Nil Stephen.an Wik Ongk Thaw-Thaw Thanta
71Nil pam moom pi'an paththaman priests al-alantamana thaw nungant Stephen.antan, “Than pam il-ilangan kan-kanam waa'antan nintanganiy ey?” 2A' nil Stephen.an thaw, “Kuunch ngatharama niiyalang a' puth piip ngatharam niiyalang, niiy ngeeyān wik ngatharamana. Nil God.an-a, min paththam a' pi'an paththam, nilan wamp nungant wuut mangk ngamparam Abraham.antana, aak Mesopotamia.angana nil ke'an yippak aak Haran.akan iiya. 3Aak an-aniyangana nil God.an thaw nungant, ‘Nint wantān kampan nungkarama a' aak nungkaraman thampa a' iiyān ngul aak-aakanakan ngayan ngul meenathāng nungkara.’ 4A' nilana aak Chaldea.ana want ngul a' pam wanch kampan nungantamana too want thanang a' nil iiy ngul aak angan ngul wun Haran.anga. A' aak an-aniyangana piip Abraham.antaman utham ngul, a' anpalana God.angan Abraham.an kuch nunang aak iikanakan niiy ingman aak wunaniy ngula. 5Aak an-aniyangana nil God.angan ke'am yippak thee' aak ananiy nungant Abraham.antana ya' anman. Puth nil kaa'ngakan aak ananiya nil ngul-ngulan ep thee'ow nunganta a' putha puk kampan nungantam ma'mangkam al-alantan thampa, thananiya aak angman wunayn ngul aak ananiya thanttakam ngulan wun-wunowa. Aak an-aniyangana nil piip God.angan wik inan kaa'ngak nunang Abraham.an-a, nil puk ke'anangwey yippak iiy-iiya. 6Nil God.an thaw nungant, ‘Kampan nungkaramana aak ngul-ngulan aak ngeeyaynan-a, than ngul-ngulan wunayn aak thanttam ya'aniya than aak-kunch ya'a. A' pam wanch wiyangan thaachayn kampan nungkaram anangan work iiy-iiyayn thanta a' thantaniya way anman yump-yumpayna ngulakamana, kaap four hundredakam. 7A' ngay ngul wayathāng thanang pam wanch ananganiya thaach-thaachayn thanangan workan iiy-iiyayn thantaniya a' anpalaniya ngay ngul pentathāng thanang kampan nungkaram anangan aak anpalana a' ngay kalāng thanang ngul aak iikanakan ngayan kaa'ngakang thananga. Puth aak ing-ngulan-a, thananiy-a, ngayangan ngul thaa'-kuump-kuumpayna.’ 8A' piip God.ana wik inan thaw nungant Abraham.antana ngeen-wiy pe'an thanttamana ump-umpwayna than yipam kompan thamp iiy-iiyayn, thanan yipmam ngaantam-ngeey-ngeeyayn nil God.angan kaa'ngak nunang Abraham.ana. A' nil Abraham.angana puk many nungantam thamp umpan Isaac.ana. Kinch eightangan kanan want-a, an-aniyangan umpan puk many nungantamana nil yipam kompan thamp iiyow. Nil Issac.angan puk nungantam Jacob.an umpan kompan thamp yipam iiyowa, a' nilaniya Jacob.anganiya yimanangan nhengk nungantam twelve anangan thanang ngeen-wiy pe'an thanttaman ump-umpa, than yipam kompan thamp iiy-iiyayna. Than inanganiy wuut mangk aak Israel.akana.
9“Than nhengk Jacob.antamana, mee'-wunin nungant kuunch thanttamaka, Joseph alantana, a' thananiya thee'in nunang pam wanch wiyanta than aak-aakanak wakan iiyin aak Egypt.akana, al-alantanweya than yipam wukal uwayn thanttamana. A' than pam wanch aak Egypt an punchanana than al-alanganiya thaachin nunang Joseph.an work angman iiy-iiyow thanta. Puth nil God.an angman thamp nungantanga, 10a' ma'-aath-aath nunang aak wayan wamp-wamp nungant. Nil God.angan min-minam paththam pi'-pi' nunangana. Ngul-ngulana nil Joseph.an umang than pam pi'an Pharoah.anta, nil puth moom pi'an aak Egypt.akana, puth God.angan ma'-aath nunang Joseph.an nil kuchek min iiyow puth nil pam pi'an Pharoah.ana kaangk wun nungant Joseph.antan a' nil thaw nungant ‘Ngay pam pi'an yumpāng nintang yipmam nint aak Egypt.an pi'-pi'ān a' nint yipam pam wanch ma'mangkam inangana puth aak inan Egypt.ana ma' nungkarang pi'āna puth pam pi'an wiy anangan thamp aawuch ngatharamakana pi'ān thanang than ma' nungkarangweya.’
