Paul A' Barnabas.angan Wik Min Anan Thaa'-Aath-Aathpul Aak Iconium.angana
141Pul Paul.ang aak Iconium angman yippakan-a, than pam wanch wiy al-alangana thaampin pulangana ke' ka'athaman thaampin pulangweya aak Antioch.angana. A' pul church Jews.antam aakanakan iiypul a' pek ngoonchpul. Pul wik minam thaa'-aath-aathpul thanang a' pam wanch yot aak Jews punchanana putha pam wanch Jews ya' anangana than ngangkangaman pi'-pi'in nunang Christ.ana. 2Puth than pam wanch Jews wiy anangana than kaangk ke'an ngangkangan pi'-pi'ayn nunang Christ.ana, than kul thawin thant pam wanch al-alantan Jews ya'an thana. Than puth waa'-waa'in pulang Paul.ang a' Barnabas.angana a' puth pam wanch wiy anangan than ngangkangan pi'-pi'in nunang Christ.ana. Wik thanttamana ke' opar way yimanangana, puth nanpalana than pam wanch wiy Jews ya' anangana than thampang thaamp-thaampin thanang pam wanch anangan God.an ngangkangaman pi'-pi'in nunang. 3Pul ngurp min Jesus.antam anangana Paul-a, a' Barnabasa puliya angman yaam wun-wunpul. A' pul ngangk thayanam thaw-thawpul thant pam wanchantan, wik min anman waa'-waa'pul Lord.antamana. A' waa'-waa'pul thant pam wanch yotam al-alantakaman nil piip God.an kan-kanam min-min paththam iiy-iiyan thanta. Nil God.angan thayanathan pulang Paul.ang a' Barnabas.angan work pi'-pi'anaman yipam yumpowpul thant, than yipam ngaantam-ngeeyayn wik pulantaman-a, an kan-kanam waa'-waa'anpul. 4Than pam wanch wiy anangana aak angmanan wunina, than wik ngeeyin thanang Jews anangana. Than pam wanch wiy anangan than ep-paththam ngangkangam pi'-pi'in wik pulantaman Paul.ang a' Barnabas.angana.
5Than pam wanch puungk wiy anangan, Jews-a, putha than Jews ya' anangana a' putha pam pi'-pi'anam thanttam anangana, than kaangk wayan yumpayn pulantan Paul.angana a' Barnabas.angana. A' thananiya ke' kunttow maayiythan a' thepiythan pulanga, 6puth Paul a' Barnabas.angan wik many ngeeypul thanang pam wanch anangana ke' kunttowangan thepiythan pulanga puth pul ya' mo'pul yiip aakanakan aak Lystra.aka a' putha Derbe.aka puth aak wiy aak-aakanakan aak Lycaonia angman. 7Aak wanttinakan iiy-iiypul-a, pulaniya ke'-ngoongkam wikan waa'-waa'pul thant pam wanchantana wik min anangana.
Paul A' Barnabas.angan Iiypul Aak-Aakanakan Lystra.aka A' Putha Derbe.aka
8A' nil pam kunp wun-wun aak angan Lystra.angana. Nil puth aak-ngeey anman kunpa tha' epankathanam anmanwey, nil nathpalman ke'am iiy-iiy ya'a. 9Nil puth wik ngeey-ngeey nungantam Paul.antama. A' Paul.angan kan ngaantam-ngeey nunang puth nil pam kunp ilangana ngangkangaman pi'-pi' nunang piip God.ana puth God.angan ngul miyalathow nunanga. Nil Paul.angana oth thath-thath nunangan pamaniya, 10a' thaw wik othamayan ngul pecha, “Ayyang, nint kan thanāna puth aakan kan-ngul maakāna!” A' paman paththam wur ek a' kan-ngul iiy-iiy pal-puya. 11Than pam wanch yotam al-alangan work pi'an inan thathin nil Paul.angan yumpa a' thananiya kan-ngul wik othamayan pech-pechin wik thanttamangan, Lycaoniana, puth wik inangan pechin, “Pul ke' pam yimanangan iiy-iiyanpula, puth ya'a, gods ngamparam oony pi'an ananganwey pal kenyuw ukpul ngampar aak iikanakanweya!” 12A' than waa'in nunang Barnabas.an puth namp alantangan waa'in moom pi'an oony thanttaman Zeus.antangana. A' than Paul.an waa'in nunang namp thon alantangan oony thanttaman Hermes.antanga, putha Paul.angan wikan waa'-waa' thant. 13Aak yoon town thinth angman-a, aawuch pi'an than-than puth pam wanch anangan iiy-iiyin aak-aakanakan thaa'-kuumpanak nunang Zeus.ana. Nil pam pi'an priestan aak aawuch pi'an anpalmana townak iiy minh bullocks a' pach anangan karpam kal-kal. Nil pam pi'an priest alangana puth pam wanchangana kaangk mulathayn minh bullocksana pulant Paul.ang a' Barnabas.angana yipam thaa'-kuump-kuumpayn pulang.
