111Niiyan woyan ngatharam maakāna, ke' ngay woyan Christ.antaman wak-wakang.
Than Wanch Anangan Kuchek Kanganam Iiy-Iiyayn, Aak Churchangan
2Ngay ngangk min wun-wunang niiyantamana a' thaa'-kuump-kuumpang niiyang niiy puth konangam pi'-pi'aniy ngayang a' putha niiy wik Christ.antaman ngeey-ngeeyaniy ngula a' woyan nungantam ngul wak-wakaniy ngayan thaa'-aath-aathang niiyangana.
3Puth niiy wik inangan ngeey-ngeeyāna: nil Christ.ana moom pi'an ngamparam pam yotamantamana, aak umyompanaman pam wuntana, a' putha pam anangan-a, moom iiy-iiyantan wanch thanttamakana a' putha nil piip God.an-a, moom nungantam Christ.antama. 4Yaa, niiy pam anangan mee'-wuthanamān God.antan aak churchangan-a, niiy hat ke' ngoonchān thampa. A' putha niiy hat thampana ke' wik God.antaman waa'-waa'ān churchangana. Niiy hat nath ngoonchinwey-a, an niiy meenathaniy pam wanchantana niiy Christ.an pam pi'an ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunangana, ya'a. 5Puth niiy wanch anangan mee'-wuthanamān-a, aak churchangan-a, nath wik God.antaman waa'-waa'ān thamp-a, yaa, niiyan kuchekan kangāna, niiy yipam ke'a ngul-nyaa'an yumpān pam thum niiyantam ananganweya. Niiy ke'wey nath kuchekan kangin niiyantakaman-a, an ke' niiy wanch kuchek pach iiy-iiyaniya. Than niiyang thath-thathiythana niiya ke' wanch way-wayam paththam ngula, puth aak yimanangan wunana, wanch wayangana kuchek pachan ump-umpwuntan. 6Nil wanchangana ke'an kuchekan kangiy-a, aak churchangan-a, yaa, nil maka yangan nungantaman ma'mangkaman umpowa. Nilan kuchek kanganam anman iiy-iiyow, an puth ngul-nyaa'an wun-wunow yangan nilan umpiyana, kuchek pach ngulan iiy-iiyiya. Yaa, nilan kuchek kanganam anman iiy-iiyowa, aak churchangan.
7Puth than pam anangan mee'-wuthanamayn thakan-a, aak churchangan-a, than hat ke' ngoonchayn, nil puth moom pi'an ngamparam alangan God.angan moom yump thanang thampa. Puth than wanch anangana, moom ya'a, puth pam thum thanttaman moom thanttam epa, 8nil puth God.angan ka'athaman pam yumpa, amanamaniya, nil wanch ngul yumpa engk-thaa' kaanch pam alantaman wich, nil paman wanch alantaman ke'am yump nunang, ya'a. 9Nil pam ka'athaman yump, ngul amanamaniya nilan ngaantam-ngeey nungantakamana nil wanchwey ngul yumpow nungant pam alantan, nil ngurp min yipam iiy-iiyow nungant, a' ma'-aath-aathow nunang thakweya; nil puth piip God.angan wanchana ka'athaman ke'am yump nunang, ya'a, an ngul-ngul yumpana. 10Than wanch anangan ke'-paal kuchekan kangayn thanttakaman thanan mee'-wuthanamayn churchangan, than yipam meenathayn than moom ya'a; than pam epa moom thanttama. Than ngaantiyongk God.antam al-alangan thathayn thanang-a, kuchek kanganaman-a, an ngangk min ngul wunow thant. 11Puth in thamp ngeeyāna; ngamp woyan Christ.antaman wak-wakanampa, ngamp ke'-paal ma'-aath-aathwump ngamparakaman; than wanchangana pam anangan ma'-aath-aathayn thanang; a' putha, than pamangana wanch anangan ma'-aath-aathayn thanang. 12Puth nungkway nil God.angan wanch Eve anan yump nunang kaanch pam Adam alantaman-a, puth aak anpalman ngula than pam yotam inangana wanchantam aak-ngeey-ngeeyantan ngula. Nil God.angan-a, ma'mangkam yump thanang; pam-a, wanch-a, yuk way min yotam anangana.
