Nil Christ.an Mulaman Koyaman Ek
151Ngurp ngatharam niiyalang, puth inan ngula, ngay kaangk wik min Jesus Christ.antaman putham ngul waa'āng niiyantweya, wik anangaman ngay niiyant ka'athaman waa'-waa'angana puth niiyaniya kan-kanam ngul wik min anangan ngangkangam pi'-pi'aniya a' Jesus anman ngangk thayanam ngul monkan-wak-wakaniy nunanga. 2Niiy wik min God.antaman kanaman ngangkangaman pi'-pi'an-a, nilan kaa'-piichanath niiyang way niiyantam anpalana, a' nil minam anman pi'-pi'an niiyang. Puth niiyan puy-puyaman ngangkangam anman pi'-pi'āna wik nungantam anangana. Nath ya'wey-a, niiy nath ka'athaman min-min ke'am ngangkangan pi'-pi'an nunang God.ana ya'a, an yaan thonakam, puth God.angan ke' kaa'-piichanathow niiyanga.
3Ngayan wik min paththaman waa'-waa'ang niiyantana than wiyangan ka'athaman thaa'-aath-aathin ngayang, wik inana: nil Christ.an way ngamparamakan utham, ke' than pamangan aak keenkan lat ngench thayanangan umpin waa'in nunangan nil ngulan uthamow way ngamparamakana. 4Nil Christ.an kanaman utham-a, thanan kaampin nunang, puth ma'-ko'alam thonakam awarangan wun, a' nil God.angan koyam mulaman ekath nunang ngula ke' wik anman than pamangan aak keenkan lat ngench thayanangan umpina waa'in nunangana. 5Ngul-ngulana, nil Jesus.an palam ngul wamp Peter.ant a' anpalana ngurp nungantam wiy al-alantan thant ngul wampa. 6A' ngul anpalaniya, nilana ngurp nungantam yotam al-alantan ngul wamp, than karpaman yalmathwin, five hundred al-alantana wampa. Than wiy anangana man-yetham yippak iiy-iiyin puth wiy anangan epa kanaman uth-uthamin. 7Ngul anpalaniya, nil James.ant ngul wamp a' thant wiy al-alantan ngul wamp, nilaman kuch thanang wik nungantaman waa'-waa'ayna.
8A' putha, aak ngul-ngulana, nil heavenakan koyam kanan mat-a, nil ngathar thamp ngul wamp. 9Ngay ka'athamana, way paththam iiy-iiyangan Christians wiy al-alantan, puth ngayan pam pi'an ke'am iiy-iiyangan, ya'a, than pam wiyangan wik God.antaman waa'-waa'antan-a, an than ep-paththam pi'an iiy-iiyantan, puth ngayaniy-a, ep ya'a. 10Puth nil God.an ngangk min paththam iiy-iiy ngathar a' ma'-aath-aathanya, a' mi' ngayang yipam wik min nungantaman waa'-waa'āng thant wiyantan. Nilan aak-ya'ang ke'am ma'-aath-aathanya ya'a, puth ngay work pi'an paththam iiy-iiyanga. Ngay puth ep work tha'iy paththam iiy-iiyanga, puth than wiy anangan ya'a. Puth ngayiya kemp thayan ya'a, work inaniy yump-yumpānga, puth nil God.an ngangk minangam iiy-iiyan ngatha, nil ma'-yotaman ma'-aath-aathan ngayang work inan yumpāngana. 11Niiy nath wik min God.antaman kan ngeey-ngeeyan ngayan wik waa'-waa'angan niiyantana, nath wiyantam thamp niiy kan wik minan ngeey-ngeeyan, an kana, ngan yotamangan wik God.antam anman waa'-waa'anan niiyant, a' niiyan kan wikan ngangkangam ngul pi'-pi'aniy.