14Pul Paul a' Barnabas.angan ngaantam-ngeeypul ngul than pam wanch al-alangana kaangk thaa'-kuumpayn pulanga. A' puth pulaniya ngook pulantaman war ik-ikathpul yipam meenathowpul thant puth pulan kaangk ke'a. A' pul kamp mo'pul menh-menhang wakan thanttang pam wanchantangan, wik othamayan pechpul, wik inangan thawpul, 15“Ayyang, niiyalang, niiy kan wantāna! Ngan pam kucham iniya oony ya'a, ngan pam ke' niiy yimanangan iiyananweya. Ngan puth pal wampan a' wik nyiingkanaman waa'an niiyant lat ngench thayanaman. Niiy puth kan-kanam koyam weentān oony way il-ilantaman a' puth yuk ngeen-wiy yukaman yumpaniy al-alantaman. Than min ke'am yump-yumpantan niiyanta. Niiy thaa'-kuumpān nunang piip God.an anman thonakama, than inangan ya'a. Nil puth man-yetham anman wun-wunana a' nil thonamang thonakam aak yompanaman yump, aak yuw in kenyana putha aak e' inan a' puth ngakana. Nil yump yotam anangan minh pancha putha minh wiy-wiy thakan a' minh nga' putha pach aakangan emantan. 16Aak keenkanamana, nil piip God.angan kuch-kuch thanang yippak pam wanchangan mak wayan thaa'-thaa'an yump-yumpayn thanan kaangk wayan yump-yumpayn. 17Anana nil ma'-yotam meen-meenath pam wanchantan nil kan-kanam man-yethaman iiy-iiyan, puth nil ma'-yotam min anman iiy-iiyan thantaniya. Nil ngakan kuch-kuchan uk-ukow inpal kenyan yuwamana aak iikanakan yipmam may yotam inangan emayna, a' nil may thee'-thee'an niiyant mungkanakana a' puth ngangk niiyantaman min-minam paththam yump-yumpana.” Paul.an yimanangan thaw. 18Nungkway nil wik anangan waa'-waa' thant-a, than puth kaangk pam wanchangan bullocks anangan mul-mulathayn than yipam thaa'-kuumpayn pulang Paul.ang a' Barnabas.angana.
19A' than Jews wiy anangan aak anpal wampin aak Iconium.ama a' puth aak Antioch.ama aak angman aak Pisidia.angana. Than iiyin yiip aak-aakanakan Lystra.aka. Than Jews al-alangana koyam weentathin thanang pam wanch aak Lystra punchan anangan than yipmam thaampayn pulang Paul.ang a' Barnabas.angana. A' puth than kunttowang thep-thepin nunang Paul.an a' thananiya ngaantam-ngeeyin ke' mulakaman thepin nunang, puth ya'a. A' than aak wakanang wich-wichin nunang yoon aak pi'an anpalana. 20Puth than pam wanch al-alangan ngangkangaman pi'-pi'in nunang piip God.ana than yalmathwin nungantang thinth Paul.antanga, nil ek ngul, a' koyam ngul iiy aak pi'an aakanakan. A' ngaa' thonang ngulana Paul a' Barnabas.angan pul yiip iiypul aak Derbe.aka.
