Than Jews.angan Waa'-Waa'in Nunang Paul.anwey
241A' ma' five.angan kanan want-a, nil pam wuut pi'an priest namp nungantiya Ananias aak kungkam iiy Caesarea aakanakan, wiyantang al-alantangan iiy, pam manth-thayan wiy anangan a' pam thonam namp nungantiya Tertullus, pam inman nil mee'miy wik thayanan Romans.antamana. Than puth angman than-thanin um moom pi'an alantangana a' wik way anangan waa'-waa'in nunang Paul.ana. 2A' anpalaniya than thawin nungant Paul.antanum-menhang angan thanow um nungant moom pi'an alantangan thampanga, a' nil Tertullus.an wik inangan thaw nungant pam pi'an alantan;
“Ayyang, moom-ang, nint kan-kanam paththam pam wuut pi'ana. Ngan puth nathpalman kul ke'an anman wun-wunan puth ninta kuchek minang pi'-pi'angan nganang. Nint min anman yump-yumpangan aak ngamparang ingana, thayanam pi'-pi'angan. 3Ngan puth ma'mangkamana ke'-ngoongkam anmana ngangk minang wun-wunan puth nint min anman iiy-iiyangan nganta a' ngan thankyou thawanan nungkara. 4Puth ngay kaangk ke' nintangan yaam pi'ānga, puth ngayana thaa'-mamanang thawāng nungkara nint ke' ngeeyin ngayang ey? Ngay wik ko'alam thawāng nungkara. 5Ngan kan mee'miy nunang puth nil pam inman kaangk kulak wenk-wenkowa. Aak nath-nathan nil kulak kuyam wenk-wenka than Jews anangana ke'-paal wik pech-pechina, weenth-weenthamin thakan pal-puyana. Nil puth pam inana pam moom thanttam aak pungk-pungkalangan pam wanch waa'antan thanang Nazarenes. 6A' nilaniy ke' aawuch ngench thayan nganttaman wayathiya puth ngan maman nunang a' jailang wunpan nunanga. Nganan wik yumpan ke' ngan umang thanathin nunang, nil puth wik thayan nganttamana ke'am pi'a, 7puth nil moom pi'an thanttam pam soldiers al-alantaman namp nungantiya Lysius nil angman pek ngoonch a' thaach nganang ma'am thee'ān nunang Paul.an thant ngulana. 8Nil Lysius.ana thaw ngant pal iikanakan wampān a' waa'ān nungkara Paul ilantamana. Nint nath kaangk Paul.an mepān nunanga puth nint ngul thathāna wik ananiya ngan waa'ana an kan-kanama.” 9Than puth Jews yotam anangan wampin Tertullus.antangan-a, thawin puth wik nungantamana an kan-kanam paththama Paul.antamana.
Paul.angan Wik Min-min Waa' Nungamangan Felix.antan
10A' pam pi'an alangana mal thee'-thee' Paul.antan nil yipam wik thawowweya. A' Paul.an thaw ngul, “Ngay kan mee'miy nintang nint puth kaap thon-thonangana pam wanch Jews punchanana umang than-thanathangan nganang courtakana puth anpalana nint mee'miy nganang Jews inangan, puth ngayaniya ngangk minangam wikan waa'āng nungkara ngay ngeenan yumpangana. 11Pam wanch yotangan waa'iythan nungkara puth kinch twelve.angana kanaman want-a, ngay aak-aakanak iiyangan Jerusalem.ak ngay yipam thaa'-kuumpāng nunang God.ana. 12Than Jews al-alangana puth ngayang ke'am thathin kul pam wanch wiy-wiyantan thaw-thawangan angan aawuch ngench thayan Jews.antamangana, ya' anman, puth than ke'am thathin ngayang kulakan wenk-wenkangan church thanttamangan a' puth aak nath-nathan thamp ngay wanttinakan iiy-iiyangan towns wakanangana, ya'a. Than yimanangan ke' thawiythan ngay wayan iiy-iiyang, 13than puth ke' meenathiythan nungkarana ke' wik thanttamana an ke' kan-kanam yimanangan, an ya'a. An than yaan wik uuy-uuyamantana. 14Ngay kan-kanam paththam waa'ang nungkara, ngay puth anman thonakam thaa'-kuump-kuumpang nunang God anman than wuut mangk nganttam al-alangan thaa'-kuump-kuumpin nunang, God thonam anmana. Ngay ngangkangam pi'-pi'ang nunang Jesus.ana puth ngay woyan min nungantaman wak-wakanga, ngayiya yimanangan thaa'-kuump-kuumpang nunang God.aniya. A' than Jews inangan thawantan ke' woyan Jesus.antamana way paththama. Puth ngay ngangkangam pi'-pi'ang wik yotam anangan Moses.antaman a' putha wik thanttam prophets al-alantamana than keenkanaman umpin lat ngench thayanangan. 15A' ngay kan-kanam ngaantam-ngeeyang nil God.angan kan-kanam paththam ngul ekathow pam wanch ma'mangkaman mulamana. Nungkway than pam wanch min-miniy-a, nath ya'a, waya, nil God.angan kan-kanam ngul ekathow thanang yotam anangana. Than Jews il-ilangana wik anman thamp ngaantam-ngeeyantan. 16Ngay puth kan-kanam ngaantam-ngeeyang nil God.angan kan-kanam paththam ngul ngayang koyam ekathow mulamana, ngay puth anpalana paath-paathang min anman yump-yumpanga nil yipam God.anga puth-a, pam wanchangan kan-kanam thathayn ngayang min anman yump-yumpanga.