Nil God.angan Pam Wanch Ngampang Ngul Mulaman Ekathowa
12Puth wik inan ngeeyāna: nganan puth kan wik waa'-waa'an niiyant, nil God.angan nunang Christ.an mulaman ekathan, puth niiy wiy anangan thaw-thawaniya nil ke' God.angan pam wanch mulaman ke' ekathiya. An-ngul niiy ngeenak wik yimanangan thaw-thawaniya? 13Niiy yimanangan thamp ngaantam-ngeeyinwey-a, yaa, niiy inana yimanangan thamp yaaka' ngaantam-ngeeyina, nil ke' God.angan Christ mulaman ke'am ekathana. 14An nil Christ.an mulaman ke' nath ekiywey-a, puth nganan ngeenak wikan waa'-waa'in niiyantana, puth niiyan ngeenak wikan ngangkangan pi'-pi'aniya? 15Nil nath ke' ekiwwey-a, nganan wik God.antamana aak-ya'ang waa'-waa'in nil mulaman ekathana! An ya'a! Ngan ke'a wik aak-ya'angan waa'-waa'ina! Nil piip God.angan kan-kanam paththam mulaman ekath nunang! Puth niiy wiy anangan thaw-thawaniya nil ke' God.angan pam wanch mulaman ke' ekathiy. Pam wanch mulaman ke'an ekathiyan-a, Christ.ana yimanangan ke' ekathiy. Puth nganan ke'am wik uuy-uuyamanan niiyantana, ya'a, nil Christ.an kan-kanam paththam mulaman eka! 16A' nil God.angan pam wanch mulaman-a, kan-kanam ekathow thanang thampa! 17Nil Christ nath ke'an mulaman ekiywey-a, ngamp puth ngeenak ngangkangaman pi'-pi'impan e? Ayyang, ngul niiyang wee'anga kaa'-piichanathiy way niiyantam anpalaniy a? 18Puth than Christians wiy anangan ngul wanttak a? Than kanaman uth-uthamina? Thanan God.antangan ke' wuniythan ey? 19Ngamp Christians il-ilangana ngangk Christ.ant thee'ampa, a' ngamp kan ngangkangaman pi'-pi'anamp nil ngul ma'-aath-aathow ngampanga aak ingan earthangan wun-wunanampana, ngulana nil kalow ngampang ngamp yipam aak nungantang wun-wunāmp aak umpuyama. Wik inan nath kan-kanam ya'wey-a, ngampan aak umpuyaman nungantangan wunāmpan-a, yaa, than pam wanch wiy anangan ngangk way wun-wunayn ngamparamana! Puth an ya'a!
20Nil God.angan Christ.an kan-kanam ekath nunang mulamana! Nil nunangana ka'athaman mulaman ekathana, puth anpalana, nil wiy thampana ngul ekathow thanang mulamana. 21-22Aak keenkanamana, nil pam thonamang Adam alangan way yump, a' puth nanpalan pam wanch yotaman way-wayam paththam ngul weenin, a' puth pam wanch yotaman uth-uthamin ngul, puth ngamp yotamangan way yump-yumpanamp. Puth ngul-ngulana, nil God.angan pam thonaman ep-paththam mulaman ekathan, Christ.ana, puth nanpalana, nil God.angan mulaman ekathow thanang pam wanch anangan than nunangan monkan-wak-wakantan. 23Puth nilam God.ang aak anan mi' nungant Christ.antan mulaman ekathow nunang, a' putha aak anan thampa mi' ngampar pam wanchantan mulaman ekathow ngampang ngulana. Ka'athamana, nil Christ.an mulaman ekathana, a' anpalana, nil Christ palaman ngulan wampow-a, nilana ngampang ngul mulaman ekathow anangana ngamp ngangkangan pi'-pi'anamp nunangana. 24A' anpalaniya, aak inan kan-ngulan minchowa. Aak an-aniyangana, nil Christ.angan thanang moom pi'-pi'an yotam aak imanamana way-wayathow thananga, a' wuut manth-thayan anangan puth oony way anangan thakana way-wayathow thanang thampa than ngangk-wayangaman kal-kalin nunang a' thaamp-thaampin nunang thakana, nil yotam anangana way-wayathow thanang. Ngul anpalaniya, nil pam wanch nungantam anangan ma' nungantangan iiy-iiyinana kalow thanang God.ant, a' nil God.antan ngul ma'am thee'owa, anpalana nil God.angan yotaman ma' nungantang ngul pi'-pi'ow thanang. 