231Nil Paul.angan mee' koochanam thath thanang pam pi'-pi'anam anangana, a' nil thaw thant, “Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, ngay kan ngeechananga ngangk ngatharangana yam peka ngay wik God anman ngeey-ngeeyang, nathpalmana a' in-inmanweya.” 2A' pam moom pi'an priestsantamana namp nungantiya Ananiasa, nil ngeey-ngeey wik Paul.antam anangana, a' nil thaw thant pam thinthan than-thanin Paul.antangan-a, thaa' piikayn nunanga. 3A' Paul.an thaw nungant Ananias.antan, “God.angan ngul puthangkan piikow nintanga, nint puth pam way-wayam, man-kucham iiy-iiyangana! Nint nanan nyiin-nyiinangana nint yipam um nungkarang thanathān ngayanganiya a' yipam waa'ān ngayanga ngay nath wik thayanan ngeey-ngeeyanga, nath ya'a, puth nint ep wik thayanan pip-pipangan puth nint kan thawan thant pam al-alantan thaa' thepayn ngayangana.” 4Than pam wiy than-thanin Paul.antang thinthan-a, thawin nungant, “Nint puth way waa'-waa'angan pam inana, nil pam God.antama, moom pi'an priests al-alantamana!” 5A' nil Paul.an thaw ngul thant, “Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, ngay puth ke' mee'miy nunang nil pam moom pi'an paththam priests al-alantamana. Nil Moses.angan keenkanaman wik inangan ump lat ngench thayananga, ‘Niiy ke' waa'ān thanang pam pi'an niiyantam anangana.’ ”
6Nil Paul.angan thath thanangwey pungk-pungkalangan nyiin-nyiinin, wiyiy-a, pam pi'-pi'anam Sadducees anangan waa'antan thanang, a' wiyiya pam pi'-pi'anam Pharisees.an waa'antan thanang. A' nil wik othamayan pech, “Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, ngay inaniya pam Pharisee thamp, a' piip ngatharaman-a, nil pam Pharisee thamp. Niiy puth ngayang wampathan iikanak courtakan puth ngay kan ngangkangan pi'-pi'ang thanang pam wanch anangana than koyam ngul ekayn mulan wunayna a' man-yetham iiyayn ngula.” 7Nil Paul wik kanan thaw-a, yaam ke'anaman-a, pam pi'-pi'anam Pharisees anangana a' than wiy anangan pam pi'-pi'anam Sadducees.ana kan-ngul thaa'-thay-thayanamin thanttakamana. Than thaampwin thanttakamana. 8(Puth than pam Sadducees anangana thawantan than pam wanch koyaman ke' ekayn mulan wunayna a' than thawantan thamp ngaantiyongk ke'anang a' putha oony ke'anang thampa, puth than pam Pharisees ananganiya ep-paththam thaw-thawantan pam wanch anangan koyam mulaman ngul ekayna, a' than kan ngangkangam pi'-pi'antan oony ananganiya putha ngaantiyongk anangan iiy-iiyantana.) 9Than pam wanch anangan pech-pechin thanttakamana wik othamayan puy-puyam ngul pech-pechina. A' than pam pi'-pi'anam Pharisees wiy anangana than wik thayanan thaa'-aath-aathina than erkam paththam thanin a' kul thaw-thawin thant Sadducees al-alantan, than wik inangan thawin thantana, “Pam ilangana nil ke'am wayan yumpa. Nil yaaka' oony natha thawant, nath ngaantiyongk nath thawanta!”
10Than pam anangana ke'-ngoongkam kul karkan thaw-thawin than-thanttakamana, puth wik wolmp pi'an pi'-pi'ina, a' nil pam moom soldiers al-alantaman-a, winynyang mo'a puth ngaantam-ngeey ke' kemp ikathiythan nunang Paul.anweya, nhanthakama, a' nil thaw thant soldiers al-alantan iiy-iiyayn menh-menhang thanttang wakan pam wanch al-alantangana a' kalayn nunang aawuch aakanak than soldiers anangan aak wuntana.
11Aak ngutang ngulan-a, nil Lord.an angman than-than Paul.antang thintha a' nil wik inangan thaw nunganta, “Nint ke' winynyang mo'āna! Nint puth kanam wik waa'-waa'an ngayangan pam wanch al-alantan aak ingan Jerusalem.angana a' nintan-a, aakanak ngul iiyān aak Rome.ak a' thant ngul wik waa'-waa'ān ngayangana.”
