ACTS
Lat Thonangan Inan Luke.angan Ump
1. (1:1 - 1:5)
2. Nil God.angan Jesus Keny Matath Nunang (1:6 - 1:11)
3. Than Matthias.an Mi'in Aak Judas.antaman Iiyow (1:12 - 1:26)
4. Nil Ngeen-Wiy Min God.antaman Uk Thant (2:1 - 2:13)
5. Nil Peter.an Thaw Thant Pam Wanch Thaa'-Wantanamant (2:14 - 2:42)
6. Than Pam Wanch Anangan Piip God Ngangkangaman Pi'-Pi'in Nunangan-a, Aniya Ngangk Minangam Ngul Wunin Karpamwey (2:43 - 2:47)
7. Pam Kunp Miyalathpul, Peter.ang Pul John.anga (3:1 - 3:10)
8. Peter Wik Min Thaw-Thaw Aawuch Ngench Thayan Angan (3:11 - 3:26)
9. Than Umang Thanathin Pulang Pam Pi'-Pi'anam Al-Alantangana (4:1 - 4:22)
10. Than Christians Yot Anangan Mee'-Wuthanamin Piip God.ant (4:23 - 4:31)
11. Than Christians Al-Alangan Ma'-Aathwin (4:32 - 4:37)
12. Wik Kath Pulantam Ananias a' Sapphira.antam (5:1 - 5:11)
13. Than Work Pi'-Pi'anam Yump-Yumpin Ma'-Kunch Weenina (5:12 - 5:16)
14. Than Ngangk Kulangam Kal-Kalin Thanang Ngurp Min Jesus.antam Twelve Anangan (5:17 - 5:42)
15. Than Pam Seven Mi'in Thanang (6:1 - 6:7)
16. Than Stephen.an Mamin Nunang (6:8 - 6:15)
17. Nil Stephen.an Wik Ongk Thaw-Thaw Thanta (7:1 - 7:53)
18. Than Kunttowang Piikin Nunang Stephen.aniya (7:54 - 7:60)
19. Nil Saul.ang Kul Uw Thant Than Jesus.an Monkan-Wakin (8:1 - 8:3)
20. Nil Philip.angan Wik Minan Waa'-Waa' Thant, Aak Samaria.angan (8:4 - 8:8)
21. Wik Kath Simon Alantamana Pam Nil Ma'-Kuncha (8:9 - 8:25)
22. Nil Philip.ang Wik Min Koochanath Nungant, Pam Aak Ethiopia.am Alantan (8:26 - 8:40)
23. In Wik Kath Nil Lord.angan Saul.an Kaa'-piichanatha (9:1 - 9:19)
24. Nil Saul.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Aak Damascus.angan (9:20 - 9:25)
25. Nil Saul.an Jerusalem Aakanakan Iiy (9:26 - 9:31)
26. Peter.ang Miyalath Aeneas.ana (9:32 - 9:35)
27. Peter.angan Dorcas.an Ekath Nunang Mulamana (9:36 - 9:43)
28. Nil God.angan Pithangan Wik Min Waa' Nungant Peter.antan (10:1 - 10:33)
29. Nil Peter.ang Wik Inan Waa' Thant Aawuch Cornelius.antamang (10:34 - 10:43)
30. God.ang Ngeen-Wiy Min Nungantaman Kuch Jews Ya' Al-Alantan (10:44 - 10:48)
31. Nil Peter.angan Wik Waa' Pam Wanchantan Than Aak Jerusalem.angan Wunin (11:1 - 11:18)
32. Wik Kath Inaniy Thanttam God.an Ngangkangaman Pi'-Pi'in Nunang Antioch.angan Wunin (11:19 - 11:30)
33. Nil Ngaantiyongkangan Peter.an Jailam Pentath Nunang (12:1 - 12:19)
34. Pam Pi'an Herod.ana Uthama Ngul (12:20 - 12:25)
35. Than Barnabas A' Saul Mi'in Pulang, Amanaman-a, Kuchin Pulang Ngul (13:1 - 13:3)
36. Barnabas.ang Pul Paul.ang Kuuw Iiypul Cyprus.ak Aak Pik-Otang Aakanakan (13:4 - 13:12)
37. Paul A' Barnabas Pul Kungk Iiypul Aak Antioch Aakanakana (13:13 - 13:52)
38. Paul A' Barnabas.angan Wik Min Anan Thaa'-Aath-Aathpul Aak Iconium.angana (14:1 - 14:7)
39. Paul A' Barnabas.angan Iiypul Aak-Aakanakan Lystra.aka A' Putha Derbe.aka (14:8 - 14:20)
40. Paul Pul Barnabas.angan Koyam Iiypul Aak Antioch.ak Aak Syria.angan (14:21 - 14:28)
41. Paul Pul Barnabas.ang Ngurp Wiy Anangan Uwpul Thanang Aak Jerusalem.angana (15:1 - 15:21)
42. Than Lat Umpin Thantwey Jews Ya' Al-Alantan Ngangkan Thee'-Thee'in God.antan (15:22 - 15:35)
