Than Ko'alam Inangana Paul-a, Silas-a, Timothy Than Iiyin Ngul Aak Thessalonica.aka
171A' Philippi amanaman-a, than kan-ngul iiy-iiyin yiip aak Amphipolis wakan a' Apollonia wakana, anpalaniya than kuuwam ngul iiyin aakanak Thessalonica. A' puth church Jews.antam angan Thessalonica.angana. 2Nil Paul.an puth aakanak iiy church Jews.antamakan puth aak yimanangan wun nungant. Nil Saturdays ma'-ko'alam iiy-iiy puth wikan engk-engkanang waa'-waa' thantaniya anpalan wik lat ngench thayan keenkanam alantaman wik Christ.antamana. 3Nil wik engkanang ngul waa' thant puth nil Christ.an kan-kanaman uthamowa a' anpalaniya nil koyam mulaman ekow ngula, puth aak keenkanamana than pamang wik God.antaman umpin lat ngench thayanangana a' waa'in nunang ngeen nathan ngulan wampow nunganta. Paul puth wik inangan thaw, “Ngay kan-ngul waa'āng niiyanta nil Christ.an kanam wamp aak iikanakan ngamparweya. A' namp nungantiya Jesus.” 4Than Jews wiy al-alangan ngangkangam pi'-pi'in wik Paul.antaman a' than monkan-wakin nunang ngul. A' than pam wanch yotam Greeks al-alangan thaa'an kuumpantan nunang God.an-a, a' ngangkangam pi'-pi'in wik Paul.antam anangan a' wanch pi'-pi'anam yotam anangan than thampangweya ngangkangam pi'-pi'in wik nungantam anangana.
5Than Jews wiy anangan than ke'aman paththam ngangkangan pi'-pi'in wik nungantam Paul.antaman-a, than ananganiya mee'-wun-wunin Paul.antamweya. Than yalmathin thanang anangan pam kemp woopanan iiy-iiyantan aak townangana puth than kaangk anman kul thaw-thawayn a' than thawin thant kul uw-uwayn pulant Paul.ang a' Silas.angana. A' yaam ke'anama than pam kul-weenth yotam anangan yalmathwin a' paththam wik wolmp ngul pi'-pi'ina. A' thanana aakanak iiyin aawuch Jason.antamak puth pulaniya aak angan wun-wunpul nungantanga a' thaa' aawuchantamana yotam anangan thuth-thuthin a' keek-keekathin ngula. Than kaangk Paul pul Silas.angan yoon pentathayn a' kalayn pulang yipam meenathayn pulang pam wanch wiyantana. 6Than puth ke'am uwin pulang Paul.ang a' Silas.angana, anpalaniya than Jason.an yoon punth mamanang wich-wichin nunang a' puth Christians wiy anangan yoon pent-pentathin thanang aawuchamana. A' than Jason.ana puth pam puungk wiy God ngangkangaman pi'-pi'in nunanga than anangana karpam kalin thanang pam pi'-pi'anam al-alantan aak town anpalana a' than wik othamayan pech-pechin, “Paul pul Silas.angan kul thaw-thawanpul aak puy-puyan pulan wampanpula. A' pul puth in-ngul wamppul aak town nganttanga. 7A' nil Jason.angan-a, ma' thenchanam pi'-pi' pulang aawuch nungantamangana. Than puth yotam al-alangana wik thayan anangan ke'am ngeey-ngeeyantan pam moom pi'an paththam alantamana, puth thanan thaw-thawin moom pi'an thonangan ngula namp nungantiya Jesusa.” 8A' than pam wanch yotam anangan a' puth pam wuut manth-thayan aak townangan wuntan-a, than wik inangan ngeeyinan-a, man kul wamp thantana a' than othamayan pech-pechina. 9Than pam pi'-pi'anam al-alangan aak townam anpalana thaachin nunang Jason.aniya a' ngurp nungantam anangan thanan wukal thee'ayn thant yipam kuchayn thanang ngula aak thanttamakana.