11“A' aak wayan kan-ngul wamp thanta pam wanch aak an punchanantana, a' putha pam wanch anangan aak Canaan.amana, may thakana ke'am ngul em-emina, ya'a. An puth aak way-wayam paththam wamp thant pam wanch yotantakamana. A' wuut mangk ngamparam al-alangana thampa may ke' uwiythan may mungkanakana ya' paththama. 12A' aak an-aniyangana nil Jacob.ang wik many ngeey puth may an epa aak Egypt.angana, a' nil kuch thanang puk wuut nungantam anangan aak-aakanakan iiyayn Egypt.aka. Than an-ngul wampin aak anganiya, ka'athaman ke'am wampin ya'. 13Anpalaniya than putham ngul iiyin a' nil Joseph.angan waa' thant ngul nungantakaman, ‘Ayyang, kan in ngeeyiya, ngay in kuunch niiyantama.’ A' nil pam pi'an Pharaoh alangan wik ngeey thanang than kampan nungantam Joseph.antam anangan wampin. 14A' nil Joseph.angan wik kuch piip-kunch Jacob alantan a' thaw nungant, ‘Nint pal iiyān Egypt.aka a' puth nint karpam kalān kampan ngamparam ma'mangkam anangana.’ Anpalana than pam wanch seventy-five anangan wampin aak Egypt.akan nungantang Jacob.antangana. 15A' ngul-ngulana, Jacoba a' puth puk wuut nungantam twelve anangan, wuut mangk ngamparam anangana angman uthamin aak Egypt.angan. 16Pam wanch mul anangan-a, koyam kal-kalin thanang aak-aakanakam Shechem.akana a' aak angman kaamp-kaampin thanang ngul. Nil pam ilangan Abraham.angana wukal ka'atham anman thee' thant aak-aakanakan pam mulan yipam kaamp-kaampayn thanang. Nil wukal thee' thant pam wanch al-alantan wuut mangk Hamor.antaman wampina.
17“A' aakan kan-ngul thinth wamp nil God.angan kan-ngul kalow wuut mangk ngamparam aak-aakanakan nilan kaa'ngak thananga. Aak an-aniyangan-a, than pam wanch kampan ngamparam ma'mangkam angman wun-wunin aak Egypt.angana, aniy-a, thaa'-wantanam ngul weenin. 18Ngul-ngulaniya, nil pam wuut pi'an thonangan wun anganiya aak Egypt.angana. Nil puth ke' mee'miy nunang Joseph.an ya'a. 19Nil puth ya' wik uuyam wuut mangk ngamparam al-alantana a' puth nil way iiy-iiy thanta. Nil pam alangan thaach-thaach thanang pam wanch anangan puk manyiy nyiingkanam thanttam anangan yoona wunp-wunpayn thanang than yipmam mul wunayna. 20A' an-aniyangana nil puk many Moses.an aak-ngeeya. Nil puth puk many mina a' kaath piip nungantam al-alangana pi'-pi'pul nunang ma' thenchanamweya aawuch pulantamang kep ma'-ko'alamakama. 21A' pul yoon ngul pentathpul nunang aawuch nungantam anpalana, a' wanch koman pam pi'an alantamangan maayan nungantakam ngula a' em-emathan ke' puk nungantam yimananga. 22Nil wanch alangan kuchan schoolangan iiyow a' than thaa'-aathin nunangana wik yotam anangan ke' aakan punchana yimananganweya. Nil em ngulana puth nil pam pi'an iiya puth wik minam thaw-thawa a' minam anman work iiy-iiy.