Than Jews Al-Alangana Wik Yump-Yumpin Mulathayn Nunang Paul.ana
12Ngaa' thonang ngulana than Jews anangan yalmathwin thanttakamana a' wik yump-yumpin mulathayn nunang Paul.an. Than wik thayan paththam yump-yumpin thanttakamana mee' God.antangana, wik inangan thawin, “Ngamp ke' yippak mayan mungkāmp, a' ngak thakan ke' yippak mungkāmpa. Ngamp Paul.an mulathāmp nunangan-a, aak an-aniyangan ep-paththam may ngul mungkāmpa.” 13Than yotam al-alangan pam forty thonakam ya'a, wiy thamana, than wik thayan paththaman yump-yumpin thanttakamana mee' God.antangana. 14Than yotam anangaman kan-ngul iiyin thant pam pi'an priests al-alantan a' putha pam manth-thayan al-alantan Jews.antamana, thaw-thawin thant, “Ngan puth kan wik thayan paththam yumpan nganttakamana ngan kan-kanam paththam mayan ke' yippak mungkān. Ngan Paul.an mulathān nunangan-a, an-aniyangan ep-paththam ngan may ngul mungkānweya. 15Ngan kaangk ninta a' pam pi'-pi'anam councillors nanangana niiy wik kuchān pam pi'an alantan aak Rome punchananta wunan nil soldiers anangan pi'-pi'an thanang, a' thawān nungant nil yipam kuchow nunang Paul.an niiyant. A' niiy wik yaan uuyamān nungant a' waa'ān nungant niiy kaangk wik nungantam ngeey-ngeeyāna Paul.antaman. Puth ngananiy-a, kan-kanam paththam mulathān nunang woyan ompamangweya nil aak iikanakan ke'an yippak wampowana.”
16A' pam otham Paul.antam alangana wik ngeey thanang pam anangan wikan yump-yumpin than mulathayn kaal nungantam Paul.anweya a' nilaniy-a, iiy ngul aawuch pi'an aakanakan than soldiers anangan aak wun-wunina a' pek ngul ngoonch a' wik ma'mangkaman waa' kaal-kunchantan. 17A' Paul.angan pam moom thonam ump nunang a' thaw nungant, “Nint kalān nunang pam komp inan pam moom niiyantam alantan. Nil wik waa'ow nungantana.” 18A' nil aakanak kal nunang pam kompan moom nungantamak a' thaw nungant, “Nil pam jailman Paul.ana thaw ngathar puth ngay ke'-paal pam komp inan pal wampathang nungkara. Nil wik ngul waa'ow nungkara.” 19A' pam moom pi'an alangan ma'-mamanang kal nunang pam kompan a' pokkapang kiikath nunang a' thaw ngul nungant, “Nint waa'ān ngathar wik nungkaramana.” 20Puk otham Paul.antaman thaw, “Than Jews al-alangan ngaantam-ngeeyin than kan engkayn nungkarana nint ngaa'thaman-a, kalān nunang Paul aakanak peka thant pam pi'-pi'anam al-alantan. Than ngul thawayn nungkara thanwey kaangka putham wik ngeeyayn Paul.antamana, an ya', an than yaan wik uuy-uuyamantana. 21Nint ke' wik ngeeyān thanttamana, puth pam yot-yotam al-alangan than pam forty thonakam ya'a, than wiy thama, than wik thaa'-thayanaman thaw-thawin mee' God.antangana than keenk ngoonchayn aak wuthanangan, a' kuup-kuupayn nungantaniyweya, nil woyan wakanan iiy-iiyowan-a, thananiya pentayn ngul a' angman mulathayn nunanga. Thananiya wik thayan paththam thawin thanttakamana may a' ngak thakan ke'an yippak mungkayna. Than kanan mulathayn nunangan-a, than an-aniyangan ep-paththam may ngul mungkayn. Than anman yippak kuup-kuupantan mulathayn nunangana, a' than anman kuup-kuupantan nungkara nint Paul.an kuchān thant.” 22A' nil pam moom pi'anan thawa, “Nint ke' waa'ān thant wiyantan nint wik wanttakan waa'an ngathara.” A' nil kuch nunang ngul pam kompan.