25Nil Christ.an moom pi'an paththam ngul iiy-iiyow ngampara, aak-aakanakaman nil God.angan wayathow thanang than Christ.an ngangk-wayangaman kal-kalin nunang. An ke' nil Christ.angan tha'ang maakow thanang, thananiy ke'-ngul pam pi'-pi'anaman iiy-iiyayn. 26A' anpalaniya, pam wanch yotaman ke'-ngul uth-uthamāmp. Aak anana nil God.angan wayathow ngula, ngamp ke' yipam mulan wun-wunāmp, an ya'-ngula. 27Puth lat ngench thayanangan waa'-waa'ana, “Nil God.an wik yimanangan thawa: nil Christ.an moom pi'an way min ma'mangkam al-alantana a' putha pam wanch ma'mangkam al-alantana, nilam yot inangan ma' nungantang pi'-pi'an.” Puth nil God thampan ma' Christ.antangan ke'am iiy-iiyan ya'a! Nil puth Christ.ana moom pi'an God.antamana ya'a, puth nil God.angan moom pi'an paththaman yump nunanga. 28Nil piip God.angan way min ma'mangkaman ma' Christ.antangan kanan thee'owan-a, a' aak an-aniyangan-a, nil Christ.angana, nhengk God.antam alangan ngulana, ma' God.antangan wantow nungamangana, anpalana nil God.an kan-kanam pi'an paththam ngul iiy-iiyowa, a' ngampang yotaman ma' nungantang ngulan pi'-pi'ow.
29Ngamp kan pam wanch anangan ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thanang, kanaman uth-uthamin, puth ke'aman kootra ngakangan kuungk-kuungkin thanang wiyangan. Puth niiy wiy nanangan ep kan thawan thant wiyantan kootran kuungkayn niiyangan thant al-alantan pam wanch kampana putha ngurp niiyantamakan thampa, than mulan kanaman wun-wuninweya! Puth niiy wiy anangan thawaniy nil ke' God.angan pam wanch mulaman ke' ekathiy. Wik inangan kan-kanamanwey-a, niiyan ngeenak ngul thaw-thawaniy thant wiyantan ngula kootran ngakangan kuungkayn niiyangan thant mul al-alantan thonakam a? 30Putha ngayan ngeenak ngul iiy-iiyang wik God.antam anman waa'-waa'āng wiyantan e? Puth than amanamana than wiyangan kaangk mulathayn ngayangweya! 31Ngay inan kan-kanam wik waa'-waa'ang niiyanta: kinch thon-thonangana, than ke' pam wanchangan ngayang mulathaynweya! Ngay niiyant inan waa'-waa'anga, ngurp ngatharam niiyalang, ngayan putha ngangk min iiy-iiyang niiyantamana, puth ngamp yotamangan Christ Jesus Lord ngamparaman ngangkangaman pi'-pi'anamp nunangana. 32Aak Ephesus anganiya, than pam wanchangan way pi'an paththam yump-yumpin ngathar. Thanan ke' minh kulliy yimanangan ween-weenin ngathara! Puth wik inan kan-kanam natha ya'weya nil God.angan pam wanchan mulaman ekathow thanangan-a, puth ngayan work pi'an God.antaman ngeenak iiy-iiyang e? Ngampan puth ke' pam wanch wiy ananganweya yimanangan mak iiy-iiyāmpa, ngamparakaman thonakam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp, “May minh-a, a' ngak pi'an thakan mungk-mungkāmpa, puth ngampan natha ngaa'thamana uth-uthamāmp ngula.” An ya'a, ngamp yimanangana ke' ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa. Nil God.angan kan-kanam paththam mulaman ngul ekathow ngampang!
