Than Barnabas A' Saul Mi'in Pulang, Amanaman-a, Kuchin Pulang Ngul
131Than pam wanch puungk wiyiya aak church Antioch anpalana pam prophets iiyin, a' puungk wiy al-alangan wik God.antaman thaa'-aath-aathin thanang pam wanch anangan. Namp inangan thant prophets a' teachers al-alantana; Barnabasa, a' Simeon, pam ngotanan waa'in nunang, a' Luciusa aak anpalan wamp aak Cyrene.amana a' puth Manaen, pam nilan karpam em-em nungantang pam moom pi'an Herod alantangan, puth-a, Saul. 2Pam il-ilangana mayan ke'am mungkin ma'-ko'alamakama, aak thant yimanangan wun than yipmam thaa'-kuumpayn nunang piip God.ana. Aak an-aniyangana nil Ngeen-Wiy Min God.antaman thaw thant, “Ngay kaangk niiyan mi'ān pulang Barnabasa a' Saul pul yipam work iiyowpul ngayan work mi'angan pulantana.” 3Than kanan mee'-wuthanamin-a, puth than ke'aman yippak mayan mungkin-a, than ma' thanttam anangan pulantang wunpin Barnabas-a, a' Saul.antang a' kuchin pulang puth pulan work minan iiy-iiyowpul.
Barnabas.ang Pul Paul.ang Kuuw Iiypul Cyprus.ak Aak Pik-Otang Aakanakan
4A' Ngeen-Wiy Min God.antam alangana kuch pulang pam kucham inangana. Pul kuuw iiypul aak-aakanakan Seleucia.aka anpalaniya pul chukkun ngul mampul aak pik-otang aakanak Cyprus.akan. 5Pul ang-ngul wamppul aak pi'anang angan aak namp waa'antan Salamis aak pik-otang angman a' angana pul wik min God.antamana waa'-waa'pul thant pam wanchantan churches Jews.antamangan. A' pam namp John Mark inan nil angman thamp ma'-aath-aath pulang.
6A' than iiyin ngul wonk kuuwangk aakanakan pik-otangaka a' puth than ang-ngulan wampin aak namp Paphos.akana. Pul aak angman uwpul nunang pam Jew inan namp nungantiya Bar-Jesusa. Nilan thaw nil pam moom pi'an paththam propheta God.antama, puth nil ya' wik uuyama. Puth nil pam ma'-kunch, pam nil aath-aathiya. 7Nil puth ngurp nungantam pam pi'an alantaman aak angan wun pik-otang angana puth namp nungantiya Sergius Paulusa. Pam inan Sergius Paulus.ana nil pam kuchek waap min paththama. A' nil thaa'-palath pulang Barnabasa a' Saul.angan pul waa'-waa'owpul nungant wik min God.antamana. 8Puth pam ma'-kunch alangan Bar-Jesus.angan-a, nil ke' wayathiy pulang. Namp thon nungantiya Elymas wik thanttamangan waa'antan nunang Greek.angana. Nil ke' wayathiy nunang pam moom pi'anana, nil ke' yipam Jesus Christ.an ngangkangan pi'-pi'ow nunanga. 9A' anpalaniy-a, nil Ngeen-Wiy Min God.antam wamp nungant Saul.antan, namp thon nungantiy-a, Paul, a' nil pam ma'-kunchan mee' thath nunang, a' nil thaw nungant, 10“Nintiya puk nungantam oony way alantamana. Nint kaangk ke' woyan minangan wak-wakāna! Puth nintan ma'-yotam muuk-muukamathangan pam wanchaniya puth nint thamp wik min piip God.antaman weentathangan wik wayakan, wik wayanang ngul waa'-waa'angana. 11Inmana nil piip God.angan wayathow nintanga. Nil kan-kanam paththam ko'anch yumpow nintang yipam yaan manyam thonakama nint ke' thathān nganth kinchantaman parkowa.” An paththama Elymas.antan mee'-a, ke' thok-ween yimanangan wun-wunant, nilaniy-a, ke'-ngul aakan thath-thath, ya'a. Nilan ke'-ngoongkam iiy-iiy pal-puy angman weent-weentwey, nil ke' pam thonam uwiy yipam kaliy nunang ma' mamanangana, puth ya'a. 12Nil moom pi'an alangan thath nunang aak wayan wampanta, a' anpalaniy-a, nil ngangkangam ngul pi'-pi' nunang piip God.ana, puth nilana thaa'am ik paththam pulan waa'-waa'pul nungant wik min God.antamana.