23“Aak an-aniyangana nil Moses.an kaap forty.angan uwan-a, nil ngaantam-ngeey kaangk iiyow kampan nungantam anangan thathow thanang Israelites.ana. 24Nil thath pam thonam aak Egypt punchanang piik-piik pam thonangan aak Israel punchana, mul-mulakam piikana a' nil thintham iiy pulant puth nil ma'-aath nunang kampan nungantam Israel punchanana a' nilaniya puthangk ngulan piik-piikan pam anan Egypt punchanana a' mulath nunang. 25Nil Moses.an thaw nungantakaman, ‘Than kampan ngatharam al-alangana kan-kanam paththam ngaantam-ngeeyayn ngul nil God.angan ngul ma'-aathow ngayang than yipam Egypt punchan al-alangana kuchayn thanang.’ Puth than Israelites al-alangana wik nungantamana ke'am min-minan thiichin, ya'a. 26A' ngaa' thonang ngulana nil Moses.angan thath pam kucham than aak-kunch Israelites.am, anangan piik-piikuwpula a' nil kaangk ngangk maalathow pulanganiya. Nil thaw pulant pam kucham al-alantan, ‘Ayyang, nip pam kucham inangan-ang, in nip kampanama, nip chaaparan ke' piikuwa!’ 27Puth nil pam anana wayan yump-yump-a, pam thon alantanweya, nil pam thonan piik-piikan-a, nil poo-poo tha'an Moses.aniya a' nil thaw nungant, ‘Nint ke' moom pi'an ngant iiyin ey? Nint ke' wik anman thaw-thawin ngantan ey? ngan want-wanttakan yumpān ey? 28A' nint ke' ngayang ngul mulathin ey? Ke' nint pam thonam aak in punchanan mulathan nunang peetanan ey?’ 29A' nil Moses.angan wik inan ngeey-a, nil aak Egypt anpalana winynyang ngul mo'. Nilana mal kaaw iiya aak-aakanakan thaniy waa'antan aakana Midiana than yotam al-alanganiya than ke' mee'miy nungantamana ya'a, a' nil angman ngul wun-wuna. Aak Midian angana nil puk wuut kucham wunp pulang.
30“Nil Moses.an aak Midian.angan wun-wun ngula kaap forty.akama a' nil ngaantiyongk wamp nungant ngul Moses.antan, thum nganth anpalan thaw-thawanta, puth kangkan-a, pench-pench aak pintalangan yoyk thintha, an thananiy waa'antan Sinai. 31A' nil Moses.ana thaa'am ik nil anan thath, thuman pench-pencha puth kangk yotaman ke'am penchina, ya'a. A' nil thinth-thinth ngul iiy nil yipam thathowa. A' nil ngeey Lord.an wik thaw nungant thum nganth anpalmana, 32‘Ngay inan Goda wuut mangk niiyantam al-alantamana God Abraham.antama, Isaac.antama, a' puth Jacob.antama.’ Nil Moses.an winynyang mo', nil kemp akangam than-thanwey a' nil paththam kan-kanam winynyang mo'a nilan kaangk ke' thathow kangk thum thampan pench-penchanana. 33Nil piip God.an thaw nungant, ‘Nint tha' murruk nungkaramana thapathāna. Aak puth nintan than-thanangana an ngench thayana, nint ngatharang thinthan than-thanangana. 34Ngay puth thath-thathang thanang pam wanch ngatharam anangan aak Egypt.angana, ngay thathang thanang than aak an punchanangana piik-piikantan thanang chaapara puth wiyiya mulakam piikantan thananga. Ngay kan ngeeyang thananga thaa' eench-eenchantana a' ngay ke'-paal ukang thanta ngay yipmam kaa'-piichanathāng thananga. Ngay nintang kuchāng koyam iiyān kuuwa aak Egypt.akana.’