33Pam wanch way al-alangan nath muukamathiythan niiyang, a' wayathiythan niiyang thampa. Niiy ke' ngeeyān thanang a! Puth niiywey thanttang nenchaninan-a, yaa, thanan putha woyan minamana woyan wayak ngul weentathayn niiyangwey. 34Niiy kuchek minangam kan-ngul iiy-iiyāna a' niiy wayan ke'-ngul yump-yumpān, kan wantāna! Ngay inan thaw-thawang niiyanta: niiy wiy il-ilangan min-minam ke'am God.an ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunang nil min-minam paththama a' putha pi'an paththama. Ngay wik inan thaw-thawang niiyantana, ngay yipam kootra nyaa' yumpāng niiyangweya.
Nil God.ang Ngampang Mulaman Ngulan Ekathow-a, An Ngampan Kemp Wiy-Wiyam Ngul Kal-Kalāmp
35Niiy nath wiyangan ngaantam-ngeey-ngeeyaniy, “An puth nil God.angan want-wanttak pam wanch mulaman ek-ekathow thanang e? Puth than kemp nyiingkanaman ngul want-wanttak kal-kalayn e?” 36An niiy way-way ngaantam-ngeey-ngeeyaniya! Wik inan ngeeyāna: nil pamangan may kaanch ke'an aakangan kaamp-kaampiy-a, an may kaanchan ke' em-emiy ya'a. Puth nil may kaanchan aakang kanan kaampan-a, may kaanchan thaa' ikan ngul a' yiikanan kan-ngul pentan pe'anana kathaman ngul. 37Nil pam alangana may kaanch anman thonakam kaamp-kaampan, nath may kaanch wheatantam, nath may kaanch wiy-wiyam kaampan, nilan yuk yiikan yotamana ke'am kaamp-kaampan, ya'a, kangka, penth yiikan thampana ya'a. 38May kaanch wheat alantamana, may wheat anman pent-pentayna. Puth may kaanch wiy-wiyam al-alantaman yuk yiikan yot wiy-wiyam pent-pentayn. Nil God.angan may kaanch wiy-wiyam yot thaa'-wantanam yump-yump a' nilan pe'an a' kangk-a, puth-a, yukang angan thakan wiy-wiyam yump-yump thananga.
39Puth pam wanchangana a' putha minh wiy-wiyamang thakan ngamp kemp karp ya'a, ngamp pam wanchangan-a, kemp ngamparakam kal-kalanamp a' puth than minhangan kemp wiy-wiyam anangan kal-kalantan thanttakama, minh panchangan kemp wiy-wiyaman kal-kalantan, a' puth nga'anganiya, kemp than-than wiy-wiyam kal-kalantan. 40Than ngaantiyongk aak in kenyan wun-wuntan-a, an thanana kemp wiy-wiyam kal-kalantan, ke' pam wanchangan kalanamp yimanangan ya'a, aak earth inman wun-wunanampan ya'a. Than ngaantiyongk ananganweya, an than min ach-umpanaman iiy-iiyantan, than-thana, a' puth ngampaniy-a, pam wanch inangana, ngamp thampana wiy-wiyam min paththam iiy-iiyanampa. 41Than inangana, kinch-a, kep-a, putha thunp anangana yotam ananganiya min ach-umpanam wun-wuntan. Puth than yotamana wiy-wiyam wun-wuntan. Kinchaniy-a, an nil-nil; nganth pi'an paththam park-parkan aak kinchangana; kepaniy-a, an nil-nilweya, nganth pi'an paththam ke'am parkan ke' kinchana; nganth many pi'-pi'an aak ngutangakan; thunp anangan-a, an than-than, nganth many pi'-pi'antan yuwang in kenyan aak ngutangana. Puth thunp anangan-a, than wiy-wiyam thak wun-wuntana. Puth yotam anangana mina ach-umpanam wun-wuntan.
