Niiy Ke' Ngeeyān Thanang Anangan Wik Wayan Aak-Ya'ang Waa'antan Ngayang
101Ngurp ngatharam niiyalang, in ngeeyiya: nil Jesus.an ngangk minangam paththam iiy-iiyan ngampar. Puth ngay kaangk wik itangam thawāng niiyant ke' nilam yimanangan thawiy niiyant. Than pam wanch wiy anangan thawantan ngay nangan niiyantangan wunangan-a, ngay mich a' winynyang mo'angana, puth ngay lat aak thon anpalan umpangan-a, ngay wik thayanam umpang a' wakang niiyang thamp! Pam wanch wiy anangan wik yimanangan thakan thawantan. 2Ngay thaa'-mamang niiyanga niiy ke' wik ngeeyān wik inangana. Puth ngay wik thayanang wakāng niiyang ngay nang ngulan wampāng niiyant. Ngay kan-kanam wakāng thanang anangan ngayangan waa'antan ngay ke' pam waya yimanangan, ke' ngatharakaman thonakam ngaantam-ngeeyanga. Puth ya'a, than wiy al-alangan ep thanttakaman ngaantam-ngeeyantan. 3Ngan thamp pam wanch iiyanan ke' than yimanangan iiyantan, puth ngananiya nganttakam thonakam ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyanan, ya'a, a' ngan thayanan ke' waa'wunan nganttakama. Nganwey oony wayan thaampanan nunanga, 4puth ngan-nganam ya'a, nil God.angan ep thayanathan nganang yipam thaampān nunang. Nil oony way alangan pam wanch yot ma' nungantangan pi'an thanang, nil puth moom thanttama, puth anpalana, thananiya kuchek thanttamangana way-wayam ngaantam-ngeeyantana. Puth nil God.an thayan paththam ep nilam ma'-aath-aathan ngananganiy, ngananiya puth woyan minan meenathan thant, ke' yipam oony wayan ngeeyayn nunang. 5Nilana ngangk thayanam yumpan nganang ngan yipam waa'ān thanta wik God.antamana an min-minam paththama, wik pam wanch wayanang al-alantaman ep waya, niiy wik wayan ke' ngeeyān thanttam. Puungk wiyanganiya wik God.antamana way-way thaa'-aath-aathantan thananga, puungk wiyiya wik pi'an thawantan, thanttakaman ulp-ulpathwuntana, than wiyanganiy-a, way-way ngaantam-ngeeyantan piip God.ana -- puth an ke' yimanangana wik wayanang ma'mangkamana ngan ke' aakang thee'an ngul, a' anpalaniya weentathān thanang pam wanch anangan Christ alantan than yipam nunang thonakam anman wik ngeey-ngeeyayna, kuchek waap thanttamana an ke' nyiingkanam ngul weenow. 6Ngay puth kaangk thathāng niiyang ma'mangkamana niiy kan-kanam paththam koy' iiy-iiyān Christ.antana, puth ngay wampāngan-a, ngay kan-kanam paththam ngul wakāng niiyang yotam nanan wunaniy ke'an wik ngeeyaniy nunang Christ.an.
7Niiy ngayangan kemp yoon anman thonakam thathaniy, niiy ngangk ngatharaman ke' thathin, ya'a, a' niiy thawaniy ngaywey ke' mich a' ke' winynyang mo'-mo'ang niiyantama. A' putha niiy puungk wiyiy thawaniy ke' nil Christ.angan kan-kanam kuch niiyang wikan waa'ān nungantamana. Yaa, niiy puth inan ngaantam-ngeeyāna. Nil Christ.angan ngayang thamp kuchanya! 8Niiy nath ngaantam-ngeeyaniy ke' ngay wik pi'an yaan thaw-thawang ma'-yotamana, puth ya'a! Nil Christ.angan kuch ngayang work nungantam iiy-iiyānga. Puth ngathar ngul-nyaa'an ke'am wunar wik inangan waa'ang ya'a. Nil Lord.angan kuch ngayang niiyangan ngangk thayanathāng niiyan yipam kan-kanam paththam ngangkangam pi'-pi'ān nunanga, nil ke'am kuch ngayang niiyangan wayathāng ya'a.
9Than pam wanch puungk wiyangan nath ngaantam-ngeeyantan ngay latan ump-umpang niiyantan-a, an ke' ngay winynyathing niiyang ey? Ya'a! 10Thanan puth thawantana, “Nil Paul.angan latan umpan ngant-a, nilaniya wik thaa'-thayanam paththam thawan a' wakan nganang, puth nil nganttang ingmanan wunan-a, niliy winynyang mo'-mo'an nganttama, a' puth nil wik pi'anan yaan thaw-thawana.” 11Puth than wik yimanangan waa'-waa'antan ngayang-a, an kan-kanam ya'a. Ngay kaangk than pam wanch al-alangana wik inangan ngeeyayna: ngan nangan niiyantangan wunanan-a, ngan wik anman thawanan niiyant, wik thon ya'a, wik anman ke' ngan latangan umpanan niiyanta.
12Puth ngay ke' thawing niiyantanwey ngay pam min-minam paththam iiy-iiyanga ke' pam wiy anangan thana, anangan than min waa'wuntan niiyantana. Ngay ke' thawing yimanangana, ya'a! Thananiya min waa'wuntan thanttakamaniya, an puth than kuchek waya, min ya'a! Thaniya thanttakam ngaantam-ngeeyantan than ke' min iiy-iiyantan puth ya'. 13Puth nganiya wik ulp-ulpanang ke'am thaw-thawanan ke' than yimanangan thaw-thawantan. Ngan work nganttam thonakam waa'anan nil God.angan thee' ngant, work thon-thonan ya'a. Nilan kuch nganang wik nungantaman waa'-waa'ān Jews ya' al-alantan, puth niiy thamp Jews ya'a. Work thonam inan thee' ngant, work thon ya'a. 14Ngan niiyantan wampan-a, ngan work anman iiy-iiyan nil God.angan thee' ngant, work thon ke' iiyanan, ya', nil puth work inana thee' ngant. Ngananiya ka'athama aak niiyantamak wampan wik waa'an niiyant Christ.antamana.
15-16Ngan ke' thaa'-kuumpwin nganttakamana ke' ngan work thanttam wiyantaman iiy-iiyan ya'a. Nil God.ang work inman ep ngant thee'. Nilaman kuch nganang niiyantan, ngan thamp kaangk niiyan min-minam paththam ngangkangam pi'-pi'ān nunang God.an a' ngangk thayan ngul iiyān, a' anpalaniya ngan kan-ngul iiyān aak thonak kechak ngul iiy-iiyān wik waa'-waa'ān God.antam wik minan puy-puyam waa'-waa'ān thant wiyantan thamp. Nil God.angan aak wanttinan waa'ow ngant iiyanakan-a, an ep ngan aak-aakanakan iiyāna. Ngan ke' nganttakaman thaa'-kuumpwin ke' ngan work thanttam wiyantaman iiy-iiyan ya'a. 17Wik inangan thawan lat ngench thayanangana, “Ngamp thonakam God anman thaa'-kuumpāmpana, puth ngamparakaman ya'a.” 18Nil work min paththaman wee'antam e? Thanttam al-alantaman ey? thanttakaman thaa'-kuumpwuntan ey? Ya'a. Nil Lord.angan thaa'-kuumpan pam wanchan-a, than anangana pam wancha ep min-minam paththam.