Ngay Paula, Ngay Ke' Teachers Way Anangan Yimanangan Ya'a
111Man kulan ke' erkaman wampow niiyant ngatharakana. Nil wee'angwey thaa'-kuumpiy nungamang-a, a' wik pi'an thak thawiy kon yotantangan-a, an nil ke' pam weenth thaw-thawana. Puth kana, ngay ngul thaa'-kuumpāng ngatharakamana ke' than wiy al-alangan thaa'-kuumpantan thanttakaman. Ayyang, niiy wik ngeeyān ngayanga. 2Ngay kan-kanam paththam kaangk wunang niiyant, ke' nil God.an kaangk wunan niiyant, puth ngay kaangk niiyan Jesus Christ anman thonam monkan-wakān nunang, wiy-wiyana ya'a. Niiyaniy ke' wanch koman yimanangan ngayan ma'am thee'ang pam thonam alantan wanch nungantakam yipam iiyow. Ngay kaangk niiy Jesus Christ.antan anman thonam alantan kaangk wunān nungant a' wik nungantam anman ngeeyāna. 3Puth ngayaniya kuchek way wunang niiyantama, than wiyangana ngul muukamathin niiyang ke' nil thuuk alangan muukamath nunang wanch Eve anan. Nil Eve alangan ngaantam-ngeey nil ke' kan-kanaman thaw nungant, puth ya'a, an nil yaan wik uuyam nungant. A' nilaniya wik nungantam thuuk alantamana erkam ngeey, a' way paththam yump, puth niiy thamp natha wik thanttam pam wanch wayanang al-alantaman ngeeyin a' niiyaniya nath woyan min anpalana mel enchin woyan way aakanakan iiyin ngul. 4Than pam wanch wampantan niiyantana a' than wik way-wayak thak waa'antan niiyant wik Jesus Christ.antamana, an than ke'am wik kan-kanaman waa'-waa'antan ya' ke' ngan yimanangan epa. A' putha thananiya way-way thaa'-aath-aathantan niiyang, wik way-wayak thak waa'antan Ngeen-Wiy Min God.antaman. Thanan oony wiy thamp anangan waa'-waa'antan niiyantan ke' than ngul ma'-aathayn niiyanga, puth ya'a! Than woyan Jesus.antamana wik way-wayak waa'-waa'antan niiyanta! Thananiya woyan thonan min waa'in niiyanta. Than wik wayanangan waa'-waa'antan-a, puth niiyiya wik thanttamana ngeeyaniya, puth ke' ngeeyāna!
5Than teachers wayanang al-alangana ke' min yimanangan waa'wuntan thanttakamana than ke' pam wuut pi'an paththam iiy-iiyantan nil ke' God.ang kuch thanang yipam pam wanch wiy anangana thaa'-aath-aathayn thanang. An puth than min-minam ke'am thaa'-aathin niiyang, ngay epa! Puth niiyiya ngayang wik ngeeyāna! 6Ngay nath thaa'-ay ya'a wikan thaw-thawanga, puth ngay kan-kanam ep-paththam Christ.an thiichangan nunang. Ngan wik Christ.antam ma'mangkamana kan engk-engkanang waa'anan niiyant niiyan yipam min-min ngeeyāna.
7Ngay wik min God.antaman waa'-waa'ang niiyantan-a, ngayan ke' pam wuut pi'anan ke' yumpang ngathamang ya'a, puth ngayan niiyant ke'am thak thawang wukalan thee'ān ngathar work anpalan ngayan iiy-iiyanga, ngay puth kaangka niiyan wik min Christ.antaman ngeeyān thamp, a' nhengk God.antaman thamp iiyāna. An-ngul way umpangan ey? Ya'a! 8Ngay wik min God.antaman waa'-waa'ang niiyantan-a, than pam wanchang churches thon-thon anpalana wukal thee'in ngathara mayaka puth way minak thampa. Ngay wukal anangan mayak uw-uwang thanttamana ngay yipam minam work iiy-iiyāng ma'-aath-aathāng niiyangana! 9Wiyiya ngay aak nangan wunangan niiyantangan-a, ngay puth wukal ke'ananga a' may ke'anang wunangan, puth ngay ke' thawangan niiyant. Puth ngurp ngamparam wiy aak Macedonia.aman wampin-a, than ngul thee'in ngathar wukala a' may thamp, puth ngay meech ya'a. Ngay aak keenk-keenkana ke'am thawangan niiyant wukalaka putha way min wiyak thakana ya'a. Ngay ke'-ngul thawing niiyanta, ya'a! 10Ngay Jesus Christ.an ngangk ngatharamang in pi'-pi'ang nunang puth ngay nanpalana kan-kanam thaw-thawanga. Ngay inan puy-puyam waa'āng pam wanchantan aak Greece.angan wuntana wik inangan ngay ke' thawing niiyant wukalakana. 11Ngay wik yimanangan thaw-thawang-a, niiy nath ngaantam-ngeeyaniy ke' ngay kaangk ke' niiyantamana. Anan ke' ngaantam-ngeeyān an ya'a, nil piip God.angan thathan ngayanga ngay kaangk paththam wunang niiyant.
