Pam Kunp Miyalathpul, Peter.ang Pul John.anga
31A' anpalaniy-a, Peter pul John.ang aawuch ngench thayan aakanakan iiypul. Aak ananiya, three o'clock kinch-wayangan, aak an-aniyangana, than mee'-wuthanamanakan yalmathwin. 2Nil thaa' door thonam inan namp waa'ina “Ach-umpana.” A' thaa' door thinth angan-a, pam kunp nyiin-nyiinwey. Nilan puk manyam nathpalman ke'amwey iiy-iiy ya'a. Ngaa' thon-thonaniy-a, kampan-kunch al-alangan kal-kalin nunang thaa' aakanakan. Nil angman nyiin-nyiin. Pam wanch anangan ngoonch-ngoonchin aawuch ngench thayanakan-a, nil wukalakana thaw-thaw thantweya. 3Nil pulangan thath Peter-a, puth John.ana pekan ngoonchpul aawuch ngench thayanangan-a, nilanweya wukalak thaw pulantan. 4A' Peter a' John.angan pula thathpul nunangana a' nil Peter.an thaw nungant, “Ayyang, nint nganang thathāna.” 5A' nil pam kunp alanganweya, thath pulang puth nilan ngaantam-ngeey ke' pul wukalan thee'owpul nunganta puth ya'a. 6Nil puth Peter.an thaw nungant, “Ngay wukal ke'anangweya, nungkan thee'ing, ngay inan ep-paththam inman pi'-pi'ang ngangkanga, Ngeen-Wiy Min God.antamana, nil ma'-kuncha a' thayan paththam, ngay ke'-paal inan thawang nungk namp Jesus.antanga, eka a' iiyān ngula.” 7Anpalana, nil Peter.angan pam kunp anana ma' mamanang ekathanweya. An yaam ke'anang paththama, tha'-a, puth-a, tha' kont kucham nungantamana thayan paththam ngul weenina. 8A' nilan paththam chang pey a' tha' nungantamangan-a, than ngul a' kan-ngul pal-puy iiy-iiy. Ngul anpalana, nil pamana puth Peter a' John than karpam ngul pekan ngoonchin aawuch ngench thayanangana. Nilan iiy-iiy ngul a' chang pey, chang pey thakwey a' piip God.an thaa'-kuump-kuumpana. 9Than pam wanchangan thathin nunang iiy-iiyan-a, chang pey-peyan-a, puth thaa'-kuump-kuumpan piip God.ana. 10Than puth pam wanch ma'mangkam al-alangan thath-thathin nunangan nil puth pam anana, kunp anan thaa' thinth angan nyiin-nyiina, namp “Ach-umpanangana.” Thanan puth ngangk ikina, a' thaa'am ikina than nunangan thathin miyal ngulan iiy-iiya.
Peter Wik Min Thaw-Thaw Aawuch Ngench Thayan Angan
11Than Petera, Johna, a' puth pam anman-a, than aak namp Solomon.antam verandah angman than-thanin, aawuch ngench thayan angman. Nil pam alanganwey Peter a' John pulangan ma' mam-mam pulanga, puth than pam wanch yotaman kamp mo'-mo'in thanttang thintha, puth thanan mee' ikina pam anan thathin nunang miyal ngulan iiy-iiya. 12Nil Peter.ang thath thanangan-a, nilan thaw thanta, “Niiyalang, pam wanch aak Israel punchan-ang, niiy ngeenam mee' ikaniy e? Ngan ngul pam kucham inangan mina ma'-kunch ey? nganan yipam miyalathin nunang pam inan ey? Ya'a! Nil Jesus.angan ep-paththam nganang mina ma'-kunch yumpa, ngan yipam pam inan miyalathān nunangweya! 13Nil God Abraham.antama, puth Isaac.antama, a' puth Jacob.antama, a' puth wuut mangk ngamparam al-alantaman thampa, meenath ngant nil Jesus.an wuut pi'an a' min-minam paththam niliya. Puth nil Jesus.angan piip-kunch God.an wik ngeeyan. A' putha niiy Jesus.an ma'am thee'an nunang thant pam pi'-pi'anam al-alantan than yipam mulathayn nunangana. Nungkway nil Pilate anan thaw ke' kuchiy nunang Jesus.anwey-a, puth niiyana way-wayak thawan Jesus.antamana. 