101Ngurp ngatharam-ang niiyalang, ngay kaangk paththam nil God.angan kaa'-piichanathow Jews kampan ngatharam ananganwey a! Ngay ma'-yotam mee'-wuth-wuthanamang thantana. 2Ngay mee'miy thanan kaangk God.an monkan-wakayn nunanga, puth thanan woyan nungantaman ke'am thiichin ya'a. 3-4Woyan God.antaman yimanangan wunana: nil God.angan Christ.an kuch nunang ngamparana, a' nil epa wik thayan ma'mangkaman pi'-pi', God.antaman. Nilam thonakam minam iiy-iiy aak inganiya mee' God.antangana. Than wee'-wee'anangan ngangk thee'-thee'ayn nungantan-a, nil God.angan ngul kaa'-piichanathow thanang way thanttam anpalan thanan yump-yumpantanweya. Puth than Jews al-alangan wik inangan kaangk ke' ngeey-ngeeyayn, thanan kaangk ke' ngangk thanttaman thee'ayn nungantana. Than puth ngaantam-ngeey-ngeeyantan thanttakaman thanaman min ngul iiy-iiyayna, puth an ya'a.
Than Wee'-Wee'anangan God.an Ngangkangan Pi'-Pi'antan Nunang-a, Nil God.angan Ngul Kaa'-Piichanathow Thanang, Jews-a, Puth Jews Ya' Anangan
5Nil Moses.angan wik inangan waa'-waa' keenkanamana lat ngench thayanamana, “Than wee'-wee'anangan wik thayan ma'mangkam God.antaman pi'-pi'ayn-a, thananiya aak piip God.antang ngul wun-wunayn.” Puth nil wee'angam wik thayan ma'mangkam God.antaman ngeey-ngeeyow e? An ya'a! 6Nil puth God.angan thanang anangaman ep kaa'-piichanathow thanang than nunangan ngangkangaman pi'-pi'antana. Niiy yimanangan ke' thaw-thawāna, “Nil wee'-nathwey matow aak-aakanak kenyana nunang Christ.an palam ukathow nunangan e?” An ya'a! Nil puth kan wamp ngampar ey! 7A' niiyana putha ke' thaw-thawāna, “Nil wee'-nathwey pekam ukow nil yipam Christ.an mulaman palam ekathowan e?” An ya'a! Nil mulaman kanam ek ey! 8Ngamp woyan God.antaman kan mee'miy ngul. An puth ngamparana thayan paththaman ke' wun-wuniya, ya'a. Ngamp wik God.antaman waa'-waa'āmp ngamparakamana putha ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thampa. Puth wik inangan wik anman Christ.antamana ngan niiyant ngulan waa'-waa'anan puth thant wiyantan thampa. 9Niiywey kan-kanaman ngaantam-ngeey-ngeeyinana nil God.angan Jesus Christ.an mulaman ekath nunang-a, a' puth-a, niiy wiyantan wikan waa'-waa'in nil Jesus.aniya moom pi'an ngamparaman-a, yaa, nil God.angan ngul way niiyantam amanamana kaa'-piichanathow niiyang. 10Nil puth God.angan way ngamparamana ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyow ngamp wee'-wee'anangan Christ.an ngangkangaman pi'-pi'anamp nunanga, a' putha wik min thant wiy al-alantan waa'-waa'anampan ngula. 11Lat ngench thayanangan inan waa'-waa'ana:
“Than wee'-wee'anangan God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunang-a,
an nil kan-kanam ngul kaa'-piichanathow thanang, an nil ke' muukamathiy thanang, ya'a.”
12Puth wik inangana, Jews al-alantan thonakam ya'a, puth thant wiy al-alantan thamp Jews ya' ananganwey. Nil God thonam anman ngamparana pam wanch aak umyompanamangan wun-wunanamp. Than wee'-wee'anangan thaw-thawayn nungant God.antan ma'-aath-aathow thanangan-a, nilana ngangk minangam iiy-iiyow thanta, 13puth lat ngench thayanangan waa'-waa'ana:
“Nil wee'wey thawiy God.antana, ‘Piip God-ang! nint ngayang ke' kaa'-piichanathin ngayang ey?’
