2 CORINTHIANS
Lat Thonangan Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Corinth Punchan Al-Alantan
11Ngurp ngatharam niiyalang, ngan Timothy.angana, nil ngurp ngamparamana, ngan lat inan umpanan niiyant Christians aak town Corinth.angan wunaniy Greece.angan, puth town thon-thonangan wunaniy aak nangan Greece.angan. Nil God.angan ngayang mi', a' kuch ngayang wik Jesus.antaman waa'āng pam wanchantan. 2Ngay kaangk paththama pul Piip God.angan a' Jesus Christ.angan minam anman pi'-pi'owpul niiyang, a' puth ngangk min anman yump-yumpowpul niiyang.
Ngamp Thankyou Thawāmp Nungant Piip God.antan
3Yaa, ngamp thankyou thawāmp nungant God.antan, a' putha thaa'-kuumpāmp nunang, nilan piip Jesus Christ.antaman, moom pi'an ngamparaman. Nil ngangk minangam anman iiy-iiyan ngampar, ngangk thay-thayanathan ngampang thamp. 4Aak way nath wampow ngamparan-a, nil ma'-aath-aathan ngampang, ngangk thay-thayanathan ngampang. Yaa, anpalan-a, ngamp puth wiy anangan yimanang thamp ma'-aathāmp thanang, ngangk thayanathāmp thanang aak wayan wampow thant. Nil God.angan ma'-aath-aathana, a' ngangk thay-thayanathan ngampang, ke'-paal ngamp mee'miy ngul wunanamp wiy anangan ma'-aathanakan thanang. 5Puth pam wanchangan way yumpantan ngampar ngamp Christ.an monkan-wakanamp nunang, ke' nungant anman way yump-yumpin. Puth Christ.angana ma'-yotam ma'-aath-aathan ngampang, ngangk thayanathan ngampang, a' puth ngangk min yumpan ngampang! 6Ngan waa'anan niiyant wik God.antaman puth amanamana pam wanch puungk wiyangan way yumpantan ngant. An kanweya, nil God.angan kaa'-piichanath niiyang a' putha ngangk thayanathan niiyang! Than wayan yumpantan ngant-a, nil piip God.angan ngangk thayanathan a' ngangk min yumpan nganang. Yaa, nanpalan puth ngan niiyang yimanang thamp ngangk thayanathān niiyang, niiy yipam aak thaampān aak wayan wampow niiyant. 7Ngan kan mee'miy niiy God kan-kanaman ngangkang pi'-pi'aniy nunang. Puth aak wayan ngulan wampow niiyant ke' ngant yimanangan. Ngan puth kan mee'miya nil piip God.angan ngul ma'-aath-aathow niiyang, a' kan-kanam paththam ngangk thayanathow niiyang ke' nil nganang yimanangan ngangk thay-thayanathan.
8Ngurp ngatharam niiyalang, ngan kaangk niiyan mee'miy weenān anpalana thanan ngant way yotan yump-yumpin aak Asia.angan. An aak way-wayam paththam wun ngant, nganan ngeechanan ke' yuk anhan kenyangk nganttang yimanangan wun-wuna, pekam eep-eepathan nganang, nganan ngeechanan nganan ke' uthamanaka. 9-10Nganan ngaantam-ngeeyan ke' nil God.angan nganang kan kalow, puth ya'a, nil kaa'-piichanath nganang mulaman. Ngan kan-ngul ngaantam-ngeeyanan aak wayan wampan ngant nil yipam meenathow ngant nilam thonakam ma'-thayana, nganan ya'a, nilam thonakam mulaman ekathan ngampang, nganiya ya'a! Ngan nganttakam ma' piip God.antang wantan. Nilana puy-puyam ma'-aath-aathow nganang, a' putha aak wayan wampow ngant-a, nil kaa'-piichanathow nganang, nganana kan mee'miy nil puthamana ngul kaa'-piichanathow nganang ma'-yotam thampa. 11Niiyaniya ma'-aathān nganang thampa, niiy mee'-wuthanamān nungant God.ant ngantakana. Nil ngul ngeeyow niiyang, puth amanamana nil min iiy-iiyow ngant, a' putha minam paththam ma'-aathow nganang. Puth anpalan-a, ngamp thankyou thawāmp nungant God.antan!