17“Ngay puth ke' wunanam aak ingan Jerusalem.angan kaap thon-thonangana ya'a. Puth ngay in-ngulan wampang aak Jerusalem.akana puth wukal kalang thant Jews al-alantan than wukal ke'anangan al-alantanweya a' amanaman-a, ngay aawuch ngench thayan aakanakan iiyanga a' minh ngulan thee'ang piip God.antana. 18Ngay inan yump-yumpanganan-a, thaniya uwin ngayanga aawuch ngench thayan Jews.antamangana. Ngan kanam ngakangan ma' thethangan mak-makwun, an ya'-ngul, kan ngan pach ngula. Nganam thonakam aak anganiya, pam wanch wiy ananganiya, ang ya'a, puth ngan ke'am wik wolmpan pi'-pi'ana, ya'a. 19A' anpalaniy-a, than Jews wiy anangan ngul wampin aak Asia anpalan, a' pek ngoonchina. Than kaangk nath waa'iythan ngayangan-a, an thanam wampiythan a' waa'iythan nungkar ngayangana. 20Ngayang pam pi'-pi'anam Jews.antam al-alantangan um thanttang thanathin ngula puth than ke'am waa'in ngathar ngay way ngeenan yumpanga. Than puth Jews inangan wanttak ngul thawantan ke' way yimanangan yumpangan e? Than puth thawayn ee! ngay ngeen nathan yumpangana! 21Ngay um thanttangan than-thanang-a, ngay wik inangan thawang thantana, ‘Niiy puth umang thanathan ngayang niiyantang inmana, puth anpalan ngay inan kan-kanam ngaantam-ngeeyang nil God.angan mulaman koyam ekathow ngampang.’ Than nath pam il-ilangan kaangk ke' nath wik ngatharam anangan ngeeyayna, ke'-paal than nanpalan ngaantam-ngeeyantan ngayan ke' way yimanangan yump-yumpanga.”
22Pam moom pi'an Felix alangan kan mee'miy woyan Jesus.antaman want-wanttakan wun-wun, nilana kaangk ke'-ngul ngeeyow wik puth-puthamaniya, a' nilan thaw thant, “Nil moom pi'an Lysias.an wampowan-a, ngay wik ngul thawānga Paul.antaman niiyantangana nil nath min yump-yumpwey-a, nath ya'a, way nath yump-yumpa.” 23A' nil thaw thant thapangumpan al-alantan, “Thath-thathān nunang Paul.an, a' min-minam pi'ān nunangweya, wik thaa' poch-pochamana ke' thawān nunganta, a' thawān thant ngurp nungantam al-alantan an min thanta may a' ngook thamp kalayn nungant, a' puth nil ngeen thampan kaangk-a, anangan thamp kalayn nungant.”
Paul.an Wik Thaw-Thawan Pulant Felix.ang A' Drusilla.anta
24A' ma'-ko'alamang kanan want-a, Felix.ang pul wanch nungantam Drusilla.angana karpam iiypul nungant Paul.antana. Drusilla.aniya wanch Jews punchana. A' Felix.angan ump nunang Paul.ana nil yipam wik waa'-waa'ow nungantan woyan Jesus Christ.antamana want-wanttakan wunana. 25A' nil Paul.angan waa'-waa' pulant nil God.angan kaangk pam wanchangan min anman yump-yumpayna, kuchek minangam ngaantam-ngeey-ngeeyayn a' ke' weenthamayna, a' nil yimanangan waa' pulant nil God.angan ngul um nungantangan thanathow ngampanga. Nil Felix.ang wik inangan ngeey-a, nil paththam winynyang ngul mo', a' nil thaw nungant Paul.antan, “Nint puth-puthamana ke'-ngul waa'ān ngathara. Nint kan-ngulwey iiya! Ngay nath kaangkweya wik puthaman ngeeyāng nungkaraman-a, ngay ngul wik kuchāng nungkara.” 26Nil Felix.angan ngaantam-ngeeyweya nil Paul.angan nath wukal thee'owantweya, nanpalana nilana wik kuch-kuch nungant palaman wampow nungantana, an puth ya'a, Paul.angan ke'am wukal thee'ant.
27Kaap kuchamang kanan want-a, nil Felix.an moom pi'anan ke'am ngul iiy-iiya, an pam pi'an thonangan ngul iiya namp nungantiya Porcius Festus.an. Felix.angan kaangk thanang Jews anangan kaangk wunayn nungant, ke'-paal nilaniya angman want nunang Paul.an jailanga.