Ngay Wik Way Niiyantaman Kan Ngeeyanga
51Niiy kan in ngeeyāna: ngay wik way niiyantaman kan ngeeyanga, nil pam nanana kaath ikampungan nungantam nil alantangan wun-wunana nungantangana, wanch thum piip-kunchantamana. An min ya'a nil yimanangan yumpana, an way paththam yump-yumpana. An ke' nil kaath nungantam ngula. Than pam wanch wiy anangana, than God.an ke'an mee'miy nunang ya'an yippaka. Puth thananiya way paththam yimanangan ke'am yump-yumpantan ya'a. 2Yaa, niiy puth ngeenak ulp-ulpaniy niiyantakaman e? An niiyantan ngangka way paththam wun-wuniy a! Nil pam alangan wayan yump-yumpan-a, niiy kenthān nunanga, nil niiyantang anman ke'-ngul iiy-iiyowa.
3-5Nungkway ngay niiyantang nanman ke'amwey wun-wunang-a, ngay puth ma'-yotamana ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyang, an ke' ngaya niiyantang nanman wun-wunang. A' putha ngay kan mee'miy nunang pamana nil way paththaman yump-yumpana, a' ngay in thawāng niiyant nil Christ.angan waa' ngath: niiy paman wakān nunang, a' puy kenthān nunang, nil puth way-wayam paththam anan yump-yumpana. Niiyiya karpam ngul yalmathwuna. Ngayiya ngul ngaantam-ngeeyāng niiyang, ke' ngay thampana nanman niiyantanga. A' nil Lord Jesus.ana niiyantang nangam iiy-iiyow thamp. Nila thayan paththam, nil ngul ma'-aath-aathow niiyang. Niiy pamana ma'am thee'ān nunang oony way alantan, nil yipam thiichow nungantakamana nil wayan yump-yumpana, a' nilana ke'-ngul pam wayan iiy-iiyowa, yipam ngul-ngulana nil God.angan kaa'-piichanathow nunang aak anan wampowana nil pam wanch yotam anangan than-thanathow um nungantangana.
6Yaa, niiy ulp-ulpanang ke' iiy-iiyān a! An min niiyant ya'a! Niiy wik inangan kanam ngeey-ngeeyana, “Nil wanchangana yeast manyam yeechantan may aachichangana a' mayana pi'an ngul ulpan.” Yaa, in yimanang aak wunana: nil pam wayana niiyantang anman iiy-iiyowan-a, ngul-ngulana niiy yotamaniya way ngul weenāna, a' way paththam ngul iiy-iiyān. 7Yaa, niiy puth wayan wantāna, niiy yipam min anman iiy-iiyāna, puth niiy pam wanch Christ.antam, nil kan pachath niiyang niiy wayan iiy-iiyan. Nil puth kanam theetath nungamang uthamow way ngamparamakana, nil ke' minh lamb Piip God.antam. Than puth keenkanamana may pi'an Passover.an mungk-mungkin a' minh lamb mulathin, nil God.angan yipam chaapar minh lambantaman thathow, a' nilan-a, kaa'-piichanathow thanang ngul. 8A' aak Passover.angan-a, than may yeast kath keenkanamana piw thee'ina, an way ngula, a' may breadana yeast ke'anang mungkin, than yipam ngaantam-ngeey-ngeeyayn nil God.an kaangka than minam anman iiy-iiyayn, wayana ke' iiy-iiyayna. Yaa, ngamp wayan iiy-iiyanampan-a, an ngamp kan-ngul wantāmpa! Christ.an minam monkan-wak-wakāmp nunang a' minam anman iiy-iiyāmp, wikana kan-kanam thaw-thawāmpa a' koy' iiy-iiyāmpwey.
9Ngay ka'athaman latangan umpangan niiyanta niiyana pam wanch way al-alantangan ke' ngotan-ngoonchāna. 10Ngay puth pam wanch anangan ke'am waa'-waa'ang thanang than God.an ngoongk-ngoongkamaniy iiy-iiyantan, than anangan maarichan kee'-kee'antan, a' yangkan mo'-mo'antan, puth yuk way min wiyantaman ma'-kuchathantan, puth yuk ngeen-wiy thakan thaa'-kuump-kuumpantana. Ngay pam wanch nanangan ke' waa'-waa'ang thanang ya'a. Ngamp mak nyiināmp thanttanga, wik thaw-thawāmp thanta. Ngamp nath waank iiyimp thanttamanwey-a, puth aak earth inmana an too wantāmp a! 11Ngay pam wanch wiy anangan waa'-waa'ang thananga ke' Christians.an waa'-waa'wuntana, puth ya'a, thaniya way paththam iiy-iiyantan, maarich kee'-kee'antan, yangk mo'-mo'antan, yuk thaa'-kuump-kuumpantan ke' god thanttam yimanangana, wik way kal-kalantan, ngak way mungkan iiy-iiyantan, a' putha yuk way min wiyantam ma'-kuchathantan. Ngay pam wanch inangan waa'-waa'ang thanang. Niiy ke' iiy-iiyān thanttangana a' ke' nyiinān thak thanttangana, a' putha may thak ke' mungkān thanttangana, ya'a.
12-13Than pam wanch wiy ananganiya than yippak ke'aman thiichin nunang God.ana, an than ma' ngatharang ya'a, ngay ke' mep-meping thanang, ya'a. God.angan ep ngangk thath-thathan thanang, a' nilaman ep ngul mepow thanang. Puth niiy wee'-wee'anangan Christians.an iiy-iiyaniy-a, niiy thath-thathwun niiyantakamana. Than wee'-wee'anangana nath way iiy-iiyantan-a, niiy wakān thananga. Than wee'-wee'anangana nath way anman iiy-iiyiythanwey-a, niiy kenthān thanang, than niiyantang anman ke'-ngul iiy-iiyayn.