Paul.angan Ma'-aath Thanang Pam Wanch Aak Angan Wunin Malta.angana
281A' ngan puth yotam minaman wampan aakakan-a, than waa'in ngantana aak ananiya pik-otanga namp Malta. 2Than pam wanch aak angan wun-wuntanan-a, than ngangk minangam paththam iiy-iiyin nganta. A' ngak kan-ngul uk-uk puth aak kuchar thampa a' than thum karkanam thee'in yipam wukow nganangweya. Than min iiy-iiyin ngantaniya. 3A' Paul.ang thum yoompan yal-yalmath thanang, puth nil ke' thum yoompan wunpiy thumang angan-a, a' thuuk paththam pent thum uth anpalan puth thuman karkan pench-pench a' thuukangana ma' path nunang Paul.ana, a' ma'ang angman yench-yencham pi'-pi'a, thuukana. 4Than pam wanch aak Malta punchanangana thathin thuuk yench-yenchaman uk-uk ma' Paul.antang angman-a, a' thanan thaw-thawin thanttakamana, “Pam ilangan yaaka' mulath pam wanch natha ke'-paal than oony pi'anam al-alangana kaangk ke'a thathayn nunang yaaman man-yethaman wun-wunowa. Nil puth ke'am utham wo'uwangana, puth an kana thuuk ilangaman ngul mulathow nunanga.” 5A' nil Paul.angana ma' nungantaman wunyath thuuk thampana thum aakanakana a' thuukana keek ngul thumang angman, puth Paul.ana ke'am weechan, ya'a. 6Than pam wanch aak Malta punchan al-alangana oth thath-thathin nunang Paul.an a' than ngaantam-ngeeyin ma' nungantaman puungkamow thampa, nath ma'-thayan keekow mulakama. Than kuup-kuupin a' thath-thathin nunang Paul.an puth aak wayan ke'am wamp nungant ya'a. A' than ngaantam-ngeeyin ngul a' thawin than-thanttakaman, “Nil yaaka' oony wuut pi'ana!”
7Aak nganan wampan thantan-a, an aak kech ke'anama aak nungantamaniya pam moom pi'an alantaman aak pik-otangakan nila, namp nungantiya Publiusa. Nil pam min paththam iiy-iiy ngantana a' thaw ngant aak-aakanak iiyān a' ang wunān aak nungantang ma'-ko'alamaka. 8Piip Publius.antama weech-weechanweya. Nil puy-puyam weech-weechanwey thip wayang thamp uw-uwana, puth-a, kemp karkan thamp wun-wuna. Nil Paul.an iiy room nungantam aakanakan a' mee'-wuthanam nungantakana. Nilan-a, ma' nungantamangana mam nunang a' koyam miyalath nunanga. 9Anpalaniya than pam wanch yotam anangan weech-weechan aak pik-otang angana wampin nungant Paul.antan a' nil yotamana miyalath thananga. 10Than pam wanch aak Malta punchan al-alangana way min yot thee'-thee'in ngant a' ngan mo'an ngulan-a, than putham ngul way min thee'in ngant anangan nganan kaangk karpaman kalāna.
Ngan Aakanak Kungkam Ngul Mo'an Malta.aman Aak Rome.aka
11Anpalaniya kep ko'alamangan kanan want-a, ngan kungk ngul mo'an chukkunanga, chukkun anpalan wamp Alexandria.amana. A' namp chukkun alantaniya, “Oony Um-Kuchama” a' chukkunaniy-a, angman wun-wun aak Malta.angan puth kuup-kuup kaapan mak minchowa. 12Ngan ang-ngul wampan aak town namp Syracuse.anga puth angman wunan ma'-ko'alamakan. 13A' ngan kungk ngul mo'an chukkunana a' ang-ngul wampan aak Rhegium.anga. Ngaa' thonangan-a, wuntana koyam ngul wunp-wunp yiip anpalana a' kinch ma'-kuchamangana ngananiya wampan ngul, aak pi'ananga aak namp alantaniya Puteolia. 14Ngan pam wanch Christians anangan uwan thanang aak Puteoli.angana puth thananiy-a, thawin ngant angam wunān thanttang week thonamaka. A' anpalaniy-a, ngan wampan ngul aak Rome.akana. 15Than pam wanch Christians aak Rome.angan-a, than kanam wik thoo' ngeeyin nganttamana a' than yoon pentin puth umang wakin nganang aak market angan mayan piiy-piiyantan aak namp “Appius” a' puth aak thon angan thaniy waa'antan, “Aawuch Ko'alama.” Paul.antan ngangk min paththam wun nilan thath thananganiya a' nil thankyou thaw God.antana pam wanch Christians al-alantamana a' than ngangk thayanathin nunang Paul.ana.
Paul.angan Wik Minan Waa'-waa' Thant Aak Rome.angana
16Than pam pi'-pi'anam al-alangana aak Rome.angana ke'am wunpin nunang Paul.an jailangana, puth yimanaman kuchin nunang aak pokkapang wunow nil-nilama a' than thawin soldier thonamantan thath-thathow nunanga puth nil nath ngul mo'a.
