Paul.angan Waa'-Waa' Nungantakamanwey Agrippa.antan
261Agrippa.an kan-ngul thaw nungant Paul.antan, “Nint kan waa'ān ngathar nungkarakamanweya.” A' Paul.ang ma' punth ongkarath a' kan-ngul thaw-thawa, 2“Moom pi'an Agrippa-ang, ngangk min wun ngathar, ngay puth kaangk wikan waa'āng nungkar ngatharakamana wik anpalan than Jews.angan waa'-waa'in ngayanganwey. 3Ngay kaangk paththam wikan thawāng nungka puth nint kan mee'miy yotam anangan aak wanttakan wunan nganta Jews.antan, puth wik yotam anangan nganan thawanan-a, an nint kan mee'miy nganang. Yaa, ngay inan thawang nungkara, nint wik min-min ngeeyān ngayanganiya.
4“Jews yotam al-alangan kan mee'miy ngayanga ngay puk manyamana ngay aak ngatharamangan wun-wunang a' putha aak angan Jerusalem.angana. Than kan thathin ngayang ngay want-wanttakan wun-wunangana. 5Than kan mee'miy ngayang aak nathpalmana puth than mee'miy ngay pam Phariseea. Than Pharisees al-alangan wik thayan nganttam Jews.antaman erkam anman ngeey-ngeeyantan, than wiyangan ya'a chil-chil ngeeyantan. Than Pharisees al-alangan waa'iythan nungkar an ngay kan-kanama Pharisee thamp puth than nath kaangk ke' wikan waa'ayn nungkara. 6Puth than inan ep ngayang umang thanathinanya puth nanpalan ngay ngangkangam pi'-pi'ang wik God.antam anangan nilaman kaa'ngak thanang wuut mangk nganttam anangana. 7Kampan nganttamana ma'mangkam anangan than wuut mangk nganttam twelve al-alantaman wamp-wampin-a, than thaa'-kuump-kuumpantan nunang God.an kinchang a' ngutanga puth than kuup-kuupantan nungant God.antan nil anan yumpow nil ngeen nathan kaa'ngak nganangana. Ayyang, Moom-ang, ngay anan waa'-waa'ang thant nil God.angan kanam ananiy yump ke' nilaman kaa'ngaka nganangana, than pam wanch Jews.angan nanpalan wik wayanang thak thawantan waa'-waa'antan ngayanganiya. 8Niiy pam wanch il-ilangan niiy ngul ngeenama ke'an ngangkangaman pi'-pi'aniy nunang God.ana nil ma'-kuncha, koyaman ekathow pam wanchana mulamana?
9“Ka'athamana ngay thampan kaangk ke' weenang nungantaman Jesus.antamana aak Nazareth punchanana, ngay pam wanch nungantaman Jesus.an ngangkangan pi'-pi'antan-a, thaamp-thaampang thanang. 10A' ngay aak Jerusalem.angan wunangan-a, ngayaniya, way yump-yumpang thant. Than pam pi'-pi'anam priests anangan thawin ngathar pam wanch God.antaman yot-yotam thenchāng thanang jailanganiya, a' ngay thenchang thanang. A' nganan wik yumpan nganttakaman, ‘Ngamp mulathāmp thananga,’ ngay paththam erkam thawangan, ‘Ee'a, than mul wunayna.’ 11A' puth ngaya ma'-yotam iiy-iiyangan church Jews.antamakan thon-thonangana ngay yipam way anman yump-yumpāng thantaniya. Ngay ya'angam paath-paathang thanang thaw-thawang thant wantayn nunang Christ.ana. Ngath man kul paththam wamp-wampa thantakaniya pam wanch anangana ngangkangaman pi'-pi'in nunang Jesus.ana a' ngay iiy-iiyangan aak pi'-pi'anam thon-thonak aak nath-nathaniya way yipam yump-yumpāng thanta.
12“Anpalana, ngay aakanak kungk iiyangan Damascus.aka ngayan yipam way yump-yumpāng thant pam wanch al-alantan than God.an ngangkangaman pi'-pi'antan nunangana aak anganiya. Than puth pam priests anangan thawin ngathar ngay way anman yump-yumpāng thantana. 13Moom-ang, ngay kinch kenyan iiy-iiyangan woyan wakanan-a, ngay nganth paththam thathangan yuw inpal kenyana. An paththam nganthana park-parka, an ke' kinchan park-parkan-a, an nganth yimanangan ya'a. Pam anangan nganan iiy-iiyanwey-a, an nganttang angman parka. 14Ngan yotamana aakang keekan a' ngay wik ngeeyangan thaw-thawar wik ngatharamangana Hebrew.anga. Nilan thawa, ‘Saul-ang, Saul-ang! Nint ngeenam wayan yump-yumpangan ngatharaniy e? Nint way yump-yumpangan nungkarakama!’ 15A' ngay thawangan, ‘Lord-ang, in nint wee' e?’ a' nilan puth thaw ngathar, ‘Ngay Jesus inaniya. Nint puth way yump-yumpangan ngathara. 16Nint ekāna a' tha' kucham nungkaramang-a, thanāna! Ngay inan ngatharakam meenathang nungkara, ngay puth kaangk nintan workan iiy-iiyāna ngatharaniya. Ngay kaangk nintan waa'ān thant wiyantan ngayangan thathana a' wik thampan ngeeyan ngayangana. A' ngul-ngulaniya ngay ngul meenathāng ngathamang nungkaraniya a' nint paththam waa'ān pam wanch al-alantan ngay yotana meen-meenathāng nungkarana. 17Ngay kan-kanam ma' wuuyan ngul wunpāng nungkar thanttam Jews al-alantamana. Ngay kan-kanam kuchāng nintang Jews ya' al-alantan thanta a' ngay ma' wuuyan ngul wunpāng nungkar thanttam thampana ke' yipam wayathayn nintang. 18Ngay kuchāng nintang nint yipam thaa'-aath-aathān thanang Jews ya' anangana, than yipam ngangkangam pi'-pi'ayn ngayanga a' ngayaniya kan-kanam ngul kon-ngathowanya way thanttam anpalana. A' thananiya karpam iiyayn pam wanch wiy al-alantangan than ngangkangan pi'-pi'antan wik min God.antamana. Than puth kan-kanam pam wanch God.antaman iiyayn ngula a' nil God.ana kan-kanam moom pi'an thanttaman iiyowa. A' than kan-kanam paththam weentayn nungantam oony way alantaman, nilan-a, ke'-ngul moom pi'anan iiyow ngul thantaniya. An ke' than kan aak ngaa'amana pol ngul pentayn aak nganth min paththam aakanakan, nil puth Jesus.aniya moom pi'an paththam thantaniy ngula.’
