Nil Paul.an Aak Jerusalem.ak Iiy
211Ngangk way paththam wun ngant ngan appowan thawana thant, a' ngan kan-ngul wantan thanang. Nganan chukkunang peyana, a' yiip koochanam ngul mo'an aak pi'an Cos aakanakan. Ngaa' thonang ngulana, yiipam ngul mo'-mo'an aak namp Rhodes aakanakan a' anpalaniya, kaawam ngul mo'-mo'an aak Patara aakanakan. 2Aak anganiya ngan chukkun uwan puth mo'ow aak Phoenicia aakanakana, nganan puth chukkun alantangan peyan a' mal kaawam ngul mo'an. 3Ngul anpalaniya, ngan aak pik-otang namp Cyprus.an ngul thathana a' wonk yiipangk wantan aak ananiya. A' anpalaniya, nganan kaaw ngul mo'an aak Syria aakanakan. Aak wuut pi'an namp Tyre angan ngul wampan a' aak angan-a, than chukkunaman yuk way min nilan kal-kal thanang keny okan thee'-thee'in aak uthak. 4Nganwey pam wanch Christians wiy aak anganiy uwan thanangwey a' puth angman wunan thanttangwey week thonamaka. Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan kanam meenath thant Christians al-alantan nil Paul.ang aak way ngulan uwow aak Jerusalem.anganweya. A' thanan thaa'-mamanang thaw-thawin nungantan nil ke'an iiyow aak Jerusalem.akan. 5Puth nil chukkun alanganiya aak an-aniyangan kan-ngul wantow, a' ngananiya, wantan thanang a' yiipam ngul mo'an. Than pam wanch Christians yotam anangan -- than ma' wanch thum a' puth puk thanttam anangan -- yotaman iiyin nganttang aak pi'an anpalan karpam monkan-wakin nganang thomp aakanakaman. Ngul anpalaniya ngan yotaman pungkang thuchan a' mee'-wuthanaman piip God.anta. 6Anpalana, ngan yotaman appow ngul thaw-thawan nganttakamana a' ma' thuth-thuthwun ngul, a' ngananiya chukkunang ngul peyan, a' than pam wanch Christians ananganiya koyam ngul iiyin aak thanttamakana.
7Nganiya yiipam anman ngul mo'-mo'an aak Tyre anpalan aak pi'an namp Ptolemais aakanakan. Aak angan thamp ngan pam wanch Christians wiy uwan thanang a' ma'-thonam wunan thanttang aak anganiy. 8Ngaa' thonang ngulana, ngan aak Ptolemais.an kan-ngul wantan a' yiipam mo'-mo'an aak pi'an namp Caesarea aakanakana. Aak anganiya, ngan aak aawuch Philip.antang wunan. Pam nil inaniya than ngurp min Jesus.antam al-alangan ka'athaman mi'in nunang a' putha pam six wiy anangan thamp than yipam may thakan thee'-thee'ayn thanta. 9Niliya wanch nhengk ko'alam pam thum ke'anang pi'-pi' thanang, wanch than inanganiya, min paththam iiy-iiyin wik min God.antaman waa'-waa'in. 10Ngan aak angman ma'-ko'alam wunana, a' nil pam God.antam wamp ngant aak Judea anpalana, namp nungantiya Agabus. 11Nil pal iiy nganta a' nilan belt Paul.antaman thapath a' nungamang kath, ma'-a, tha' thaman. Ngul anpalaniya, nil wik inangan thaw, “Wik inanganiya Ngeen-Wiy Min God.antaman alantamana. Than pam Jews aak Jerusalem punchan al-alangana, than pam inaniya yuk belt-kunchana kathayn nunang yimanangana, ke' ngay inan ngathamangan kathang a' thananiya, pam Jews ya' al-alantan ma'am thee'ayn nunang ngul.”
12Ngan wik inangan ngeeyanan-a, ngan yotaman ya'angam thaa'-mamanang thaw-thawan nungant Paul.antan ke'an iiyow aak Jerusalem.akana. A' puth than pam wanch Christians yotam anangan ya'angam thamp thaw-thawin nungant nil ke'an iiyowwey. 13Nil puth Paul.an wik inangan thawwey thant, “Niiy yotam inangan ngeenam peey-peeyaniy ngatharam a' ngangk wayan yump-yumpaniy ngayanganiy e? Than pam al-alangan makwey kathayn ngayanga a' ngay nath aak Jerusalem.ang yaaka' uthamāng nungantam peeyanang Lord Jesus.antaman. Ngul ngay anpalan ngangk way wun-wuniy ngatharakam ey? An ya'a! Ngay kaangk puth uthamāng nungantam peeyanangana.” 14Nganan puth ya'angam thaw-thawan nungant yiipan ke' iiyowa, ngan puth ke'-ngul wayathin nunang, ya'a, nganiy putha wik inangan thawan nungant, “Ngan kaangk nil Lord.angan yumpow nungant anana ke' nilaman kaangk wanttakan yumpow.”
