Wik Kath Pulantam Ananias a' Sapphira.antam
51Pam thonangan ngula namp nungantiya Ananiasa a' wanch nungantaman nampa Sapphira, pul aak pulantamana thee'pul thant wiyantan pulantan yipam wukal thee'ayn aak anpalan. 2Nil pam Ananias alangan wukal wiy anangan pi'-pi' thanang nungantakama a' puth wukal wiy anangan thee' thant ngurp min Jesus.antam twelve al-alantana. Nil wanch nungantamangan kan mee'miy pam nungantamangan wukal wiy ananganiya nungantakam pi'-pi' thananga. 3Nil Peter.an thaw nungant Ananias.antan, “Nint ngeenak wik erkam ngeeyan nunang oony wayaniy e? Nil ngul thaach nintang ey? ke'-paal nintan wik uuyaman ey? Ngeen-Wiy Min God.antam alantan ey? Nint wukal wiy anangan nungkarakam pi'-pi'an thanang than nungkaran thee'in aak anpalana! 4Ka'athaman-a, nint ke'aman aak nungkaraman thee'an thant wiyantanwey-a, aniy-a, aak nungkarakam. Nint aak nungkaraman kan-ngul thee'an thant wiyantan-a, wukal ananganiy-a, an nungkarakama. Puth nint ngeenaka wik uuyaman Ngeen-Wiy Min alantan e? Nint in ngeeya! Nint ke'am wik uuyaman thant pam wanchantana ya'a. Nintan piip God.anta wik uuyaman.” 5Nil Ananias.angan wik anangan ngeey-a, nil aakangan keek mulakama. Than ma'mangkamangan wik ngeeyin nungantam nil pam mul ngulan wun-a, than winynyang paththam mo'ina. 6Than pam komp al-alangan kathin nunang pam mulana a' kalin nunang ngul yoona a' awarang kaampin nunang ngul.
7A' ngul-ngulana, hours ko'alamang kanan want-a, nil wanch nungantam Sapphira.ana pek ngul ngooncha. Nil ngoongk-ngoongkam pam nungantaman uthama. 8Nil Peter.an thaw wanch alantan, “Nint waa'ān ngathara, wukal inangaman ey? pi'-pi'uw ey? aakan thee'uw ey? wukalakan ey?” Nil wanchan puth thaw nungant, “Ee'a puth wukal yotaman inangamana.” 9Peter.antan ngangk way wun a' thaw nungant ngul wanch alantan, “Ninta a' pam nungkaramana nip ngaantam-ngeeyuw ke' nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ke' thath-thathan nipang ey? ngangk niparaman thamp ey? Nil kan thath nipanga. Nip ngaantam-ngeeyuw ke' nil ngoongk-ngoongkam ey? Ya'a, nil kan mee'miy. Kan nint wik inan ngeeyāna! Pam komp al-alangan than thaa' thinthan than-thantan-a, than nyiingkan pam thum nungkaraman kaampinweya. Than puth palam nyiingk inan wampina anpalaniya than nintang ngul kaampayn thampanga.” 10A' erkam paththam nil wanchan aakang keek mulakam tha' Peter.antang angmana. Anpalaniya than pam komp anangana than ke' pek ngoonchiythan-a, a' thathin nunang wanchan mul ngul wun thampa. A' than puth yoon pentathin nunang a' kaampin nunang pam nungantamantang thinth angmana. 11Than Christians yotam anangana puth pam wanch wiy anangan than wik thoo'an ngeeyin pulantam karpam mul ngulan-a, than winynyang paththam mo'ina.
Than Work Pi'-Pi'anam Yump-Yumpin Ma'-Kunch Weenina
12Than pam twelve al-alangan ngurp min Jesus.antamana than work pi'-pi'anam yump-yumpina a' than pam wanch yot al-alangana kan thath-thathin thanangana. Than pam wanch yot anangan piip God ngangkangaman pi'-pi'in nunangana aak thonamang angman karpam yalmathwin angan thaa' yoon aak Solomon.angan yump verandah. 13Than pam wanch ngangk ke'aman thee'in nungant piip God.antana an than kan mee'miy pam wanch Christians anangana than pam wanch min-miniya, puth thana winynyang mo'in kaangk ke' yalmathayn thanttangana. 14Puth amanam ngulan-a, pam wanch thon-thonaniya wamp-wampin thantana ngangk ngul thee'-thee'in nungant Jesus Christ.antana, puth Christians yot-yotam ngul weenin pam wanchaniya. 15Than pam wanch al-alangan pam kampan thanttam alpan ananganwey than kal-kalin thanang yoon woyanaka puth than kan thath-thathin work pi'-pi'anam anangan than ngurp min Jesus.antam twelve al-alangan yump-yumpina. Than pam alpan anangan wurpang wunpin thanang aak yoon woyanang anganwey nil yipmam Peter.antaman ngoyngk kenyangk alpan wiy al-alantangan wunow nil pal-puyan iiy-iiyowana. 16A' pam wanch yotam wampin aak towns pungk-pungkalangan anpalan Jerusalem thinthan wun-wunin. Thananiya ke'-ngoongkam anman alpan anangan kal-kalin thantaniya puth-a, pam wanch anangan oony wayan ngangkangan pi'-pi'in thaka, puth thanana pam ngurp min Jesus.antam twelve al-alangana miyalathin thanang yotam anangana.
