Nil God.angan Aak Keenkan Mi' Thanang Jews Anangan Pam Wanch Nungantaman Iiyayna
91-2Ngayaniya ngangk way wun-wunang pam wanch Jews kampan ngatharam al-alantamana. Ngay puth pam Christiana, ngay niiyant ke'am wik uuy-uuyamang, ya'a. Ngay kan mee'miya a' puth nil Ngeen-Wiy Min God.antamana nilan ngangkangan yam pekan ngoonch ngatharangan-a, nilaniya mee'miya thamp ngay wik inangan kan-kanaman thaw-thawang. 3Ngayiya ngangk way-wayam paththam wun-wunang thanttama nil puth God.angan aak wayakan kuchow thanang. Ngay kaangk nil ngayangan ep kuchiy aak thanttam anpalaniya aak wayakana, thananiya ya'a, nil yipam kaa'-piichanathow thananga, thananiya kampan ngatharama!
4Nil God.an ngangk minangam iiy-iiy thant, Jews al-alantan. Aak keenkan nil mi' thanang pam wanch nungantam iiy-iiyayn; a' nilana puk nhengk nungantam waa' thanang; nil thantan meenath nil thayana a' pi'an paththama puth mina paththaman; nil wik thayan nungantaman want thant; nilan thaw thant than want-wanttakan thaa'an-kuump-kuumpayn nunanga; a' niliya kaa'ngak thanang aak min ngulan wampow thanta. 5Than wuut mangk thanttamana, inangana, Abrahama, Isaaca, a' putha Jacoba; a' nil Christ.an aak iikanak ngulan wamp-a, niliya pam Jew wampa. Nil Christ.ana, moom pi'an ngampar yotamantana. Ngamp thaa'-kuump-kuumpāmpana, ngulakama! Yey, kan-kanama!
6-9Than pam wanch Jews wiy al-alangan ke'am monkan-wakantan nunang God.an, ya'a. Nil God.an ka'athaman wik min thaw nungant Abraham.antan, ngul nil muukamath nunang ey? An ya'a, nil God.an kan-kanaman thaw nungant, puth pam wanch Jews wiy anangana ep pam wanch God.antam iiy-iiyantan. Nil puth God.angan nunang Abraham.an kaa'ngakan nil puk wuut ngulan thee'owanta, nil thaw nungant, “Kaap thonang ngulan-a, ngay ngul meenathāng nungkara ngayiya pi'an paththama, nil Sarah.angana puk wuut ngul kalowa.” A' amanamaniy-a, nil Sarah.angan puk wuutan kan-kanam ngul kal, Isaac.an. Anpalana nil God.ana nungant Abraham.antan thaw, “Than puk Isaac.antam anangana a' puk thanttam al-alantamana, puth puk thanttam ngulan aak-ngeey-ngeeyayna, nil yimanamana, than al-alanganiya ngayang ngul wik ngeey-ngeeyayna ke' nintan ngayang wik ngeey-ngeeyangana, than wiy al-alangan ep ya'a, than wik ke' ngeey-ngeeyayna.” Than kampan Abraham.antam yotaman pam wanch God.antam ya'a, than puungk wiy anangan ep Isaac.antamana, puungk wiy ananganiya ya'a, Ishmael.antamana.
10Inan thampa pulantamana, puk pul um kucham inangana, Esau-a, puth Jacob pula, puk Rebecca.antamana. Piip pulantamana Isaac.ana, wuut mangk ngamparamana. 11-12Pul ke'aman yippak aak-ngeeypul-a, nil God.angan waa' nungant Rebecca.antan, “Nil wuny-kunchana pont-kunchantan work iiy-iiyow, nil pont-kunchana moom iiy-iiyow nungant.” Ngul nil God.angan pont-kunchan min thathan ey? An ya' ey! Ngul wuny-kunchan way thathan ey? An ya'a! Pul ke'aman yippak aak-ngeeypul-a, nil God.angan thonam anman ep mi'ana nil monkanan-wakow nunangana. An puth God.ant aak nung-nungant wunana, kaangk nil pam wanch wee'-wee'anangan mi'ow thanangan-a, aniya, nilaman mi'ow thanang than yipam monkan-wak-wakayn nunangana -- than min ke'am iiy-iiyantan, anpalman, ya'a, nil-nilam piip God.angan kaangk mi'ow thananga. 13Nil God.an wik inan thamp thaw lat ngench thayanangana, “Ngay kaangk nungant Jacob.antana, puth Esau.antana ya'a.”