A' nilana kan-kanam ngul kaa'-piichanathow nunang way nungantam anpalana.”
14Puth pam wanch wiyangan nath Christ.an ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyantan nunang nil ngulan kaa'-piichanathow thanangan-a, an puth want-wanttaka thawayn nunganta nilan yipam kaa'-piichanathow thanangan e? A' puth than nathwey wik God.antaman ke'aman ngeey-ngeeyin-a, thanan puth want-wanttak ngaantam-ngeey-ngeeyiythan nunang nil ngulan kaa'-piichanathow thanangan e? A' putha than pam wanch wiyangan ke'an wik min God.antaman waa'-waa'iythan thantanwey-a, an puth want-wanttak wik ngeey-ngeeyiythan e? 15Nil God.angan pam wanch ke'an kuchiy thantan-a, an thanan wik min nungantaman want-wanttak waa'-waa'iythan thantaniy e? Nil God.angan pam wanch kan kuch thanang than yipam wik min nungantaman pam wanch wiy al-alantan waa'-waa'ayn thantana, puth lat ngench thayanangan anman waa'-waa'ana, “Than wampantanana wik min God.antaman waa'-waa'ayn ngamparan-a, inan min paththam wunan ngamparana.” 16Puth than pam wanch wiyangan wik min God.antaman kanam ngeey-ngeeyina, puth than ke'ama ngangkan thee'in nungant Christ.antana. Wik inangan kan-kanam paththama, nil puth Isaiah.angan lat ngench thayanangan umpa, “Lord-ang! than wee'-wee'anangan wik min nungkaraman ngangkangaman pi'-pi'antan e? wik ngayan waa'-waa'ang thantan e? Than chil-chil anangaman thonakam a!” 17Than anangaman ngangk nungant Christ.antan thee'-thee'in-a, than ka'athaman wik nungantaman ngeey-ngeeyin pam wanch wiyangan waa'-waa'in thantana.
18Than Jews yotamanga ngangk ke'am thee'in nungant, Jesus Christ.antan ya'a. Ngul thanan wik min nungantaman ke'am ngeeyin ey? Ya'a, than wik min nungantaman kanam ngeeyina, puth wik inana lat ngench thayanangan waa'-waa'ana:
“Than pamangan wik min God.antaman pal-puy waa'-waa'ina aak umyompanamana,
wikana kan-ngul we'aramana.”
19Ngul than Jews al-alangan wik ke'am thiichin ey? Ya'a, an than kanam thiichina, nil puth Moses.angan wik God.antam inangan waa'-waa' thanta:
“Niiyiy thonakam ngaantam-ngeey-ngeeyaniya than pam wanch aak thonangan wun-wuntanan-a,
wik God.antamana an ngoongk-ngoongkamweya a' way paththam iiy-iiyantana.
Ngay puth pam wanch wiy anangan thananga ngay ngul umpāng pam wanch ngatharam ngul iiy-iiyayna,
puth anpalmana niiyana man kul ngul wampow niiyant, a' mee'-wun-wunān thantana.”
20Puth aak keenkanamana nil Isaiah.an wik inan thamp thaw lat ngench thayanangan, Jews ya' anangan waa'-waa' thanang. Nil wik thaa'-thayanam thaw, wik inangan God.antamana:
“Than pam wanch wiyana ke'am wenk-wenkin ngatharana,
puth than ngul-ngulana epa uw-uwayn ngayangana.
Than pam wanch wiyan ke'aman thaw-thawin ngathara ngay kaa'-piichanathāng thanangana,
a' ngul-ngulana ngayana wampāng thanta.”
21Puth nil God.ana, wik inangan thawa, Jews anangan waa'-waa' thanang:
“Ngay ma'-yotam thaa'-mamanang thaw-thawang niiyant monkan-wak-wakān ngayang, puth ya'angama,
puth niiyana kaangk ke' ngatharamana, niiy ngayangana thaamp-thaampaniy anman.”