15Ngan manyam aak anganiy wunana, a' yuk way min nganttamana yalmathan thanang a' anpalaniya, ngan kan-ngul iiyan aak Jerusalem.akan. 16Than pam Christians wiy anangan aak Caesarea anpalan yiip nganttangwey iiyin a' karpam kalin nganang aawuch pam namp Mnason alantamakan a' ngan angman paanthan nungantanga. Pam niliy aak pik-otang Cyprus anpalan wamp a' nilan Christian ka'athaman iiy-iiy.
Ngan James.ant Ngul Wampan
17Ngan kan-ngulan wampan aak Jerusalem.angan-a, than pam wanch Christians anangan ngangk min wunin nganangan thathina. 18Ngaa' thonang ngulana ngan yotaman iiyan a' James.ant wampan. Than pam manth-thayan aak churchan pi'-pi'ina, angam thampa uwan thanang. 19Nil Paul.angan waa' thant ngan thaman ngangk min wunan thanangan thathan a' anpalaniya, nil wik ma'mangkam waa'-waa' thant nil God.angan ma'-aath-aath nunangan aak Jews ya' al-alantamangan workan iiy-iiyow thanttangan a' wik minan waa'-waa'ow thant. 20Than wik Paul.antam anangan ngeeyinan-a, than yotamangan God.an thaa'-kuump-kuumpin nunang ngul. Anpalana than wik inangan Paul.antan thawina, “Ngurp nganttam-ang, nint kan-ngul mee'miy thanang pam Jews anangan thaa'-wantanaman ngul weenin piip God.an ngangkangaman pi'-pi'antan nunang ngula. Puth than yotamangan wik thayan Moses.antaman ngench thayan ngaantam-ngeeyantan, ke' pipiythan. 21Than pam wanch wiyangan wik aak-ya'angan waa'a nintangan Paula. Thanan thawina ke' nint thaa'-aath-aathangan thanang Jews anangan than aak Jews ya' al-alantamangan aak wun-wuntan, thanan yipam wik thayan Moses.antaman wantayna. Thaniya thawina ke' nintan thaa'-aath-aathangan thanang ngeen-wiy pe'an ke'an ump-umpayn puk wuut thanttam ananganiya a' than yipam aak woyan Jews.antaman ke' wakayn. Than wik yimanangan way-way waa'-waa'antan nintang. 22Than Jews il-ilangan ngul wik thoo' ngeeyayn nint in wampana. Ngampan wanttak e? 23Ngan ngul waa'ān nungka nint wanttakan yumpāna. Than pam Jews punchan four in nganttanga, than kanam wik thayanam thawin nungant God.antana. 24Than puth ngakang ma' thethang makwayna thanana yipam pach ngul iiyayn. Nint thamp iiyān thanttang karpama. Amanamana thananiya wukal thee'ayn pam manth-thayan Jews.antam al-alantan puth nintiya wukal thee'ān thant amanaman than ngakang ma' thethangan mak-makwin. Amanamaniya, thanana kuchek pach ngul umpwayna, an yipam meenathow thantana thanan puth God.antan wik thayanan thawin. Than yotamangan ngul thathayn nintang work inan yumpānana a' thanan ngul ngaantam-ngeeyayn wikan kan-kanam ya'a nintangan waa'-waa'in. Thanan ngul thathaynweya nint thaman wik thayan Moses.antaman ngeey-ngeeyangana. 25Puth than Jews ya' anangan than God.an ngangkangaman pi'-pi'antan nunangan-a, ngan lat kan umpan thant a' waa'an thant wik amanaman nganan wik yumpan than wanttakanweya wik thayan Jews.antaman ngeeyayn natha, nath ya'a. Ngan kan thawan thant mayan ke' mungkayn than ka'athaman thee'in yuk ngeen-wiy al-alantana, a' putha chaapar thampana ke' mungkayna, a' putha minh pamangan ma'an wak-wakin a' mulathin ngulana an ke' mungkayna, a' puth maarichan ke' kee'ayna.”
26Ngaa' thonang ngulan-a, nil Paul.angan kan-ngul kal thanang pam anangan a' kan-ngul ngakangan ma' thethang mak-makwin thanan yipam pach ngul iiy-iiyayn. Nil Paul.an angman thanttang. Ngul anpalaniya nil kan-ngul iiy aawuch ngench thayan thanttam Jews.antamakana nil yipam pam priest alantan thawow aak ngeenan minchowana ngakangan ma' thethangan mak-makwayna. A' amanam ngulan-a, than minh thakan ngul kalayn nungant pam priest alantan nilan minh thon-thonam yipam mulathow thanttam.