13Niiyam kan ngaantam-ngeeyāna: an min ngul ey? than wanch anangan mee'-wuthanamayn aak churchangan kuchek ke' kanganaman ey? An ya'a! 14A' putha, an min ey? Pam al-alantan yangan ongkan kal-kalayn ey? An ya'a! Ngamp yotam mee'miy an way thanta. 15Puth wanch al-alantan ep min thant yangan ongkan kal-kalayn, an ach-umpan thanang. Nil God.angan yangan yimanangan yump thant than yipam yangan otang ke' kal-kalayn ke' pam yimanangan kal-kalantan. Yangan thanttam wanch al-alantaman-a, ke' yimanangan kalantan pamanganweya. 16Yaa, niiy wiy anangan nath kaangk wik wiy-wiyam ngaantam-ngeey-ngeeyāna, ngay puth inan thawang niiyanta: aak ngampar yimanangan wunana, thonangan ya'a; a' churches yot anangan aak yimanangan wun-wunan thant thampa, thon ya'a.
Niiy Inangan Yalmathwuniy May Bread-a, May Wine.an Mungkān Aak Churchangan-a, Niiy Minam Iiyān Niiyantakamana
17Ngay thon inan ngul thawang niiyant, ngay wik way ngeeyang niiyantam: niiy yal-yalmathwuniy churchangan-a, niiyan minam ke'am iiy-iiyaniy niiyantakaman ya'a. Inan min niiyant ya'a, niiy ke'am ngangk thayanathwuniy niiyantakamana yimananganiya, an niiy wayathwuniy niiyantakamana. 18Than wiy al-alangan waa'in ngathar niiy kul uw-uwaniy niiyantakam, a' yaark-yaark iiy-iiyaniy, a' putha ngay ngaantam-ngeeyang ngatharakam than nath wik kan-kanam waa'-waa'antan. 19Puth kana, niiy mak yaark-yaark iiy-iiyāna, nil puth God.angan ngul thathow thanang wee'-wee'anangan kan-kanaman monkan-wak-wakantan nunang. 20Puth niiyan yalmathwuniy yipam may breada a' putha may wine.an mungkān-a, niiy Jesus Christ.an minam ke'am ngaantam-ngeeyaniy nunang nilan utham way niiyantamakana. 21Niiy ke' kuupaniy niiyantakamanweya, niiyiya may lok-lokang thu'-thu'aniya. Wiy al-alangana, may thakan ke'am uw-uwantan, ya'a, a' thanana meech ngul iiy-iiyantan; puth wiy al-alangana, may wine thakan yot mungk-mungkantan, a' kuchek wayamantan ngul pal-puy iiy-iiyantan. 22Niiy ngul may ke' mungkin aawuch niiyantamang angman ey? Niiy ke'-paal may pi'anan lok-lokang thu'-thu'aniy aak God.antamangan ey? Niiy ngul ke' ngaantam-ngeeyaniy pam wanch may ke'anang anangan thanang ey? Niiy ngul ngul-nyaa' yumpān thanang ey? may ke'ananganwey iiy-iiyiythan ey? In waya! Ngay puth wik want-wanttak ngul thaw-thawāng niiyantan e? Ngay thaa'-kuumpāng niiyang ey? An ya'a, ngay ke' thaa'-kuump-kuumping niiyanga.
