A' Paul.an Kaaw Iiy Aak-Aakanakan Corinth.aka
181Nil Paul.angan kan-ngul want aak Athens.an a' nilaniya kaaw ngul iiy aak-aakanakan Corinth.aka. 2A' nilana pam thonam Jews punchan inan uw nunang puth namp nungantaniya Aquila, nil angan aak-ngeey aak Pontus.angan. Nil puth nyiingk-nyiingk wamp aak Rome amanaman pul wanch-kunch Priscilla alangan a' yiipam iiypul aakanak aak Corinth angana wamppul, puth nil pam wuut pi'an inan namp nungantiya Claudius, nil wik thay-thayanam thaw thant pam wanch Jews al-alantan aak Rome.an wantayn. A' Paul.an iiy pulant ngul yipam thathow pulangweya. 3A' pul thaa'-palathpul nunangwey pulan puth kaangk aawuch pulantamang pi'owpul nunanga. Pul tents anangan yump-yumppul thantweya pulana yipam wukal uw-uwowpul thanttamana. Nil Paul.ang thampweya tents anangan yump-yumpa, a' nil work pulantang ngul iiy-iiya. 4Aak Saturdays thon-thonanganiy-a, nil Paul.an aak-aakanakan iiy-iiy church Jews.antamaka wik min-min ngul waa'-waa' thant wik God.antam anangan Jews.antana a' putha Greece punchan al-alantana. Nil puth-putham thaw-thaw thant nil puth kaangkwey than Jesus.an ngangkangam pi'-pi'ayn nunanga.
5Anpalaniy-a, Silas.ang pul Timothy.ang pal kungkuw wamppul aak Macedonia.ama. A' ngaa' thon-thonangana nil Paul.angan thaa'-aath-aath thanang, wik minan waa'-waa' thant, anman thonakaman. Nil waa' thant Jews al-alantan puth nil Jesus.an kan-kanam paththam pam wuut pi'ana, nil pam inman God.angan keenkanamanwey kaa'ngak ngampanga kuchow nunang ngamparana. 6Puth than Jews al-alangana kulan uw-uwin nungant Paul.antana than puth waa'-waa'in nunanga, puth Paul.angana wookan wunyath ngook nungantam anpalan, aak thantan yimanang wunana than yipam thathayn wiyangan nil aakan wantowana. A' nil wik inangan thaw thant, “Niiywey ke'an aak minang in kenyan wunin-a, niiy ngayangan ke' waa'āna, niiy puth niiyantakam waa'wuna. Yaa, aak inpalman ngula, ngay wik minan thant ngul waa'-waa'āng Jews ya' al-alantan.” 7A' nil ya' want thanang Jews anangan a' aakanak iiy angan wunow aawuch pam thonamantang Jew ya' alantangan pam puth namp nungantaniya Titus Justus. Nil pam ilangan putha thaa'-kuump-kuumpan piip God.ana a' aawuch nungantaman thinth angman than-than church Jews.antam thintha. 8A' pam namp Crispus nil pam wuut pi'an iiy-iiy church Jews.antamakana, nil-a, puth kampan nungantam yotam anangan than ngangkangam pi'-pi'in nunang Lord.ana. A' yotam wiy al-alangan pam wanch aak Corinth.angana than ngeeyin wik minana than ngangkangam ngul pi'-pi'in nunang Lord.an a' Paul.angan puth kootra ngul kuungk-kuungk thananga.
9Ngutang thonangan-a, Paul.ang pith-pith nil Lord.an wik thaw-thaw nungant wik inangan thawant, “Nint ke' winynyang mo'āna, a' ke'-ngoongkam anman wik waa'-waa'ān thant pam wanchantan wik min anpalana, puth nint ke' wantān, wik ke'-ngoongkaman waa'-waa'āna, 10puth ngay anman iiy-iiyang nungkaranga. Than ke' piikiythan nintanga ya'a, puth yotam inangan than pam wanch aak pi'anang inan wuntan-a, ngatharakama.” Nil Lord.an wik inangan thaw nungant Paul.antan. 11Nil Paul.an kaap thonamakwey wun-wun aak Corinth.angan, a' nil thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan wik min God.antamana.
12A' pam namp Gallio nil puth pam wuut pi'an ngul iiy aak Greece.aka. A' an-aniyangana than Jews anangana yalmathwin thanttakamana a' ya' mamin Paul.an a' puth courtak kalin nunang. 13Than wik inangan thawin nungant Gallio.antana, “Pam ilangana kaangk thaachow thanang pam wanch anangan than yipam thaa'-kuump-kuumpayn nunang God.ana an wik wiy-wiyam thaa'-aath-aathan thananga ke' wuut mangk nganttamangan thaa'-aath-aathina ya'a. Nil wik thayan anangan Moses.antamana ke'am ngeey-ngeeyan.” 14A' Paul.an ke' wik kan-ngulan thawiy-a, puth ya'weya, nil Gallio.ana wik ompamang ngul thaw-thaw a' nil wik inangan thaw thant Jews al-alantana, “Pam nil ilangan way yumpiy-a, an puth ep-paththam ngayan wik ngeeying niiyanga, niiy Jews inanganiya. 15Nil puth wayana ke'am yumpa, ya'a! Niiy puth kul thaw-thawaniy an wikam thonakama, putha namp al-alantamana a' puth wik thayan niiyantam anpalana, ngatharam anpalan ya'a. Niiyam ngaantam-ngeeyān kana niiy kaangk ngeen nathan yumpān nungant Paul.antanweya. Niiy-niiyam ngaantam-ngeeyāna, ngay ke' waa'ing niiyant ngeen nathanwey yumpān nungant.” 16A' nilana kan-ngul kenth thanang yotam anangan aak court anpalana. 17Than Jews anangana man kul paththam wamp thant a' pam thonam inana, namp nungant Sosthenes.ana, mamin nunang. Nilana pam wuut pi'an aakanak church Jews.antamakana. A' thananiya angmanwey piik-piikin nunang court thinth angmana. Puth Gallio.an ke'-ngoongkam anman iiy-iiya.