Paul A' Barnabas Pul Kungk Iiypul Aak Antioch Aakanakana
13Paul, a' Barnabasa, a' John Mark than chukkunang mo'in mal kungka aak Paphos anpalan aak pi'an aak-aakanak ngul Perga.aka aak ananiya angman Pamphylia.angan. A' John Mark.angan want pulang kucham anangan angman a' koyam yiip ngul iiy aak Jerusalem.aka. 14A' pul kucham anangana mal kungkam iiypula aak Perga anpalan aak-aakanak Antioch.aka aak ananiya angman Pisidia.angan. Aak Saturday ngulan wun-a, pul church Jews.antamakan iiypul a' ngoonchpul puth angman nyiinpul. 15Nil pam thonam alangana readimpung wik min God.antam anangan lat ngench thayanam anpalana, wik thayan Moses.antam anpalan a' putha wik thanttam anpalan pam pi'an prophetsantamana. A' anpalana than pam manth-thayan anangana churches Jews.antam thanaman pi'-pi'antan-a, than pam thonam kuchin pulant Paul.ang a' Barnabas.angan yipam thawow pulantwey, “Ayyang, ngurp nganttam-ang, nip nath kaangka wik min thampan thawiw-a, nip yipmam ngangk thayanathow thanang pam wanch inangana, nip pal iiyowa puth ngan kaangka nip wik thawow thantana.” 16A' nil Paul.ana than a' mal yump thant ma' nungantamangana, a' than pam wanch anangan appap ngul nyiinin, a' nil kan-ngul wikan thaw-thaw thanta. Nil thaw:
“Niiyan pam aak Israel punchanangana a' puth niiy pam Jews ya'angana niiy thaa'-kuumpaniy nunang God.ana, niiy yotamangana wik ngeeyān ngayangana! 17Ngan Jews.angana God.an thaa'-kuumpanan nunang. Nilam aak keenkanamana mi' thanang wuut mangk nganttam anangana. Nil ma'-aath kampan nganttam anangan yot yipmam iiy-iiyayn puth thayanam yipmam weenayna an-aniyangan thanan wunin aak angan pam wanch wiyantangana, Egyptians.antangana. Nil God.an kan-kanam paththam ma'-kunch a' ma' thayana puth anpalan nil kal thanang aak Egypt anpalan. 18Nungkway nil God.an wiy-wiy man kulan wampant thantakan-a, nil ke'-ngoongkam minam anman pi'-pi' thanang kaap forty.akam angan aak pintalangana. 19A' God.angan wayath thanang pam wanch thaa'nganth thon-thonan thaw-thawin aak Canaan.angan wun-wunina a' ngul-ngulan-a, nil thee' thant aakan pam wanch nungantam Jews al-alantana than puth pam wanch nungantama. 20Aakan keenkanaman-a, than pam wanch aak Israel punchanan iiy-iiyinwey aak Egypt.akana, nil Joseph.an yippak man-yethaman wun-wun aak angan. Aak anpalman-a, kaap four hundred and fifty.akama aniy-a, kan-ngul iiyin aak thanttamak Canaan.akana.