Than Pam Jews Al-Alangan Umang Kalin Nunang Paul.an A' Roman Soldiers Al-Alangan Mamin Nunang
27Than ngakangan ma' thethangan mak-makwin kinch seven aakanakaman yimananganiy yumpina. Kinch sevenangan kan-kanangan want-a, than Jews puungk wiyangan aak Asia anpalana thathin nunangan Paul.ana nil aawuch ngench thayan Jews.antamang angan ngoonch, a' thananiya erkam thaachin thanang pam wanch anangan yipam kul uwayn nungant Paul.antaniy a' thanan purpam mamin nunangwey a' wik pech-pechin ngula. 28Than wik yimanangan pech-pechina, “Niiy pam Israel punchan-ang! Niiy pal iiyāna, ma'-aathān ngananga. Nil pam ilangan pam wanch thaach-thaachan thananga than yipam pam wanch Israel punchanana thaamp-thaampayn thananganiya, a' than wik thayan Moses.antamana thamp yipam thaampayna, a' puth aawuch ngench ngamparam inan thamp thaampayna. Puth inan ngula nil thanang pam Jews ya' anangan ngoonchath thanang aawuch ngench thayan nganttamangana. Than aak God.antam inan aak way paththam ngul yumpina!” 29(Thanan yimanangana yaan wik uuyamin puth thanan pam Jew ya'an thathin nunang aak Ephesus anpalan namp nungantiya Trophimus Paul.antangan iiy-iiy aak pi'an Jerusalem.angana. Thanan ngaantam-ngeeyin nil ke' Paul.angan karpam kalan aak aawuch ngench thayan Jews.antamakan thampa, puth ya'a, nil Paul.angan aakanakan ke'am kalan ya'a.)
30Than pam wanch aak nath-nathan kan-ngul wik thaa' pech-pechina a' than kamp mo'-mo'in aak nath-nathpalan, kungk, yiip, kaaw a' kuuw anpalan aawuch ngench thayan Jews.antam aakanakana. A' thanan mamin nunang Paul.anweya a' yoon ngul wich-wichin nunang aawuch ngench thayanam anpal pekana. A' than thapangumpan al-alangan thaa' yotam anangan ngathin aawuch ngench thayan aakanakana. 31Than pam wanch al-alangan ke' mulathiythan nunang Paul.aniy, puth nil thonam wee'ang nath waa' pam moom Roman army alantan than pam wanch aak Jerusalem.angan wik pech-pechinana pek-pekwin thakana. 32An yaam ke'anang paththama, nil pam moom alangan pam moom wiy anangan kal thanang a' soldiers wiy anangan kal thanang a' than yotaman kamp mo'-mo'in thant pam wanch al-alantan. Than pam wanch al-alangana thathin thanang um thantan mo'-mo'in-a, than Paul.an ke'am ngul piik-piikin nunang, ya'a. 33Nil pam moom aak Rome anpalana Paul.ant paththam iiy a' maman a' nil pam soldiers al-alantan thaw chains kuchamang kathayn nunangwey. A' ngul anpalaniya nil thant pam wanch al-alantan engk ngul, “Ayyang niiyalang, nil pam in wee'a? Nil way ngeen yump niiyant e?” 34Than pam wanch puungk wiy anangan wik wiy-wiyam pech-pechin nungant a' than pam wanch puungk wiy anangan wik wiy-wiyam pech-pechin. Thananiy-a, wik wolmp-wolmp paththam pi'-pi'in. Moom soldiers al-alantaman-a, nil ke' mee'miy than anangan ngeenam nathan wik wolmpan pi'-pi'antan. Puth nil pam moom anana thaw thant pam soldiers nungantam al-alantan Paul.an kalayn nunang aawuch soldiersan wun-wuntan aakanakan. 35Paul a' puth than soldiers anangan aak steps aakanakaman iiyina, puth than pam wanch anangan man kul thamp yippak iiy-iiyin, anpal ngulan-a, than soldiers al-alangan wow maayin nunang Paul.an a' ma' umang kal-kalin nunang. 36Than pam wanchangan monkan-wak-wakin thanang a' wik anman pech-pechin wik inangana, “Mulathāmp nunanga!”
Nil Paul.an Wik Thaw Thant Pam Wanchantana
37Than soldiers al-alangan ke' kan kaliythan nunang Paul.an aawuch thanttamakan-a, a' puth nilan thaw moom thanttamakan, “Ngay nungkar wik ke' thawing ey?” Nil puth mooman thaw nungant Paul.antan, “Nint thaa'nganth Greek thaw-thawangan ey? 38Nint nath pam anan aak Egypt.aman nil thanang pam wanchan thaach thanang nganangan thaampow peetananiya. Nilan pam four thousand anangan kal thanang aak pintal aakanakan a' than yotamangan yuk thawar kalin yipam pam wanch anangan mulathayn thanang. Nint pam anan ey?” 39Anpalan nil Paul.an ngul thaw nungant, “Ngay in pam Jewa. Ngay aak wuut pi'an Tarsus aak Cilicia anpalan wampangana. Ngay kan mak wik thawāng thant pam wanchantana.” 40Nil mooman thaw nil Paul.an mak wik thawow thant pam wanchantan. Ngul anpalaniya nil Paul.an stepsangan than a' mal woo' yump thant pam wanchantan appapan nyiinayn. Thanan popam ngul weenin a' anpalana nil Paul.an wik thaa'nganth Hebrew.ang ngul thaw thant, wik thaa'nganth ananiy thant pam wanch Jews.antama.