Than Umang Thanathin Pulang Pam Pi'-Pi'anam Al-Alantangana
41Pul Peter.ang a' John.ang pul yippak wikan thaw-thawpul thant pam wanchantan aawuch ngench thayanangan-a, than pam wanch yot wampin pulantana, than pam priests anangan-a, a' puth-a, thapangumpanantam moom pi'an anan thamp wamp thaa'an pi'-pi' aawuch ngench thayan anana, a' puth pam pi'an anangan Sadducees wampin pulant aawuch ngench thayanang angan. 2Puth thantan man kul wamp puth Peter.ang pul John.ang wik minan waa'-waa'pul thant pam wanchantan nil Jesus.an mulaman koyaman eka. Nil Jesus mulam koyaman man-yetham-a, nil anan meenath ngampar piip God.angan pam wanch mulaman koyaman ekathowa. Than pam pi'-pi'anam Sadducees al-alangan ke'am min-minan ngaantam-ngeeyin ya'a wik anangan pulan waa'-waa'pul an kan-kanam ananiya, ke'-paal thantaniy puth man kul wamp-wampa. 3Than ma' punth purpam mamin pulang Peter.angan a' John.angan a' kalin pulang, anpalaniya jailang thenchin pulanga. Kinchan puth kan-ngul uka ke'-paal pulan angman paanthpul aak jailanganwey. 4Puth pam wanch yotanganiya kan ngaantam-ngeeyin, wik minan ngangkangam pi'-pi'in ngul pulan waa'-waa'pul thantana. Ananiy ngul-a, pam five thousand al-alangana than kan minam ngaantam-ngeeyin a' ngangkangam pi'-pi'in nunang ngul Christ.ana.
5Puth ngaa' thonang ngulana than pam pi'-pi'anam Jews al-alantaman, than wuut manth-thayan anangan-a, a' pam pi'an anangan wik thayanan thaa'-aath-aathin, than yotamana aak angman Jerusalem.ang yalmathwin. 6A' Annas inana nil puth moom thanttam priests al-alantamana, nil angmana a' puth Caiaphas, a' John, putha Alexander-a, puth wiy-wiy thamana, kampan nungantam Annas.antamana. 7Yaa, than pam pi'-pi'anam al-alangana Peter-a, putha Johna um thant thanathin pulang, a' engkin pulant, “Nip want-wanttak miyalathuwan pamwey alpanana? Nipang wee'ang ma'-kunch yump nipang e? A' namp wee'antam nipiy wichuw e?”
8Nil puth Peter alangana ngangkang angman pi'-pi' nunang, Ngeen-Wiy Min God.antamana, a' nilan ke'-paal thaa'-thayanaman thaw thant, “Niiyiya pam moom pi'-pi'anam inanganiy-a, putha wuut manth-thayan inangan niiy nyiin-nyiinaniy-a, 9niiy puth nganang mep-mepaniy pam way kunp ilantaman, nganan puth min iiyan nungantweya, miyalathan nunang. 10Ngay puth inan thawāng niiyant yotamantana, niiy yipam mee'miy wunāna, niiyiy-a, putha pam wanch Jews yotamana aak Israel amanaman. Ngan putha nampa Jesus Christ.an wichan nunang a' nilan ngananga ma'-kunch yump, ke'-paal nganan miyalathan nunang. Inan thathān nunang ee! Nilan minam paththam ngul than-thanan um niiyantweya. Niiyan Jesusa aak Nazareth.aman-a, yuk wuuyanangan waanchan nunang, a' mulathan nunang, puth nila piip-kunch God.angana mulamana koyam ekath nunang. 11Aak keenkanamana, than wik inangan lat ngench thayanangan waa'in nunang:
‘Than pamang aawuchan kaachantan-a, wiyiya than nath yuk pal-pekkuwan aawuchantangan wunpantan-a, an piw thee'antan,
puth thanan ngaantam-ngeeyantana ke' yuk way yimananga.
Puth ya'a, yuk pal-pekkuwan aawuchantangana an min paththama,
aawuchan thayanam yipam thanow.’
An yimanangana niiy Christ.an piw thee'an nunang ke' nil pam way yimanangana, an nil way ya'a. 12Puth nilaman Christ.angan thonakam ep kaa'-piichanathiy ngampang way ngamparam anpalan, wiy-wiyangan-a, an ya' aak ingman ngampan wunanamp, an ya' paththam, nilam thonakam Christ.ang ep-paththam kaa'-piichanathan ngampang.”
