Ngan Work Iiy-Iiyanan Nungant God Alantan Work Nilan Thee' Ngant
31Ngurp ngatharam-ang, niiy wik inan ngeeyāna: ngay ka'atham niiyantangan wunangan-a, ngay puth kaangk wikan thawāng niiyantana ke' niiy Ngeen-Wiy God.antaman ngeey-ngeeyaniy nunanga, puth ya'a, niiy ke' puk manyangan ngaantam-ngeey-ngeeyan-a, niiy yimanangan ngaantam-ngeeyaniya, niiy wik min nungantamana min-minam ke'am ngaantam-ngeeyaniya, ya'a. 2-3Ngay wik God.antaman manyam thonakam thaa'-aath-aathangan niiyang, niiy ke'am yippak minaman ngaantam-ngeey-ngeeyana, ya'a. An ke' ngay niiyang may thuut aath-aathangana, may minh nga' thakan ya'a, ke' puk thaa'-paapiyangan ke' yippak minh nga' thakan mungkantan. A' niiy in-inman iiy-iiyaniya ke' puk many thaa'-paapiy yippaka, niiy ke' pam wanch way iiy-iiyaniya, ke' niiy Ngeen-Wiy Min God.antamana ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy nunanga, puth niiyaniya mee'-wun-wunaniy niiyantakamana a' putha niiy kul thaw-thawaniy niiyantakam thaka. 4Niiyana yaark-yaark iiy-iiyaniya, niiyantakaman thaka, niiy puth wiy anangan ulp-ulpanang thaw-thawaniy, “Ngay Paul.antang iiy-iiyanga”, a' niiy wiyiya ulp-ulpanang thaw-thawaniya, “Ngay Apollos.antang iiy-iiyanga”, -- in min ya' niiyanta. Niiy wik thaw-thawaniy ke' niiy pam wanchangan God.an ke'aman yippak thiichin nunang.
5Nil puth Apollos.an pam ngeen iiy-iiyan a? Ngay Paul inana ngeen iiy-iiyang thamp a? Nganiyweya pam ke' niiy yimanangana, ngan pam pi'an ya'a, an puth nilam God.angan kuch nganang wikan waa'-waa'ān niiyant, niiyan yipam ngangk thee'ān nungant. Ngan work iiy-iiyanan nungant work nilaman thee' ngantanweya. 6Ngay wik God.antam ka'athangaman waa'-waa'angan niiyantan-a, an ke' ngay may kaanch kaamp-kaampangan aak gardenangan, puth wik anangan-a, ngangkangan ngoonch niiyanta; a' ngul-ngulana nil Apollos.an wamp niiyantan ngula a' wikan waa'-waa' niiyantan thampa, an ke' nil aak gardenana ngakang ngul kuungk-kuungkan. Puth nil wee'ang kaanchan em-emathan e? Nilam piip God.angan thonakam em-emathana! 7Puth ngananiya work thonakam iiy-iiyanan piip God.antan, nganiya ke' pam anangan gardenan pi'-pi'antanweya, ke' may kaanch thakan kaamp-kaampanan, ngakang thakan kuungk-kuungkanan thampa, aakan-a, yimanangan wunana. An ngananiya pam pi'an ya'a, nilam thonam anman ep-paththama piip God.ana, nil anman mayan em-emathan, man-yetham pi'-pi'an. 8Ngan wiyanganiya wik God.antaman waa'-waa'anan pam wanchantan than aak keenkaman ke'aman yippak wik ngeeyina; ngan pam wiyiy-a, koy-koyyuw wampan thantana a' ngan wik putham ngul thaa'-aath-aathan thanang wik min God.antaman; puth ngan yotamana picham karp-karp iiy-iiyanan mee' God.antangan, a' karpam ma'-aath-aathwunana, work thonam anman iiy-iiyananweya. Nil God.angan work nganttam il-ilantaman thath-thathan. Work minam nath iiy-iiyinwey-a, nil God.antan-a, ngangk min wun-wunowanta, a' nilan waa'ow nganang ngula nganan work min iiy-iiyanan. 9Ngan karpam work iiy-iiyanan nungant God.antang, ke' ngan garden nungantam pi'-pi'anan yimanangan, niiyaniy-a, ke' garden nungantam yimanangana.