14Ngul nil God.an way iiy-iiyant Esau.antan ey? Ya'a! 15-16Nil piip God.ana nil-nila, pam pi'an paththama, nilaniya ep thawow nil wee'-wee'antan kaangk minan iiy-iiyow. Than pam wanch wiyangan nath ngaantam-ngeeyiythan thanttakamana thanan ke' pam wanch min iiy-iiyantana, puth ya'a, thanan nunang piip God.an ke' thaachiythan nunang nil minan iiy-iiyow thantana, an ya'a. Puth nil God.an thaw nungant Moses.antana, “Ngay kaangk wee'antan min iiy-iiyāng-a, an ngay ngangk min iiy-iiyāng thantana; ngay wee'-wee'anangan kaangk ngangk mam-mamāng thanangan-a, ngayan ngangk mam-mamāng thananga. Ngayaman ngul ngaantam-ngeeyānga.” 17A' lat ngench thayanangan wik inan thamp waa'-waa'ana, nil God.an King Pharoah.antan thaw, “Ngay puth nintang pam pi'an yumpanga, than pam wanchangan yipam thathayn ngay pi'an a' thayan paththama, a' puth amanamana, than pam wanch aak nath-nathan wun-wuntan-a, ngaantam-ngeey-ngeeyayn ngayang ngayam thonakam God.ana.” 18An kan-kanama, nil God.an kaangk wee'-wee'antan minan iiy-iiyow-a, nilana ngangk minangam iiy-iiyow thantana; nil wee'-wee'antan kaangk min ke'an iiy-iiyow thantan-a, an nilaman thawow thantana mak way iiy-iiyayna, pam wanch anangana.
Nil God.an Kaangk Want-Wanttakan Yumpow Pam Wanchantan-a, An Nil Yumpow
19Niiy nath ngaantam-ngeey-ngeeyaniy niiyantakama, “Ngul nil God.angan ngeenak waa'-waa'an ngampangan e? Pam wanch wiy anangana thaach-thaachan thanang way yump-yumpayna; wiy ananganiy-a, thaach-thaachan thanang min yump-yumpayna. An puth nilam thaach-thaachan ngampanganiya, nil puth ngampangana wayan ke' waa'-waa'owa.” 20Puth ngamp ke' ngaantam-ngeey-ngeeyāmp nunang yimananganiya! Nil puth ngampangan yumpa, nil pi'an paththam iiy-iiyan, God.ana. Ngampana ke' thawimp nungant, “Nint ngul ngeenak yumpan ngayang yimanangan a?” 21Inan ke' aak yimanangan wun-wunana: nil pamangwey yuk the' anangan yump-yumpiy pipamana, a' nilamana ngaantam-ngeey-ngeeyiy nil yuk the' anangan ngeenak ngul yump-yumpow thanang. Nil pipan maayana, a' kaangk nilweya, nil yuk the' kucham yumpiya, thonaman-a, mayan wunp-wunpow, nil thonaniya, wook way anangan wunp-wunpow. 22Inan aak God.antan yimanangan thamp wun-wunan. Nilan kaangk want-wanttakan pam wanchantan yump-yumpow-a, an nil yumpowa. Pam wanch wayanang al-alantan-a, niliya kuup-kuupan thantaniya, nilan meenathow nungamanga nil thayan paththama, man kul ngulan wampow nungant thantakana. Nil kaangka erkam kuchow thanang aak way aakanakana, puth ya'a, nil kuup-kuupan thanta. Ngul-ngulana nil kuchow thanang.
23-24Nil thamp kaangk meenathow nungamang ngampar Christians.antana nil min-minam paththama, nilana ngangk mam-maman ngampang. Nilan aak nathpalman mi' ngampang pam wanch nungantam iiy-iiyāmpa. Nil ngulan kalow ngampang aak min nungantamangan wun-wunāmp. Ngamp wiyiya Jews, wiyiya Jews ya'a. 25Wik inangan kan-kanam wun-wunan thantan pam wanch Jews ya' al-alantana, puth nil Hosea.angan aak keenkanamana wik inangan umpa lat ngench thayanangan:
“Ka'athamaniya, than pam wanch wiy anangana pam wanch ngatharam ke'aman iiy-iiyina, ya'a,
puth yimanang ngulana, an epa ngay pam wanch ngatharam ngul waa'-waa'āng thananga.
