221“Ayyang niiyalang, kampan ngatharam-ang, niiy Israel punchana, wik ngatharam inan ngeeyāna. Ngay kan wik koochanathāng niiyant ngay ke'am wik thayan anangan thaampanga.” 2Than ngeeyinan nunang nil wik thanttamangan thaw-a, wik Hebrew.angan-a, thanan appap paththam weenina. Ngul anpalaniya nil Paul.an thawa:
3“Ngay pam Jew iniya. Ngay aak pi'anang aak-ngeeyangana Tarsus angan aak aniya Cilicia angmana. Ngay puth ingman emangana aak Jerusalem.anga. Nil pam namp Gamaliel alangan wik thayan wuut mangk ngamparam al-alantaman thaa'-aath-aath ngayang. Ngay pam kompamana ngay kaangk kan-kanam paththam God.an wik ngeeyāng nunang a' monkan-wakāngana, a' puth workan iiyāngant ke' niiyam yimanangan. 4Ngay way yump-yumpangan pam wanch Christians al-alantan a' ngay pam wiy kuchangan thanang than yipam pam wanch Christians anangan wayathayn thanang a' mulathayn thanang. Ngay pam wanch yot mam-mamangan thanang a' jailang wunp-wunpangan thanang. 5Than pam pi'-pi'anam a' puth pam councillors anangan than mee'miy wik inangan kan-kanam paththama. Thananiya lat many ngathar thee'in ngay yipmam Jews anangan mam-mamāng thanang aak Damascus angan than anangan Jesus.an ngangkangan pi'-pi'in nunang. Yaa, ngayan puth kungk iiyangan aak Damascus.aka ngay yipmam pam wanch anangan mamāng thanang. Ngay puth kaangk chainang kathāng thanang a' yiip koyam Jerusalem.ak kalāng thanang ngan yipmam angan piik-piikān thanang a' wayathān thanangweya.”
Nil God.angan Paul.an Pam Min Ngul Yumpan A' Nil Jesus.an Ngangkang Ngul Pi'-Pi'an
6Nil Paul.angan waa' ngul thant, “A' kinch keny ngulan-a, ngay aak Damascus thinth ngul iiy-iiyangan. Ngul yaam ke'anamana, nganth wuut pi'an paththam park yuw inpal kenyan ngatharanganiya. 7Ngayaniya aakang keekangan a' wik ngul ngeeyangan thaw-thaw ngatharana. Nilan thawa, ‘Saul-ang, Saul-ang, nint way ngathar ngeenak yump-yumpangan e?’ 8Puth ngayan engkang nungant ngul, ‘Lord-ang, in nint wee' e?’ puth nilan wik inangan thaw ngathar, ‘Ngay Jesusa aak Nazareth anpalana. Nint way yump-yumpangan ngathara.’ Wik inangan nungantamana nilan thaw-thaw. 9Than pam anangan ngatharangan iiy-iiyin-a, than nganthan thathin a' puth wikan ngeeyin thamp, puth thanan wik min-minan ke'am ngeeyin nunang, ya'a nil want-wanttakan thaw ngatharana. 10Anpalaniya, ngay thawangan nungant, ‘Lord-ang, nint kaangk ngay ngeen yumpānga?’ A' nil Lord.an thaw ngathar, ‘Nint ekāna, a' aak Damascus aakanakan iiyāna. Nil pam thonam ana nil ngul waa'ow nungkar wikana nil God.an kaangk nint wanttakan iiyān.’ 11Ngurp ngatharam al-alangan ma'-mamanang kal-kalin ngayanganwey ngay puth ko'anch iiy-iiyang ngul, nganthan pach-pacham park ngatharang angmanweya. Than aak Damascus.akan ma'-mamanang anman kal-kalin ngayanga.
12“Aak Damascus.anganiya pam namp Ananias.an wun-wun a' nilan pal iiy ngathar thathow ngayangana. Nilan wik thayan Moses.antaman minam anman ngeey-ngeey a' puth than pam wanch Jews ma'mangkam al-alangan ngaantam-ngeeyin nunang nil pam mina. 13Nilan wamp ngathar a' angman ngatharang thinth than a' thawar, ‘Kuunch Saul-ang, aak thatha!’ An yaam ke'anam paththam ngay mee' ikangana a' thathangan nunang. 14Anpalaniya nil thaw ngul ngathar, ‘Nil God wuut mangk ngamparamantam alangan nintang mi'a. Nintan mee'miy ngul iiyān nilan kaangk nint wanttakan iiyāna. Nil puth nintang mi' nint puth kanam thathan nunangana a' wik ngeeyan nunang thampa, pam anman nil min-minam paththamana a' putha wik God.antaman ngeey-ngeeyana. 15Nintan puth wik pam wanch yotantan ngul waa'-waa'ān nunangana. Nintan ngul wik waa'ān thant nint ngeenan thathan a' wik thampan ngeeyana. 16Yaa, nint yaam ke' nyiināna. Ekāna a' puy pam thon uwān nunang nil yipam kuchek kuungkow nintang. Nint God.antan thawān nil yipam way nungkaraman ke'-ngul ngaantam-ngeeyow.’
