Ngay Wik Inangan Waa'āng Niiyant Nganttam Pam Il-Ilantam Work Christ.antan Iiy-Iiyanan
91Pam wanch wiy al-alangan waa'antan ngayang ke' pam min ya'a, puth thananiy-a, moom ngatharam ya'a. Nil moom ngamparam alangan Jesus.angan kuch ngayang wik nungantaman waa'-waa'āng. A' puth ngay mee' ngatharamang kan thathang nunang nilan wamp ngathar. Ngay ka'athaman wik Christ.antaman waa'-waa'ang niiyantana, a' anpalaniya niiy ngangk ngul thee'-thee'an nungant Christ.antana. 2Pam wanch wiyangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan nil ke' Christ.angan ke'am kuch ngayang, an puth ya'a, nilam kuch ngayanga. Niiyaniya Christians ngul iiy-iiyaniya, yaa, an meenathan nil Christ.angan kan-kanam kuch ngayang, ngay puth ka'athaman wik nungantaman waa'-waa'ang niiyant, a' anpalaniya niiyana ngangk ngul thee'-thee'an nungant. Yaa, an puth niiyana kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyān ngayang pam nil God.angan kuchanya!
3Pam wanch wiyangan waa'-waa'antan ngayangwey-a, ngaywey wik yimanangan thaw-thawang thantana: 4an-ngul wanttaka a? An-ngul min ya' ey? Pam wanch Christians wiy al-alangan may minh thakan thee'-thee'iythan ngathan ey? ngay puth work iiy-iiyang Christ.antan. An ep mina mayan thee'-thee'antan ngathweya. 5A' pam God.antam wiy al-alangan wanch thum thanttam karpam kal-kalantan thanang, thanan pal-puy iiy-iiyantan wik God.antaman we'-we'arathantan -- than al-alangan, Petera a' kuunch Jesus.antama a' wiy anangan nil God.angan kuch thanang workan iiy-iiyayn nunganta. An puth ngath mina yimanangan wuniy, ngay wanch thum thampan iiy-iiyingweya. 6A' puungk wiy al-alangan ep-paththam wukal uw-uwantan pam wanch Christians wiy al-alantaman, than puth wik God.antaman waa'-waa'antan thant. Ngan Barnabas.ang thonakamwey wukal churchaman ke'am uw-uwanan, ya'a. Nganwey work iiy-iiyanan ngan yipam may thak piiy-piiyāna. 7Niiy kan in ngeeyāna: than soldiers nath kul pi'anakan iiy-iiyantan-a, than wukal thanttakam kal-kalantan mayakanwey ey? An ya'a! than wukalan uw-uwantan pam pi'-pi'anam al-alantamana. A' than pamangan maywey kaamp-kaampiythan-a, an than may mungk-mungkiythan garden thanttam anpalana! A' than pamangan nath minh cows pi'-pi'iythanwey-a, an than may thuut minh al-alantaman mungk-mungkiythana!
8Ngay nyiingk inan may minh thakan waa'ang niiyant, puth wik God.antaman yimanangan thawan lat ngench thayanangana. 9Nil Moses.angan wik God.antaman keenkanaman ump, “Nil minh bullockan work iiy-iiyiy niiyantan-a, may wheat thakan aakangan maak-maakiy pe'anan yipam pent-pentayn-a, niiyaniya thaa' nungantaman ke' kathān nunanga, ya'a, nil yipam may wiy thampan mungk-mungkowa.” Puth nil God.angan minh bullocks anangan yaan waa'-waa'an, 10nil nganangan ngaantam-ngeey-ngeeyan workan iiy-iiyanan nungantana, wik nungantaman waa'-waa'anan niiyantana. Ngan ke' pam anangana mayan emathantan, garden angana. Than mayan kaampantan thuthantan thakan-a, than thampan-a, ngaantam-ngeeyantan than may ngul mungkayna. 11Nganan-a, wik God.antaman waa'-waa'anan niiyant, niiy puthangkan may thakan ke' thee'in ngant ey? 12Pam wiy al-alangan ep may a' wukal thakan uw-uwantan niiyantamana -- ngan puth ya' ey? Ngan nathpalman wik God.antaman waa'-waa'an niiyantweya, an niiy thee'in nganta! Puth ngan kaangk ke' thawān niiyant mayak thakan. Niiy nath ngaantam-ngeey-ngeeyin ngan wik Christ.antam waa'-waa'anan niiyant yipam may thakan uwān niiyantaman, a' anpalaniya putha niiy nath wik God.antaman kaangk ke' nath ngeey-ngeeyinweya. Ngan kaangk ke' wayathān niiyangana, puth niiy Christ.an ke'-ngul monkan-wak-wakin nunanga ke'-paal ngan ke' thawin niiyant mayak thakan, puth ngana ep kaangk niiy wik ngeey-ngeeyān Christ.antamana. Nungkway ngan meech nath iiy-iiyin-a, nath wukal ke'anang iiy-iiyin-a, an kana, ngan ke' thawin niiyantana. 13Than pam anangan workan iiy-iiyantan aawuch ngench thayanang angan-a, than may minh wiy anangan mungk-mungkantan than wiyangan wampathantan aak altar aakanakan. 14A' aakan yimanangan wunana, nil puth moom ngamparam Christ.an wik inangan thaw ngampar: than wee'-wee'anangan work nungantam iiy-iiyantan-a, wik nungantaman waa'-waa'antan pam wanchantan-a, than may-a, wukal thakan uw-uwayn thanttam al-alantaman than wik nungantaman ngangkangan pi'-pi'antana.
