1 CORINTHIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam wanch Aak Corinth Punchan Al-Alantana
11-2Ngan Sosthenes.angana, niliya ngurp ngamparama, lat inan umpan niiyant Christians.antan aak Corinth.angan wun-wunaniy. Nil God.angana ngayangan mi', a' kuch ngayang wik waa'-waa'āng pam wanchantan Jesus.antamana. Niiyanganiy-a, an God.ang thaa'-palath niiyang pam wanch nungantam yipam iiy-iiyāna, niiy yipam karpam iiy-iiyān nungantangan Jesus Christ.antangana, a' woyan min nungantaman wak-wakāna. Puth niiyam thonakam ya'a, pam wanch wiy anangan thamp-a, aak nath-nathan wun-wuntan-a, Lord Jesus Christ.antan mee'an wuth-wuthanamantan nungantan, a' mooman waa'-waa'antan nunang. Niliy putha moom thanttam a' puth moom ngamparam thampa. Ngamp yotamang karpam monkan-wak-wakanamp nunang. 3Ngay kaangk paththama pul God.angan minam anman pi'-pi'owpul niiyang, a' puth ngangk min anman yump-yumpowpul niiyang, pul God.angana piip ngamparamanga a' putha Jesus Christ.anga moom pi'an ngamparamangana.
Nil Jesus Christ.an Ngangk Minangam Iiy-Iiyan Niiyanta
4Ngay ma'-yotam thankyou thaw-thawang piip God.antan niiyantamana, niiy puth Jesus Christ.an monkan-wak-wakaniy nunanga. A' ngay thankyou thawang nungant God.antana nil puth Jesus Christ.an ngangk minangam iiy-iiyan niiyantana; 5a' ma'-yotam ma'-aath-aathan niiyang, a' woyan min meen-meenathan niiyant, niiy yipam woyan nungantamana minam thiichāna a' wik nungantamana waa'-waa'ān wiyantan thampa. 6Ngan ka'athamana wik Jesus Christ.antaman waa'an niiyanta, puth anpalan-a, niiyaniya ngangk thee'an nungant a' ngan ngeey-ngeeyan niiyantamana niiy ngangk thayanam ngul monkan-wak-wakaniy nunang, Jesus.ana. 7A' nil God.angan yotam ma'-aath-aathan niiyang, work min thee'-thee'an niiyant, niiy puth kuup-kuupaniy yippaka aak-aakanakaman nil Lord Jesus Christ.an palaman wampowa. 8Nil puth Jesus.angan aak-aakanakaman minam anman pi'-pi'ow niiyang, niiy yipam ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakān nunang. Yaa, ngulana, nil God.angan umangan than-thanathow niiyangan-a, nilan ke' kuchiy niiyang aak way aakanakan, ya'a. 9Niliya wik inangan kan-kanam pi'-pi'owa, nil wik ke' pipiya, ya'a. Nilam puth ka'athaman thaa'-palath ngampang nhengk nungantaman monkan-wak-wakāmp nunang, moom ngamparaman Jesus Christ.ana.
Ngamp Ke' Yaarkathwump Ngamparakamana
10Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, nil Christ.an kaangka ngay wik inangan thaa'-thayanam thaw-thawāng niiyantana: ngampana ke' thonamang anman monkan-wak-wakāmp nunang, Jesus Christ.ana, kul ke' uw-uwāmp ngamparakamana, a' ke' yaarkathwump ngamparakamana, ya'a, ngamp karpam anman iiy-iiyāmp a' ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thakan kuchekangana. 11Ngay puth wik kan ngeeyang niiyantamana niiyan kul uw-uwaniy niiyantakamana. Pam wanch workan iiy-iiyantan Chloe.antan-a, than waa'in ngathar. 12Niiy puth wik thon-thon ngul thaw-thawaniy ey? Niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Paul.an monkan-wak-wakanan nunang a!” A' niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Apollos.an monkan-wak-wakanan nunang a!” A' niiy wiyaniy thaw-thawaniya, “Ngan Peter.an monkan-wak-wakanan nunang a!” a' puth niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Christ.an monkan-wak-wakanan nunang a!”