43. Paul.ang Pul Barnabas.angan Kul Thawpul Pulantakam (15:36 - 15:41)
44. Nil Timothy.an Iiy Pulantang Paul.ang A' Silas.anga (16:1 - 16:5)
45. Paul.angan Maanyang Pam Thonam Aak Macedonia.amana Thath Nunang (16:6 - 16:10)
46. Paul A' Ngurp Nungantam Anangan Iiyin Aak Pi'an Aakanakan Philippi.aka (16:11 - 16:15)
47. Inan Paul.ang Pul Silas.angan Jail.angan Wunpul (16:16 - 16:40)
48. Than Ko'alam Inangana Paul-a, Silas-a, Timothy Than Iiyin Ngul Aak Thessalonica.aka (17:1 - 17:9)
49. Paul Pul Silas.angan Iiypul Aak Berea.aka (17:10 - 17:15)
50. Paul.an Wik Thaw-Thawan Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Athens.angan Wuntana (17:16 - 17:34)
51. A' Paul.an Kaaw Iiy Aak-Aakanakan Corinth.aka (18:1 - 18:17)
52. Paul.an Koyam Iiy Aak Antioch.akan Syria.angana (18:18 - 18:23)
53. A' Pam Namp Apollos.ang Uw-Uw Thanang Christians Anangan Aak Ephesus.ang Puth-a, Greece.anga (18:24 - 18:28)
54. Nil Paul.an Aak Ephesus.ak Iiy (19:1 - 19:10)
55. Puk Nhengk Sceva.antamang Ya'angam Kenthin Thanang Oony Way Anangan (19:11 - 19:20)
56. Than Yalmathwin Thanttakaman Than Yipam Wik Wolmp Pi'-Pi'ayna (19:21 - 19:41)
57. Paul.an Iiy Aakanak Macedonia.ak A' Puth Greece.aka (20:1 - 20:6)
58. Nil Paul.ana Wik Ongk Thaw-Thaw Thant Ngaa'-Menhangakama (20:7 - 20:16)
59. Nil Paul.an Appow Thaw Thant Pam Manth-Thayan Aak Ephesus Punchan Al-Alantan (20:17 - 20:38)
60. Nil Paul.an Aak Jerusalem.ak Iiy (21:1 - 21:16)
61. Ngan James.ant Ngul Wampan (21:17 - 21:26)
62. Than Pam Jews Al-Alangan Umang Kalin Nunang Paul.an A' Roman Soldiers Al-Alangan Mamin Nunang (21:27 - 21:36)
63. Nil Paul.an Wik Thaw Thant Pam Wanchantana (21:37 - 22:5)
64. Nil God.angan Paul.an Pam Min Ngul Yumpan A' Nil Jesus.an Ngangkang Ngul Pi'-Pi'an (22:6 - 22:16)
65. Nil God.an Paul.ant Thaw Wik Min Nungantaman Waa'-Waa'ān Thant Jews Ya' Al-Alantana (22:17 - 22:29)
66. Than Soldiers Al-Alangan Paul.an Kalin Nunang Pam Pi'an Al-Alantan (22:30 - 23:11)
67. Than Jews Al-Alangana Wik Yump-Yumpin Mulathayn Nunang Paul.ana (23:12 - 23:22)
68. Than Pam Soldiers Al-Alangan Kalin Nunang Paul.an Pam Felix Alantana (23:23 - 23:35)
69. Than Jews.angan Waa'-Waa'in Nunang Paul.anwey (24:1 - 24:9)
70. Paul.angan Wik Min-min Waa' Nungamangan Felix.antan (24:10 - 24:23)
71. Paul.an Wik Thaw-Thawan Pulant Felix.ang A' Drusilla.anta (24:24 - 24:27)
72. Paul.an Thaw Thant Pam Pi'an Paththam Alantan Kuchayn Ngayangana (25:1 - 25:12)
73. Nil Moom Agrippa.an Puth Wanch Namp Bernice.ana Pul Aak Caesarea.ak Iiypul (25:13 - 25:27)
74. Paul.angan Waa'-Waa' Nungantakamanwey Agrippa.antan (26:1 - 26:18)
75. Paul.ana Piip God.antan Work Iiy-Iiya (26:19 - 26:32)
76. Paul.an Chukkunang Mo' Aakanak Kuuw Rome.aka (27:1 - 27:12)
77. Kaap Pi'an Wo'uwangan Uw Nganangweya (27:13 - 27:38)
78. Chukkun Pi'anan Ya' Thutha (27:39 - 27:44)
79. Paul.angan Ma'-aath Thanang Pam Wanch Aak Angan Wunin Malta.angana (28:1 - 28:10)
80. Ngan Aakanak Kungkam Ngul Mo'an Malta.aman Aak Rome.aka (28:11 - 28:15)
81. Paul.angan Wik Minan Waa'-waa' Thant Aak Rome.angana (28:16 - 28:31)