15Puth ngay ya'a, ngay nathpalman ke'am thaw-thawang niiyantan mayak thakana, a' ngay mayak thakan ke' thawing niiyant lat inaniy ump-umpang. Ngay nath may ke'anang wun-wuningweya, nath uthamingwey-a, an kana, an min ngatha ngay wik God.antaman yimanaman waa'-waa'āng niiyanta, an ngangk min wunan ngathara. 16Ngay wik God.antaman waa'-waa'anga, ngay ulp-ulpanangan ke'am iiy-iiyang, ya'a. Nil puth God.an thaw ngathar wik minan waa'-waa'āng niiyanta, puth ngayaniy-a, mak waa'-waa'āng niiyantana. Ngay ke'wey nath wikan waa'-waa'ing-a, an ngangk ngatharamana way-wayam paththam wun-wuniya. 17Ngay nath ngatharakaman mi'ing wik God.antaman waa'-waa'ing niiyantan-a, an ep ngay wukal uwing; puth ngay ngatharakaman ke'am mi'ang, ya'a, nil God.angan mi' ngayang, nil workan ma' ngatharang thee'a. 18Ngay puth ngeen ngul uwāng a? Wukal ya'a, an kana, ngay ngangk min paththam iiy-iiyanga, ngay puth wukal ke'anang wik God.antaman waa'-waa'ang niiyantana, ngay ke'am thaw-thawang niiyantana wukalakana.
19Than pam wanch wiy anangan ke' moom ngatharam yimanangan ke'am iiy-iiyantan, ya'a, than ke'am thaach-thaachantan ngayang wik minan waa'-waa'ānga, ngayan ep kaangk wikan waa'-waa'āng thanta. A' ngay puth pam wanch yot ma'-aath-aathang thanang, puth anpalan ngayan kaangk than pam wanch yotangan Christ.an monkan-wak-wakantan nunang ngula. 20Ngay Jews.antang wun-wunang-a, yaa, ngay aak woyan thanttam anman wak-wakang, than yipam wik Christ.antaman ngeey-ngeeyayna, a' monkan-wak-wakayn nunang ngula. Puth ngaya Christ ngul monkan-wak-wakanga, ngay wik Moses.antamana ke'-ngul monkan-wak-wakāng, ya'a. Puth ngay wun-wunang thanttang al-alantangan wik thayan nungantaman pi'-pi'antan-a, ngay thampang wik nungantaman pi'-pi'ang, than yipam wik Christ.antaman ngeey-ngeeyayna. 21Ngay pam wanch Jews ya' al-alantangan wun-wunangan-a, ngay aak woyan thanttam anman wak-wakang, than yipam wik Christ.antaman ngeey-ngeeyayn. Puth ngay woyan min thanttam anman wak-wakang, aak woyan way thanttaman ke'am wak-wakang, ya'a, ngay aak woyan Christ.antam anman wak-wakang. 22Ngay Christians wiy al-alantang wun-wunangan-a, thanan ke'an yippak min-minan ngaantam-ngeey-ngeeyantan-a, ngay ke'am wak-wakang thanangweya. Ngay woyan min wak-wakang mee' thanttangan, than yipam Jesus Christ.an minam monkan-wak-wakayn nunang. Ngay kaangk pam wanch yot al-alangan wik Christ.antam ngeey-ngeeyayn a' monkan-wak-wakayn nunang, ngay ke'-paal nyiin-nyiinang thanttanganiya wik thanttaman ngeey-ngeeyang, aak woyan thanttaman wak-wakang, than yipam wik Christ.antam ngeey-ngeeyayn ngayan waa'-waa'āng thantana.
23Ngay yimanangan iiy-iiyang ngay puth kaangk yotamangana Christ.an monkan-wak-wakayn nunanga, puth anpalmaniya ngay ngangk min ngul wun-wunāng. 24Niiy kan in ngeeyāna: pam anangan race.an mo'-mo'antan-a, than othamayan ke'-ngoongkam anman mo'-mo'antan, nil puth pam thonam anman yuk way minan uwowa. Niiy yimanangan ke'-ngoongkam anman Jesus Christ.an monkan-wak-wakān nunang, niiyan yipam nungantang angman wun-wunān aak umpuyam. 25Than pam anangan race.an mo'-mo'antan-a, than ka'athaman-a, kempan miyalathwuntan, kemp minam yipam mo'-mo'ayn. Than nath yuk way min uwaynan-a, yaa, an min thanta; puth yuk way min anangana aak umpuyamana ke' wun-wuniythana, ya'a, an ngul wayamayn; puth ngamp nath Jesus Christ.an ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakāmp nunangan-a, an epa ngamp aak umpuyam wun-wunāmp aak Jesus Christ.antamangana. 26Ngay ke'-paal woyan koochan anman wak-wakang, ngay ke' pal-puyan woyan wak-wakanga ya'a, ngay mel ke' enchāng thaka, woyan thonakan ya'a. Ngay ke' pam anan kampan mo'-mo'an yuurpam yuk tape aakanakaman moomangan wunpana. Ngay thaa'-thengkanang ke'am work inaniy iiy-iiyanga, ya'a, puth yaan thonakaman ya'a, 27ngay ke' pam anana ma'angan thanp-thanpan nungamangana, ngay yipam wayana ke'-ngul yump-yumpānga. An ngayan nath way iiy-iiyingwey-a, nil God.angan ke' nath kalow ngayang aak min nungantam aakanakana. Nungkway ngay wik nungantam waa'-waa'ang pam wanch wiy al-alantan-a, an ke' nath kalow ngayang aak nungantamakana.