12Ngay anman wukalak thakan ke' thawing niiyant ya'a. Ngay nath wukal niiyantaman uwingwey-a, puth teachers way anangana thawiythan work thanan iiy-iiyantan-a, an ke' ngan inman work iiy-iiyanana, a' than thawiythana, “Nil Paul.angana wukal uw niiyantaman ke' ngan yimanangan uwanan niiyantamana!” Puth ya'a, nganiy wukal niiyantaman ke'am uw-uwanan. 13Than pam anangan thawantan ke' nil God.ang kuch thanang, puth ya'a, an than yaan wik uuyamantan, than mee'-thenchantan niiyang, an than yaan muukamathantan ke' nil piip God.angan kuch thanang wik Christ.antaman waa'-waa'ayn pam wanch wiyantan. 14Ngamp wik al-alantaman ke' ngangk ikāmp nil puth Satan alangan thamp muukamathan pam wancha, a' nil yaan-yaanang iiy-iiyan ke' ngaantiyongk God.antama, wiyiya nil ke' nganthang park-parkan. 15Niiy ngangkan ke' ikān thanttam pam wanch Satan al-alantaman than yaan muukamathantan ke' than pam wanch mina! Than puth moom thanttam Satan.an monkan-wakantan nunang. Nil piip God.angan kan-kanam wayathow thanang anpalan than wayan yump-yumpin.
Than Ma'-Yotam Way Yump-Yumpin Ngathara
16Ngay putham inan thawang niiyant, niiy ke' ngaantam-ngeeyān ngay ke' pam weenth yimanangana. Nungkway niiy nath yimanangan ngaantam-ngeeyin ngay ke' pam weenth-a, niiy ngayangan wik ngeeyān. Ngay manyam maka wik pi'an thawāng ngatharakaman waa'āng. 17Nil Christ.an ke'am thawar wik yimanangan thawānga, ya'a. Ngay ke' pam weenth yimanangan thaw-thawang wik pi'an ulp-ulpanangan thakan thawang niiyantana. 18Puth than wiy anangana wik pi'an ulp-ulpanang thawantan thaa'-kuumpwuntan than ke' min anman iiy-iiyantan, a' ngay thamp ngul thaa'-kuumpāng ngatharakam. 19Niiyiya niiyantakam ngaantam-ngeeyaniy niiy ke' kuchek min paththam iiy-iiyaniy, puth ya'a, niiy puth ngangk minang wik ngeeyaniy thanttam pam wanch wayanang al-alantamana! 20Puth niiyiya ke'am pam wanch anangan wayathaniy thanang wayan yumpantan niiyantanweya. Than ke' meekang yimanangan kul uwantan niiyant, than thawantan thak niiyant wukal yot thee'ān thanta, an than yaan muukamathantan niiyang, a' than ulp-ulpanang iiy-iiyantan pal-puyana. A' thananiya waa'antan niiyang akantan niiyang thak, puth niiyaniya koyam ke' thawaniy thant, ya'a, niiy kaangk thamp ngeey-ngeeyān thanang! 21Ngan yimanangan ke'am iiy-iiyanan niiyantaniya, ya'a. Ngay ke' anangan thana, kaa'-matantan thon-thonantan yimanangan ya'a. Niiy nanpalaniy nath ngaantam-ngeeyaniya ngay ke' ngul-nyaa' wuning ey? ngatharakaman ey? puth ngay maal iiy-iiyang niiyantan ey? Ya'a! Niiy yimanangan ke' ngaantam-ngeeyān ngayangana!