14Puth niiyan kaangk ke' nunang pam anan nil way thakan ke'aman yump-yumpa. Niiy kaangk ke' thawan nungantakana, ya'a! Niiy kaangk ke' pam min alantaman nil God.antaman wik ngeey-ngeeya ya'a! Puth niiy Pilate alantan thawan pam way kulliy alantan kuchow niiyantana, paman mul-mulath thananga. 15Niiyana Jesus mulathan nunang, nilaman aak keenkanaman yump ngampang. Puth nil God.angan koyam man-yetham yump nunang ngul. Nganan puth thathan nunang nil koyam ngulan ek mulamana. 16Nil pam inana, ka'athaman-a, kunp nyiin-nyiinweya, pam anan niiyan thathan nunang a' niiy mee'miy nunang nil pam kunpana, puth nil yimanang ngulana miyal ngul iiy-iiyana nilan kan-kanam ngul ngangkangam pi'-pi'an nunang Jesus.ana nil thayan paththama. Nilan puth kan-kanam kaangk nungantakam ween-a, a' ngangkangam pi'-pi'an ngul Jesus.an nil puth thayan paththama, puth nanpalana nil miyal ngul paththam weena. Niiy yotamangan kan thath-thathaniy nunang nilan min ngul weena.
17“Kampan ngatharam niiyalang, niiyiya a' puth pam manth-thayan niiyantam al-alangan ke' mee'miy ya'a niiy ngeenan yumpanweya niiy Jesus.an mulathan nunanga. 18Nil puth God.angan aak keenkan kan waa' thant pam prophets al-alantana nil mul ngul wunowa. Nil Jesus utham ngulan-a, ngampan puth kan-ngul thathampa nil God.an kan-kanaman thaw aak keenkanamana. 19-20Niiyant ngangk way paththam wunowa way niiyantam anpalana niiyan yumpana. Weentānwey wayan yumpana anpalan a' God ngul monkan-wakāna, puth nilan yipam way niiyantaman kon-ngathowana. Anpalana nilan yipam Christ nungantaman kuchow ngul niiyantana. Nilaniya ke' ngoyngk thaa' kuchar a' min paththam yimanangan nil God.angan ngul kuchowan aak nungantam inpal kenyan. Aak keenkan nil God.angan Christ nungantam anan mi'ana, nil Jesus inana, nunang anman kuchan niiyantana. 21Nilan puth angam kenyan wunow aak nungantanga aak-aakanakaman nil God.angana yuk way min ma'mangkamana nyiingkanam ngulan yumpowa, ke' than pam prophets al-alangan keenkanaman waa'-waa'in, wik God.antamana. 22Nil Moses.an wik inangan thawa, ‘Nil Lord God niiyantam alangana, ngula nil pam kampan niiyantaman kuchowana, nilan yipam prophet iiyow ke' ngayam yimanangana. Niiyan puth wik ngeey-ngeeyān nunang nilan wik thawow niiyantana. 23Nil pam wee'angwey wik ke'an ngeeyow nunanganiy-a, yaa, nilan puth pam God.antaman ke'-ngul iiyow ya'a nil piip God.angan-a, wayathow nunang.’ 24Nil Samuela a' putha than pam prophets yot wiy anangan mangk nungantangan wampin-a, than wik inangan waa'-waa'in nil Jesus Christ.an wampow a' woyan nyiingkanaman meenathow ngampar. 25Than pam prophets al-alangan wik inangan waa'-waa'in-a, an niiyanta! a' puth nil wik wuut mangk niiyantam Abraham.antan waa'-a, an wik niiyant thampa. Nil God.an thaw nunganta, ‘Ngay minam ngul iiy-iiyāng thant pam wanch ma'mangkamantan aak nanman earthangan wun-wuntana, puth inpalana, pam thonam kampan nungkaramana, alantamana nil ngul-ngulan aak-ngeeyowa.’ 26A' puth nanpalana, nil God.angana, Jesus ngul kuchan aak iikanakana, ingan yipam work iiy-iiyow. Nil ka'athamana niiyant kuchan. Nil wampa nil yipam niiyangan ma'-aathow, weentathow niiyang woyan way anpalana woyan min aakanakana, niiy yipam way anangan-a, ke'-ngul yump-yumpāna.”