Niiy kan mee'miy nil God.angan kan-kanaman kuch ngananga, niiy puth kan thathan nil nganangan ma'-aath-aath work nungantan iiyāna aak niiyantamangana, work pi'an thakan iiyan, pam wanch thakan miyalathan thanang. Aak wayana ma'-yotam wampan ngant, puth ngananiya aak thaampanan, work God.antama anman iiy-iiyanan. 13Nganwey minam iiy-iiyanan niiyant, ke' ngan thant pam wanch wiy al-alantan minaman iiy-iiyanan thant. Puth ngan ke'am thawan niiyant wukalakana, mayak thakana, an ep ngan wiyantan thawan. Puth nanpalan niiy nath ngaantam-ngeeyaniy ngay ke' way yumpangan niiyant. Niiy ke' ngaantam-ngeeyān yimanangan ya'a, niiyang kon-ngathowa!
14Ngay ngulan ma'-ko'alam wampāng thathāng niiyang. Ngay wampāngan-a, ngay ke'-ngul thawāng niiyant mayaka, puth wukalak thakan way min wiyak thakana. Ngay kaangk ke' wukal niiyantamana puth way min anangana. Ngayaniya kaangka niiy Christ.ant ngangk punch-aakam thee'āna! Puk manyiy al-alangan wukal ke' wuthathantan kaath piip thanttamaka, kaath piip thanttam al-alantamang ep-paththam may-a, wukal anangan thee'antan puk many thanttamak. 15Ngay ngangk minangaman ma'mangkam thee'ing niiyant, wukal ngatharamana, way min thakan. Nungkway ngay kemp thinhan weenāng-a, ngay ke'-ngoongkam work iiy-iiyāng niiyant. Ngay kaangk paththam wunang niiyant, niiy ngul ngeenam manyaman kaangk wunaniy ngatharana?
16Niiy kan mee'miy ngay wukalakan ke'am thawangan niiyant. Puth niiy wiyiya thawaniy ngay ke' muukamathing niiyanga, ke' wik uuyaming niiyant. 17Puth ya'a! An ngay yimanangan ngeenak yumping e? Ngay pam kucham anangan kuchang niiyant, yaa, niiy ngul ngaantam-ngeeyaniy ke' ngay thawang pulantan muukamathowpul niiyangan ey? Ya'a! 18Ngay thawang Titus.antan nang wampow niiyantweya, a' puth pam Christian thonangan kuchangan nungantangan iiyow. Ngul pul alangan muukamathiypul niiyang ey? Ya'weya! Ngan anman karpam ngaantam-ngeeyanan, a' ngan karpam anman monkan-wakanan nunang Jesus.
19Niiy yaaka' ngaantam-ngeeyaniy ngan ke' nganttakaman thaa'-kuumpanan niiy yipam way ke' waa'ān ngananga. Puth niiy il-ilangana ke' nganangan mep-mepān, puth um niiyantangana ke' thanathin nganang, ya'a! Ngan wik inangan thaw-thawanan mee' God.antang, puth ngan inangan Christ.anta! Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, ngan wik inangan thaw-thawanan ngan yipam niiyang ma'-aath-aathāna a' ngangk thayanathān niiyang. 20Ngay kuchek wayamang niiyantam, ngay puth ngaantam-ngeeyang ngay wampāngan-a, ngay ngul nath thathāng niiyang niiy minam ke'aman monkan-wak-wakaniy nunang Christ.an ke' ngayaman thawangan niiyant monkanan-wakān nunang Christ.an. Puth anpalan, ngangk ngathan min ke' wuniy niiyantam, niiyantaniy puth-a, ngangk min thamp ke' wuniw ngatharamana, puth ngay ngul wik thayanam wak-waking niiyang. Niiy nath kul thaw-thawaniy, nath mee'-wun-wunaniy niiyantakam, man kul nath wamp-wampan niiy-niiyantakamana, niiy niiyantakam thonakam yaaka' ngaantam-ngeeyaniy, niiy wiy anangan yaaka' aak-ya'ang waa'aniy thanang, niiy yaaka' wik aak-ya'ang kal-kalaniy, niiy yaaka' ulp-ulpaniya, niiy yaaka' yaark-yaark iiyaniy niiyantakaman, niiyiy yaaka' yimanangan iiy-iiyaniy, wiy anangan ke' nath ngaantam-ngeey-ngeeyaniy thanang. 21Ngay kan-kanam kaangk wampāng niiyant, puth kuchek wayamang niiyantam. Ngay nath thathāng niiyangan niiy wayan yump-yumpaniy-a, an ngayaniya ngul-nyaa' wunāng niiyantama mee' piip God.antangan, a' putha ngay peeyāng anpalan pam wanch thaa'-wantanaman thana way yaaman yump-yumpin than puth ke'am yippak weentin way anpalan ya'a, than kaangk wanchaka, than maarich yotantangan kee'-kee'antanweya, way yaam anman yump-yumpantan, ke' wantantan.