13An ya'a! Niiy wik way thamp thaw-thawaniya! Niiy thawaniy Christ yot ngul ey? Ya'a, an Christ thonam anmana. Ngul ngay in Paul uthamang niiyant ey? yuk wuuyanangan ey? Ya'a! Than niiyangan kootra ngakangan kuungkina, niiy yipam ngayangan monkan-wak-wakān ey? Ya'a! Niiy Jesus Christ anman monkan-wak-wakān nunang a! 14Ngay thankyou thawang nungant God.antan ngay puth ke'am kootra ngakangan kuungkang niiyang -- ngay pam kucham anman thonakam kuungkang pulang, Crispusa a' Gaius, pulang anman. 15Puth ngay nath kootra ngakangan kuungking niiyangana yot inanganwey-a, niiy nath ngaantam-ngeeyin ngay ke' moom ngamparam Jesus.an ey? niiy ke'-paal ngayangan monkan-wak-wakān ey? An ya'a! Christ anman ngaantam-ngeey-ngeeyān a! 16A' than inangan thampa Stephanus.ana puth kampan nungantam anangan thampa ngay kootra ngakang kuungkang thananga. A' ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeying ngay wee'-wee'anangan natha kootra ngakangan kuungkang thanangan thampa. 17Nil ngul Christ.angan kuch ngayang ey? ngay yipam pam wanch kuchek kuungkāng thanang ey? An ya'a! Nil ngayangan kucha ngayan yipam wik nungantaman waa'-waa'āng niiyantana, niiy yipam Christ.an ngangkangam pi'-pi'ān nunang. Nil ke'am kuch ngayang wik yipam waa'-waa'āng ke' pam pi'anang yimanangana. Niiy ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān ngay ke' pam kuchek min yimananganiya iiy-iiyanga, an ya'a, ngay thonakam wik nungantam anan waa'-waa'āng niiyantana. Ngay nath ke' pam pi'anang yimanangan wik waa'-waa'ing niiyantwey-a, niiyan puth wik ngatharamana ke' ngaantam-ngeey-ngeeyin, ngayan wik waa'-waa'ang niiyant Christ.antamana. Niiy nath ngaantam-ngeeyina nil Christ.an ke' micha pongama! a' puth aak-ya'ang thakan uthama. An ya'a! Nil pi'an paththama, a' nil utham yipam way ngamparam anpalana nil kaa'-piichanathow ngampang!
Nil Christ.an Yuk Wuuyanangan Utham-a, An Nil Meenathan Ngampar Nil God.an Kan-Kanam Pi'an a' Thayan Paththam, a' Kuchek Waap Min Paththam.
18Pam wanch wiy anangana God.antan man-mangkam thee'antan nungant, than woyan way wak-wakantan aak way aakanakan woyan wunana. Than kanam ngeeyin nil Jesus.an yuk wuuyanangan utham pam wanchanta, puth thananiya thaanchalathin, ngaantam-ngeeyina ke' wik waya. Puth than wiy anangana, epa woyan min anan God.antaman wak-wakantana, aak nungantamakan woyan wun-wunana. Thanan thaw-thawantana, “Wik anangan nil Christ.an yuk wuuyanangan utham ngamparana, an wik mina, ngamp kaangka ngeey-ngeeyāmpa. Puth inpalana ngamp mee'miy ngula nil piip God.ana pi'an paththama ngampangan kaa'-piichanathana.” 19Lat ngench thayanangan wik God.antam inangan waa'a:
“Pam wanch wiy anangan ke' kuchek min ngaantam-ngeeyantan thanttakamana,
puth ngayaniya ngul meenathāng thant than kuchek waap min ya'a,
puth thananiya yaan aak-ya'ang muukamathwuntan thanttakamana.”
20Than pam wanch wee'-wee'anangan kuchek waap min iiy-iiyantan a? An ya' paththam a! Than pam wanch wee'-wee'anangan wik thayan anangan minaman thiichantan a? An ya'a! Than wee'-wee'anangana aak inganiy wikan kuchek waap minangam waa'-waa'antan a' putha koochanathantan thakan a? An ya' paththama! Nil puth God.angan kan meenath pam wanch anangan kuchek waap min than ya'ana!
21Pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan thanttakaman than kuchek waap min iiy-iiyantan, ke'-paal than min-minam paththam God.an thiichantan a' min-minam paththam ngaantam-ngeeyantan nunang. Puth an ya'a, nil God.aniy thawa thananiya ke'am min-minam thiichantan nunang yimanangana, kuchek waap thanttam anpalan ya'a. Nilam thonakam kuchek waap min-minam paththam iiy-iiyan. Wik Christ.antam ngampan waa'-waa'anamp-a, thananiya ngaantam-ngeeyantan, “In wik waya, ngan ke' ngeey-ngeeyāna.” Puth nil God.ana thaw nilan kaa'-piichanathow ngampang pam wanch anangan wik nungantam anangan ngangkangam pi'-pi'anampana. 22Than pam wanch Jews anangan kaangk nil God.angan work pi'-pi'anam anangan meen-meenathow thanta. Than thawantan than ke'an thathiythanan-a, an than ngangk ke' thee'iythan nungant God.antan, ya'a. Than Greeks anangan kaangk pam wanch anangan ngeey-ngeeyayn thanang wik pi'-pi'anam thaw-thawayn ulp-ulpanangana, than puth ngaantam-ngeeyantan ke' wik God.antaman an waya. 23Puth ngananiya Christ.an waa'-waa'anan niiyant, nilan yuk wuuyanangan utham ngamparaniya -- than puth Jews ya' al-alangan wik inangan ngaantam-ngeeyantan ke' wik waya; a' than Jews al-alangan man-ngeeyin nunang nil puk nhengk God.antamana, puth nilan yuk wuuyanangan uthama, ke' pam way yimanangan uthama. 24Puth pam wanch wiy anangan epa, Jews-a, putha Jews ya' anangan nil God.angan ump thanang nungant wampayna, a' than wik nungantaman ngeey-ngeeyina, a' monkan-wak-wakin nunang. Than ep ngaantam-ngeeyantan nil Christ.an yuk wuuyanangan utham-a, an nil meenath ngampar nil God.an kan-kanam pam pi'an, thayan paththama, nil ngampangan kaa'-piichanatha way ngamparam anpalana, a' nil kan-kanaman kuchek waap min paththam. 25Pam wanch wiy al-alangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan ke' God.an kuchek waap chil min iiy-iiyan -- an ya'a, nil ep-paththama kuchek waap min-minam paththama, nil ke' ngamp yimanangan ya'a, nil ep kootra waap min paththam iiy-iiyan, an nil-nil, pi'ana, way min ma'mangkam nilam yump, ngampang thamp nilam yump. A' wiy al-alangan ngaantam-ngeeyantana ke' nil chil pi'ana, an ya'a, nil epa wuut pi'an paththam, nil ke' wiy yimanangan ya'a.
26Ngurp ngatharam-ang, nil God.angan kan ump niiyang niiy yipam pam wanch nungantam ngul iiy-iiyāna. Puth niiy ngaantam-ngeey-ngeeyān niiyantakamana: niiy ko'alam thonakam kuchek waap min iiy-iiyaniy mee' pam wanch wiyantangana; niiy ko'alam thonakam pam pi'ana, a' putha niiy ko'alam nath moom pi'an thakan iiy-iiyaniy. 27Puth nungkway niiy kuchek waap min ya' mee' wiyantangan-a, nil God.angan mi' niiyangweya niiy yipam pam wanch nungantam ngul iiy-iiyāna, nil yipam ngul-nyaa' yumpow thanang than anangana ke' kuchek waap minan ngaantam-ngeey-ngeeyantan thanttakamana. A' nil mi' niiyangweya niiy wiy anangan pam pi'an puth ya'a, than pam pi'an anangan yipama ngul-nyaa' weenayna, than anangan pi'anan waa'-waa'wuntana. 28A' nil mi' niiyang niiy wiy anangan pam wanch kaangk-ke'anangana, niiy pam wanch many iiy-iiyaniy mee' wiyantangan, thanan kaangk waa'-waa'ayn niiyang ke' niiy kuchek waap ke'anang yimanangan iiy-iiyaniy. Puth nil mi' niiyang yipam meenathow thant moom pi'an al-alantana woyan thanttamana an min ya' mee' nungantangana, an way paththama. 29Puth ngamp pam wanch pi'an ke' waa'-waa'wimp mee' God.antangana, an ya'a, ngamp ulp-ulpanang ke' meek yimanangan ke' iiyāmp, ya'a. 30Puth niiyanganiy-a, nil God.angana kaa'-piichanath niiyang, karpath niiyang nungantang Jesus Christ.antanga, a' nil Jesus.angan kuchek min yump-yumpow ngampang ngampan yipam min-min thiichāmp nunang God.ana. Nil Jesus.ana thaa'-pant thaw-thawan God.antan ngamparamana ngamp wayan yump-yumpampa nil ke'-ngul yipam ngaantam-ngeey-ngeeyowa, nil yipam ma'-aath-aathow ngampang woyan nungantaman wak-wakāmpa ngamp puth pam wanch nungantama iiy-iiyanampweya. 31Ngay nanpalan wik inangan waa'-waa'āng niiyant than keenkanaman umpin lat ngench thayanangana, “Ngamp pam wanch ulp-ulpanang ke' iiy-iiyāmp a' putha pi'an ke' waa'-waa'wimp ngamparakaman ya'a, ngampiya Lord anman thonakam pam pi'anan waa'-waa'āmp nunanga!”