Nil God.angan Jews Anangan Ke'am Want Thanang
111A' nil God.angan kan want thanang Jews ananganwey ey? An ya'a! Puth ngay yimanang thamp Jewa, nil Abraham.ana wuut mangk ngatharama, a' ngay amanaman wampangan Benjamin.antam iniya. 2Nil God.angan Jews anangan ke'am want thanang, nilan mi' thanang pam wanch nungantaman iiy-iiyayna. Niiy puth wik inangan mee'miy nil Elijah.an keenkanaman thaw God.antan lat ngench thayanangan waa'-waa'an ngampar. Nil pam wanch Jews kampan nungantam anangan waa'-waa' thanang, nilan thawa, 3“Lord-ang! than Jews il-ilangan prophets nungkaram anangan mul-mulathin thanang a' than altars nungkaram anangan minh kiingkanakana way-wayathin ngula. Ngay puth thonamang nintang epa wikan ngeey-ngeeyanga, thanan puth ngayangan kaangk mulathayn thampa!” 4Nil God.an thaw nungant, “Ya'a, nintam thonakam ke'am ngayangan monkan-wak-wakangana. Than pam wanch seven thousand anangan yippak woyan ngatharaman wak-wakantana, than yuk ngeen-wiy namp Baal.ana ke'am monkan-wak-wakantan nunang, an ya'a.” 5In-inman yimanaman wun-wuntan a! Than Jews wiyangan epa God.an monkan-wak-wakantan nunang nil puth mi' thanang than yipam pam wanch nungantam iiy-iiyayna, nil ngangk minangam iiy-iiyan thanta. 6Nil God.an wik inangan ke'am thaw thant, “Niiy wik thayan ngatharaman pi'-pi'ān-a, yaa, ngay puthangkana pam wanch ngatharam ngul waa'-waa'āng niiyang.” Nil God.ana yimanangan ke'am thaw. Aak nungantana yimanangan wunana: nil pam wanch wee'-wee'anangana kaangk mi'owan-a, yaa, an nil mi'an thanang, a' way thanttaman ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyana, nil puth min anman iiy-iiyan thantana.
7-8Than Jews yot anangan ke' woyan min wakiythan God.antamana, puth ya'a, thanan puth God.an ke'am ngaantam-ngeeyin nunang nil min-minam paththamana. Than wiyangan woyan God.antamana ke'am uwin, than ko'alamangana an epa uwinweya, nil puth God.angan mi' thananga pam wanch nungantaman yipam iiy-iiyayna. Puth lat ngench thayanangan waa'an, “Nilam God.angan kuchek thinhanan yump-yump thanang, thananiy putha ke' mee' ko'ancha a' ke' weenth yimanangan iiy-iiyin woyan God.antamakan, ke'am puth uw-uwin.” Than aak nathpalman yimanangana iiy-iiyantana, a' in-inmana. 9Nil David.angana wik inangan thamp ump lat ngench thayanangana, aniya thanangan waa'-waa'a:
“Than pam wanchangana may pi'an thakan yump-yumpantan,
than ngaantam-ngeeyantan ke' than piip God.an thaa'-kuump-kuumpantan nunangana,
puth ya'a, an than yaan muukamantana.
Puth amanamana, ngay kaangk nil God.angan wayathow thananga,
ngay kaangk thanana ke' awar pi'anang ang pekan keek-keekiythana, ke' yipam pentiythan ngula.
10Ngay kaangka nint mee' yiil yumpān thanang than yipam woyan nungkaraman ke' thathiythan ngula,
a' putha ngay kaangka aak wayan wampow thant ke' yuk anhanan kal-kaliythan man-mangk thanttamangana.”