Paul Pul Silas.angan Iiypul Aak Berea.aka
10Aak ngaa' ngulan wun-a, than pam wanch Christians aak Thessalonica.angan wuntan-a, kuchin pulang Paul.ang a' Silas.angan kuuw iiyowpul aak-aakanakan Berea.aka. A' pulana wamppul aak Berea.angana a' aakanak paththam iiypul church Jews.antamakan. 11Than pam wanch aak Berea.amana than kaangk paththama wik ngeeyayn nungantam Paul.antamana. Than ep-paththam kan-kanama pam wanch min wik ngeeyanakana puth anangan ya'a pam wanch wayanang wik ke' ngeeyiythan aak Thessalonica.angana. A' ngaa' thon-thonangana than ep readimpung-pungin lat ngench thayan anpalana than yipam ngaantam-ngeeyayn wik Paul.antam anangan nath kan-kanam natha, nath ya'a. 12A' than pam wanch yotam al-alangana ngangkangam pi'-pi'in nunang Jesus.an a' putha wanch pi'-pi'anam yotam anangan aak Greece.amana putha pam aak Greece.am anangana than thampang ngangkang pi'-pi'in nunang Jesus.ana. 13Puth than Jews anangan aak Thessalonica.angan wuntana than wik thoo' ngeeyin Paul.antama pul thaa'an aath-aathanpul thanang wik min God.antaman aak Berea.angan thampanga. A' than yotamaniya aak-aakanak ngulan iiyin Berea.ak a' thaach-thaachin thanang pam wanch anangan kul yipam uwayn pulant. 14A' puth than pam wanch Christians al-alangana erkam kuchin nunang Paul.an yiipam thompakweya. Puth pul kucham anangan Silas a' Timothy.angan angman wun-wunpul aak Berea.angana. 15Pam wiy karpam iiyin ngul nungantang Paul.antanga. Than yiipam ngul iiyin, anpalaniya than ke'-ngoongkam ngul iiy-iiyin a' town ang-ngulan wampin Athens.anga. A' than koyam kungkam ngul iiyin aak Berea aakanakana. A' Paul.an thaw pam al-alantan, “Niiy kuchān pulang Silas.ang a' Timothy.angan yiip iiyowpul thampanga erkam paththama pul yipam uwowpul ngayang aak ingan Athens.angana.”
Paul.an Wik Thaw-Thawan Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Athens.angan Wuntana
16Nil Paul.an kuup-kuup yippak pulantan wampowpulan-a, a' nil mee' pal-puy thath aak townangana a' ngangk ikanam thath thanang yuk wayanang yot ngeen-wiy anangan thanaman yumpin god thantakana. 17A' nil aakanak iiy church Jews.antamak a' wik min-minam waa' wik God.antam anangan thant Jews al-alantan a' putha Jews ya' al-alantan thampanga thanan thaa'an kuumpantan nunang God.ana. Ngaa' thon-thonangana nil iiy-iiyan aak um-menhang aakanakan town angman nil puth-putham wik God.antam engk-engkanang ngul waa'-waa'an thant pam wanchantan than angan wampantanana. 18A' pam teachers wiy anangan thaa'an aath-aathantan thanang pam wanch-a, than wik Paul.antamana kaangk ke' ngeeyayn nunangana. Than il-ilangan ke'am thaa'-aath-aathin thanang woyan min piip God.antamana ya'a. Than puth wik wiy-wiyam thaa'-aath-aathin thananga. A' than teachers wiy anangan-a, than Epicureans.an waa'in thanang, a' puth wiyiy Stoics waa'in thanang. Than wiy al-alanganiy-a, wik yimanangan waa'in nunang Paul.ana, “Nil wik in ngeen ngul thawow e? Nil ke' mee'miya wik anangan nilan thaw-thawana, an ya'a.” Than teachers wiy anangan wik yimanangan thawina, “Nil yaaka' gods wiy anangan waa'-waa'an thanang aak thon-thonangana.” Than wik inangan thaw-thawin, nil puth Paul.angana wik Jesus.antaman waa'-waa' a' pam wanch an thampan waa'-waa' than mulaman koyaman ekayn ngulana.
19A' than kalin nunang Paul.an nil yipam wik thawow thant pam moom pi'-pi'anam al-alantan aak anganiy Areopagus.anga. Than wik inangan thawin nungant Paul.antana, “Ayyang, nint kan wik min-min engkanang waa'ān nganta wik nyiingkanam nint nanan waa'-waa'angan ngantana! Nint ngeen nathan wik waa'-waa'anganweya? 20Ngan puth ka'athangamana ke'am wik ngeeyan. A' ngan yipam min-minam ngaantam-ngeeyān nint ngeen-nathan wik waa'-waa'angan.” 21(Than pam wanch yotam anangan aak angan wuntan Athens.angana puth pam wanch wiy-wiy anangan aak thon-thon nathpalan angman yalmathwin aak Athens.angan-a, than kaangk wik nyiingkanam anpalan ngeeyayna, than yipam min-minam ngaantam-ngeeyayna. Than ngeey-ngeeyinan-a, thananiya kan-ngul thaw-thawina thanttakamana, kinch ongkang yaan anman thaw-thawin, wik waa'-waa'inweya.)