An puth ngay kan-ngul thawāng niiyant ke' ngay pam weenth yimanangana. Ngay thaa'-kuumpāng ngatharakam ke' thanana thaa'-kuumpwuntan thanttakam. 22Thanan ulpantan puth thanan wik Hebrew.an thaw-thawantan. Ngay puth yimanang wik Hebrew.an thaw-thawang ey! A' puth thanan ulp-ulpanang thawantan nil Israel.an ke' wuut mangk thanttakam anman, puth ya'a. Nil wuut mangk ngatharam thamp aniya! Puth thoniya, than Abraham ulp-ulpanang waa'antan nunang, “Nil wuut mangk nganttakamaniya.” Puth ya'a, nil wuut mangk ngatharam thampa. 23A' thanan thawantana than work Christ.ant iiy-iiyantan, puth work ngayan iiy-iiyang nungantan-a, an epa minama, work thanttaman-a, an ke' ya', waya! Ngay kuchek wayang thaa'-kuumpang ngatharakam wik yimanangan thawanga. An puth ngay kan-kanam thaw-thawang. Puth ngay ep work pi'an iiy-iiyang, thanan ya'. Than ngayang aak jailang thenchin, thaa'-thaa' thench-thenchin ngayangwey, thanang ep ya'a. A' than pam wanchangana piik-piikin ngayang ma'-yotama, puth ma'-yotamana ngay war'am uthamang. 24Than kampan ngatharam Jews al-alangana ma'-ko'alam piik-piikin ngayang yuk ke' stockwhip alangan thirty-nine.akam countimpungin ngathar than piik-piikinan ngayang. 25Than pam soldiersang aak Rome anpalana ma'-ko'alam yukangan piik-piikin ngayangwey. A' ma'-thonamana than pam wanchangan kunttowang piik-piikin ngayanga. A' ma'-ko'alamana ngay ngakang war'am thuchang chukkun way pechathiy ngakangan thucha, a' putha ma'-thonamana ngayang ngakang angman woch-wochany yuk many thampwey, kinch ongk a' ngut ongk anman woch-wochany. 26Ngay aak pal-puy ma'-yotam nath-nathan iiy-iiyangana, a' puth wiyiya punth yot ngak pi'anangana ngay iiyang wonk wo'uwaynakan, wiyiya than pam ma'-kuchan al-alangan uwin ngayang woyan ompamangan a' piik-piikin ngayang. Puth pam wanch yotanganiya ngangk-wayang kal-kalin ngayang, than pam wanch kampan ngatharam al-alangana a' putha Jews ya' al-alangana, than kaangk mulathayn ngayanga. Than ngayang aak towns thon-thonangan thathantan ngayang-a, an than kulak wenkantan ngathar. Ngay aak pintal wakanangan iiy-iiyangwey-a, an ngay meech-meecham war'am uthamang mayama. Puth wiyiya ngay ngak yeelal pi'anang war'am thuchang ngakang angmana. A' puth wiyiya than pam wanchanga yaan muukamathin ngayang ke' ngurp minan yumpin ngayang, puth ya'a, than kaangk piik-piikayn ngayang a' mulathayn ngayang. 27Puth ngayana ma'-yotamana kemp thinhanamanga ngay puth work pi'an iiy-iiyang ngaa' thon-thonana ke'-paal ngayan kemp way; aak ngutang wiyiya ngay weep ke' wun-wunang ya'. Ngay wiyiya meech wunanga, a' ngakam uthamangwey. Ngay wiyiya may ke'anang wunanga, a' puth kuchar paththam wunanga, puth ngay ngook yot ya'a. 28Puth anman thonakam ya'a! Thon inan thampa, ngaa' thon-thonana ngay pam wanch God.antam anangan ngaantam-ngeey-ngeeyang thanang churchesang thon-thonangan. An ke' anhan paththam wunan ngathara. Ngay puth ngaantam-ngeeyanga than nath kan-kanam paththam God.an monkan-wakantan nunang nath ya'a. 29Nil wee'-nathweya ke'aman min-min ngangkangan pi'-pi'an nunang piip God.an-a, nil puth winynyang mo'an-a, an puth ngay ngangk mamang nunang, a' puth nil wee'ang nathwey thaachiy pam thon anana wayan yumpowa, a' ngayaniya ngangk way-wayam paththam wunang putha man kul thamp wampan ngathar!
30Pam wanch puungk wiyiy wik pi'anang ulpathwuntan than ke' pi'an iiy-iiyantan. Ngay puth wik yimanangan ke' thaw-thawanga. Ngay anman ep wik thawang ulpathang ngathamang wik pi'an thawang ngaywey ngangk thayan ya'a. 31Nil piip God.angan mee'miy ngayang ngay kan-kanam thawanga, ke' wik uuy-uuyamang ya'a. Ngamp thaa'-kuumpāmp nunang Goda nil piip Lord ngamparamantam Jesus Christ.antaman. Ngamp ma'-yotamana thaa'-kuumpāmp nunanga. 32Ngay aak Damascus.ang angan-a, nil pam moom pi'an work iiy-iiy moom King Aretus alantana. Moom pi'an inan thaw thant pam soldiers nungantam al-alantana thaa' gate anangan pi'ayn wallangan, than ke' mamiythan ngayang thaa' wakanangan iiy-iiyinga. 33Puth ngurp ngatharam al-alangan basket pi'anang thenchin ngayanga, a' aak pech pi'an wall anpalan pekan kuchin ngayang aakakana, a' ngay appenchang ngul pam pi'an alantamana! Moom king alantamana!