42Aak anan yimanangan wun-wunow nil God.angan pam wanch mulam ngul ek-ekathow thanang. Ngampan uth-uthamāmp, a' thanan kaamp-kaampayn ngampang a' kemp ngamp inangan kal-kalanampa, an kathamayn ngul aak awarangan. Puth nil God.angana ngulan mulaman ekathow ngampanganiy-a, ngampan kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp thanang, ke'-ngulan kathamayn, an anman aak umpuyangaman ngul pi'-pi'āmp. 43Than ngampang aakangan kaampayn ngulanwey-a, kemp ngamparam anangana, way-wayam paththam kath ngul weenayna, ma' punth yuup ke'anang ngul wun-wunāmp. Nil God.ang kan-ngulana ekathow ngampang mulaman-a, kemp ngamparam nyiingkanamana, an min-minama a' thayan paththam ngul kal-kalāmpa. 44Ngamp uthamāmpan-a, than wiyangan kemp ngamparaman aakang kaamp-kaampayn, kemp inangan ngampan kal-kalanamp aak earthang ingman yippak wun-wunanampana. Nil puth God.ang ngampang mulam ngulan ekathowan-a, ngampaniya, kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp, ke'-ngul uth-uthamāmp, ya'-ngula, puth man-yetham anman aak umpuyam ngul wun-wunāmp. Ngamp kemp inangan kal-kalanamp aak earthang ingana, an waya, puth aak ing kenyan heavenangana ngamp kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp. 45Wik inan kan-kanama than puth wik inangan aak keenkan lat ngench thayanangan umpina, “Nil God.angan ka'athaman pam Adam.an yumpana, man-yethaman iiy-iiyowa.” Ngul anpalaniya, nil God.angan pam Adam thonangana ngul kuchan, aniy-a, Jesus anana, than yipam pam wanch wee'-wee'anangan ngangkangan pi'-pi'ayn nunangan-a, an than aak nungantang angan ngul wun-wunayn aak umpuyama. 46Ngamp ka'athamaniya aak earthang ingman wun-wunanamp, kemp inman ngampaman kal-kalanampa, amanamaniy-a, ngamp uth-uthamāmpan-a, an aak God.antang ngul wun-wunāmp, a' kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp. Ngamp ka'athamana aak God.antang ke'am wun-wunamp, ya'a. 47Nil God.angana pam anan yumpan Adam ka'athamana, chil aakam inpalana yumpanwey, puth nil Adam thonangan anana ngul-ngulan wamp-a, pam ananiy nampa Christa, aniy-a, aak inpal kenyan uka. 48-49Ngamp yotam inangana Adam alantaman wamp-wampampa, pam anman nil God.angan chil inpalan aakaman yumpana. Ngamp yotamangana kemp kal-kalanamp ke' nilaman kal-kal, puth ngamp yotamangana way anman yump-yumpanamp ke' nilam anman wayan yumpa. Nil God.angan ep Adam.an aakaman yump nunang, puth nil Christ.aniy-a, aak inpal kenyan uk. Puth puungk wiy anangan ngampa Christ.antan ngangk thee'-thee'ampan-a, ngampaniya kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp, ke' nil Christ.angan kemp nyiingkanam kal nil mulam kanaman ek.
50Niiyalang ngurp ngatharam-ang, ngay wik inan waa'āng niiyant: ngamp kemp inangan pi'-pi'anamp-a, an aak earth iikanakaman thonakama. Ngamp kaancha putha chaapar thakan kempangan kal-kalanamp-a, an than aak in kenyan aak God.antamangan ke' wun-wuniythan aak anman nilaman pi'-pi'an, wun-wunan thakana. Way min aak nungantamangan anman aak umpuyam wun-wunayn, ke'an kath-kathamiythan, ya'a. Yuk way min ngeen nathan kathan wun-wuniythan-a, an aak God.antamangan ke' wun-wuniythana ya'a.