“Anpalaniya, than kan-ngulan iiyin aak thanttamak Canaan.akan-a, God.angan pam ko'alam mi' thanang pam pi'-pi'anam yipam iiy-iiyayna, than yipam ke' pam JP yimanangan iiy-iiyayn. Than pam inangan pam pi'anan iiy-iiyin thantana, aak-aakanakaman nil Samuel ngulan wamp, nilana pam God.antamana. 21Anpalana, than pam wanch aak Israel punchanana thawin pam moom pi'anaka nil yipam pi'owan thanang, a' piip God.angan Saul.ana mi' nunang, pam nil nhengk nungantam Kish.antama, nil ngulan iiyow pam moom pi'anana. Wuut mangk nungantamaniya Benjamin.ana a' nilan puth pam pi'an ngul iiy-iiy aak Israel.akan kaap forty.akama. 22Ngul-ngulan-a, piip God.angan kaangk ke'-ngul nunang Saul.an pam pi'anan iiyowa, nil nunang ngul mi'an David.ana, an nil ngul mooman iiyow thant pam wanch aak Israel punchanantana. Nil God.an wik inangan thaw, David.an waa'an: ‘Ngay kaangk nunang David.ana, nil puk nungantam Jesse.antamana. Ngay kan thath-thathang nunang nil ngul erkam wik ngeey-ngeeyow ngayangana.’ 23Nil David.ana wuut mangk nungantam Jesus.antama. A' anpalan-a, God.angan kuch nunang Jesus.an aak iikanakan puth nil kaa'-piichanathow pam wanch aak Israel punchanana puth piip God.angan kaa'ngak keenkanamana. 24Aak ka'athangamana nil Jesus.an work nungantaman ke'an yippak iiy-a, nil John.angan kan waa'-waa' thant pam wanch aak Israel punchanantana than weentayn woyan way anpalan woyan min aakanakana nil yipam kuchek ngakang ngul kuungk-kuungkow thananga. 25A' an-aniyangana John.angan kan-kanang ngul minchath work pi'anan-a, nil kan-ngul thaw thant pam wanchantan, ‘Niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniye? Ngayam kaa'-piichanathing niiyanganiy ey? ya'a. Ngay pam inan ya'a niiyan kuup-kuupaniy nungant. Puth in ngeeyāna! Pam thonangan ngul wampow, mangk ngatharangana, puth nilaniya ep-paththam pam pi'an, ngaywey ya'a, ngay pam manya. Ngayana tha' murrukan ke' thapathing tha' nungantam amanamana ya'a puth ngay pam pi'an ya'a!’
26“Kampan ngatharam niiyalang, niiy Jews puth niiy wampan anpal wuut mangk Abraham.antamana, a' niiy yotam Jews ya' inangana niiy wiyanga thaa'-kuump-kuumpaniy nunang piip God.ana, niiy ma'mangkamang in ngeeyāna: nil God.angan wik inan want ngampara ma'mangkamantana. Nil puth Jesus.an kuch nunang aak iikanakan nil yipmam kaa'-piichanathow ngampang ma'mangkamana! 27Than pam wanch aak Jerusalem punchan anangana a' puth moom pi'-pi'anam thanttam anangan than ngoongk-ngoongkam than ke' mee'miy ya'a nil Jesus.an uk kaa'-piichanathow thanangana. Than wik thanttam pam pi'an prophets al-alantaman ma'-yotam readimpung-pungin aak Saturdays.ana, than puth wik ananganiya min-minan ke'am ngaantam-ngeeyin ya'a. Than prophetsangan keenk-keenkan wikan waa'in nunang latangan than mulathayn nunangana, a' than kan-kanam ngul mulathin nunang. 28Nil Jesus.an kan-kanam paththam pam mina, puth way ke' yumpanam, than aak-ya'ang waa'-waa'in nunang thaka, wik way thakan ke'am thaw-thaw ya'a. Puth thanan thawin nungant pam moom pi'an Pilate alantana than pam soldiers al-alangan mulathayn nunang Jesus.aniya. 29Than puth ke'-ngoongkam anman wayan yump-yumpin nungant ke' lat ngench thayanangan keenkanaman waa'-waa'ina, an than way yumpin nungant Jesus.antana. Nil kan-kanaman mul wun-a, than ukathin nunang yuk wuuyanaman a' than wunpin nunang ngul awarang. 30Puth nil piip God.angan koyam ekath nunang mulamana. 31Anpalan-a, nil pal-palam kuyam wamp Jesus.an thant pam wanch al-alantan than iiy-iiyin nungantangan nil man-yethaman yippak iiy-iiy aak Galilee anpalan yiipam aak Jerusalem.akan. Than puth pam wanch al-alangamana waa'-waa'in thant pam wanch aak Israel punchanantan nil Jesus.an koyam man-yethama a' puth than kan thathin nunang. 32-33Ngan puth inana waa'anan niiyanta wik minana puth God.angana koyam mulaman ekath nunang Jesus.an ke' nilaman kaa'ngak wuut mangk nganttam anangan. Nil wik inangan waa' thant a' kaa'ngak thanang wuut mangk nganttam anangan a' puth wik inangana kan-kanam paththam wamp ngampar ngamp kampan thanttama. Psalm Two alangan waa' nil God.an thawa:
‘Nint puk ngatharam.
