Nil God.angan Ngulana Aak Way Aakanakan Kuchow Thanang Than Pam Wanch Anangan Wayan Yump-Yumpantan
21Puth niiy wik inan ngeeyān a! Niiy puungk wiyanganiya, niiy pam wanch wiy anangan waa'-waa'aniy thanang, ngul an kan-kanam ey? Niiy wee'-wee'anangana waa'-waa'aniy thanang pam wanch wiy anangan-a, puth niiy thampang wayan iiy-iiyaniy-a, an ke' niiy niiyantakam waa'-waa'wuniya. Niiyan puth ke' thawin ke' niiy ngoongk-ngoongkam niiy wayan yump-yumpaniya. 2Puth ngamp mee'miy an kan-kanama nil God.angan ngulan aak way aakanakan kuchow thanang than pam wanch anangan way anangan yump-yumpantanana. 3Puth niiy wiyangan pam wanch wiy anangan waa'-waa'aniy thanang puth niiy thampang pam wanch wayanang iiy-iiyaniy. Niiy ngaantam-ngeeyaniy ke' nil God.angan niiyang thampang ke' kuchiy ey? aak way aakanakan ey? An ya'a! Nil niiyang thamp aak wayakaniy kuchow a! 4Nil God.an ngangk min iiyan ngampar, nil man kul erkam ke'am wampan nungant, ya'a, puth niiy wiyangana, ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunang, ya' anman, kon uth anman iiy-iiyaniy a! Niiy ke'am ngaantam-ngeeyaniy ey? nil God.an ngangk minangam iiy-iiyan niiyant ey? niiy yipam way niiyan yump-yumpaniya anan wantāna! 5Puth ya' anmana, niiy kuchek-thayan iiy-iiyaniya, niiy kaangk ke' wik God.an ngeeyān nunang, niiy puy-puyam way-wayamaniya, niiyiy-a, God.an man kul yumpaniy nunang. Nil eenchiy ngula. Aakan kanan wampow-a, pam wanch yotam anangan ngamp umang ngulan thanāmp nungantangan-a, nilana kuchow niiyang aak wayakan. Kaangk nilwey kuchow niiyangan-a, nil ep kuchow niiyang, an nung-nunganta, niiyiya puth way iiy-iiyaniy. 6Nil puth God.an ngangk minangam iiyow thant pam wanch al-alantan minan iiy-iiyantan, a' putha pam wanch way anangan aak wayakan kuchow thanang. 7Than wiy anangan minam iiy-iiyantan, thanan kaangk piip God.an ngangk min wunow thanttamana, a' than kaangk God.antang aak umpuyangaman wun-wunayn nungantang. Nil God.an puth thawa, “Than pam wanch inangan ngatharang aak umpuyangaman ngul wun-wunayna.” 8Than puth wiy ananganiya thanttakam anman ma'-yotam ngaantam-ngeey-ngeeyantana, than wik kan-kanam anangan ke'am ngaantam-ngeeyantan, ya'a, than way anman ma'-yotam yump-yumpantan. Nil God.an puth man kul ngul wamp nunganta. 9Than pam wanch wayan iiy-iiyantan-a, aak way ngul wampow thant, Jews al-alantana a' puth-a, Jews ya' al-alantana, aniy-a, thana ngangk way-wayam paththam wun-wunow thant. 10Than pam wanch minaman iiy-iiyantan-a, nil God.angan minam ngul ngaantam-ngeeyow thanang a' ngangk min yumpow thanang -- than Jews anangana a' puth Jews ya' anangan. 11Nil God.angan pam wanch yotam ngangk thath-thathan thanang, than nath min iiy-iiyantana, nath ya'a, nath way iiy-iiyantan -- nilan puth aak-ya'ang ke'am wayaman thant, ya'a.
12Than wee'-wee'anangan way iiy-iiyantan-a, than Jews nathwey-a, nath Jews ya' anangana, nil God.angan ngul aak way aakanakan kuchow thanang. Nil kuchow thanang Jews anangana puth than wik ngench thayan God.antaman ya' pip-pipin nil Moses.angan thaa'-aath-aath thanang, a' putha pam wanch Jews ya' anangan thamp kuchow thanang aak way aakanakaniya than thamp puth wayan yump-yumpantan. 13Than pam wanch wiyangan wik ngench thayan Moses.antaman mee'miya. Puth nanpalan God.ang thanang min ke'am waa'an thananga, ya'a. Than pam wanch al-alangan thonakama wik thayan Moses.antaman konangam pi'-pi'antan-a, anangaman ep miniy iiy-iiyantan mee' God.antangana.
14Than pam wanch wiyangan Jews ya'ana wik ngench thayan God.antaman ke'am ngeey-ngeeyin, nil Jews al-alantan ka'athaman thonakam thee'a. Puth than nathweya kaangka min iiyaynwey-a, an ke' thanwey kanama wik thayan God.antaman ngeeyina. 15Nungkway thant wik ke'am waa'in-a, than minaman iiy-iiyantanan-a, an meenathan ngampar an ke' nil God.angan wik thayan nungantaman ngangkanga puth kuchekang wunp thanttangana, thanan puth kan ngaantam-ngeeyantan ngangk thanttamanganiy min yumpanakana puth way yumpanakana. 16An puth aak ngul wampow nil God.an thawow Christ.antan nil umang nungantang thanathow thanang pam wanchana. Nilan puth mee'miy way thanan yump-yumpin a' puth way thakan ngaantam-ngeeyin kuchek thanttamangan. Anpalaniya, nil ngul thawow thant, than wee'-wee'anangana aak minakan iiyayn, a' putha, than wee'-wee'anangan pam wancha aak wayakan iiyayn. Wik inanganiy God.antam ngay waa'-waa'ang niiyant.