Paul Pul Barnabas.angan Koyam Iiypul Aak Antioch.ak Aak Syria.angan
21Paul pul Barnabas.angan wik min waa'-waa'pul thant pam wanch aak angan wunin Derbe.angana puth pam wanch yotamang Jesus.an ngangkangam ngul pi'-pi'in nunang. A' pul koyamana kan-ngul iiypul yipam thathowpul thanang pam wanch anangan ka'athangaman pul thaa'-aath-aathpul thananga, aak Lystra.anga a' aak Iconium.angana a' puth-a, aak Antioch aak pi'an Pisidia.ang angmana. 22Pul aak-aakanakan iiypula pul yipam ngangk thayanathowpul thanangweya than anangan Christians yotamana, thanan yipmam ke'-ngoongkam ngangkangam pi'-pi'ayn nunang God.an, than yipmam ke' weentayn nungantam God.antamana. Pul kucham il-ilangana waa'-waa'pul thant pam wanchantan wik inangana, “Than pam wanch wee'-wee'anangan ke'an ngangkangan pi'-pi'antan nunang God.an-a, puth than kaangk way anman yump-yumpayn yotam il-ilantan ngampar puth ngamp ngangkangaman pi'-pi'anamp nunang God.ana. Ngampar way paththam yump-yumpayna ngamp yippak man-yethaman iiy-iiyanamp, puth anpalana, ngamp puth aak umpuyam ngul wunāmp nungantang God.antangana puth nil kan-kanam moom pi'an paththam ngamparama!” 23A' puth church thon-thonakana pul Paul a' Barnabas.angan mi'-mi'pul thanang pam anangan church thon-thonan pi'-pi'ayn. Puth pul aak manyam may ke'am mungkpul pulan yipam mee'-wuthanamowpul piip God.antan nil yipmam minam pi'-pi'ow thanang pam wanch Christians nyiingkanam anangan church thon-thonangana, puth thananiya ngangk thanttamana kanam thee'in nungant.
24Pul Paul a' Barnabas.angan kan-ngul iiypul yiipam aakanak aak Pisidia.aka puth anpalaniya ang-ngul wamppul aak pi'anang angan than aak anan namp waa'antana Pamphylia. 25A' puth pulaniya ke'-ngoongkam anman iiy-iiypul um yiipam aak-aakanakan Perga.akan a' pul waa'-waa'pul thant pam wanchantan angan wik min nyiingkanam anpalana. A' pul kuuwam ngul iiypul aak-aakanak Attalia.aka. 26A' puth aak anpalman pul chukkunangan chang peypul a' kan-ngul mo'pul kaawama aak-aakanakan Antioch aak angan Syria.anga, a' puth aak pi'an anan than ka'athaman mo'in keenkanamana. Puth aak anman than pam wanch Christians anangana ka'athangamana thawin God.antan nil minaman pi'-pi'ow pulang Paul.ang a' Barnabas.anga workan iiy-iiyowpul wik minan waa'-waa'owpul thant. Work anangan-a, pul kan-ngul minchathpula.
27Pulan kanan wamppul aak Antioch angan Syria.ang-a, pulaniya yalmathpul thanang yotam anangan pam wanch aak churchaman. Paul pul Barnabas.angan waa'-waa'pul thant yotamantana puth God.an min iiy-iiy pulantana pulan aak thon-thonakan iiy-iiypul. A' pul waa'-waa'pul thantana pul wik min waa'-waa'pul thantana Jews ya' al-alantan than yipmamwey nath ngangkang pi'-pi'ayn nunang God.ana. 28Pulaniya yaam wun-wunpul angman thanttang Christians al-alantangan aak Antioch.angan wun-wuntan aak angan Syria.angana.