22-23Nil Paul.an than um-menhang thanttang pam pi'-pi'anam al-alantangan aak town angan Areopagus.angana a' nil wik inangan thaw, “Niiy pam inangan wunaniy aak Athens.angana, in ngeeyiya! Ngay puth kan iiy-iiyangan aak town niiyantam wakana a' ngay aak yotam nath-nathan kan thath-thathangan niiy gods wiy-wiyam anangan thaa'-kuump-kuumpaniy thanang. Niiy pam wanch inangan puth kan-kanam paththam ngaalan-ween-weenaniy thant gods wiy-wiyam al-alantana. Puth aak thonamangan ngayan iiyang-a, ngay kan thathang niiy wik inangan umpana, ‘Ngan thaa'-kuumpanan nunang God.an ngan puth ke' mee'miy nunang ya'a!’ Ngay ke'-paal wampang wik waa'āng niiyant God inaniya niiy thaa'an kuump-kuumpaniy nunang-a, niiy yipam mee'miy ngul weemān nil wee'an. 24Nil God.ang nilam yump aak umyompanamana puth nil way min ma'mangkam yump aak umyompanamangana. A' nil paththam moom pi'an ngampar ma'mangkamantam aak in kenyan wuntan-a, putha aak ingman ngampaman wunanamp. Nil puth ma'mangkamana nilaman yump-a, ma' nungantang pi'-pi'an thanang. Than pam wanchang kaangk churches kaachayn than yipam thaa'-kuumpayn nunang, puth nil ke'am wun-wunan church thon-thonangana. 25A' God.angan kaangk ke' aawuchan thee'ayn nungant a' putha mayana ke' kaangk thamp thee'ayn nunganta, ya'a. Nil-nilam puth thee'an ngamparana may inangan mungkanakana ngamp yipam man-yetham anman iiy-iiyāmpa. Nil thonamang anman ngampangan man-yethaman pi'-pi'ana. Nil thee'an pam wanchantan ma'mangkama way min anangan ngampan kaangk. 26Ka'athangamana, nil God.angan pam thonam yump. Pam thonam alantaman-a, pam wanch yotam anangana paa we'aramin ngula, thaa'-wantanam ngul weenin, thaa'nganth thon-thon ngul wamp-wampinweya aak earthang inganiya. Nil ilang kenyan kuch thanang aak thon-thonangan wun-wunayn aak inganiya. Nil ka'athangamana anan ngaantam-ngeey than aak want-wanttinan aak wunayna a' putha kaap ngeen-ngeenak thakana wun-wunayn aak inganiya. 27Nil God.ang inan yimanangan yump puth nil kaangka thanang pam wanch anangana than yipam wenkayn nungant God.antana. Than yaaka'a wiy anangan wenk-wenkiythan nungant God.antana a' uwiythan nunang. Nil God.an puth kech ke'anam wun-wunan ngamparamana. Nil thintham anman ngamparangan iiy-iiyan. 28Pam thonam wik inangan thaw:
‘Nil alangamana nil thayan paththama,
nilaman pi'-pi'an ngampang man-yethamana, iiyanamp thakana.
Nil God inman ke'wey man-yethaman wun-wuniy-a,
ngampan putha yimanangan ke' iiy-iiyimpa, ya'a.’
A' pam wiy anangan thawin:
‘Ngamp yotam inanganiya puk nungantam thampa.’
29An kan-kanam ngamp yot yompanam inangana puk God.antam. Yaa, ngampan ngul ngeenake? ngaantam-ngeeyimp nunang God.an ke' nil ngeen-wiy yukaman yumpin nunang e? a' ke' than pam wanchangan yump-yumpantan thanang yuk min-miniy al-alantamana, goldama putha yuk silverama a' kunttow minaman e? An ya'a. Puth nil God.an ke' yuk ngeen-wiy yimanangan ya'a, ke' than pam ma'-kunch al-alangan yumpantanweya. 30Nil God.angan kan ngaantam-ngeeyan nil kaangk ke'an wayathow thanang pam wanch anangan than ke'an mee'miy nunanga ya'a. Puth in-inman nil God.an thaw-thawan pam wanchantan aak nath-nathan wuntan, wik inangan thaw-thawan, ‘Niiy koyam weentān way niiyantam anpalana.’ 31Nil God.angan kan mee'miy aak anan wunow nil pam wanchan mep-mepow ngampang aak umyompanam anpalana ngamp ngeen nathan yump-yumpamp min nathwey-a, ya' way natha. Nil man-thonam anman murkanim iiyow niiyant putha nil pam wanch aak-ya'angan ke' wayathiya. A' God.angan kanam mi' nunang pam pi'an paththam, alangan than-thanathow ngampang pam wanch umyompanaman um nungantanga. Nil God.angan kan meenath ngampar nil pam inmana wuut pi'an kan-kanama God.angan puth koyam nunang ekath mulamana.”
32Than Paul.an ngeeyin nunanga nil pam inan waa' koyaman ek mulaman-a, than pam wanch wiy al-alangana thaa'-thengkathin nunanga. A' than pam wanch wiy anangan ep thawina, “Ngan kaangk wik ngeeyāna nintang ngantan putham waa'ān.” 33A' amanaman-a, nil Paul.ana kan-ngul iiy. 34Than pam wanch wiy al-alangan-a, ngangkangam ep pi'-pi'in nunang God.ana a' monkan-wak-wakin nunanga. A' pam thonam inan namp nungantiya Dionysius nil puth pam moom pi'an aak town aakanakamana, a' nil thamp ngangkangan pi'-pi'in nunangan. A' wanch thonangan thama namp nungantiya Damaris, puth wiy anangan pam wanch than ngangkangam pi'-pi'in nunang God.an thampanga.