ROMANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Rome.angan Wun-Wuntan Al-Alantan
1. (1:1 - 1:7)
2. Ngay Nungant Piip God.ant Thankyou Thawang Niiyantam Yotamantamana (1:8 - 1:15)
3. Nil Piip God.an Wuut Pi'an A' Thayan Paththama! (1:16 - 1:17)
4. Than Pam Wanch Yotam Anangan Way-Wayam Paththam Iiy-Iiyantan (1:18 - 1:32)
5. Nil God.angan Ngulana Aak Way Aakanakan Kuchow Thanang Than Pam Wanch Anangan Wayan Yump-Yumpantan (2:1 - 2:16)
6. Inaniya Ngay Niiyant Jews.ant Ngul Thawāng (2:17 - 3:8)
7. Pam Wanch Ma'mangkaman Way-Wayam Ma'-Yotaman Iiy-Iiyantan (3:9 - 3:20)
8. Nil God.angan Nhengk Nungantaman Kuch Nunang Kaa'-Piichanathow Ngampang (3:21 - 3:31)
9. Ngay Wik Inan Abraham.antaman Ngul Waa'āng Niiyanta (4:1 - 4:12)
10. Nil Abraham.angana Ngangkangam Pi'-Pi' Nil God.an Kan-Kanaman Thaw Nungant (4:13 - 4:25)
11. Ngamp Wee'-Wee'anangan Jesus.an Ngangkangan Pi'-Pi'imp Nunangan-a, Nil God.angan Way Ngamparaman Ke'-Ngul Ngaantam-Ngeeyow (5:1 - 5:11)
12. Nil Jesus.an Ke' Adam Yimanangan Ya'a, An Nil-Nila (5:12 - 5:21)
13. Ngamp Way Anman Ke' Iiy-Iiyāmp, Ya'a! (6:1 - 6:14)
14. Ngamp Min Anman Iiy-Iiyāmpa! (6:15 - 6:23)
15. Wik Thayan God.antam Anangana Nil Moses.angan Want Ngamparan-a, An Moom Ngamparam Ya'-Ngula (7:1 - 7:6)
16. Nil God.angan Wik Thayanan Thee' Ngamparana Ngampan Yipam Mee'miy Wunāmp Ngampan Wayan Yump-Yumpanamp (7:7 - 7:13)
17. Ngay Kaangk Pam Min Ngul Iiyānga, Puth Ya'angam, Ngay Minam Ke'am Iiy-Iiyang (7:14 - 7:25)
18. Ngamp Wik Ngeen-Wiy Min God.antam Alantaman Ngeey-Ngeeyāmpa! (8:1 - 8:17)
19. Ngamp Mee'miyweya Ngamp Ngulana Aak God.antangan Wun-Wunāmp Ngula (8:18 - 8:30)
20. Nil God.angan Nhengk-Kunchan Ngangk Minangam Kuch Ngampar (8:31 - 8:39)
21. Nil God.angan Aak Keenkan Mi' Thanang Jews Anangan Pam Wanch Nungantaman Iiyayna (9:1 - 9:18)
22. Nil God.an Kaangk Want-Wanttakan Yumpow Pam Wanchantan-a, An Nil Yumpow (9:19 - 9:29)
23. Ngay Kaangk Paththam Nil God.angan Kaa'-Piichanathow Jewsa Kampan Ngatharam Anangana! (9:30 - 10:4)
24. Than Wee'-Wee'anangan God.an Ngangkangan Pi'-Pi'antan Nunang-a, Nil God.angan Ngul Kaa'-Piichanathow Thanang, Jews-a, Puth Jews Ya' Anangan (10:5 - 10:21)
25. Nil God.angan Jews Anangan Ke'am Want Thanang (11:1 - 11:12)
26. Ngay Inan Niiyant Ngul Thaw-Thawang Jews Ya' Al-Alantana (11:13 - 11:24)
27. Nil God.angan Pam Wanch Yotamana Kaangk Ngangk Mam-Mamow Thanang (11:25 - 11:32)
28. Ngamp God.an Thaa'-Kuump-Kuumpāmp Nunanga! (11:33 - 11:36)
29. Ngamp Ngamparakaman Ke' Weekāmp God.antaman, An Ngampaniya Ma' Nungantang Anman Iiy-Iiyāmpa (12:1 - 12:21)
30. Ngamp Pam Pi'an Anangan Wik Ngeey-Ngeeyāmp Thananga (13:1 - 13:7)
31. Ngamp Kaangk Paththam Wun-Wunāmp Thant Pam Wanchantana (13:8 - 13:14)
32. Niiy Aak-Ya'ang Ke' Waa'-Waa'ān Thanang Christians Wiy Anangan (14:1 - 14:12)
33. Niiy Christians Wiy Anangan Ke' Wayathān Thanang, Thananiy Putha, Woyan Christ.antam Ke'-Ngul Wakiythan (14:13 - 14:23)
34. Ngamp Ngamparakamana Thonakama Ke' Ngaantam-Ngeeyāmp Ya'a (15:1 - 15:6)
35. Nil God.angan Ngangk Mam-Mam Thanang Jews Ya' Anangan, Than Yipam Thaa'-Kuumpayn Nunang God.an (15:7 - 15:13)
36. Ngay Wik Thayan Kanam Umpang Niiyant Niiy Yipam Wik Anangana Kuchekangan Pi'-Pi'ān Thanang (15:14 - 15:21)
37. Ngay Kaangk Wampāng Niiyant Aak Rome.akana (15:22 - 15:33)
38. Niiy Wik Waa'ān Thanta Ngay Pam Wanch Nanangan Ngaantam-Ngeey-Ngeeyang Thanang (16:1 - 16:16)
39. Ngay Inan Wik Thayanam Thawāng Niiyanta (16:17 - 16:24)
40. Ngamp God.an Ke'-Ngoongkam Anman Thaa'-Kuump-Kuumpāmp Nunanga! (16:25 - 16:27)