10A' inan thampa: nganana karpam work iiy-iiyanan God.antan ke' aawuchan kaachantan. Niiyiya ke' aawuch nungantam yimanangana. Nil God.an min iiy-iiyan ngathara, a' nil work thee' ngathar ke' moom pi'an iiy-iiyāng thant than aawuchan kaach-kaachantana. Ngayaniya ka'athaman wik God.antaman waa'-waa'angan niiyant, an ke' ngay yuk thaa' thanathangan aakangana. Pam wiy ngul koy-koyyuw ngatharangan wampin-a, thaa'-aath-aathin niiyangwey-a, an ke' thana ngul aawuchan yump-yumpin. Puth ngampaniya wee'-wee'anangana work iiy-iiyanamp God.antan-a, kan ngamp work minam anman iiy-iiyāmp nungantana! 11A' ngamp thonakam Christ.antam wik waa'-waa'āmp a! wik pam wiy al-alantamana an ya'a! An nilam thonakam ke' yuk thaa'an aawuch aakanakan. 12Pam wanch wiy al-alangan wik Christ.antaman minam waa'-waa'antan niiyant, an than ke' aawuch min kaach-kaachantan, yuk min-miniy anpalan, nath yuk goldama, nathwey yuk silverama, nath kunttow min anpalan yumpantan, aawuchan yaam anman yipam than-thanow, ke' yipam keekowa. Puth pam wiy al-alangan wik minam ke' waa'-waa'antan niiyant, ya'a, an than ke' aawuch way kaach-kaachantan, yuk way anpalan, nath yuk cheewama, nath wakamweya, an aawuchan yaam ke' than-thanow, an erkam keekowa. 13Aak anan wampowan-a, nil Christ.angan umangan than-thanathow ngampangan-a, ngamp ngul thathāmp work ngamparam yotamantamana nath mina, nath ya'a, waya. An nil ke' God.angan work Christians yotamantamana ke' thumang yimanangan thenchowa, work ngamparam wiyantaman-a, erkam penchow, a' minchow ngul, puth an work wayan iiy-iiyin. Puth work ngamparam wiyantaman-a, ep ke' penchiya, ya'a, an minam anman wun-wunowa, puth thananiy work minam iiy-iiyin. 14Pam wanch il-ilantan-a, work minan iiy-iiyinan-a, nil God.ana min iiy-iiyow thanta. 15Pam wanch wiy anangan-a, work wayan iiy-iiyinan-a, an ke' work thanttamana thumang pench-penchowa, than puth pam wanch ananganiya erkam pentayn thum anpalan, ke' penchiythan ya'a, nil puth God.angan ngul kaa'-piichanathow thanang, a' aak nungantamakan kalow thanang ngul, puth nil work thanttaman ke' minan waa'owa, ya'a.
16Niiy puth inan ngaantam-ngeeyāna: nil Ngeen-Wiy Min God.antamana ngangk niiyantangan wun-wunan, an niiyan ke' aawuch nungantama nil piip God.an wun-wunana. 17Than wee'-wee'ananganweya woyan wayakan kaliythan niiyangan-a, mee'-wichiythan niiyanganwey-a, yaa, an nil God.angan ngul wayathow thanang. A' niiy wee'-wee'anangan wayamān-a, woyan way aakanakan weentān-a, nil God.angan ngul wayathow niiyang, an way ngul wampow niiyant, niiyiy puth ke' aawuch God.antam aak nilan wun-wunana, nilana pokkap kiikath niiyang pam wanch nungantam yipam iiy-iiyāna.
18Niiy puth ke' ulp-ulpanangan iiy-iiyāna. Niiy wee'-wee'ananganweya ke' kuchek waap min nath ngaantam-ngeeywin niiyantakaman-a, ke' kuchek waap min iiy-iiyaniy mee' pam wanch yotantangan-a, yaa, niiyan ke'-ngul pi'anan yumpwuna, niiy ke' ngaantam-ngeeyān yimanangana ke' kuchek waap pi'an kal-kalaniy. Niiy minam ngaantam-ngeeyāna nil yipam God.angan wik nungantam anangan kuchekangam ngoonchathow niiyantana, an puth niiyana kuchek waap min ngul iiy-iiyāna. 19Than putha pam wanch wiy anangan thanttakam ngaantam-ngeey-ngeeyantan ke' kuchek waap min iiy-iiyantan, thananiya wik God.antaman ke' way ngaantam-ngeeyantana -- in puth waya mee' God.antangana. Than pam prophets al-alangan wik inangan keenkanam umpin lat ngench thayanangana, “Pam wanch wiy anangan ke' kuchek waap min thanttakaman ngaantam-ngeeywuntana, an thaniya ke' yuk trapang wipayn ke' minh nga'weya, thananiya wayathwuntan thanttakamana, nil puth God.angan ngul mamow thanang.” 20A' wik inangan thamp lat ngench thayanangan umpina, “Than wee'-wee'anangan ulp-ulpanangan ngaantam-ngeeywuntan thanttakamana ke' kuchek waap minan-a, nil Lord.angan mee'miy thanang than way-wayam paththam ngaantam-ngeey-ngeeyantan.” 21Yaa, puth ngamp pam teachers anangan ke' ulp-ulpathāmp thanang, ke' than pam pi'an yimanangana. Puth nilaman ep-paththam piip God.angan yot-yotam thee'-thee'an ngampara. 22Yaa, puth niiy yimanangan ke' thaw-thawāna, “Ngay Paul.antang iiy-iiyanga, ngay nath Apollos.antang iiy-iiyanga” -- puth ngamp yotamana ma' God.antang iiy-iiyanamp. Nilam puth kuch nganang niiyantana, ngay-a, Apollos-a, a' putha Peter.ana. Nil ma'mangkam thee'-thee'an ngampar ngampangan yipam ma'-aath-aathow ngampang. Nil aak inan umyompanamana thee' ngampar thampa, a' nilaniya man-yetham pi'-pi'an ngampang. Ngamp uthamāmp ngulan-a, an min wunow ngampar. Puth inpalman-a, a' ngulakamana nil ngul ma'mangkam thee'-thee'ow ngampar ma'-aath-aathow ngampangwey. 23A' ngampan karpam iiy-iiyanamp nungantang Jesus Christ.antangana ngamp puth pam wanch nungantam a' nilaniya God.antang iiy-iiyan, nil puth nhengk nungantama.