11Ngul nil God.angan Jews anangan aak umpuyangam wantow thanang ey? anpalman than wiyangan Jesus Christ.an ngangkangaman ke'aman pi'-pi'antan nunangan ey? Ya'a! Nil piip God.angan yimanangan ngaantam-ngeey, “Than Jews il-ilangana ngayangan ke'am ngangkangaman pi'-pi'antan. Puth amanamana ngay woyan ngatharamana ngul meenathāng thant pam wanch wiy al-alantana than Jews ya' al-alantana, a' than ananganiya ep ngay kaa'-piichanathāng thanang wee'-wee'anangan ngayangan ngangkangaman pi'-pi'antan. Anpalana than Jews anangan nath mee'-wun-wunayn thanta Jews ya' al-alantana a' than ngul nath ngangk thanttaman thee'-thee'iythan nungant Jesus Christ.antana. 12Than Jews yotangana ke'am monkan-wakin nunang Jesus Christ.ana, ya'a, puth amanaman nil God.ana ngangk minangam kan-kanam paththam iiy-iiyan thant pam wanch thaa'nganth thon-thonantan, than pam wanch Jews ya' anangan. Puth ngul-ngulana than Jews al-alangan ngangk ngul thee'-thee'ayn nunganta, a' anpalana than pam wanch God.antamana ngangk min paththam ngul iiy-iiyayna.”
Ngay Inan Niiyant Ngul Thaw-Thawang Jews Ya' Al-Alantana
13Ngay inan niiyant ngul thaw-thawang Jews ya' al-alantana. Niiy puth mee'miy nil God.angan ngayangan mi'a, ngay yipam wik Jesus Christ.antaman waa'-waa'āng niiyanta. Ngayana ngaantam-ngeeyanga nilan work min paththam thee'ara. 14Ngay nath wik minaman waa'-waa'ing niiyant-a, than kampan ngatharam wiy anangan Jews nath epa mee'-wun-wuniythan niiyantweya a' puth amanamana ngay yipam ma'-aath-aathāng thanangweya than yipam ngangk thanttaman thee'-thee'ayn nungant Jesus Christ.antan. 15An puth aak min paththam ngul wun-wunow ngampar a! Ka'athamaniya nil God.angan pam wanch nungantam Jews anangan ya' want thanang a' anpalana nil ngangk min paththam iiy-iiy thant Jews ya' al-alantana. Puth ngul-ngulaniya an ep nil God.an ngangk min paththam ngul iiy-iiyow thant Jews al-alantan a' puth anpalana than ngangk ngul thee'ayn nungant Jesus Christ.antan, a' puth aak anan min paththam ngul wun-wunow ngampara, an ke' pam wanch Jews anangana mulaman ek-ekantan ngula.
16Niiy inan ngeeyāna! Than Jews anangana wuut mangk Abraham.antam wamp-wampina. Nil Abraham.an-a, pam God.antama. Puth anpalana nil piip God.angan mi' thanang Jews anangan pam wanch nungantam thamp iiy-iiyayna. An ke' may breada, may bread manyam nathweya may bread pi'an anpalana aniya piip God.ant-a, an puth ma'mangkaman-a, an God.ant thampa. Yuk mangk yukamaniy-a, an nathwey piip God.ant-a, puth yuk thampana aniya piip God.anta. Than wuut mangk pam wanch Jews.antamana aniy thana piip God.antama. Puth anpalana than Jews punchanana aniya pam wanch piip God.antam thampa. An than ke' yuk min anan than-thana may thampana. Nil wuut mangk thanttam Abraham.ana ke' yuunch think thanttaman yimanangan a' putha than pam wanch Jews anangan ke' yuk punth yimanangan we'-we'araman nungantam Abraham.antamana. 17An ke' aak yimanang ngul wunana: an ke' nil God.angan yuk punth wiy anangana kan pip-pip thanang yuk min amanaman, nil kan want thanang Jews wiy anangan than puth ngangk ke'am thee'in nungant. Niiy pam wanch wiy anangana, Jews ya'ana, an niiy ke' yuk iithangan than-thantan. An ke' nil God.angana yuk punth niiyantam anpalana thuth-thutha, a' mut-thu'-thu' thanang yuk minang angman, Jews al-alantangan. Niiyiya ke' pam wanch God.antam ngul iiy-iiyaniy. 18Niiy puth ulp-ulpanangan ke' iiy-iiyāna a' puth ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān niiyantakamana ke' niiy pam wanch min niiya, than Jews ke' min ya'a. An ya'a! Niiy ulp-ulpananganwey iiy-iiyaniy-a, niiy inan kan ngaantam-ngeeyāna: yuk punth anangan yuk think amanaman wampana, puth yuk think anan-a, yuk punth amanamana ke'am we'araman ya'a!