In-inman ngay piip nungkaram!’
34Nil God.an thaw, ‘Ngay koyam ngulan ekathāng nunang Jesus.an mulamana, puth kemp nungantamana kath ke' wunow awarangana, ya'a, a' putha nilaniya ke'-ngul uthamiy ya'a.’ Nil yimanangan thaw, waa' nunanganiya:
‘Ngay niiyantana min ngul yump-yumpāng ma'mangkamantana, an puth kan-kanama.
Ngay niiyant yotamantana min anman yump-yumpānga ke' ngayan kaa'ngakang nunang David.ana!’
35A' pam anan nilaman ump lat Psalms.angana an waa' nunang God.an wik nilan thawa:
‘Nint pam min anan kuchan paththam puth work nungkaran yipmam iiyowa.
Nint puth ke' kuchan nunang yipam kemp nungantaman kathan wunow ang pekan aak awarangana! Ya'a.’
36David man-yethaman yippak iiy-iiy-a, nil min anman yump-yumpa ke' piip God anman thaw nungant minan yump-yumpowa a' ngul-ngulana nil utham ngula. A' than pam wanchangan kaampin nunang angman thanttang thinth wuut mangk nungantam al-alantangan a' puth kemp nungantamana way katham ngula. 37Puth nil pam inana God.angan koyaman ekath nunang mulaman-a, an kemp nungantaman ke'am katham ya'a. 38Nil pam ananiya Jesusa, yaa, puth ngay inan waa'-waa'āng niiyant ma'mangkamantana puth nil kan kon-ngath nunang way niiyantam anpalana. 39Niiywey nath ngangkangan pi'-pi'in nunang Jesus.an-a, nil piip God.ana ngul kon-ngathow nunang way niiyantam anpalana. Ka'athangamana than pam wanchangan ngaantam-ngeeyin ke' than wik thayan Moses.antaman konangam pi'-pi'iythan-a, nil God.an kon-ngathiy nunang way thanttam anpalan puth ya'a, than konangam ke'am puth pi'-pi'in wik thayan anangana nungantama ya'a. 40Niiy puth ngaantam-ngeeyān wik minan pam pi'-pi'anam prophetsangan waa'-waa'in. A' niiyana ke' wayan yump-yumpāna ke' than pam wanch wiy anangan thanan waa'-waa'in thanang, 41wik inangan waa'-waa'inana:
‘Niiy pam wanch il-ilangana niiy wee'-wee'anangan work God.antam anangan way waa'-waa'aniy-a, niiy in ngeeyiya:
niiy yippak man-yethaman iiy-iiyaniy-a, niiy ke'-ngoongkam anman iiy-iiyaniy ke' weenth waya,
ke' kon ke'anang yimanangan iiy-iiyaniya,
min-minam ke'am ngaantam-ngeeyaniya work ngay God.angan yump-yumpang a' niiy ngulan uthamāna.
Yaa, wiyang nath wik min-minan koochanathiythan niiyantan-a,
an niiyana anman man-ngeey-ngeeyin ngayanga!’ ”
A' wik inangan pul Paul a' Barnabas.angan thaa'-aath-aathpul thanang pam wanch anangana.
