Paul Pul Barnabas.ang Ngurp Wiy Anangan Uwpul Thanang Aak Jerusalem.angana
151Than pam wiy anangan aak Judea.amana iiyin aakanak kungk aak Antioch.aka. Thanan ke'-ngoongkam anman wikan waa'-waa'in thant pam wanch Christians al-alantan, wik inangan, “Niiy kaangkwey nath God.angan kaa'-piichanathow niiyang-a, niiy paththam umpwuna ngeen-wiy pe'an niiyantakamana ke' Moses.angan thaa'-aath-aath nganang.” 2Paul pul Barnabas.angan kul thaw-thawpul thant aak Judea anpalan wampin, wik thanttam amanaman ngeen-wiy pe'anan umpwayn thanttakaman, thanana thaa'-thay-thayanamin ngula. A' than pam wanch Christians al-alangan ngaantam-ngeeyin pulang Paul a' Barnabas.angan a' puth thanang pam wiy anangan kuchayn than yipmam wik thawayn thanttang pam wanch aak churchan pi'-pi'antan a' puth ngurp min Jesus.antam al-alantangan aak Jerusalem.angana than yipam wik thawayn anpalana ngeen-wiy pe'anan umpwayna.
3Than pam wanch aak church anpalan-a, ma'-aath-aathin thanang than yipmam kan-ngul iiyayn yiipa. A' thanana iiyin aakanak ngul Phoenicia.ak a' Samaria.aka a' wik thoo' waa'-waa'in thant Christians al-alantan than Jews yot ya' anangan koyam ngul kan weentin nungant God.antana. Than paththam kan-kanam ngangk min wun thantana puth wik inangan ngeeyin. 4A' pul Paul a' Barnabas.ang puth ngurp wiy anangan thampang yiip iiyin aak-aakanak Jerusalem.aka. A' pam wanch yotaman aak church anpalan Jerusalem.angana a' ngurp min Jesus.antam anangan puth than wiy anangan aak churchan pi'-pi'antana ngangk min paththam wun thantweya thanangan thathina, an than umang wakin thanangwey. A' Paul pul Barnabas.angan wikan waa'-waa'pul thant than Jews ya' anangan mal kungkangkan wuntana, thanan weentin ngul nungant piip God.antana puth pulan wik minan waa'-waa'pul thantaniya. 5A' than pam pi'-pi'anam Pharisees wiy anangan than ngangkangan pi'in nunang Jesus.an-a, thananiya wur ekin a' thawin ngul, “Waa'ān thant Jews ya' al-alantan mal kungkangkan wuntana than paththam ngeen-wiy pe'an umpwayn thanttakama puth than wik thayan yotamana pi'ayn ke' nil Moses.angan thaa'-aath nganangana yump-yumpānweya.”
6A' puth than ngurp min Jesus.antam ananganiya putha pam anangan churchan pi'antan-a, than thanttakam yalmathwin than yipam wik thawayn thanttam Jews ya' al-alantaman thanan nathwey wik ngeeyayn wik thayanan Moses.antaman, natha ya'a. 7A' puth thananiya yaam wik thaw-thawin a' anpalana nil pam namp Simon Peter.an erkam ek a' than a' wik inangan paththam thaw ngul, “Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, puth niiy yotamang kan mee'miya aak keenkamana nil God.angan mi' ngayangan niiyantam anpalana ngay yipam wik min waa'āng thant Jews ya' al-alantan thanan yipam wik min-min ngeeyayn God.antaman a' ngangkangam pi'-pi'ayn nunanga. 8God.angan ngangk thath-thathan ngamparamana a' puth kuchek thath-thathan ngamparam yotamantama a' nil meenath ngampar nil kaangk paththam than Jews ya' al-alangan monkan-wakayn nunang puth nil Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch ngangk thanttangan wunow ke' anman ngamparan kuch. 9Nil God.ang thonamang anman thath-thathan ngampanganiya, Jews a' puth Jews ya' anangan. Nil way thanttamana Jews ya' al-alantaman thampa kanam kon-ngathan thanttam than wee'-wee'anangan ngangkangaman pi'-pi'antan nunangana. 10Niiy ke' piip God.an man kul yumpin nunang ey? Ngamp Jews il-ilangana puth ke' wik ngeeyanamp wik thayan nungantam Moses alantamana. Ngamp ma'-yotam wik pip-pipanamp way iiy-iiyanamp. Than wuut mangk ngamparam al-alangana ke' thamp ngeey-ngeeyin. Puth niiy ngeenak ngul waa'ān Jews ya' al-alantan wik Moses.antaman ngeeyaynana? An ya'a! 11Ngamp Jews il-ilangan ep-paththam ngangkangam pi'-pi'anamp nunang Lord Jesus.ana puth nil kaa'-piichanath ngampanga puth nil kaangk ngangk minangam anman iiy-iiyow ngampara. Nil putha kaa'-piichanath thanang thamp Jews ya' anangana than ngangkangan pi'antan nunanga, nil kaangk ngangk minangam anman iiy-iiyow thantan thampa.”