19Puth niiyan nath thaw-thawina, “Nil God.angana thalokang ump thanang yuk punth anangana, ngampang yipam karpam nenchanathow yuk minang angan aak thanttamangana.” 20A' ngay wik inan thaw-thawang niiyanta: ee'a, nan kan-kanama. Nil God.angan want thanang pam wanch Jews anangana thanan putha ngangk ke'am thee'-thee'in nungant Jesus Christ.antana -- niiy epa ngangk kan thee'-thee'an nungant Jesus Christ.antan, amanamana niiyana nungantang ngul iiy-iiyaniya. Niiy puth ulp-ulpanangan ke' iiy-iiyān, niiy ngangkang anman pi'-pi'ān nunang Jesus Christ.an nil God.angan yipam ke' wantow niiyang. 21Nil Jews anangan ka'atham mi' thanang pam wanch nungantam iiy-iiyayna, puth nil want thanang than ngangk nungant Christ.antan ke'aman thee'-thee'in, an yim-yimananga nil God.anga wantiy ngampang ngamp ngangkangan ke'aman pi'-pi'anamp nunanga.
22Niiywey Christ.an ngangkangaman pi'-pi'aniy-a, nil God.ana min anman iiy-iiyow niiyanta. Niiywey man-mangkaman thee'-thee'in nungant Jesus Christ.antan-a, nilana wantow niiyanga ke' nilan want thanang pam wanch wiy anangana. Ngamp kan mee'miy nunang nil min paththam iiy-iiyan ngampar, puth ngamp wayan yump-yumpimp-a, nilaniya thayanamow ngul ngamparamana. 23Thon inan thampa, than Jews anangana nath koyaman weentiythana woyan min God.antamakan-a, a' ngangk thanttam thampan thee'iythan nungant Christ.antan-a, nilana pam wanch nungantam puthamana ngul waa'ow thanang. Inan ke' aak yimanangan wunana: nilana yuk punth thuthanam anangana koyam nenchanathow yuk min alantangan. Ee'a, an nil kan-kanam yumpiy yimananganiya, puth nilan kan-kanamana pam pi'an paththama. 24Puth niiy Jews ya' inangana niiy ka'athamana pam wanch nungantamana ke'am iiy-iiyan, ya'a, niiyan ke' yuk iithangan than-thantan yimanangan iiy-iiyanweya. Amanamaniya nil God.angana yuk minang angman nenchanath niiyang ngul. Ka'athaman-a, than Jews anangan pam wanch God.antaman iiy-iiyin, thananiya ke' yuk punth yuk min anpalman we'-we'aramin. Nil God.angan nath niiyangwey nenchanathiy yuk minang angmanwey-a, yaa, nilana ma' minang ngul koyaman wunpow thanang punth thuthanam anangan yuk min alantangana.