Inaniya Ngay Niiyant Jews.ant Ngul Thawāng
17Inaniya ngay niiyant Jews.ant ngul thawāng: niiyan ulp-ulpanangan thaw-thawaniy, “In ngan thaa'nganth thona! Ngana Jews inanganiya!” A' niiy ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam nil God.an ngangk minangam iiy-iiyan niiyant nil puth wik thayan nungantam niiyant thee' ka'athamana. Ke'-paal niiyan ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam ke' niiyam thonakam pam wanch God.antamaniya, puth ya'a.
18Niiy kan mee'miy woyan piip God.antaman want-wanttakan wunana niiy puth ka'athaman wik thayan God.antaman kanam ngeeyana. Niiy kan mee'miya niiy woyan want-wanttinan mi'āna niiyamana woyan minakana. 19Niiyan ngaantam-ngeeyaniy ke' niiy pam wanch wiy anangan thaa'-aathaniy thanang woyan God.antaman wak-wakayn, puth ya'a, niiy puth ulp-ulpanangan wik anangan yaan thaw-thawaniya. A' niiy ngaantam-ngeeyaniy thonakama ke' niiy thum nganth yimanangan iiy-iiyaniy thanta, puth ya'a. 20Nil God.angan wik thayanana thee' niiyant, niiy kan mee'miy wik ananganiya an kan-kanama, min paththam niiyanta. Puth anpalana niiyan ngaantam-ngeeyaniya niiyamana ke' niiyana thaa'-aath-aathān thanang pam wanch wiy anangan than piip God.an ke'aman yippak thiichin nunanga. 21Niiyiya pam wanch wiy anangan thaa'-aath-aathaniy thanang aa? Puth niiy thampana min ya'a! Niiy niiyantakam thaa'-aath-aathān thampa. Niiy thawaniy wiy al-alantan, “Niiy ke' ma'-kuchan iiyāna,” puth niiy thampana ma'-kuchan iiy-iiyaniy ey! 22Niiy thawaniy thanta, “Niiy ke' maarich kee'āna,” puth niiy thampana maarich kee'aniya! Niiy puth thawaniy thant, “Ngan yuk ngeen-wiy anangana kaangk ke'a,” puth niiyiya yuk ngeen-wiy anangan ma'-kuchanang maayaniy thanang aawuch ngench thayan wiyantam anpalana! 23Niiyan ulp-ulpanang thaw-thawaniyweya, puth nil God.angan wik thayanan ma' niiyantangan wanta. Niiy wiy il-ilangana wik God.antaman pip-pipaniy, amanamaniya, pam wanch wiyangan piip God.an waa'-waa'antan nunang. 24Wik inan kan-kanama, puth than aak keenkan wik inangan umpin lat ngench thayanangana:
“Niiy Jews il-ilanganiya way paththam yump-yumpaniy,
amanamaniya pam wanch wiy anangan thaw-thawantan,
‘Pam wanch God.antamana way yump-yumpantan ey?
Yaa, nil God.angan yimanang yaaka' way yump-yumpana!’ ”
25Aak niiyant Jews.antan yimanangan wunana: niiy pam anangan kompan thamp iiy-iiyaniya, -- ngeenam putha, an puth niiy pam wanch piip God.antam ngula. An niiyant min ey? niiy Jews punchanan iiy-iiyaniy ey? Niiy nathwey wik thayan God.antaman minam ngeey-ngeeyinwey-a, an niiyant min Jews.an iiy-iiyāna, puth niiywey wik God.antaman pip-pipinwey-a, an puth niiy Jews aak-ya'anga waa'-waa'aniywey niiyantakamana. 26Than nath pam wiy al-alangan Jews ya' ananganiya wik God.antaman ngeey-ngeeyiythanwey-a, nil puth God.angan ngul ngaantam-ngeeyow thananga thanana pam nungantam ngula. 27Than wiyangana ke'am ngeen-wiy thanttaman umpinweya, puth than pam Jews ya' il-ilangan wik thayan God.antaman minam pi'-pi'antan. Than ngul thathayn niiyang Jews inangan pam wanch way iiy-iiyaniya, niiy puth wik thayan God.antaman kanam ngeeyana, an puth ya'a, niiy ke'ama minaman pi'-pi'aniya!
28-29Niiy nath ngaantam-ngeey-ngeeyaniy niiyantakam, “Ngamp puth Jew punchan aak-ngeey-ngeeyampa, a' thanana ngeen-wiy ngamparamana ump-umpinwey, puth nanpalan ngamp pam nungantam piip God.antam ngul iiy-iiyanampa.” An yimanangan ya'a! Than wee'-wee'anangana God.an kan-kanaman monkan-wak-wakantan nunangan-a, a' puth kan-kanaman wik nunangan ngeey-ngeeyantan-a, than pam wanch nungantam ngul iiy-iiyayna. Nil Ngeen-Wiy Min piip God.antaman ngangk thanttamangan wun-wunana, a' thay-thayanathan thanang. Pam wanch anangaman-a, nil God.angan min waa'ow thanang. Than pam wanch wiyangan min nath waa'iythan thananganiya, ya' natha, an kana, nil God.angan ngul thaa'-kuumpow thananga.