51Wik inan ngeey-ngeeyāna, ngay wik inan waa'-waa'āng niiyanta, nil God.angan wik nungantakaman pi'-pi' thenchanamana. Ngamp yotaman ke' uthamāmpa, puth nilana ngampang yotamaniya kemp wiy-wiyam ngul yumpow ngampanga. 52Aak earth inan minchowan-a, nil ngaantiyongkangan yuk trumpet wuu'-wuu'ow, ngul anpalana nil God.angan yaam ke'anam wiy-wiyaman yump-yumpow ngampang, ke' ngamp mee' erkaman wuthanamanamp yimanangana! Aak an-aniyangana, ngamp trumpetan ngeey-ngeeyāmpan-a, nil God.angan pam wanch anangan mulaman ek-ekathow thanang a' than aak umpuyam nungantang ngul wun-wunayna, a' putha nil God.angan kemp wiy-wiyam ngul yump-yumpow ngampang thampa ngamp man-yethaman iiy-iiyanampana. 53Inan aak kan-kanam yimanangan wun-wunowa, ngampan yipama ke'-ngul kemp inan kal-kalāmp, ngamp uthamāmpana a' kathamāmp ngulana puth ngampaniya kemp wiy-wiyam ngul kal-kalāmp, ke'-ngulan uth-uthamāmp puth-a, ke'-ngulan kathamāmpa. 54Aak inan wampowan-a, wik anangan kan-kanam ngul wampowa, than lat ngench thayanangan aak keenkanaman umpin, wik inanganiya:
“Ngamp pam wanch inangan ke'-ngulan uth-uthamāmp, puth man-yetham anman iiy-iiyāmp.
Ngamp pam wanch yotaman ke'-ngul uth-uthamāmp, ya'a,
aak anan ngamp mulan wun-wunanampan-a, an ya'-ya'am ngula,
an kan-ngul minchow, nil God.angan anana wayathow, nil thayan paththama!”
55“Puth ngampaniya ke'-ngul winynyang mo'-mo'āmp mulan wun-wunāmpana,
puth inan kan-kanam nil God.ang anangan mulaman ek-ekathow thanang kanaman uth-uthamin,
a' puth pam wanch ke'-ngulan mul wun-wunayn.”
56Than pam wanch aak nathpalman uth-uthamin, puth thanan way yump-yumpin. Than ma'mangkamangan wik thayan God.antaman ya' pip-pipin, wik thayan anangan nil God.angan Moses.antan thee'. Ngamp wik thayan inangan ngaantam-ngeey-ngeeyanampan-a, ngampan puth kan-ngul ngaantam-ngeeyanamp ngamp way paththaman iiy-iiyanamp. 57Puth ngampiya thankyou thaw-thawāmp nungant God.antan, nil puth Jesus.an kuchana nil yipam way ngamparam anpalan kaa'-piichanathow ngampangana a' ngampan yipam nungantang angman ngul wun-wunāmp aak umpuyamana.
58Ngurp ngatharam niiyalang, ngay inan thaw-thawāng niiyant: niiy Christ anman thayanam monkan-wak-wakān nunanga, niiy ke' mel enchān woyan thonak ngulana. Niiy murkanim anman work iiy-iiyān moom ngamparamakana, niiy workan ke' wantānweya. Niiy work ngeen nathan iiy-iiyaniy nungantan-a, an niiyaniy-a, aak-ya'ang ke' work iiy-iiyina, ya'a, work inan puth nil thee' ngampar, ke' wantimpa. A' nil God.an ngangk minangam paththam iiy-iiyow ngampar.