Nil God.angan Pam Wanch Yotamana Kaangk Ngangk Mam-Mamow Thanang
25Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, ngay kaangk wik nyiingkanam inan waa'āng niiyanta, niiy yipam ulp-ulpanangan ke' iiy-iiyān niiyantakamana, niiy ke' thamp ngaantam-ngeey-ngeeyān niiy ke' pam wanch min iiy-iiyaniy, Jews anangan ya'a. Puth nil God.angan wik inan ma' mupam pi'-pi', puth ngay in-ngulan wikan waa'āng niiyant: than pam wanch Jews wiy anangan kaangk ke' wik min God.antaman ngeey-ngeeyayna, puth thanana kuchek way thinhan iiy-iiyantan. Puth ngul-ngulana, pam wanch yotam Jews ya' al-alangana monkan-wak-wakayn nunang Jesus Christ.ana. Aak an-aniyangana, than pam wanch Jews al-alangana, than ngulan monkan-wak-wakayn nunang Jesus Christ.an. 26Anpalan-a, nil God.angan thanang pam wanch Jews yot anangan way thanttam anpalan kaa'-piichanathow thananga, puth wik nungantaman lat ngench thayanangan waa'-waa'an:
“Aak anpalan namp Zion amanaman aak thanttam Jews al-alantaman nil pam ngulan wampow pam wanchan kaa'-piichanathow thanangana,
nil woyan wayamana, woyan minak ngul weentathow thananga.
27Aak an-aniyangana ngay kaa'-piichanathāng thanangana way thanttam anpalan ke' ngayaman thawangan keenkanamana.”
28Puth Jews al-alangana thaamp-thaampin nunang Christ.ana anpalana nil God.angan too want thanang, niiy yipam Jews ya' inangana pam wanch nungantam ngul iiy-iiyāna. Puth aak keenkanamana nil God.angana Abraham-a, puth pam wanch Jews anangan mi' thanang pam wanch nungantaman iiy-iiyayn nil puth nanpalan kaangk wun-wunan thant Jewsantan, a' nilan kaangk ngangk minangam iiy-iiyow thamp thantana. 29An puth nilam thaw nilan ngangk minangam iiy-iiyow thantan, wik inana an nil kan-kanam thaw, nil ke' muukamathiy thanang, ya'. 30Niiy Jews ya' il-ilangana, ka'athaman niiy God.an ke'am wik ngeey-ngeeyan nunangana, ya'a, puth yimanang ngulana nil God.angan kan-ngul ngangk mam niiyang, ngeenam putha, than pam wanch Jews al-alangana ke'am wik God.an ngeey-ngeeyin nunang ya'a. 31Than in-inman wik ke' ngeey-ngeeyantan nunang, ya'a, puth ngulan ep nil God.angan ngul ngangk mamow thanang thamp ke' nil niiyangan ngangk mama. 32Puth nil God.an thaw, “Than pam wanch yotaman way mak iiy-iiyayna, ngay yipam meenathāng thant yotamantana ngay puth kaangk ngangk mam-mamāng thananga.”
Ngamp God.an Thaa'-Kuump-Kuumpāmp Nunanga!
33Nil puth God.an ngangk minangam paththam iiy-iiyan ngampara, a' putha nil kuchek waap min paththam a! Nil ma'mangkam mee'miya! Ngampana ke' thiichimp nil want-wanttakan ngaantam-ngeey-ngeeyana, pam nil-nila, pi'an paththam a! 34Wik inan puth lat ngench thayanang waa'-waa'ana:
“Nil God.an wee'anga thiichiy nunang nil ngeen nathan ngaantam-ngeey-ngeeyan e? An ya'a!
Nil wee' thawiyanta nil want-wanttakan iiy-iiyow e? Ya' anmana!
35Ngamp yuk way min ngeen thee'āmpant e? An ya'a!
Ngamp want-wanttaka yuk way min yotaman thee'-thee'imp nungantan e? An ya'a!
Nilana epa thee'-thee'an ngamparana.”
36Puth nilana yuk way min ma'mangkam thee'-thee'an ngamparan a! Nil ma'mangkaman ma' nungantang pi'-pi'an! An puth yuk way min il-ilangana meenathantan ngampar nil God.ana pam pi'an paththama! Ngamp puth yotamangan thaa'-kuump-kuumpāmp nunang aak umpuyangama! Yey, an kan-kanama!