Paul.ana Piip God.antan Work Iiy-Iiya
19“Ayyang, moom pi'an Agrippa-ang, ngay wik ma'-thonam ngeeyang pithangan thawar, nganth thaman pal keny ukar. 20Ngay wik minan waa'-waa'angan Damascus.anga a' puth Jerusalem.anga, anpalaniya ngay wik minan waa'-waa'angan thant Jews al-alantan aak Judea wakanangana, anpalaniya ngay aakanak iiyangan thant Jews ya' al-alantan thampanga. Ngayan wik waa'-waa'ang thant than ke'-ngul wayan yumpayn a' weentayn nungant God.antana. Than min anman yumpayn yipam meenathayn than kan-kanam monkan-wakantan ngul nunang God.ana. 21Than nanpalan Jews al-alangan mamin ngayang aawuch ngench thayanang angan Jerusalem.anga puth ngay wik minan waa'-waa'ang God.antaman a' thanan ke' mulathiythan ngayangwey. 22Puth God.angan kan ma'-aath-aathan ngayang ngaa' thon-thonanganiya puth nil inman thamp ma'-aath-aathan ngayanga, yaa, ngay nanpalan um niiyantang yotam il-ilantangan thanang pam wanch pi'-pi'anama putha pam wanch manyiy il-ilantangana, a' ngay waa'-waa'ang niiyant yotamantana nungantam Jesus Christ.antamana. Moses a' pam wiy God.antam anangan aak keenkanaman wun-wunin-a, thaniya wik inman waa'-waa'in ngay inman wik waa'-waa'anga niiyantana, 23puth Christ.an uthamow-a, a' anpalaniya nilaniya ka'atham paththam koyam ekow mulamana, nil yipam wik minan waa'-waa'ow thant kampan nungantam al-alantan Jews.anta a' puth Jews ya' al-alantan thampanga, nilana ep-paththam kaa'-piichanathow thanangana. A' inana wik min-minam paththam ke' nganth min parkan yimanangan thanta.”
24Paul wik inangan thaw-thawan-a, nil Festus.angan wik ompam chint nunang a' othamayan pech nungant Paul.antan, “Paul-ang! nint puth pam weenth ey? kuchek wayang ey? Nint puth wayamangan puy-puyama nint puth lat ke'-ngoongkam thath-thathangan ke'-paal kuchek way ngul wun nungkar.” 25A' Paul.an thaw, “Pam wuut pi'an-ang, ngay ke'am kuchek wayamanga ya'a. Wik ngayan thaw-thawang-a, an kan-kanama mina. 26Moom pi'an Agrippa-ang, nint puth kan wik ngatharam ngeeyangan ngayan waa'-waa'anga, puth ngay ngangk thayanam thaw-thawang nungkar. A' ngay ngaantam-ngeeyang nint kan-kanam mee'miy wik ma'mangkam anangana ngayan waa'-waa'ang, puth wiy yotanganiya kanam wikan we'-we'arathin niiyantana. 27Moom pi'an Agrippa-ang, puth nint kan-kanam ngaantam-ngeeyangan wik prophets al-alantaman ey? Ngay kan mee'miy nintanganiya nint kan-kanam ngaantam-ngeeyangan wik thanttam anangana!” 28Agrippa.an thaw nungant Paul.anta, “A' nint ngul ngaantam-ngeeyangan nint ke' ngayang erkam thaachin Christian iiyingweya?” 29Paul.an thawa, “Nint Christian.wey erkam weenin-a, nath ya'a, ngul-ngulana nathan epa Christian weenin, an kanweya, puth ngaya ngul mee'-wuthanamāng God.antan nungkaranweya a' puth thant yotam al-alantan pam wanch wikan ngeey-ngeeyin ngatharamana niiy yipam kan-kanam ngul monkan-wakān nunang God.ana ke' ngay yimanangan monkan-wak-wakang nunang. Puth ngay kaangk ke' niiyangan ngul kathayn chainsanganiy ke' ngayang yimananganweya.”
30A' anpalana moom pi'an Agrippa.ana, pam pi'an Festus.ana, a' Bernice a' pam wanch yotam anangan thanin ngul a' kan-ngul iiyin. 31Than kan-ngul yoonan pent-pentin, a' than thaw-thawin thanttakaman, “Pam ilangan puth ke'am anman way thakan yumpa ya'a. A' ngamp ke' mulathāmp nunang putha ke' thenchāmp nunang thamp aak jailangana.” 32Agrippa.an thaw nungant Festus.antan, “Ngamp yimanaman kuchimp nunanga, puth nilana thaw nil pam wuut pi'an alantan iiyow, puth anpalana ngamp ingman mak pi'āmp nunang aak jailanga nangmana.”