42An-aniyangana pul Paul a' Barnabas.angan kan-ngul church wantowpul Jews.antamana, than pam wanch anangana thaw-thawin pulant, “Ayyang, nip palam wampow Saturday thonanganiya a' wik minan puth-putham waa'ow thant pam wanch al-alantan.” 43A' anpalaniya than kanan pentin churchaman-a, pam wanch yot anangan Jewsa a' puth pam wanch yot Jews ya' anangana, an than pulantang ngul iiy-iiyinwey Paul.ang a' Barnabas.antang. Jews ya' il-ilanganiy-a, wik thayan Jews.antam anman wak-wakin. Pul waa'-waa'pul thant pam wanchantan an thanana ke'-ngoongkam anman ngangkangam pi'-pi'ayn wik min God.antamana puth ngaantam-ngeey-ngeeyayn thampa nil min anman paththam iiy-iiyan ngampar yotamantana.
44A' Saturday thon ngulan wun-a, an paththam pam wanch yotam aak angan wun-wunin-a, wamp-wampin than ngeey-ngeeyin pulan waa'-waa'pul thant wik min God.antamana. 45Than Jews al-alangan thathin pam wanch ma'mangkam anangan wamp-wampin than yipmam wik ngeeyayn pulang Paul.ang a' Barnabas.angana a' thanan mee'-wunin ngula, a' than way-way thawin putha than waa'-waa'in nunang Paul.an ke' wik way-way waa'-waa'an thanta a' nunangam thamp waa'-waa'in Paul.ana. 46Pul Paul a' Barnabas.angan puth ke'am winynyang mo'pul thanttamaniya, ya'a, ke'-ngoongkam anman ngangk thay-thayanam thaw-thawpul thanta, “An puth min ngant ngan ka'athangaman niiyant Jews il-ilantan iiyana, wik minan yipam waa'-waa'ān niiyant, puth yimanang ngulana nganiya Jews ya' al-alantan waa'ān ngul thant, niiy puth ke'am ngangkangaman pi'-pi'aniy wik min God.antamana. A' niiy ke' wunin aak umpuyaman nungantang piip God.antangana ya'a. Niiyan kan-kanam paththam wayathwuniy niiyantakamana. A' ngan kan-ngul wantān niiyangan Jews inangana ngan yipam wik min waa'-waa'ān lat ngench thayanaman pam wanch wiyantan Jews ya' al-alantan ngula. 47Puth nil Lord.angan wik thayan inan want nganta, than keenkanaman lat ngench thayanangan umpin:
‘Ngay kaangk nintanganiya ke' nganthan park-parkān thantaniya pam wanch Jews ya' al-alantana,
woyan min anan meenathān thant, than yipam weentayn ngatharaniya,
ngayan yipam kaa'-piichanathāng thanang aak umyompanam nath-nathaniy wuntana.’ ”
48Than pam wanch Jews ya' al-alangan wik inangan ngeeyina a' thantan ngangk min paththam ngul wuna. A' thanan thawin, “Wik Lord.antamana an min-minam paththama.” Nil God.angan mi' thanang yotaman puth wee'-wee'anangan than ngangkangaman pi'-pi'antan wik nungantamana. Than epa ngangk aak umpuyam wunayn nungantang piip God.antangana.
49A' than pam wanchang wik minan we'-we'arathin thant yotam al-alantakaman aak angman wun-wuninana. 50Puth than pam wanch Jews anangan kul thaw-thawin yaam thantaniya. Than wik way thawin thant pam manth-thayan al-alantan a' puth wanch pi'-pi'anam al-alantan thanan thaa'-kuumpin nunang piip God.ana. Thanan thawin thant ke' thaampiythan pulang Paul a' Barnabas.angana. An than way-wayam paththam yump-yumpin pulant a' thaach-thaachin pulang aakan kan wantowpul. 51Pul Paul.ang a' Barnabas.angan wook anangan wunyathpul tha' pulantam anpalana. Aak thantan puth yimanang wunana than yipam thathayn wiyangan aakan wantowpulana, an pul meenathpul thant pam wanch al-alangan way paththaman yump-yumpin pulantaniya. A' puth pulaniya mal kaawam ngul iiypul aak namp Iconium aak-aakanakan. 52Than pam wanch Christians aak Antioch angan wun-wuninan-a, ngangk min paththam wunina a' Ngeen-Wiy Minan angman ngangk thanttamang kanam ngoonch.