Than Ngangk Kulangam Kal-Kalin Thanang Ngurp Min Jesus.antam Twelve Anangan
17Nil pam pi'an moom priestsantamana a' puth wiy anangan ngurp nungantam Sadducees.an waa'antan thananga thana mee'-wunin thant pam ngurp min Jesus.antam twelve al-alantamana. Than wik yumpin wayan iiyayn thantana, 18a' than mamin thanang a' kalin thanang ngul jailaka. 19A' puth ngaa'-menhang ngulana nil piip God.angan ngaantiyongk kuch inpal kenya thaa'an thapathow jailamana. Nil yoon pentath thanang a' nilana thaw thant, 20“Niiy aakanak iiyān aak aawuch ngench thayan aakanakana a' niiy angman thanān wik waa'-waa'ān thant pam wanchantan wik mina God.antamana puth Christ.antam nil koyaman ek mulamana a' puth nil Christ.angan kaangka kaa'-piichanathow thanang way thanttam anpalana.” 21A' thanan iiyin ngul wik ngaantiyongkan thaw thanta, thanan iiyin aawuch ngench thayan aakanakan a' ngaa'-ngaa'thiyangama kinch kanan mat-a, than putham ngul thaa'-aath-aathin thanang pam wanch anangan wik min God.antamana.
Nil moom priestsantamana a' puth than councillors anangan karpam yalmathwin than yipam wik thawayn thanttakama. A' than thapangumpan kuchin thanang jailak iiyayn, than yipmam palam kalayn thanang pam twelve anangan. 22Than thapangumpana erkam iiyin jailakan than puth al-alangan ke'am uwin thanang ngurp min Jesus.antam twelve anangana ya'a. A' thanan koyam iiyin a' waa'in thant pam moom pi'-pi'anam al-alantana, 23“Ngan jailakan iiyana an puth thaa'an thay-thayanam ngathina. Than thapangumpan wiy al-alangana thaa' gate.angam angman than-thanin kuup-kuupin. A' ngan pek ngoonchana, puth an ya'-ya'am thathana!” 24Nil moom thapangumpan al-alantamana workan iiy-iiyantan aawuch ngench thayanangan-a, a' puth pam pi'an priests anangana than mee'am ikina. Than thawin thanttakamana, “Than pam anangan wanttin e? Thaa' puy ngeen ngul nath wampowa?” 25A' nil pam thonam pek ngoonch thanta a' thaw thant, “Wik inan ngeeyāna! Than pam anangan niiyan thenchan thanang jailangan-a, puth thana anana thaa'-aath-aathantan thanang pam wanch anangan aawuch ngench thayanang anmana!” 26A' nil moom thapangumpan al-alantaman a' puth pam nungantam workan iiy-iiyantan nungantangana, than iiyin thant a' uwin thanang pam ngurp min Jesus.antam twelve anangan a' koyam kalin thanang pam pi'-pi'anam al-alantana. Puth thanan othamayan ke'am mamin thanang puth than winynyang mo'in thanttam pam wanchantamana. Than ngaantam-ngeeyin thanang pam wanch al-alangan ngul piik-piikin thanang kunttowangweya.
27Than thapangumpan al-alangan kalin thanang ngurp min Jesus.antam tvelve anangan a' umang thanathin thanang um pam pi'-pi'anam al-alantangana. Nil pam pi'an moom priestsantam alangana mep-mep thananga, wik thon-thon ngul mep thanang. 28A' nil thaw ngul thant, “Ngan kan thaa'-thay-thayanam wik thawan niiyanta niiy ke'-ngul wik nungantaman thaa'-aath-aathān thanang pam wanchaniya. Niiy puth ke' ngeeyan ngananga, niiy puy-puyaman wik thaa'-aath-aathaniy thananga. Than pam wanch yotam nath-nathan wuntan aak Jerusalem.angan-a, an puth than wik kanam ngeeyina niiyantamana. Putha niiyiy-a, nganang ngul waa'an aak-ya'angan ey? ke' ngan mulathan nunang ey?” 29Nil Peter a' puth than ngurp nungantam wiy anangan thawin, “Ngan paththam nunang wik ngeeyān piip God.ana, pam inanganiy thana, an ya'a. 30Niiyam pam il-ilangaman yuk wuuyanangan waanchan nunang Jesus.ana a' mulathan nunang ngul. Puth nil piip God alangana, God thanttam wuut mangk ngamparam al-alantaman-a, nilam thonamang ekath nunang mulamana, 31a' thaw ngul, ‘Nil thonakam pam pi'anan iiyow ngatharangana, a' puth nil thonam ilangaman kaa'-piichanathow thanang pam wanch nungantam anangana. Nil ngul thawow thant pam wanch aak Israel punchan al-alantana woyan way anpalan weentayn woyan minak ngula a' puth nil ngul kon-ngathow nunang way thanttam anpalana.’ 32Ngan puth mee'miy wik inangana kan-kanam paththama. A' ngan thamp thathan nil Jesus.an utham a' puth nganana thathan nunang nil koyaman mulaman eka. A' putha nil Ngeen-Wiy Minan wunan ngangk nganttangan a' nil thawan wik inangan kan-kanam paththama. Nil God.angana Ngeen-Wiy Minan kuch nunang pam wanch nungantam al-alantangana ngangk thanttamangan wunowa.”