23Ngay wik Jesus Christ.antaman waa'-waa'ang niiyanta, aak want-wanttakan wun-wunow niiyantana ngakan mungk-mungkāna aak churchangan. Aak an-aniyangan ngutangana nil pam Judas alangan ma'aman thee'owan Jesus.an pam wayanang al-alantan-a, nil Jesus.angana may breadana maay, 24a' thankyou thaw piip God.antana. A' anpalaniya nil may breadan kan-ngul many-many pip-pipa a' thee'-thee' ngul thanta a' thaw ngul thant, ngurp nungantam al-alantana, “May bread inana ke' kemp ngatharam yimanangan ngay ngulan theetathāng ngathamang niiyantana. Niiy may inan mungk-mungkānan-a, niiyaniya ngayangan ngaantam-ngeey-ngeeyāna.” 25May kanan minchathin-a, nilana cup ngulan maay may wine thampana, a' thankyou thaw God.anta, a' thee'-thee thant ngul, a' thaw thant, “Ayyang, may wine inana ke' chaapar ngatharam yimanangana ngay ngulan theetathāng ngathamang niiyant yotamantana niiy yipam ngangk minangam karpam ngul iiy-iiyān God.antang ke' nilaman thaw aak keenkanaman. Niiy inan mungk-mungkānan-a, niiyaniya ngayangan ngaantam-ngeey-ngeeyāna.”
26Ngay ke'-paal wik inan thaw-thawang niiyanta: niiy aak ngeen nathan ngak-a, puth may bread thakan mungk-mungkānan-a, aak churchangan-a, an meenathan ngampar nil Jesus Christ.angan theetath nungamang way ngamparamakana. Niiy Jesus Christ anman ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang nilan utham ngamparana, a' putha wiyantan wik waa'-waa'ān aak-aakanakaman nil palaman wampowa. 27Niiy may bread-a, a' may wine thakan mungk-mungkānan-a, aak churchangan-a, niiy minam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang Jesus Christ.an, thaa'-kuump-kuumpān nunang. Than wee'-wee'anangan wayan iiy-iiyantan-a, nath way thakan ngangkangan pi'-pi'antan-a, puth aniya ke' kempa putha chaapar Christ.antamana way-wayathantan nilan theetath nungamangan ngamparanwey. 28Ngamp ke'-paal ngaantam-ngeey-ngeeyāmp ngamparakamana ngamp nath way iiy-iiyanampa, yaa, ngamp engkāmp nungant ngul God.antan nil ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyow way ngamparam anangana a' anpalaniya may breada a' ngakan epa mungkāmp ngula. 29Puth wee'-wee'anangan mungkayn-a, a' thanana min-minam ke' nath ngaantam-ngeeyiythan Christ.ana utham way ngamparamakan-a, an God.antan ngangk min ke' wunow nungant ya'a, an aak way ngul wampow thantana. 30Nanpalana niiy wiy anangan weech-weechan niiyangana, kemp min ya'a, a' wiy anangan-a, kanam uthamin. 31Puth ngampaniy-a, ngaantam-ngeey-ngeeyāmp ngamparakamana ngamp nath woyan min wak-wakanamp, nath ya'a a' ngampaniy-a, God.ant wampāmpa nilan ngangk pachathow ngampang, a' anpalaniy-a, nilan wayana ke'-ngul waa'ow ngampanga. 32Puth wiyiya nil God.angan way kuch-kuchan ngampar, nil yipam ma'-aath-aathow ngampang woyan min aakanakan koyam weentāmp, nil puth ke' yipam kuchow ngampang aak way aakanakan angan wun-wunāmp aak umpuyangaman pam wanch wiy al-alantangana.
33Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, ngay ke'-paal wik inan thawang niiyant: niiyan yalmathwuniy mayan mungkān-a, niiy kuup-kuupwuna. 34Niiy wiy anangan nath thip meech wun-wunin-a, niiy ka'athaman may mungkān aawuch niiyantamangana a' anpalaniya niiy churchangan wampān. Niiy puth ngul yangk mo'-mo'ana, a' nil God.antan ngangk way ngul wun-wuna niiyantamana, an nil ngul wayathow niiyangana. Yaa, ngay wampāngan-a, ngay wik wiy thampan ngul waa'-waa'āng niiyanta.