Paul.an Koyam Iiy Aak Antioch.akan Syria.angana
18A' Paul angman yaam wun-wun aak Corinth.angan pam wanch Christians al-alantangana. A' nil aakan want ngul a' chukkunang ngul mo' kaaw aakanak Syria.aka. Priscilla pul Aquila.angana yaan karpam mo'pul nungantang. A' ka'athangamana nil Paul.an yippak ke'aman thaa'-pey chukkunangan-a, nil yangan ump kuchek nungantam anpalan aak angan Cenchreae.anga. Aak thantana yimanangan wunana kaa'ngakantan God.ana. 19Than chukkunang ngul mo'in kaaw aak-aakanak Ephesus.aka a' nil Paul.an aakanak iiy church Jews.antamakan a' nilana thaw-thaw ngul thant Jews al-alantan than ngangkangam pi'ayn nunang Jesus.ana. 20Than pam wanch wiy al-alangana kaangk nunang Paul.an nil angman wun-wunow thanttangan yaama, puth nilana kaangk ke' yaaman wunowa. 21Nil kan-ngulan wantow thanang-a, niliya wik inangan thaw thant, “Nil God.angan kaangk ngayangwey natha palaman wampāng-a, ngay palam wampāng niiyant.” A' Paul.angan want pulang Priscilla a' Aquila.anga aak angman Ephesus.anga a' nil chukkunang ngul mo' aak-aakanak kaaw ngul.
22A' chukkunana aak ang-ngul wamp Caesarea.anga puth aak ananiya aak Jerusalem thintha. Nil Paul.ana aak-aakanak iiy Jerusalem.ak ngul puth thathow thanang pam wanch God.antam anangan a' anpalaniya nil kungkam ngul iiy aakanakan Antioch.aka. 23Paul.an yaaman ke'am wun thanttang angan aak Antioch.angana. A' nil kungkam ngul iiy Galatia wakan a' kuuwam ngul iiy Phrygia wakana. Nil Christians anangan uw-uw thanang a' ngangk thay-thayanath thanangwey wik min God.antam al-alangana.
A' Pam Namp Apollos.ang Uw-Uw Thanang Christians Anangan Aak Ephesus.ang Puth-a, Greece.anga
24Pam namp nungantiya Apollos.ana, nil pam Jew puth nil aak Alexandria.anga aak-ngeey, aak ananiya wuut pi'an paththam aak Egypt.ang angana. Apollos.ana aakanak kungk iiy aak Ephesus.aka. Nil puth thaa'-ay ep-paththam thaw-thawana a' nil kan mee'miy lat ngench thayan keenkanam anangana, nil puth yaam thath-thath thanang ananganiya, nil anpalana kan-ngul mee'miy weena. 25Pam wanch wiyangan kanam waa'in nungantanweya nil want-wanttakan wunow minana ke' nil Lord.angan kaangk pam wanch anangan minaman wunayna. Nil kan-kanam paththam min-minam waa'-waa' thant pam wanchantan Jesus.antamana, ngangk minangam paththam waa'-waa' thantana. Puth nil ke'am ngeey wik ma'mangkaman nungantam Jesus.antaman yippaka. Nil thonakam wik ngeey John alantaman pam anan kootran kuungk-kuungk thanang nilana waa'-waa' thant wik Jesus.antamana. 26Apollos.an aak-aakanak ngul iiy church Jews.antamakana a' wik waa' thant pam wanch al-alantan wik ma'mangkam nilan ngeey Jesus.antamana. Priscilla pul Aquila.angan ngeeypul nunang wikan thaw-thawa, yaa, puth pulaniya umppul nunang aak-aakanakan wampow aawuch pulantamakana. Pulana wik engk-engkanang ngul waa'-waa'pul nungant wik God.antaman. 27A' nil Apollos.angan ngaantam-ngeey nungantakaman nil kaangk aakanak kuuw iiyow aak Greece.aka ngula, puth thaniya pam wanch Christians al-alangan aak Ephesus.angan wuntana lat umpin thant al-alantan pam wanch Christians Greece.angan wuntana thawin thant ma'-aathayn nunang Apollos.an a' puth minam iiyayn nungantanweya. Nil Apollos.an aak ang-ngul kuuw wamp aak Greece.ak a' ngangk thayanath thanang ngula a' ma'-aath thanang Christians anangan aak anganiya. Than puth pam wanch al-alangana ngangkangan pi'-pi'in nunang Jesus.ana puth amanamana nil God.an min anman iiy-iiy thanta. 28Nil Apollos.ana thaw-thaw Jews al-alantana angman yotantanganweya a' nil engk-engkanang wikan waa'-waa' thant thanana way-way ngaantam-ngeeyin, minaman ya'a, thaniya ke'am ngangkangan pi'-pi'in nunang Jesus.an, ya'a. Nil puth meenath thant lat ngench thayan anpalan nil God.angan kaa'ngak thanang-a, nil anan kanam wamp, pam Jesus.aniya kaa'-piichanathow ngampanganiya.