Ngay Jesus Christ.an Thonakam Waa'-Waa'ang Niiyantan Nilan Utham Yuk Wuuyanangan Ngampara
21Ngurp ngatharam niiyalang, ngay anan wampangan niiyantan-a, ngay wik God.antaman waa'-waa'ang niiyanta, wik nungantam anangana an kan-kanama. Ngay wik ulp-ulpanang ke'am waa'-waa'ang niiyant niiy yipam ngaantam-ngeey-ngeeyān ngayang ke' pam kuchek waap min yimanangan, an ya'a. 2Ngaywey niiyantangan wun-wunangan-a, ngayana ngaantam-ngeeyang ngatharakamana ngay Jesus Christ.an thonakam waa'-waa'āng niiyantana, wik thon ya'a, wik anman Jesus Christ.antam, nilan yuk wuuyanangan utham ngamparana. 3Ngay ngangk thayanam ke'am wampangan niiyanta, ya'a, ngay winynyang mo'angana, kemp akangam than-thanangan, ngay puth ngaantam-ngeeyangan ngatharakamana ngay nath wik minam engkanang ke' nath waa'-waa'ang niiyantana. 4Ngay ngul kuchek waap minangam wik waa'-waa'angan niiyantan ey? niiy yipam wik ngatharaman ngeey-ngeeyān ey? An ya'a. Ngay ngul thaa'-ay wikan thaw-thawangan niiyantan ey? ke' ngay ngaantam-ngeey-ngeeyangan ngatharakamana ke' kuchek waap min ey? An ya'a. Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ma'-aath-aatha ngayang wikan waa'-waa'āng niiyant, a' putha meen-meenath niiyanta nil God.an kan-kanam pi'an, thayan paththama, 5niiy ke'-paal nanpalan ngangkan thee'-thee'an nungant Christ.antana, niiy God.an pam pi'an ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunang, ngan ep-paththam ya'a. Puth ngayaniy-a, ke'am kuchek waap minangam thaw-thawang niiyant.
Ngay Wik Min Paththam God.antam Waa'-Waa'anga
6Puth in ngeeyiy a! Ngay kan-kanam wik min paththam God.antaman waa'-waa'ang niiyant wiy al-alantana, niiy wee'-wee'anangan ngangk thayanaman monkan-wak-wakaniy nunang Christ.an, niiy yipam God.an min-minam paththam thiichān nunang. Ngay puth wik pam wanch al-alantaman ke'am waa'-waa'ang, ya'a, a' putha wik pam moom pi'-pi'anam al-alantaman ke'am waa'-waa'ang, ya'a, puth than pam pi'an yaaman ke'-ngul iiy-iiyayn, an ya'-ngul, than ngul wayamantana. 7Ngayaniya ep wik min paththam God.antaman waa'-waa'ang ka'atham anpalan nil wik inaniya ma'-mupam pi'-pi'a nungantakama. Keenkanamana, aak inan ke'aman yippak wun-a, nil-nilaman ngaantam-ngeey ngampan nungantang iiy-iiyāmp, a' aak minang wun-wunāmp nungantanga. 8Puth pam pi'an anangan aak ingan wun-wuntan-a, than wik min nungantam anangan min-min ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyantan ya'a. Than nath min-minan ngaantam-ngeeyiythan nunang God.an-a, than puth Christ.ana ke' mulathiythan nunanga yuk wuuyanangana, ya'a, moom pi'an ngamparamana, pam min-minam paththam niliya. 9Puth than keenkanamana wik God.antam inangan waa'in lat ngench thayanangan:
“Than wee'-wee'anangan God.antan kan-kanaman kaangk paththaman wuntan nungantan-a,
nil minam paththam ngul iiy-iiyow thanta.
Ngamp ka'athaman ke'aman yippak thiichamp nunang God.an nil want-wanttakan min-minaman iiy-iiyow ngampar,
a' ke'am ngeeyamp yippak, ke'am thathamp thaka, a' ke'am yippak ngaantam-ngeeyamp.
An puth nilam God.angan nathpalman ngaantam-ngeey nungantakamana nil minan iiy-iiyow ngamparana.”
10Puth nil Ngeen-Wiy Min God.antamangana kan waa' ngampar, nil piip God.an kan-kanam paththam mee'miy nunang nathpalmana, nil min-minaman paththama. Nil Ngeen-Wiy Min God.antamana mee'miy nil God.an want-wanttakana, a' puth nil wanttakan ngaantam-ngeey-ngeeyan thakana, an nil Ngeen-Wiy.ana mee'miy. 11Nil wee'ang nath mee'miyana nil pam thon alanganiya wanttakana ngaantam-ngeey-ngeeyana, a' putha nil want-wanttakana ngangkangan pi'-pi'an thakana? An ya'-ya'ama! Nilam thonakam pam alangaman mee'miy nungantakamana. Nil wee'ang nath mee'miy nil God.angan want-wanttakana ngaantam-ngeey-ngeeyana, a' putha nil want-wanttakan ngangkangan pi'-pi'an thakan a? An ya'-ya'ama! Nilam thonakam ep-paththam thiichan Ngeen-Wiy Min nungantam alangamana pul puth thonama. 12Nil Ngeen-Wiy Min inana, nil aak inpalman ke'am wamp, ya'a, pamantam ya'a, nil God.antam Ngeen-Wiy, nil puth kuch nunang ngangkangan wun-wunow ngamparanga, ngamp yipam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp nil God.an ngangk minangam paththam iiy-iiyan ngampar, ma'-aath-aathan ngampang. 13Yaa, ngan nanpalan wik God.antaman koochanathanan niiyant wik kuchek nganttam inpalan ya'a, puth wik Ngeen-Wiy Min God.antam alantamana nilan waa'-waa' nganta, a' ngananiya niiyant ngul waa'-waa'anan nil puth Ngeen-Wiy Min anmana ngangk niiyantamang wun-wunana.
14Nil pam wee'angan Ngeen-Wiy Min God.antam ke'aman ngangkangan pi'-pi'an nunang-a, an nil wik God.antamana ke' ngeey-ngeeyiy, ya'a, nil ngaantam-ngeeyiy nungantakamana an ke' nil wik way waa'-waa'an; nil min-minan ke' thiichiy wik anangana. Than puth wee'-wee'anangan Ngeen-Wiy Min God.antam ngangkangan pi'-pi'antan nunang-a, an thanam thonakam wik nungantaman min-minam thiichantan. 15Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangana ma'-aath-aathan thanang anangaman wik ma'mangkam anangan min-min yipam thiichayna. Puth than wee'-wee'anangan Ngeen-Wiy Min God.antam ke'aman ngangkangan pi'-pi'antan-a, an than ke'am min-min thiichantan thanang pam wanch God.antam anangana. 16Than keenkanam wik inangan umpin lat ngench thayanangan:
“Nil God.an wee'ang thiichiy nunang nil ngeen nathan ngaantam-ngeey-ngeeyan e? An ya' paththama!
Nil wee' thawiyanta nil want-wanttakan iiy-iiyow e? Ya' anmana!”
Puth nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangk ngamparangan wun-wunana, a' nil ma'-aath-aathan ngampang ngamp yipam Christ.an min-min thiich-thiichāmp nunang nil want-wanttakan ngaantam-ngeey-ngeeyan thampa.