Paul.an Chukkunang Mo' Aakanak Kuuw Rome.aka
271A' Festus.an thaw ngan puth chukkunang mo'ān kuuw Rome aakanakan aak Italy.angana. A' anpalana moom pi'an soldiers al-alantam nil ma'am thee' thanang, Paul.an a' pam wiy anangan jailmana pam namp Julius alantan nil puth moom pi'an thanttam pam one hundred soldiers al-alantamana. Pam one hundred soldiers inangan-a, pungk-pungkalang work iiy-iiyin pam moom pi'an alantan aak Rome.angan wuna. 2A' puth ngan chukkunan ngul mamana nil palan wamp Adramyttium anpalana puth chukkunana kan-ngul mo'ow aak towns pi'-pi'anamakan anman kuuw wonk-wonkangan aak Asia wakanana, a' ngan kan-ngul mo'an wo'uw um-menhanga. Aristarchus.an, pam anpal aak Macedonia.amana aak angman Thessalonica.ang, puth niliy-a, angman nganttang mo'. 3Ngaa' thonang ngulana ngan ang wampan Sidon.ang. Julius.an min anman iiy-iiy nungant Paul.antan a' kuch nunang puth iiyow a' uwow thanang ngurp nungantam anangana than yipam thee'ayn nungant anangan nilan kaangkweya may a' ngook thakana. 4A' ngan putham ngul mo'an wo'uw um-menhangana. A' wunt pi'an paththam wunp-wunp a' wunt alangan thaamp-thaamp nganang a' ngan chukkunanga mo'-mo'an um kungk aak pik-otang thinth Cyprus wakan, nganang puth ke' yipam wo'uw um-menhang thechathow wunt alanganiya. 5A' anpalaniya ngan kuuw mo'an wo'uw wakana a' ya' wantan aak Cilicia.ana putha Pamphylia.ana, an wonk-wonkam mo'-mo'an chukkunangana. Anpalaniya ngan ang-ngul wampan aak town Myra.ang aak angman Lycia.angana. 6Aak angana, moom pi'an alangan chukkun thonangan ngul uw, chukkunaniy-a, anpal wamp aak Alexandria.ama puth aakanak kuuw mo'ow Italy.aka, a' nil puth angan wunp nganang yotamana chukkun alangamana.
7Ngan itangam ngul mo'-mo'an chukkunangan ma'-ko'alamaka. An puth way-way mo'-mo'an puth ngananiya minam wampan aak Cnidus thinth. A' wunt pi'an paththam wunp-wunp a' puth ngananiya ke'-ngul yaaman mo'in kuuwana. A' ngan yiipam ngul mo'an aakanak aak pik-otang Crete.aka puth ngan wonk yiipangk mo'-mo'an aak pik-otang anpalana. An ep-paththam wuntana many-many ngul wunp-wunpa. Ngan ya' wantan Cape Salmone.ana. 8Ngan mo'-mo'an wonk thinth puth way-way yippak mo'-mo'an. Amanamaniya ngan ang-ngul wampan aak nampaniya Safe Harboursa puth aak town Lasea thinth aniya, a' kung-enchang ngoonchan.
9Ngan puth yaam aak anganiy wun-wunan, puth aak way ngulan kanam wampa, an min ngant ya'a chukkunanganiya yaaman mo'-mo'ān. Aak pi'an thanttam Jews.antamana Atonement.an waa'antan-a, aniy-a, ya'-ngul. Aak an-aniyangan-a, yuw ngotanan yal-yalaman kaapakana. Nil Paul.angan wik thayanath thanang a' thaw, 10“Ayyang, niiy pam inangan-ang, ngay mee'miy ngamp inan mo'āmpan-a, an way-wayam paththam wunow ngampar, min ya'a. A' kaap pi'an ilangan kan-kanam wayathow chukkun inana puth ngampan kan-kanam paththam way min anangan wayathimp thampa. Yaaka' ngamp wiy inangana uthamāmpa.” 11Puth moom pi'an chukkunaman-a, putha, pam anan chukkun-kunchana waa'pul nungant moom pi'an soldiersantam alantan, “Ngamp ke'-ngoongkam anman mo'-mo'āmp kuuwana.” A' moom pi'an soldiersantam alangana wik ngeey-ngeey pulang pam kucham inangana, nil ke'am wik ngeey nunang Paul.ana. 12Aak kung-enchang anana puth aak min ya' nganta aak wunanakan aak kuchar anman. A' pam yotam anangan than kaangk aakanak iiyayn aak kung-ench thonak ngula than waa'antan Phoenixa aak ananiya wonk kuuwangkana aak pik-otang Crete.ang anmana. An ep aak min aak kucharamana, puth aak um kuuw wunana, mal kungkam a' puth mal yiipam.