12A' than pam wanch yotam anangan puth popam ngul nyiinin. Than ngeey-ngeeyin wik pulan thaw-thawpul Paul a' Barnabas.angan. Pul wik minan waa'-waa'pul thant nil God.angan thayanam paththam yump pulang yipam pulaniya work pi'-pi'anam anangan yump-yumpowpul mee' Jews ya' al-alantangana than aak mal kungk angan wun-wuntanana. 13Anpalan-a, Paul a' Barnabas.angan popam ngul nyiin-nyiinpul a' nil pam namp James inan thaw, “Ayyang niiyalang pam aak Israel punchan-ang, niiy kan ngeeyān ngayanga. 14Nil Simon Peter alangan wik kan koochanath ngampar puth God.angan kan-kanam meenathan ngampar nil min iiy-iiyan thant Jews ya' al-alantan thampanga. Nil kaangk thanang puth than yipmam iiyayn ngul pam wanch nungantamweya, a' nil kanam ump thanang wiy anangan nungantakana. 15Than pam God.antam al-alangan wik anman umpin lat ngench thayanangan ke' ngan inan wik waa'-waa'anan niiyant. Than waa'in wik inangan nungantam God.antama:
16‘A' puth ngulana ngay Lord palam ngul wampāng niiyanta
a' ngay kan-kanam paththam thayan yumpāng niiyangana kampan David.antam anangan, niiy anangan pam wanch aak Israel punchanana.
Wiyangan ka'athaman wayathin thanang wuut mangk niiyantam ananganweya.
An ngayiya ke' aawuch David.antamana putham ngul kaachāng aawuch anan ka'athaman keeka.
Ngay pam wanch ngatharam anangan ngul miyalathāng thanang koyamaniya.
17Than pam wanch yotamana ngul wamp-wampayn ngathara.
A' than Jews ya' anangana ngayan mi'-mi'ang thanang ngatharakaman-a, than thamp ngul wamp-wampayn ngathar.’
18Wik inangana nil Lord.an aak keenkanaman thaw.
Nil ngul yumpow ke' nilaman thawa.”
19A' James.an ke'-ngoongkam anman wik thaw-thawa. Nil thaw, “Wik ngatharam inanganweya: ngay ngaantam-ngeeyang ngamp ke'a way-wayathāmp thanang Jews ya' anangan than anangan weent-weentantan piip God.antana. 20Ngamp paththam lat umpāmp thanta. Ngamp puth wik inangan umpāmpa, ‘Niiy may wiy anangan ke' mungkāna than pam wanchangan ka'athangaman thee'in yuk ngeen-wiy thanttamakan. Niiy ke' maarichan kee'āna. A' niiyan ke' mungkān minh wiy anangana than wiyangan puth ka'athangaman ma'-wakina, niiy ke' puth chaaparan mungkāna.’ 21Puth pam wanchangan aak Saturday thon-thonangana kan readimpungin wik thayan Moses.antaman churches Jews.antamang angan. A' puth nathpalman pam wanch al-alangan thaa'-aath-aathin thanangan wik nungantam Moses.antamana aak pi'-pi'anam town thon-thonangan.” Wik yimanangan nil James.an thawa.
Than Lat Umpin Thantwey Jews Ya' Al-Alantan Ngangkan Thee'-Thee'in God.antan
22Than ngurp min Jesus.antam anangan a' puth thana aak churchan pi'-pi'antana a' than pam wanch ma'mangkam anangana yalmathwin churchang angman aak Jerusalem.angana, a' wik yumpin than yipmam pam kucham anangan mi'ayn pulang church thanttam anpalan pul kungk yipmam iiyowpul pulantang Paul.ang a' Barnabas.angan aak Antioch.aka. Than puth mi'in pulang Silas.ang a' Judas.anga pam inan namp wiy waa'antan nunang Barsabbas. Than Christians al-alangan ngaantam-ngeeyin pulangan pul pam min paththama. 23A' than lat thee'in pulant Silas.ang a' Judas.angan kungk kalowpul thant al-alantan aak Antioch.angana. Puth wik inangan umpinana:
“Ngan ngurp Jesus.antam inangan, puth pam wanch ngan aak churchan pi'-pi'anana a' ngan Christians wiy anangan aak Jerusalem.angan wunanan-a, puth lat inan umpanan niiyant Jews ya' al-alantan puth niiy ngangkan thee'-thee'ana Christ.anta, aak Antioch.angana, puth Syria.angana, a' Cilicia.angana. 24Ngan puth wik kan ngeeyan than pam ko'alam nganttam church inpalman wampin niiyant puth wik thaw-thawin niiyanta, puth wik thanttam al-alangan wayathan niiyangwey ey? ke' ngangk way yumpan niiyang ey? Ngan ke'am thawan thant wik way-wayan thaw-thawayn niiyantana wik ananganiya ya'a. 25A' ngan yotaman yalmathwun wik thawanakana a' anpalana ngan ngaantam-ngeeyan puth pam wiy ngul mi'ān ngan yipmam kuchān pulang kungk iiyowpul niiyanta. Pul puth iiyowpul pulantang Barnabas.ang a' Paul.angana. Ngan paththam kaangk wunan pulant Barnabas.angan a' Paul.angan kan-kanam paththama. 