Than Pam Soldiers Al-Alangan Kalin Nunang Paul.an Pam Felix Alantana
23A' moom pi'an soldiers al-alantamangan ump pulang pam kucham nungantam anangan wampowpul nungant, puth puliya pam pi'an thamp, pam yot-yotam pi'-pi'pul thanang. Nil thaw pulant, “Nip pam soldiers two hundred anangan yalmathow thanang kan-ngul yipam iiyayn kungka aak pi'an Caesarea aakanakan. A' nip pam seventy karpam kalow thanang thamp than yipam yaramanang mo'ayn a' putha pam two hundred thamp uwowa than yipam kek kal-kalayna. Inman ngutangana nine o'clockan wunow-a, niiy kan-ngul iiyāna. 24A' niiy yaraman wiy anangan kalān nungant Paul.antana nil yipam yaramanang peyowa a' minam wampathān nunang moom pi'an alantan namp nungantiya Felixa.” 25A' moom pi'an alangan lat ump nungant pam wuut pi'an Felix alantana. A' wik inangan umpa:
26“Ngay puth Claudius Lysias.ang lat inan umpang nungkar pam wuut pi'an paththam Felix.anta. Ngay inan waa'āng nungkara: 27than Jews al-alangana kanam mamin nunang pam inman Paul.an, a' than kan-ngul ke' mulathiythan nunanga. A' ngay ngeeyang than waa'antan nunang aak Rome punchan. Ngay puth iiyangan a' soldiers ngatharam anangan karpam kalangan thanang a' nganana kaa'-piichanathan nunang. 28Puth ngayan kaangk wik ngeeyāng thampa than Jews anangan ngeenam man kul aak-ya'ang wampin nungantanweya ngay puth aakanakan kalangan nunanganiya pam pi'-pi'anam Jews.antam al-alantana. 29Than waa'in nunang ke' nil wik thayan thanttaman pipa. Nil nath wik ngench thayana thanttaman pip-pip, nath ya'weya, ke'am nath pip, puth ngayana thath-thathanga nil ke'am wayan yump-yumpan, ya'a, puth ngamp aak-ya'ang ke' mulathimp nunang a' puth aak jailangan ke' wuniy thampa. 30Nil pam thonamang waa' ngathar than Jews al-alangan wik yump-yumpin ke' mulathiythan nunanga puth ngay ngaantam-ngeeyanga puth ngay kaangk kuchāng nunang nungkarweya. Ngay kan thawang thant Jews il-ilantan thanan waa'-waa'in nunanga thananiya wik nungkar waa'ayn nil ngeenan way yumpa puth nint ngulan um nungkarangan thanathān nunanga a' ngaantam-ngeeyān nil nath way yumpa, nath ya'a.”
31Than soldiers al-alangana puth anman yumpin ke' moom thanttaman thaw thanta puth thana aak ngutangam kungk kalin nunang Paul.ana aak-aakanak ngul Antipatris.aka. 32A' ngaa' thonangana than soldiers wiy anangan tha'angaman iiy-iiyina koyam yiip ngul iiy-iiyin aak-aakanak thanan wun-wunin a' Paul-a, puth soldiers wiy anangan than karpam yaramanangan kungkam mo'-mo'in. 33Than puth soldiers al-alangana karpaman kalin nunang Paul.an aak-aakanak ngul Caesarea.aka a' than latana thee'in nungant moom pi'an Felix alantan a' putha angman wantin nunang Paul.an ma' nungantang. 34A' moom pi'an alangana latan readimpung, anpalaniya nil kan-ngul engk-engk nungant Paul.antan, “Nint aak wanttinpal wampan e?” A Paul.angan waa' nungantan nil aak anpalan wamp Cilicia.amana, 35a' nil mooman thaw, “A' ngay umang ngatharang thanathāng nintang ngula, than pam wanch anangan man kulan wamp-wampin nungkaran-a, than mak wampayn aak iikanakana.” A' nilan thaw thant soldiers al-alantan kalayn nunang Paul.an aawuch pi'an Herod.antam aakanakan a' mee'-pathathayn nunang Paul.an angmana.