13Than pam pi'an Jews.antam al-alangan thathin pulang John.ang a' Peter.ang puth pul ngangk thayanam thawpul, ke'am winynyang mo'pul wikan thawpul thanta. A' pam pi'-pi'anam anangana mee' ikin puth than kan ngaantam-ngeeyin pulangan Peter.ang a' John.angan puth pul ke'am schoolak iiy-iiypula. A' kuchekang wamp thant puth pulana monkan-wakpul nunang Jesus.ana. 14Than pam pi'-pi'anam al-alangan thathin nunang pam alpanan pulan ka'athaman miyalathpul nunanga. Nil pulantang thinth than-than angman, than puth wik ngeen ngul thawiythan pulant, an ya'a, popam than-thanin. 15A' than pam pi'-pi'anam anangan thawin pulant puth kan iiyowpul aak court anpalana than yipmam than-thanam wik thawayn ngula. 16Than wik thanttakam ngul thaw-thawin, “Ngamp want-wanttak thawāmp e? Than yot anangan Jerusalem.angan wuntan-a, than mee'miy pulang pam inangan work inan yumppul, paman miyalathpul. Ngamp nath waa'imp pul ke'an pam alpanan miyalathpul-a, than pam wanch al-alangan ngampang puth ke' ngeeyiythana! 17Puth ngamp kaangk ke' than pam wanch yotangan ngeeyayn, than ngul wik we'arathin pam wanch wiyanta. Ngamp kan-kanam wakāmp pulang pam kucham inangana, ngamp thawāmp pulant ke'-ngul wik Jesus.antaman waa'-waa'owpula.”
18Than koyam kalin pulang Peter a' John.angan aak kung-ench courtakana a' thawin pulantan. “Ngan inan thawanan nipara, nip ke'-ngula wik Jesus.antamana waa'-waa'ow thantaniya.” 19Peter.ang pul John.angan thawpul thant, “Niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya? An mee' God.antangan min ey? Ngan niiyang wik ngul ngeeyān ey? Ngan wik God.antam ngeeyāna! 20In ngeeyāna: ngan mak waa'ān pam wanch wiyantana ngan kan-kanam paththam thathan nunang Jesus.an a' wik min nungantam anangan ngeey-ngeeyana.” 21Than pam pi'an anangan thawin pulant, “Nip wik anman Jesus.antaman waa'-waa'iwan-a, ngan puth way iiy-iiyin nipar.” Than puth way ke'am iiyin pulant, than puth pam wanch yot thathin thanang thaa'-kuump-kuumpin God.an, thanan thawin, “Nil God.an min paththam puth nil pam alpan miyalathana.” A' pam pi'-pi'anam al-alangana minam kuchin pulang. 22Nil pam anan miyal ngulan ween-a, aniy nil ke'a ke' wuut manth-thayan ngula ween.
Than Christians Yot Anangan Mee'-Wuthanamin Piip God.ant
23Pul Peter a' John.ang kan koyam iiypul thant pam wanch al-alantan than monkanan-wakantan nunang Jesus Christ.ana a' wikan waa'pul thanta than pam pi'-pi'anam wanttakan thawina. 24A' than wikan ngeeyin-a, than yotaman mee'-wuthanamin piip God.antan. Than wik inangan thawin nungant, “Nint ep-paththam moom wuut pi'ana, piipa. A' nint yuw in kenyan yumpana, a' aak, putha wo'uwa. A' puth pach inangan nath-nathan yumpan mina a' minh wiy-wiy anangan yuwangan ing kenyan mo'antan a' aakang ingan wuntan putha minh wo'uwangan wuntana. 25Wuut mangk ngamparam David.ana, pam nungkara. A' puth Ngeen-Wiy Min God.antam alangana wik minana thee' nungant. A' David.an ngulan thaw:
‘Puth than pam wanch anangan aak ingan wuntana an puth ngeenama man kul thaa'angam wamp-wampan thanta?
ke' thum yimanangan pench-penchan e? An ngeenama?
Than ke' wayan yumpiythan nungant piip God.antan-a, puth ya'angam ke' wayan yumpiythan nungantan, ya'a.