33Than moom pi'an al-alangan wik inangan ngeeyinan-a, thant man kul paththam wamp. Thanan ke' mulathiythan thanang ngurp min Jesus.antam twelve anangan. 34Puth pam thonaman ek, a' wik thaw thant, pam inman moom pi'an iiy-iiya, niliya pam Pharisee thampa, namp nungantiya Gamaliel, nil puth thanang thaa'-aath-aathan wik thayan anangana. Than pam wanch al-alangan mee'miy nunang nil pam mina. A' nilana than a' thaw ngul thant thapangumpan al-alantan, “Niiy yoon pentathān thanang ngurp Jesus.antam twelve inangana ngay yippak wik thawāng il-ilantang pam moom pi'-pi'anantanga.” 35A' nilan thaw thant pam pi'an al-alantan, “Niiy Israel punchana, niiy ke' yippak wik yumpān thant mulathanakan thanang pam inanganiya, niiyiya kan minam ngaantam-ngeeyāna. 36Niiy pam thon inan ngaantam-ngeeyān nunang namp nungantiya Theudas.ana. Kaap ko'alamang kanan want-a, nil wamp thant a' waa' nungamang nil ke' pam pi'an yimananga. A' pam four hundred al-alangan monkan-wak-wakin nunanga. Puth than pam wiy al-alangan ya' mulathin nunang a' than ngurp nungantam anangan ya' we'aramin aak puy-puyana. Yimanang ngulan-a, pam wanchangan ke'-ngul waa'antan nunang pam pi'ana than ke'am ngul monkan-wakantan nunang an ya'-ngula. 37A' puth niiy ngaantam-ngeeyān pam thon inan namp nungantiya Judasa, nil aak Galilee punchan. Nil wampa a' kul yump thant aak an-aniyangan than countimpung-pungin thanangana pam wanch ma'mangkam anangana. Than pam wanch yotang kuyam monkan-wak-wakin nunanga, puth than pam wanch wiy al-alangan mulathin nunanga, a' ngurp nungantam anangan ya' we'aramin, aak puy-puyana. 38Thon inan ngaantam-ngeeyān thanang pam inangan ngurp nungantam Jesus.antam anangan twelve. Ngay kan in waa'ang niiyanta, niiy ke' wik yumpān thantan mulathanakan thananganiya. Niiy wantān thanangweya. Yimanaman kuchān thanangwey mak iiyaynweya. Thanwey wikan waa'iythan kuchek thanttam anpalman-a, than pam wanchangan yaamana ke' monkan-wakiythan thananganiya. Ngulana, than pam wanchangan ke'-ngul ngaantam-ngeeyiythan thananganweya. 39Puth than natha kan-kanam wik God.antaman waa'antana. Nil nath God.angan ma'-aathan thananga. An puth niiyaniya ke'-ngul wayathin thananga ya'a. Niiy ngul piip God.an thaampān nunang ey?”
Than pam moom al-alangan wik ngeeyin nunang Gamaliel.ana. 40Thana palam umpin thanang ngurp nungantam twelve anangan pek ngoonchayn a' an paththam piik-piikin thanang yukangama. Than thawin thant “Niiy ke'-ngul waa'ān wik Jesus.antamana,” a' puth thanan yimanaman kuchin thanang ngula. 41A' than ngurp min Jesus.antam twelve anangana kan iiyin ngul, pam pi'-pi'anam anangan wantin ngula. Thanan puth wayan yumpin thant, piik-piikin thananga, puth than ngurp Jesus.antam twelve anangana ngangk minangam iiy-iiyina. Thanan thawin, “Ngamp ke'-ngoongkam puth monkan-wak-wakanamp nunang Christ.ana, ke'-paal thanan piik-piikantan ngampanganiya, a' kuchek nyaa' yumpantan ngampangwey. An puth kana, nungkway than wayan yumpin ngampar-a, ngamp puth kaangk woyan nungantam anman wak-wakāmpa. Nil puth pam min thath-thathan ngampanga.” 42Puth ngaa' thon-thonanganiya than ngurp twelve al-alangana ke'-ngoongkam pam wanchantan wik minan waa'-waa'in Jesus Christ.antamana, a' thaa'-aath-aathin thanang aawuch ngench thayanangana putha aak aawuch thanttamangan thampanga.