Nil God.an Paul.ant Thaw Wik Min Nungantaman Waa'-Waa'ān Thant Jews Ya' Al-Alantana
17“Yaa, ngayiya yiip koyam ngul iiyangan aak Jerusalem.aka a' ngaa' thonangan-a, ngay mee'-wuthanamang aawuch ngench thayan Jews.antamanga puth-a, ngay pith-pithangan. 18Ngay Lord.an thathangan thaw-thawan ngathar. Nil wik inangan thaw ngathara, ‘Erkama, aak Jerusalem.ana inman kan wantāna, puth than pam wanch il-ilangan wik nungkaram anangan ngayangan waa'-waa'ān-a, an than ke' ngeeyiythan, ya'a!’ 19Anpalaniya ngay ngul thawangan nungant, ‘Ayyang, Lord-ang, than pam wanch yotam il-ilangan mee'miy ngayana churches Jews.antamangana ngoonch-ngoonchangan wenk-wenkangan pam wanch al-alantan than nintangan ngangkangan pi'-pi'ina. Thanan kan mee'miy ngay mam-mamangan thanang a' puth thep-thepangan thanang thaka. 20Puth aak an-aniyangana than pam al-alangan Stephen.an mulathin nunangan-a, nil puth wik min nungkaraman waa'-waa'-a, ngayana angman thanttang thamp. Ngay thaman kaangk ngan karpam mulathānana, ngayan puth ngook pam thanttam al-alantaman pi'-pi'angan than nunangan piik-piikin mulakaman.’ 21Ngul anpalaniya, nil Lord.an thaw ngul ngathara, ‘Nint kan iiyāna. Ngay nintang aak kechak kuchānga thant pam wanch Jews ya' al-alantana.’ ”
22Than pam wanchangan wik Paul.antaman ngeey-ngeeyinan-a, ngul anpalaniy-a, than kan-ngul wik pech-pechin, weenth-weenthamin ngula puth than Paul.an kaangk ke' wik ngeeyayn nunang nil wik anan waa' thant nil ke' Jews ya' al-alantan iiyiwa. Thanan wik othamayan pech-pechina, “Puy kalān nunanga! Mulathān nunanga! Ngampan nunang an-anman mulathimpana!” 23Thanan wik othamayan pech-pechin a' yuk coats thanttam anangan achantang ngul wuny-wunyathin a' ngaanh thakan kenyam thee'-thee'in. 24Nil pam moom pi'an soldiers al-alantamana thaw thant pam nungantam al-alantan than Paul.an aakanak kalayn nunang aawuch pi'an thanttamakan thanan wun-wunin. Nilan thaw thant Paul.an piikayn nunanga a' mep-mepayn nunang thampa, than ngeenam nathan wik othamayan pech-pechin nungantakanweya. 25Puth thananiya Paul.an kathin nunangwey thanan yipam piik-piikayn nunangweya. A' nil Paul.an paththam thaw pam soldier thonam alantan angmanan than-than, “Niiy wik thayanan Rome.antaman pip-pipaniya. Ngayang thampa pam Rome punchan waa'-waa'antana. Ngay nathwey wayan yumping-a, an ep-paththam niiyaniya piik-piikin ngayanganiya. Wik thayan ngamparam alangan waa'an puth ngampiya paman ke' piikāmp nil courtakan ke'am yippak iiya.”
26Nil pam soldier alangan Paul.an ngeeyan-a, yaa, nilan iiy pam moom alantan a' thaw nungant, “Ayyang, nint ngeen ngul yumpangan iniye? Nil pam anmaniya Rome punchan waa'antan nunanga.” 27Nil puth pam mooman iiy Paul.antan a' thaw nungant, “Nint pam ina Rome punchan waa'antan nintang ey?” Nil puth Paul.an thaw nungant, “Ee'a.” 28Nil puth pam mooman thaw nungant Paul.antan, “Ngay puth wukal yot thee'angan thant thanan yipam waa'ayn ngayangana Rome punchana.” Nil Paul.an wik inangan thaw nungant, “Piip ngatharamana aak Rome punchan waa'in nunang, puth thananiya ngayang thamp waa'antan aak Rome punchana.” 29Than soldiers al-alangan ke' mepiythan nunang Paul.an-a, puth than wik nungantaman ngeeyinan-a, thananiya winynyang ngul mo'in a' erkam paththam iiyin ngul. Nil pam moom alangan wik ngeey nil Paul.an pam Rome punchanan-a, nil thampana winynyang mo'a puth than ka'athaman pam Paul.an chainang kathin nunang.
Than Soldiers Al-Alangan Paul.an Kalin Nunang Pam Pi'an Al-Alantan
30Nil moom pam soldiers al-alantamangana nil kaangk wikan ngeeyow nungantam than Jews.an ngeenaman man kulan wampin nungantanweya. Puth amanamaniy-a, ngaa' thonang ngulan-a, than chains anangan tha'in Paul.antaman a' nil pam moomana thaw thant pam pi'an priests al-alantan a' puth-a, pam pi'-pi'anam Jews.antam al-alantan thanan yalmathwayn wik thawanakana. A' nilan Paul karpam kalan wik thawanakanwey aakanakan a' thawant umang thanow thanttangana.