Kaap Pi'an Wo'uwangan Uw Nganangweya
13A' wunt mich-micham kan-ngul wunp-wunp, pal yiipana a' than pam al-alangan ngaantam-ngeeyin ke' minam ngulan mo'ayn chukkunangana, anpalaniya than kan-ngul anchoran wichin a' mo'in ngul kuuw wonk-wonkam wak-wakin mal yiipangk aak Crete wakana. 14Puth yaam ke'anamana wunt tha'iy pal kungk wunp-wunp pik-otang anpalan uw nganang, 15a' wunt tha'iyang a' yeelalang chukkun kung-ench piik-piikpul. Ngan puth ke' um wuntak wunpin chukkunan mo'owaniy, puth ya'angama, ngan puth wantana, wunt pi'anangan mak thechathow chukkunana kech wo'uwakana. 16-17Ngan thinth-thinth ngul wampan aak pik-otang many aakanakanwey than waa'antan Cauda aak aniya. A' wonk yiipangkan aak pik-otangan an ep ngakan chil enyan wuna, puth ngan ma' kerkan a' dinghyan keny wich-wichan chukkunakana, anpalaniya ngan kuuy pi'anang kath-kathan thay-thayanathan chukkun pi'anana ke' yipam thuthow kaap pi'anangana. Than puth winynyang mo'in than nath aak uthak mo'iythana wonk-wonkang aak Libya wakana a' than pekam ukathin sail anangan yipam wuntang anman thech-thechathow chukkunaniya. 18A' wuntana wuut pi'an paththam wunp-wunp ngula, puth ngaa' thonang ngulana than pam al-alangan way min yotam anangan thee'-thee'in ngakanga chukkunamana. 19A' ngaa' thonangana kaap way wuut pi'an ke'-ngoongkam anman wamp-wampa, a' pam al-alangan yuk way min wiy pi'-pi'anam min-miniy anangan ngul thee'-thee'in tables puth sails thakan ngakanganiya. 20A' ngaa' thon-thonangana ngan puth ke'am thathan kinch a' thunp thampangana, puth wuntan ke'-ngoongkam anman wuut pi'an wunp-wunpa. Ngan ngaantam-ngeeyan, “Ngan yotam inangan kan-kanam mul wunāna.”
21Than pam anangan yaam may ke'anam wun-wunina, anpalana nil Paul.ana than ngul um thanttanga a' thaw, “Ayyang, niiy pam inanganweya, niiy wik ngatharaman ngeeyina. Ngay kan thawang niiyanta ke'an mo'āmp aak Crete anpalaniya. Ngamp angman wun-wunimp Crete.angan-a, an ep kaap pi'an yimanangan ke' ngeengk-ngeengkimpa mo'-mo'imp chukkun ilangana, a' ngamp puth yimanang ke' wayathimp way min yotam ngamparam anangana. 22Puth ngay inan waa'ānga niiyant -- ke' winynyang mo'āna! Ngamp kan-kanam ke' uthamimpa ya'a, puth ngamp chukkun inana wayathāmp. 23A' ngutangana nil ngaantiyongk kuch God.angana -- God thonam anman ngayan thaa'-kuump-kuumpanga puth ngayaniya nungant thampa. Nil ngaantiyongk nungantamana thinth ingman ngatharang than-thana. 24A' thaw, ‘Paul-ang, nint ke' winynyang mo'āna! Nint puth thanān um nungantang pam wuut pi'an alantangana aak Rome.angana wunana. Nil God.an min-minam paththama, nil kan-kanam minam kaa'-piichanathow nintang a' putha nil kaa'-piichanathow yotam nanangan pam nungkarangan mo'-mo'antan chukkunangana.’ 25Yaa, niiy pam inangana ke' winynyangan mo'āna! Ngay kan-kanam wik God.antaman ngaantam-ngeeyang ngamp ang-ngulan minaman wampāmpa ke' nilaman wik waa' ngatharana. 26A' wunt pi'an ilangana kan-kanam keny thee'ow ngampang aak uthaka aakanak aak pik-otangakana.”