35“Than pam wanch aak Israel punchanan thawin ka'athangaman than kaangk ke' nunang Moses.aniya. Thanan thawin nungant, ‘Nint yipam moom pi'an ngant iiyān ey? A' nint yipam thawān ngant want-wanttakan yumpān thak ey?’ Than wik yimanangan thawin nungantweya, puth nil God.angan anan kuchowan Moses.an puth nilam mi'an nil moom pi'anan iiyow thant a' kaa'-piichanathow thanang anpalan aak Egypt.amana. Nil Moses.anganiy-a, God.an wik ngeeyan aak angan thuman pench-pench yoyk thinthana. 36Nil God alangaman ma'-aathan pam wanch Israel punchanan pentathow thanang aak Egypt anpalana. A' nil work pi'-pi'anam anangan thak yump-yumpa aak Egypt.angan putha wo'uw pi'an we'arang angan thamp namp wo'uw alantana Red Sea putha aak pintalang angan thamp kaap forty.akamwey. 37Nil pam inan Moses.ana, an nilaman thaw pam wanch aak Israel punchantana, ‘Nil God.angan ngul kuchow pam moom pi'an thonangan niiyantana nil yipam kaa'-piichanathow niiyang ke' nil ngayang kuch niiyant, a' nil puth kampan niiyantamana ngul iiyowa.’ 38A' nil pam Moses inana an nil angman thanttang pam wanch aak Israel punchan al-alantangan than yotam anangan yalmathwin aak angan pintalangana. Nil puth angman wuut mangk ngamparam al-alantangan a' puth ngaantiyongkantang, nil ngaantiyongk inman thaw nungant angman yoykanga thaniy waa'antan yoyk anana Sinai. Nil piip God.angan Moses.antan thee' wik min anangan aak umpuyam wun-wunayn wik ananganiya ngampar ngulan wantayna. Wik ananganiy ke' wayamiythana ya'a.
39“Than puth wuut mangk ngamparam al-alangana wik ke'am kuyam ngeeyin nungantam Moses.antamana. Thanana ke'-ngoongkam anman iiy-iiyin a' kul thawin nungant a' ngul-ngulana than iingk ngul wunin koyamak aak Egypt.akana. 40A' than thawin nungant Aaron alantana, ‘Nint yuk ngeen-wiy yumpān ngantan nil yipmam umputh iiy-iiyow nganttangana. Ngan puth ke' mee'miywey ya'a nil Moses.an wanttin natha nil Moses alangaman kal nganang aak Egypt.amana!’ 41A' than yukam ngeen-wiy yumpin ke' bullock yimanangana. Than way min thanttam thee'in nungant yuk alantana thanaman ma'angaman yumpinweya, a' anpalana than may pi'an yumpin nungantamana a' thaa'-kuumpin nunang. 42Nil God.angan man-mangkam thee' thant pam wanch al-alantan a' thaw ngul, ‘Than maka mee'-wuth-wuthanamayn thunp al-alantan inang kenyan wuntan yuwangana!’ Than pam pi'-pi'anam prophets al-alangana wik inan waa'in latangana a' thanan thawin wik inangan God.antam umpina:
‘Niiyala, niiy inangan Israel punchana, niiy minh ke'am mulathan niiy yipam ngatharan thee'an minh anangana pintalangan wun-wunan yaam kaap forty.akamana, ya'a.
43Puth niiy aawuch tentan kal-kalan nungant god thon alantana namp nungantaniya Molocha.
Puth niiy kal-kalan yuk ngeen-wiy ke' thunp yimanangan nungant kal-kalan god thon alantan namp nungantiya Rephana.
Than anangan yuk ngeen-wiy niiyan yump-yumpan ma'angana a' niiy mee'-wuth-wuthanaman thanta.
Puth anpalana, ngay ngul kenthāng niiyang aak niiyantam anpalana aak thonak ngulana.
Niiy ngul iiyān aak kechaka puth mal kaaw iiyān Babylon wakanana.’
44“Than wuut mangk ngamparam al-alangana aawuch tentamana God.antamana karpam kal-kalin a' wik thayan God.antamana karpam angman kalin aak pintalangana. Nil God.angan meenath nungant Moses.antan nil wanttakan yumpow nungant aawuch tent thampana a' anpalan than yumpin nil ke' God.angan meenath nungant Moses.antana. 45Than wuut mangk ngamparam al-alangana God.antaman aawuch tent thee'in puk thanttamakan a' thananiya thaa' puyamam thee'in puk thanttamakan ngula. A' ngul-ngulana wuut mangk ngamparam al-alangan karpam ngul kalayn aak an-aniyangan than ang-ngulan iiyayn aak Canaan aakanakan nungantang Joshua.antanga, aaka inan nil God.angan kaa'ngak thananga. A' an-aniyangana nil God.angan pam wanch wiy ananganiya thaacha thanang kan-ngul wantayn aak ananiya wuut mangk ngamparam al-alangan ngul maayayn aak ananweya, nil yipmam God.antaman aawuch tent thamana ang-ngulan than-thanowa thanta aak-aakanakaman nil David.an aak angan wuna. 46Nil piip God.ana kaangk paththam wun nungant David.antan a' nil David.ana engk nungant piip God.antana nil aawuch minan kaachow nungant, nil God Jacob.antamana. 47Puth nil pam Solomon alangan ep aawuch wuut pi'an kaach piip God.antaniya thaniy waa'antana temple.
