Paul.an Iiy Aakanak Macedonia.ak A' Puth Greece.aka
201Anpalan-a, than pam wanch townangan wunin-a, kan-ngul nochamin a' enyanam ngul wunina. A' anpalaniya Paul.angan ump thanang pam wanch Christians anangan yipam yalmathwayna. Nil wik min-minam thaw thant yipam ngangk thayanathow thananga puth anpalaniya nil appow thaw thant. A' anpalana nil kuuw ngul iiy aakanak aak Macedonia.aka. 2Nil pal-puy iiy-iiy aak anpalman Macedonia wakana a' nil wik min anman thaw thant pam wanch God.antam al-alantan ngangk thayanam yipam yumpow thanangweya. Anpalaniya nil yiipam iiy ngul aak Greece.aka. 3Nil angman wun-wun aak Greece.angan kep ko'alamaka. Nil kan-ngul yipam chukkunangan mo'ow aakanak kaaw Syria.aka puth nil wik manyan ngeeya than Jews al-alangan wikan yump-yumpin ke' piikiythan nunanga, a' nil ngaantam-ngeey nungamang, “Ngay puth koyam kungkam iiyāng aak Macedonia wakana.” 4A' pam puungk wiy iiyin nungantang Paul.antanga. A' pam namp Sopater anana nil nhengk Pyrrhus.antama puth niliya aak anpal Berea.ama nil nungantang iiy Paul.antang. A' pam kucham aak anpal Thessalonica.amana namp pulantiya Aristarchus a' Secundusa iiypul nungantang thampanga, a' pam thon Gaius aak anpal wamp Derbe.ama nil thampang iiy nungantang a' Tychius a' Trophimus.ang pul aak anpal Asia.amana a' puth-a, Timothya, than pam yotam inangana pal-puyaman iiy-iiyin nungantang Paul.antangana. 5Than yotam anangana keenk iiyin aak-aakanak Troas.aka puth than ang-ngulan kuup-kuupin nganta. 6Ngan yotamang may pi'an thanttaman mungkan Jews al-alantaman aak angan Philippi.angana, ngan may palow oor ke'ananga mungkana a' anpalana ngan chukkunang kaaw ngul mo'an aak-aakanak Troas.aka. A' ngul-ngulana, kinch five.angan want-a, ngan angan wampan Troas.angan a' ngan uwan thanang ngurp nganttam anangan than kuup-kuupin ngant angana. Ngan yotaman angman wun-wunan aak Troas.angan week thonamaka.
Nil Paul.ana Wik Ongk Thaw-Thaw Thant Ngaa'-Menhangakama
7Aak Saturday ngulan wun-a, yaa, ngan yotaman karpam yalmathwun may ngench mungkanakan. Ngul anpalaniya nil Paul.an wik ngul thaw thant pam wanch al-alantan, nil yaam wik thaw-thaw thanta, aak ngaa'-menhangakam, nil puth ngaa' thonang ngulana kan-ngul iiyow koyam aak nungantamakanweya. 8Ngan aawuch room kenyangk yalmathwuna a' puth ngananiya lamps yot pathathan thanang. 9Nil pam komp namp nungantiya Eutychus inana window thinth nyiin-nyiin. Nil Paul.an wik anman ke'-ngoongkam thaw-thaw a' Eutychus.an mee' weep ngul nyiin-nyiin. Nilaniya weep thayan paththam ngul wun a' windowaman ya' keek ngul. Nil pek kech keekwey aakakama. Than pam wiyangan maayin nunang puth nilan kanam uthamwey. 10Ngul anpalaniya nil Paul.an pek uka a' kenyangk wun nungantang pam komp mul alantangan a' ompam kathanwey. Anpalana nil Paul.an thawa, “Niiy kuchek ke' wayamāna. Nilwey man-yetham yippaka!” 11Ngul anpalaniya nil Paul.an keny koyam ngul mat room aakanakan a' may breadan manyam mungk a' nil wikan ke'-ngoongkam thaw-thaw thant aak paanth-paanthanaka a' nil kan-ngul want thanangwey. 12Than pam wanchangan pam kompan aakak ngul kalin nunang a' puth than ngangk min ngul weenin.