26Nungkway than pam wanch al-alangan kaangk mulathayn pulangan-a, an pulaniya ke'-ngoongkam anman work iiy-iiypul nungant Lord Jesus Christ.antana. 27A' ngan puth kuchanan niiyant pam kucham ngula, pulang Judas.ang a' Silas.angana. Pul ngul waa'owpul niiyant wik anman nganaman latangan umpan niiyantweya. 28A' nil Ngeen-Wiy Min God.antamana puth ngan thampang karpam thawan niiyant paththam niiy ke' wik ngeeyān nganttam wik thayana Jews.antaman puth an ep-paththam niiy wik ko'-ko'alam ngeeyān wik thayan anangana, wik inangan: 29Niiy ke' may mungkān than pam wanchangan ka'athangaman thee'in yuk ngeen-wiy thanttamakan. A' niiy puth ke' chaaparan mungkāna. Puth niiy ke' mungkān minh wiy anangan than wiyangan ka'athangaman ma'-wakina. A' niiy wanch niiyantamantang thonakam wunāna, puth niiy wanch yimanang pam niiyantamantanga thonakam wunāna, thon-thonantangana ya'a. Niiy wik thayan inangan ngeeyinan-a, an niiy min ngul yump-yumpina. Anman kana. Appow.”
30Than pam wanch yotaman churchangan yalmathwin aak Jerusalem.angana than pam kuchin lat thampang kalowpul kungk aak Antioch.aka. A' aak angman than karpam yalmathin thanang Christians yotam anangan a' puth latana thee'in thant. 31A' than pam wanch al-alangana readimpungin a' anpalana ngangk min paththam wun thant a' than ngangk thayan ngul iiy-iiyin. 32Judas a' Silas.ang pul wik God.antam anangan waa'-waa'pul. Pul angman wunpul aak Antioch.angana puth wik thaw-thawpul thanttang pam wanch Christians al-alantangan aak anganiya, a' anpalana ngangk min paththam wun thant a' than ngangk thayan iiy-iiyin ngul. 33A' ngul-ngulana than pam wanch Christians aak Antioch.angan wuntana yiip koyam kuchin pulang Judas.ang a' Silas.angan. Than wik min tham kuchin pulang a' puth pulaniya kan-ngul iiypul ngangk minangam paththama. A' pul puth koyam yiip iiypul thant Christians wiy al-alantan than al-alangaman ka'athangaman kuchin pulangan aakanakan aak Antioch.akana.
35Paul a' Barnabas.angan pul wun-wunpul aak Antioch.angan puth wik minan waa'-waa'pul putha thaa'-aath-aathpul thanang pam wanch anangan. Than pam wanch yotangan aak angan wik waa'-waa'in thanttakaman a' puth thaa'-aath-aathwin thanttakaman wik min Lord.antamana.
Paul.ang Pul Barnabas.angan Kul Thawpul Pulantakam
36A' ngulana Paul.an thaw nungant Barnabas.antan, “Ayyang, ngal aakanak iiyāl puth uwāl thanang pam wanch Christians anangan aak pi'-pi'anam thon-thonangan wun-wuntana ngal ka'athangaman wik waa'-waa'al thant wik min Lord.antamana. Ngal kan thathāl thanang than want-wanttakan ngul iiy-iiyantana.” 37Nil Barnabas.angana kaangk kalow nunang John Mark.an pulantangan iiyowa, 38puth Paul.angan kaangk ke' kalow nunanga nil puth ke'am yaaman iiy-iiy pulantanganiya. Ka'athangamana than karpam iiyin puth wik minan waa'-waa'in God.antaman-a, nil puth koyam weentwey, a' chip-chipam thucha puth want pulangan angan aak Pamphylia.angana. 39Pul Paul.ang a' Barnabas.angan thaa' kulam thaw-thawpul pul-pulantakaman a' ngaantam-ngeeypul kaangk wantwuwpul pulantakamana. Nil Barnabas.angana kal nunang Mark.an puth pul chukkunang ngul mo'pul kuuw aak-aakanakan aak Cyprus.aka. 40Nil Paul.angana nunang mi' Silas.an pul yipmam karpam iiy-iiyowpula. Than pam wanch Christians aak Antioch.angana wik minangan kuchin pulang a' mee'-wuthanamin God.antan nil yipam min-minam paththam thath-thathow pulangweya. 41A' pul kungkam iiypul aak Syria wakana anpalaniya kuuwam ngul iiypul Cilicia wakan. Pul puth wamppul thant a' uw-uwpul thanang pam wanch Christians yotam anangan churches thon-thonangana ngangk thay-thayanathpul paththam thanang pam wanch Christians anangana.