48“Nil piip God pi'an paththamana puth aawuchang ke'am wun-wunana nil pamang ma'ang yump-yumpana. Nil pam prophet anan thawa:
49‘Nil Lord.an thaw, “Ngay aak ing keny heavenang nyiin-nyiinanga thunpan wun-wuntana
a' ngay tha' ngatharamana aak ingan wunpang.
Niiy want-wanttak aawuch ngathiy yumpān e?
Ngay aak wanttin wunāng e?
50Ngay thonam ilangaman aak yompanaman yumpangana!” ’ ”
51A' nil Stephen.an puthaman ngul thaw thant pam wanchantan, “Niiy kan-kanam pam wanch wayanang kuchek thayana! Niiyan ke' pam wanch iiy-iiyaniy niiy God.an ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy nunanga. A' niiy ke' thamp wik ngeeyaniy nunang God.ana. A' puth niiy ke' wuut mangk niiyantam anangana than thaampin nunang Ngeen-Wiy Min God.antamana. Niiy putha, kan-kanam anman thaampaniy Ngeen-Wiy Minana. 52Wuut mangk niiyantam al-alangan way-wayam paththam yumpin pam prophets al-alantana. Than pam wiy anangan mulathin thanang than wik minam waa'-waa'in thant nil Jesus.an wampowa, nil pam Jesus inana an min-minam paththam, nil wik ngeey-ngeey nunang God.aniya. An puth niiyaniya ma'am thee'an nunang pam way al-alantan a' mulathan nunang ngula. 53Niiy wik thayan God.antamana thamp, wik thayana anangan than ngaantiyongkangana thee'in ngampar ngula. Puth niiy anman kaangk ke' wik min ngeeyāna.”
Than Kunttowang Piikin Nunang Stephen.aniya
54A' than pam pi'-pi'anamana councillors al-alangan wik ngeeyin nil Stephen.an wik thaw-thaw a' man kul paththam wamp thant. Than yotamangana koonh path-pathin nungant Stephen.antana, an aak thantana yimanangan wunana man kulan wamp thant. 55Puth nil Ngeen-Wiy Min God.antamana angman nungantang Stephen.antanga a' nil Stephen.anganweya keny ngul thath yuwaka a' nil piip God.antaman nganth thatha park-parka a' putha nil Jesus thampan thatha than-than nungantang thinth piip God.antang ma' malang angana. 56Nil Stephen.an thawa, “Niiy thathāna! Ngay keny heavenan thathang a' ngay Jesus thath-thathang in kenyan than-thanan ma' malang nungantang God.antangan, nil pam inman God.angan kuch nunang ngamparana.”
57Than pam wanch ma'mangkam anangana pech-pechin a' putha kon ngathwin ma' thanttamangana a' than yotamangana kampangam wakin nunang Stephen.ana. 58A' than yoon wich-wichin nunang aak wuut pi'an anpalana a' kunttowang ngul piik-piikin nunangwey than yipmam mulathayn nunanga. Than pam wanchangan kunttowan thee'-thee'ina. Than kulich kenyangkan kalin thanttaman-a, an thapathin a' thanana wantin ngul nungantanga pam komp alantangan ma' namp nungantaniya Saula. 59Than pam wanchangan ke'-ngoongkam anman kunttowangan piik-piikin nunang Stephen.aniya. A' an-aniyangana nil Stephen.an wik othamayan pech Lord.antan, a' thaw “Lord Jesus-ang, nint ngangk ngatharaman maayān ngula!” 60A' anpalaniya nil pungkang ngul nyiin a' putham wik pech, “Lord-ang, nint ke' ngaantam-ngeeyān way inan pam il-ilangan yumpantana a' putha ke' man kulan wampow nungkar thantakana.” A' nil Stephen.ana utham ngula. Nil puth pam Saul alangan ngaantam-ngeey an min nungant Stephen alantan mulan wunowa.