13Ngul anpalaniya nil Paul.an thaw ngant yiipam mo'ān chukkunangan aak wuut pi'an namp Assos aakanakan, a' puth nilana keny-kenyangk tha'ang ngul iiy-iiy aak-aakanakaman a' angan um-wuthan ngul. 14Anpalaniy-a, ngan maayan nunang chukkunakana a' ngan karpam ngul chukkunangan mo'-mo'an yiipaniy aak wuut pi'an Mitylene aakanakan. 15Ngaa' thon ngulana, ngan yiip ngul mo'an chukkunangan aak namp Chios.akana. A' ngaa' thonang ngulana ngan yiipam ngul mo'an aak wuut pi'an namp Samos aakanakana. A' ngaa' thonang ngulana ngan kaawam ngul mo'an aak namp Miletus aakanakan. 16Nil Paul.angan ngaantam-ngeey nilan ke'-ngul iiyow aak pi'an Ephesus.akana, nilan puth yaaman kaangk ke' wunow aak Asia.anganiya. Nilan kaangk erkam iiyow aak Jerusalem.akan puth aak Pentecost.an yaam ke'anam wunowa.
Nil Paul.an Appow Thaw Thant Pam Manth-Thayan Aak Ephesus Punchan Al-Alantan
17Nil Paul.an aak Miletus angman yippakan wun-a, nilan wik kuch thant pam manth-thayan aak Ephesus punchan al-alantan. Nil thaw thant umang uwayn nunang aak Miletus.angan. 18Than pam manth-thayan anangan kanan wampin-a, nil Paul.an wik inangan thaw thant, “Niiy yotamangana kan mee'miy ngayanganweya. Niiy mee'miy ngay want-wanttakan wunangana work iiy-iiyangan thakana aak anpalman ngay aak Asia ingman ka'athaman wampangana. 19Ngay pam pi'an ke'am yump-yumpang ngatharakamana ya'weya, yimanaman iiy-iiyangan, thaa' mochanama. Wiyiya ngangk way paththam wun ngatharweya a' wik peey-peeyangan. Nungkway than Jews al-alangan ke' mulathiythan ngayanganwey-a, a' ngayiya work ke'-ngoongkam anman iiy-iiyangan work ngatharaman Lord.antana. 20Ngay puth wik God.antaman kan waa'-waa'angan niiyanta nil yipam ma'-aathow niiyangweya. Ngay ke'am wik wiyan pi'ang ngatharakamana, wik God.antam yotaman waa'-waa'angana. Ngay wik God.antaman mee' yotantangan aak yoon engkanangan waa'-waa'angan a' puth aawuch niiyantamang waa'-waa'angan thamp. 21Ngay Jews al-alantana a' puth Jews ya' al-alantana wik thonam anman waa'-waa'angana -- than kan-ngulan way thanttam al-alantaman weentayn woyan minakan a' God ngulan monkan-wakayn nunang, a' putha Lord Jesus.an ngangkang pi'-pi'ayn nunang. 22In puth yimanang ngulana ngay wik Ngeen-Wiy Min God.antaman wik ngeey-ngeeyang nunang puth inana ngay yiip ngul iiyāng aak Jerusalem.aka. Ngay ke' mee'miya ngeen nathwey wampowana aak anganiya. 23Ngay kan mee'miy aak wuut pi'-pi'anam thon-thonangan-a, ngayan iiy-iiyang pal-puyan-a, nil Ngeen-Wiy God.antaman thaw ngathar ngayangwey jailang ngulwey thenchayna, a' puth aak way ngulan wampow ngathara aak Jerusalem.angana. 24Puth ngay ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyang ngay nath man-yetham yaam wun-wunānga, nath ya'a ngul-ngulam uthamāngweya. Ngay thonakam work inan minchathāng nil Lord.angan thee'ar. Yaa, ngay puth wik min inan waa'āng nil God.an kaangk ngangk minangaman iiy-iiyow ngampar yotamantana.