27Aak ngutang thonamangan-a, Sunday kuchamangana kaap pi'anan wamp-wamp-a, wunt pi'an alangana kuuwam thech-thechath nganang wo'uw pi'an we'ar Mediterranean anpalana puy-puyam thech-thechath ngananga aak um-menhang aakanakan. A' ngaa'-menhang ngulana than pam anangan chukkunangan mo'-mo'ina ngaantam-ngeeyin, “Ngamp yaaka' aak thinth ngula.” 28A' than kuuy ongk thee'in puth yuk anhan thampang kathin kuuyangana than yipam mee'miy weenayn nath aak thangk yaam natha, nath ya'a, chil thangk ngula. Puth ngakaniya natham pek kecha yippak, forty metres wun-wuna. A' puth ngul-ngulana than putham kuuyan thee'in ngakangan a' ngakana chil thangk ngula wun-wun thirty metres ngula. 29A' thananiya winynyang paththam mo'in, thanan ngaantam-ngeeyin chukkun nganttamana kunttowanga kenyangk matow a' thananiya four anchors anangana pekam ngul thee'in ngakangan chukkun thinkam anpalana a' than mee'-wuthanamin aakan kan-kanang pachamow. 30Than pam sailors anangan chukkunangan mo'-mo'ina than ke' appenchiythan chukkunamana a' than dinghyan pekam ukathin ngakang a' thawin ngul than anchors wiy anangan thee'ayn umputh angan chukkunangana, puth thananiya yaan thawin, an than wik uuy-uuyaminweya. 31A' nil Paul.an thaw ngul thant pam pi'an alantan soldiersantamana putha soldiers al-alantana, “Than sailors anangana chukkunang ingman wunayn yuup ke'ananga, niiy puth yotam inangan ngul uthamana.” 32A' than soldiers al-alangan ke'am kuchin thanang ya'a a' thananiya kuuy anangana dinghyan kathin chukkunang angam kenyan-a, aniy-a, thalokang umpin kuuy anangan a' dinghyan-a, kuchin ngul ngakang woch-wocha.
33Ngaa'thiyangamana kinch kan-kanangan mat-a, nil Paul.an thaa'-mamanang thaw thant pam yotam al-alantana may mungkaynweya. A' nilan thaw, “An puth kinch fourteenakam kan niiyang want may ke'anangan wun-wunana, puth niiy ke' mee'miyweya niiy nath man-yetham iiy-iiyina, nath ya'a uthaminweya. 34Inmana niiy may ngul mungkāna niiy yipam ke' uthamāna. Niiy kan-kanam yotam inangan ngul wunān piichanama.” 35A' Paul kanan wik thaw-a, nilana may bread ngulan maay a' thankyou thaw nungant God.antan mee' thanttang pam yot al-alantangan. A' nil may breadan-a, manyam thuth a' kan-ngul mayan mungk-mungk. 36Than yotam anangan pama ke'am ngul winynyangan mo'ina a' thanana kan-ngul may ngul mungk-mungkina. 37Than chukkunang anganiya pam two hundred and seventy-six mo'-mo'ina. 38Than yotamangan may pi'an kanan mungkin-a, anpalaniy ngul-a, than may yotam ananganiya ngakang ngul thee'-thee'in an yipam chukkunana ey-ey mo'-mo'ow thantana.
Chukkun Pi'anan Ya' Thutha
39A' kinch kanan mat-a, than aak e' thathina, puth than sailors anangan ke' mee'miy thanweya, than aak wanttin ngulan mo'-mo'in. Puth than aak wo'uw kung-enchangwey thathina puth aak thomp ngaanh pach thampanga a' than thawin thanttakamana thanan ke' paathiythan chukkunan thompangan matathiythana. 40Than puth anchors yotam anangana thalokang ump-umpin thanang a' ngakang ngul kuchin anchors anangan, puth thanana yuk rudders kathanam anangan thapathin thanang chukkunan yipam koochanam anman mo'-mo'owa. A' than sail kenyam maayin ngul umputhan chukkunangana puth wuntangan yipam penyow koochanam yipam mo'-mo'owa a' than kan-ngul paththam mo'-mo'in um keny thompakana. 41Puth chukkunan kaa' koochanam mo'-mo' keny aak ngaanh achantang aakanakana, chukkun kaa'ana ya' wip a' ke'-ngul mo'iya, puth ngak yeelal pi'an alangan ya' thaampan koy-koyyuwan chukkunaniya a' ya' thuth ngul nhanthakama.
42Than pam soldiers al-alangan ke' mulathiythan pam jailman yotam anangana ke' yipam wookamayn aakanak keny thompakana puth than nath appenchiythana. 43Puth nil moom pi'an soldiers al-alantamana kaangk kaa'-piichanathow nunang Paul.ana a' nil thaw thant soldiers al-alantana ke' mulathayn thanang pam jailman anangan. Puth nilaman thaw thant pam al-alantan than mee'miyan wookamaynana than chang peyayn ngakangana a' puth aakanak kenyan wookamayn thompakana. 44Nil thaw pam wiy al-alantan yuk chil many maayayn thuthanam chukkunam anpalman a' putha kul-kulam wookamayn monkan-wakayn thanang pam anangan umputhan wook-wookamantanana keny thompakana. Aak yimanangan wuna ngan yotaman puth minam wampan keny aak uthakana.