26Than pam pi'-pi'anam ma'mangkamana aak inpalan earthaman-a,
thanan umputh yalmathwin yipam God.an thaampayn nunang, a' Christ thaman.’
27Inan David.angan wik waa' thanta, an putha kan-kanam wamp. Herod.anga pul Pontius Pilate.ang uw-uwpul thanang pam wanch yot aak pi'anang ingman, pam wanch Jews anangan, a' puth pam wanch Jews ya' anangan uwpul thanang a' pul wik yumppul thanttang ke' way yumpiythan nungant Jesus.anta, nhengk ngench thayan nungkaram alantana. Piip nganttama, aak keenkanaman-a, nint kaa'ngakan Jesus Christ.an kuchān ngantaniya. 28Nintiya thayan paththam, nint keenkanamana ma' mupaman ngaantam-ngeeyana than pam wanch wiyangan way thakan yumpayn nungant a' mulathayn nunang. A' wik amanamaniy-a, than kan-kanam wayan yump-yumpin nungant a' mulathin nunangana. 29Kan thathāna! Than pam way il-ilangan kaangk way yumpayn ngant thampanga. Puth nint kan thayanam pi'-pi'ān ngananga ngan yipmam wik minan waa'ān pam wanch wiy-wiyantan, a' puth ke' winynyang mo'ān thanttama. 30Nint meenathān thant pam wanchantan nint thayan paththamana. Nil Jesus.an kan-kanam thayan a' pi'an paththama, puth nanpalan ngan thawanan nungkar nint miyalathān pam wanch inangan weech-weechan thanangana a' nint work pi'an paththam yump-yumpāna. Nil puth Jesus.an nhengk ngench thayan nungkarama putha nil wik erkam ngeeyan nintanga. Yaa, piip, anman kan.”
31A' than kanaman mee'-wuthanamin-a, nil aawuchan ya' wunyath. Nil Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp a' ngangk yotamantang thanttang ngoonch a' than kan-ngul waa'-waa'in pam wanchantan wik min God.antaman a' puth than ke'am winynyang mo'in ngula.
Than Christians Al-Alangan Ma'-Aathwin
32Than pam wanch yot anangana than monkan-wakantan nunang Jesus Christ.an-a, than karpam anman ngaantam-ngeeyin nunangana, putha ke' thonamang anman minaman iiy-iiyin. Than may thakan aathwin. Thanan ke'am thawin, “May inangan a' wukal thakan ngatharakama.” Ya'a, an ke'am thawin. Than may a' wukal anangan yaarkathwin thanttakaman. 33Nil God.angan kan-kanam paththam thayanam yump thanang pam ngurp min Jesus.antam anangan nilan kuch thanang wik minan waa'ayn thant pam wanch wiy al-alantana puth nil Jesus.an koyam mulaman eka, a' man-yetham iiy-iiyan ngul. Than wik min God.antaman kan-kanam waa'in pam wanchantan a' nil God.an min kan-kanam iiy-iiy ma'mangkamantan. 34-35A' than pam wanch wee'-wee'anangan aawuch thampang puth aak thanttakam thampangan-a, an than thee'in wiyantana wukal yipam uwayna, a' than wukal yotam anangan thee'in thant pam ngurp min Jesus.antam al-alantan than yipmam thee'ayn pam wanch Christians wiyantan than wukal ke'anang al-alantan a' may ke'anangan wunin than may yipmam piiyayn thanttakamanwey. A' than puth yotam al-alangan yipmam wukal a' mayan pi'ayn thanttakaman.
36Nil pam inman namp nungantiya Josepha, nil aak pik-otang Cyprus anpalan wamp. Nil putha pam Jew wuut mangk nungantam Levi.antam. Than pam ngurp min Jesus.antam al-alangana namp nyiingkanam thee'in nungant Barnabas ngula, puth aniy namp waa'antan wik thanttamanganiya, “Nil pam wanch wiy anangan thaa'-aathan thanang a' ma'-aathan thanang puth than ngangk wayan wuntana.” 37Nil puth pam alangan aak nungantaman thee' wukal yipam uwowa a' wukal anangana thee' thant pam ngurp-than twelve al-alantan than yipam thee'ayn pam wanch wiyantan wukal ke'anang al-alantanwey.