Ka'athamana ngay ke'am kaangk wunangan thantana,
puth yimanang ngulana an ep-paththama ngay kaangk paththam wun-wunang thanta.”
26A' nil Hosea.an wik inangan thaw thamp:
“Ka'athaman nil God.an thaw niiyant, ‘Niiy pam wanch ngatharam ya'a.’
Puth nilana ngul thawow niiyantana, ‘Niiyan kan-kanam pam wanch ngatharam iiy-iiyaniya.
Ngay God inman man-yetham anman wun-wunang aak umpuyangamana.’ ”
27A' putha aak keenkanamana, nil Isaiah.an wik thayan inangan thaw lat ngench thayanangana:
“Nungkway than pam wanch Jews thaa'-wantanam wun-wuntan-a,
yot-yotam paththam ke' aak ngaanh thompam yimanangan-a,
nil piip God.angana chil-chil anangaman kaa'-piichanathow thananga.
28Nil kan-kanam pam wanch yot-yotam anangan aak wayakan kuchowa,
a' nilan yaaman ke' kuup-kuupiya.”
29A' nil Isaiah.ana wik inangan thamp thawa aak keenkan:
“Nil God pi'an alangana ngampang Jews ko'alam inangan ep kaa'-piichanath.
Nil nath ke'wey kaa'-piichanathiyan-a, ngamp yotaman uth-uthamimp ke' than pam wanch aak Sodom punchanana a' putha aak Gomorrah punchanan ma'mangkam uth-uthamina.”
Ngay Kaangk Paththam Nil God.angan Kaa'-Piichanathow Jewsa Kampan Ngatharam Anangana!
30Ngay wik inangan koochanathang niiyant. Ka'athamana, than Jews ya' al-alangan kaangk ke' ngeey-ngeeyayn woyan piip God.antaman want-wanttakan wun-wunana. Amanamana, than wiyangan ep ngangk thee'in nungant ngul Jesus Christ.antan a' nil God.angan way thanttaman ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyan ngula. 31Than puth Jews.angana ngaantam-ngeey-ngeeyin thanttakamana, “Ngampwey wik thayan ma'mangkaman pi'-pi'impwey-a, nil God.angan ke'-ngul way ngamparaman ngaantam-ngeey-ngeeyow, ya'a.” Thanan ke' wik thayanan pi'-pi'iythan-a, an puth ya'angama, puth wiy anangana pip-pipantana. 32Than woyan God.antamana ke'am uwin, ya'a. Puth nil God.an yimanangan ke'am thaw, “Niiy wik thayan ma'mangkaman pi'-pi'inwey-a, ngay way niiyantaman ke'-ngul konangaman pi'-pi'ānga.” Aak God.antaman yimanangan ke'am wunan, ya'a. Nil wik inangan ep thaw, “Niiy ngangk ngatharan thee'ānan-a, a' wik ngatharam anangan kan-kanam ngangkangam pi'-pi'ān thanangan-a, yaa, ngayan way niiyantamana ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyānga, ya'a.” Nil Jesus.an uk aak iikanakan-a, thanan man-ngeeyin nunang nil puk nhengk God.antaman ke' ya' yimanangan niliya, than ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyin nunang nil ngulan kaa'-piichanathow thanang way thanttam anpalana. Nil Jesus.ana ke' kunttow wuut pi'an yimanangan wun-wun thanta, woyan um-menhangana. Than woyan wakanan iiy-iiyantanan-a, than kunttowangana tha' thuth-thuthantan, a' keek-keekantan ngula. Than putha woyan min God.antamana ke'am uw-uwantan. 33Wik inangan kan-kanama, puth wik inangan lat ngench thayanangan waa'-waa'ana:
“Ngay pam ngul wunpāng aak namp Zion angan, aak Jews.antamang pam ke' kunttow yimanangan.
An ke' than pam wanch wiy anangan tha' thuth-thuthantan kunttowangan a' keek-keekantan ngul.
Puth than wee'-wee'ananganweya ngangkangan pi'-pi'antan nunangan-a,
nilana kan-kanam ngul kaa'-piichanathow thananga.
Nil ke' muukamathiy thanang, ya'a,
than ngangk minangam kan-kanam paththam ngul iiy-iiyayn nungantangan.”