17A' kinch ma'-ko'alamang kanan want-a, Paul.an thaw thant yotam al-alantan pam pi'-pi'anam Jews punchanantana pal wampayn wik thawanakana. A' than puth yotam kanan yalmathwin-a, nilan thaw thant, “Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, ngay puth ke'am thaampang thanang pam wanch ngamparam anangana a' putha ngay ke'am thaamp-thaampangwey wik thanttam wuut mangk ngamparamangan waa'-waa'in ngamparaniya. Puth than Jews.angan mamin ngayang aak Jerusalem.ang angan a' ma'am thee'in ngayang al-alantan thant pam wanch Rome punchananta. 18Than wik yotamak engk-engkin ngathar puth than kaangk wikan ngeeyayn ngeenam nathan than Jews.angan kaangk mulathayn ngayang, a' amanamana thanan thawin ngul ngay ke'am wayan yumpanga puth than kaangk yimanaman kuchayn ngayang piichanama. 19Puth than Jews al-alangana kaangk ke'a than yimanaman kuchayn ngayangweya, a' anpalana ngay ngaantam-ngeeyang ngatharakam ngay mak iiyāng thawāng nungant pam moom pi'an alantan um nungantangan thanathow ngayanga. A' ngay ke'am iikanakan wampang yipam thaampāng thanang pam wanch ngatharam anangan. 20Ngay nanpalan engkang niiyant niiy pal iiyān ngathara ngamp yipam thawāmp ngamparakamana. Than chainsangan kathin ngayang wik amanamana ngay kan-kanam ngangkangam pi'-pi'ang nunang pam pi'an nil God.angan kaa'ngak kuchow ngamparana, nil kanam wamp a' nil koyam ngul ek mulamana.” 21A' than pam pi'-pi'anam Jews punchan anangan thawin nungant Paul.antan, “Than Jews al-alangan aak Judea.angana puth ke'am lat kuchin ngant waa'iythan ngant nintangana, a' putha than ngurp nganttam anangan ke'am wampin anpal aak Judea.aman wikan waa'ayn ngant nungkaramana. Than wiyangan wik wayanang ke'am waa'in ngant nungkaramana ya'a. 22Puth ngan kaangk ngeeyān wik nungkarama ngan puth kan mee'miy aak nath-nathan wun-wuntan pam wanchangan thaampantan nintang a' puth-a, than anangan thampweya thaampantan thanang than monkanan-wak-wakantan nintanga.”
23A' than wik yump-yumpin nungantang Paul.antang aak ngeenan than wampayn Jews yotam anangana than yipam wik ngeeyayn nunang Paul.ana. Than Jews yot wampin aawuch Paul.antamakan a' nil thaw-thaw thant puth ngaa'thiyangam anpalan-a, aak ngut-ngutangakama. Nil wik koochanath thanta a' waa' thant nil God.an moom pi'an paththam thanttam al-alantaman pam wanch than ngangkan thee'in nungantana a' nil thaa'-aath-aath thanang Lord Jesus Christ.antamana. Nil waa' thant wik Moses.antam anangan a' putha wik thanttam pam prophets al-alantaman, thanan waa'-waa'in nunang Jesus.an aak keenkanamana. 24Puth than wiy al-alangana epa ngangkangam pi'-pi'in wik nungantam anangana putha wiy al-alangana ke'am ngangkangam pi'-pi'in wik nungantam anangan ya'a, than man-ngeeyin nunanga.
25A' than kan-ngul wantin nunang Paul.an a' iiyin ngul, thananiya thaa'-thay-thayanamin thanttakama anpalan Paul.an wik thaw-thawa. Puth nil wik inanganwey thaw thantana than yippak angman nungantangana: “Ngeen-Wiy Min God.antaman thaw nungant Isaiah.antan wik inangan thawow wuut mangk nganttamantana, wik inangan kan-kanam paththama. 26Nilan thawa:
‘Nint iiyāna a' wik inangan waa'ān pam wanch il-ilantana,
“Niiy pam wanch il-ilangana wikan ngeey-ngeeyāna,
puth ya'angam, wikaniy-a, wuthanang wun-wunow niiyant.
Niiyaniya thath-thathān ngatharaniya,
puth ya'angama, puth niiy ke' thathin ngayang ya'a.”
27Wik inangan waa'ān thant, puth than pam wanch il-ilangana kuchek way thinhan anman iiy-iiyantana,
than ke' kon ma'ang ngathwuntan ke' yipam wikan ngeeyayn,
a' than mee' ma'ang ngathwuntan ke' yipam aak thathayn.
Than nath mee'an ikiythan-a, an ep-paththam thathiythan.
Than kon makan pachathwayn-a, an epa nath wik ngeeyayn a' thiichayn ngula a' minam ngaantam-ngeeyayn.
Than woyan way anpalan nath weentayn, ngathar ngul wampayn
a' ngay minam paththam yumpāng thanang.’
Wik inangan piip God.an thawa.”
28A' Paul.an wik thamp ngulan thawa, “Ngay inan waa'āng niiyant: ngay kan-kanam waa'āng thant Jews ya' al-alantan wik God.antaman puth nil kaa'-piichanathan ngampanga. Than puth kan-kanam ngeeyayn wik min God.antaman a' than kan-kanam ngul wik erkam ngeeyayn nunanga!” 29(A' than pam wanch Jews anangana kan-ngul iiyin. Than puth kan-kanam kul karkan paththam thaw-thawin thanttakamana.)
30A' anpalan-a, nil Paul.anga aawuch rentimpung aak Rome.angan a' angman wun-wun kaap ma'-kuchamaka. Nil paththam ngangk min wun nunganta puth thath thanang yot anangan pam wanch wamp-wampin nungantana. 31Nil thaa'-aath-aath thanang a' thaw thant ngul puth God.an ke' moom pi'an thanttam pam wanch ngangkan thee'-thee'in nungant al-alantana a' puth-a, thaa'-aath-aath thanang Lord Jesus Christ.antam thamp. Nil putha ke'am winynyang mo'a ya'a, ngangk thayanam pam wanchantan waa'-waa' thant wik min God.antamana a' pam wanchangan ke' wayathiythan nunang ya'a wikan waa'-waa'a.