25“Ngay puth yotamantang niiyantang karpam iiy-iiyangan a' wik minan waa'-waa'angan niiyant nil God.angan kaangk ma' nungantang pi'-pi'ow niiyanga, nil yipam moom pi'an iiyow niiyanta. Ngay mee'miya niiy yotamangan ke'-ngul thathān ngayanga, 26ngay puth kinchang inman wik thaa'-thayanam thawāng niiyanta, niiy wiyangwey wik God.antaman ke'wey ngeeyānan-a, a' God.an ke'an monkan-wakān nunang-a, niiyan puth aak God.antangan ke' wunān ya'a. Niiywey aak piip God.antangan ke'an wunānan-a, niiyana ngayangan ke' waa'āna, 27puth ngay yotamantan kanam waa'angan niiyant nil God.angan kaangk niiy want-wanttakan iiy-iiyānana. 28Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan mi' niiyang niiy yipam pam manth-thayan iiyān thant pam wanch God.antam al-alantan church niiyantamangana. Niiy ngaantam-ngeeyān niiy want-wanttakan aak ingan iiy-iiyāna a' putha niiy God.an ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang a' woyan nungantaman wak-wakān. Niiy pam wanch God.antam anangan thanang kan-kanam min-min pi'-pi'ān thanang a' woyan min God.antam anman meen-meenathān thant. Thanan puth pam wanch God.antama, nil puth nhengk God.antaman utham thant nil yipam kaa'-piichanathow thanangan. 29Ngay inan kan mee'miya, ngay kan-ngulan iiyāng-a, than pam wayanang anangan wampayn niiyant. Thananiya ke' minh kulliy yimanangan wampayn niiyant yipam mulathayn niiyangan. Thanan yipam wayathayn pam wanch God.antam anangana wik nungantaman ke' yipam ngeeyayn. 30Aak anan ngul wampow niiy pam aak churchan pi'-pi'aniy niiy wiyangana wik aak-ya'angan ngul waa'-waa'ān a' puth way yumpanakan thaach-thaachān pam wanch anangan. 31Niiy mee' yanth-yantham iiyāna teachers wayanang al-alantaman. Niiy ngaantam-ngeeyān ngay niiyang kanaman thaa'-aath-aathang kinch thon-thonangan aak kaap ko'alamakanweya. Ngay wiyiya peey-peeyanga, mee' kam churrr iiy-iiyanga, puth ngay kaangk paththama niiyan min-min ngaantam-ngeeyān woyan min God.antamana.
32“Inaniya ngay God.ant ngul thaw-thawang yipam nil min-minam pi'-pi'ow niiyang. Nil God.an min iiy-iiyan niiyantwey a' puth wik nungantamangan ngul ma'-aathow niiyangweya. Nil God.angan ngul thayanathow niiyang a' nil min ngul yumpow niiyant, anman ke' nilaman kaa'ngak minan yumpow pam wanch nungantamakan. 33Ngay wukal niiyantamakan ke'am thawang ngookak thakan ya'a. 34Niiy kan mee'miy ngay ma' kucham ngatharam il-ilangan work iiy-iiyangana. Ngay wukal kan uw-uwang yipam may way min thakan piiy-piiyāng ngatharakamana a' puth ngurp ngatharamantan. 35Ngay kan meenathangan niiyant an mina niiy work tha'iyan iiy-iiyān ngampan yipam thanang pam wanch kemp mich anangan ma'-aath-aathāmp thanang. Niiy wik Lord Jesus ngamparamantam kuchekangan pi'-pi'āna. Nil wik inangan thaw, ‘Niiy nath yuk way min wiyantan thee'ānwey-a, niiy paththama ngangk min iiy-iiyāna. Puth than yuk way min wiyangan thee'antan niiyanta an niiy ngangk min manyam thonakam wunan niiyant.’ ”
36Ngul anpalaniya, nil Paul.angan wikan kanan minchath-a, than yotaman pungkang thuchin ngul a' mee'-wuthanamin. 37Than yotamangan ompam kathin nunang a' peeyathin nunangwey than nungantan appow thawin ngul. 38Ngangk way paththam wun thant nungantamwey, nilan puth thaw thant nil ke'-ngulan thathow thanang. Anpalan than karpam kalin nunang chukkun aakanakan.