Nil God.ana Kan-Kanam Paththam Wik Thaw-Thawan
12Ngan ngangk minangam wik inangan thawanan niiyant: ngan kan mee'miy nganttakaman ngan minaman paththam iiy-iiyanan niiyant, ngan puth way ke'am yumpan niiyant. Puth nil nganang piip God.angan ma'-aath ngan nanpalan minaman iiy-iiyanan niiyanta. Ngan nganttakam ke' ngaantam-ngeeyin kuchek nganttamangan min iiyanak, ya'a, nil God.angan ep ma'-aath-aathan nganang. Ngan ke'am wik uuyamanan niiyant, ya'a, wik kan-kanam paththam thaw-thawanan niiyant, a' putha wiyantan thamp. 13-14Wik anangan ngan latangan ump-umpanan niiyant-a, an engkanang umpan niiyanta, niiy yipam engkanang anman wichān lataman a' min-minan ngaantam-ngeeyān ngul. Niiy inana many-many thiichaniy, puth ngay kaangk niiy ngul-ngulana yot ngul thiichānweya. Nil Lord Jesus.an palaman wampow-a, niiyiya ngangk min paththam ngul weenān nganttamana puth ngananiya ngangk min ngul wunān niiyantama.
15-16Ngayaniy ngaantam-ngeeyang ngay nangwey wamping niiyant-a, niiyan ngangk min paththam wunin ngathara, ngayan puth kaangk nanganiy wampāng niiyant. Ngayan ke' nang wamping niiyanta, a' anpalana ke' aak Macedonia aakanakan iiying ngula. A' ngay ke' um palamana putham thathing niiyang, ngul ya'a. Ngayan ke' ma'-kucham thathing niiyang, a' ke' ngangk min paththam yumping niiyang. A' ngay ngaantam-ngeeyang niiyan ke' ngayang ma'-aathina, aakanakan iiying ngula aak Judea.akana. 17Puth ya'a, ngay ke'am wampang niiyantwey. Niiy nath yimanangan thawaniya, “An nil ngeenak ngul wik uuyam a? An nil yaan muukamath ngampanga, nil ke' wampiy ngampara! Nil ke' pam wiy anangan yaan lat umpantan ke' wampanakan puth ya'a, ke' wampantan. Than thawantan, ‘Ngay ang iiyānga’, puth an-aniyangan-a, than ngaantam-ngeeyantan, ‘Ya'a, ngay ke'-ngul iiyānga.’ ” 18Puth ngay in thawang niiyanta, “Ya', ngay pam yimanangan ya'a.” Nil piip God.an kan-kanam thawan, nil ke' wik uuyaman ngampar, ya'a, an puth nganana yimananga kan-kanam thawanan ke' God.an thawana. Nganan ke'am wik uuyamanan niiyantan ya'a, kan-kanam anman thawanan niiyant. 19Timothy-a, puth Silvanus-a, a' putha ngay-a, ngan waa'-waa'anan niiyant wik nungantam Jesus Christ.antaman puk nhengk nungantam God.antaman. Nilam thonakam wik kan-kanaman thawan, nil ke'an wik uuyaman, ya' paththam. 20Aak keenkanaman-a, nil piip God.angan-a, ma'-yotam kaa'ngak nil nhengk nungantaman kuchow Christ.an aak iikanak pekan. A' nil Christ wamp ngulan-a, an nil meenath ngampar ngul nil ke'aman wik uuyam, ya'a. Yaa, ngamp thaa'-kuumpāmp nunang a' thawāmp, “Ee'a, an kan-kanama. Nil kuch nunang ke' nilaman kaa'ngak.” 21A' nilam God alangaman kan-kanam ma'-aathan nganang yipam ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakān nunang Christ.ana. Nil alangaman kuch nganang wik minan waa'ān nungantaman pam wanch wiyantanweya. 22Nilana Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch ngampar ngangk ngamparangan wunow nil yipam meenathow ngampar ngampaniy nungantakam ngulan, a' putha ngampan yipam mee'miy weenāmp aak ngul-ngulana ngamp aak min nungantamang wunāmp ing kenyana.
23Ngay in kan-kanam thawang niiyant amanamana ngay ke'aman wampang niiyant aak Corinth.angana. Nil God.angan mee'miy ngayang ngayana kan-kanam thaw-thawanga. Ngaywey wampingan-a, ngayaniya waking niiyanga, a' niiyaniya ngul-nyaa' wunina. Puth ngayan kaangk ke' wakāng niiyanga, puth ngayan anan ngaantam-ngeeyang ngay nanpalan aak nangan ke' wamping. 24Puth nganan thaa' poch-pocham kaangk ke' thawān niiyant ke' than pam pi'-pi'anam al-alangan pam wanch wiy anangan wakantan thanang. Ngan kan mee'miy niiyang niiy kan-kanam paththam ngangkangam pi'-pi'aniy nunang Christ.ana. Puth nganan kaangk ma'-aathān niiyangwey niiy min-minam monkan-wakān nunang Christ.ana, niiyan yipam ngangk minangam paththam iiy-iiyāna.