Nil Ngaantiyongkangan Peter.an Jailam Pentath Nunang
121Aak an-aniyangan-a, nil pam pi'an King Herod.angana kul uw-uw thant Christians al-alantan aak Jerusalem.angan wunin a' way yump-yump thant. 2A' nil thaw thant soldiers nungantam al-alantan, “Ayyang, niiy James.an mulathān nunanga, kuunch John.antamana, nhengk-peempan pepanang mulathān nunang.” 3Anpalana, than Jews wiy anangan ngangk min ngul wunin puth nil pam pi'an alangan James.an mulath nunang. Nil pam pi'an Herod.angan thath thanang than ngangk minan wunin-a, nil putham ngul thaw soldiers nungantam al-alantan, “Niiy Peter.an thampa mamān nunang a!” A' than mamin nunang a' jailang thenchin nunang ngul. An-aniyangan than Jews al-alangan may palow pamp nguntham ke'anangan mungk-mungkin kinch sevenakamweya yipam konangam pi'-pi'ayn anana ngutang keenkanaman nil God.angan pentath thanang aak Egypt.amana. 4Nil pam pi'an Herod.angan inan ngaantam-ngeey nungantakaman, “Kinch seven kanan wantow ngul-a, ngay ngul Peter.an umang thanathāng nunang mee' yotantangana.” Nil puth Peter.an jailangan yippak wun-wun-a, soldiers yotangan pi'-pi'in nunang nil yipmam ke' pentowa aak amanamana. Than pam sixteen soldiersang pi'-pi'in nunangweya, than four-fourangan pi'-pi'in nunang ke' yipam ma'am pentow thanttamana. 5Niliya angman yippak wun-a, than Christians wiy anangan piip God.antan mee'-wuth-wuthanamina Peter alantanweya, thaa'-mamanang thaw-thawin nungant God.antana.
6Amanamaniy-a, ngaa' thonang ngulana, nil Herod alangan Peter.an pentathow nunang aak jailam anpalana, a' courtangwey than-thanow Peter.aniya mee' yotantanga. Ngutangana, nil Peter.an weep wun-wun jailangan. Soldiers kuchamana thap-thapang wunpul nungantang, a' chains al-alangan thayanam kathpul nunang. A' soldiers kucham wiy al-alangan thaa'a aak jailangan pi'-pi'pul. 7Anpalana, nil ngaantiyongk wamp nungant Peter.antan, a' nganth park aak angan nilan wun-wuna. A' nil picham mam nunang Peter.an a' wunyath nunang ngula a' weepaman ekath nunang, a' thawant, “Ayyang, eka! Erkam eka!” Anpalana, chainsana lopam thuuchin ma' anpalan Peter alantaman. 8Anpalana, ngaantiyongkan thaw nungant ngul, “Nint ompaman othamayan kathān nungkamang beltangan, a' tha' murruk ngul ngoonchāna.” A' nil Peter.ana ek ngul, a' ompamana beltangan kath nungamang, a' tha' murruk ngulan ngoonch. Amanamaniy-a, nil ngaantiyongkan thawant, “Coatan ngoonchāna, a' pal iiyān ngatharang.” 9Nil Peter.angan ka'atham ngaantam-ngeey ke' ngaantiyongkan maanyangan wampan nungante, puth ya'a, an kan-kanam wampant. Nil monkan-wakan nunang ngaantiyongkan, a' pul kan-ngul pentpul aak jailaman, ke' aak ya' anman pentpul thanttamana. 10Iiypul-a, soldiers uwpul thanang, than puth ke'am thathin pulang ya' anman. Anpalan iiypul-a, soldiers wiy anangan ngul uwpul thanang, than thampana yimanang ke'am thathin pulang ya'a. Iiy-iiypul-aa, a' thaa' thayan cholaman yumpin-a, ang-ngulan wamppul. Pulana thaa'ana ke'am tha'pul, ya'a, an nil-nilam thaa'ana paa we'aram pulantana. Amanaman-a, pulana yoon ngul iiy-iiypul, aak pi'an wakanang iiy-iiypul, woyan anman wak-wakpul-a, a' ke' aak ya' anmana, nil ngaantiyongkangan want nunang ngul Peter.an. 11A' nil Peter.an ngaantam-ngeey nungantakaman, “In kan-kanam ey? Ngay aak jailaman kan-kanam pentangan ey? Ngay kan-kanam ngaantam-ngeeyang nil Lord.angan ngaantiyongk nungantam kuch, ngayangan kaa'-piichanathow pam pi'an Herod alantamana, a' Jews wiy al-alantaman thamp thanan puth kaangk ngayan mul wunāngwey.”
12Anpalana, nil iiy ngul aawuch Mary.antamak kaath nungantam John Mark.antamana. Aawuch angana, pam wanch yot yalmathwin mee'-wuth-wuthanamin God.antan. 13Nil Peter.an wamp-a, nil ath thep-thep thant thaa' yoon angana, a' wanch koman thaa' aakanakan iiy, namp nungantiya Rhoda, nil work iiy-iiy thant. 14Nil Peter.an thaw nungantan-a, puth nil Rhoda.angan kanam man awalan thiich nunang a' nil wanch koman anan ngangk min paththam wun nungant, a' nil koyam ngul kamp mo' thant, puth thaa'an ke'am tha' ya'a. Nil puth Peter.an angam yoon yippak than-than. Nil Rhoda.an thaw thant, “Nil Peter nan yoon than-than a!” 15Than thawin nungant, “Nint in wik ngeen waa'angan ngul e? In nint kan-ngul weenthamangan ey?” Nil putham ngul thaw thant, “Ayey, an kan-kanam a! Nil nan yoon than-thanana.” A' than thawin nungant, “An maany nungantam nath thathana.”
16Puth Peter.ana angam yoon thaa'angam yippak than-than, thaa'an yaam thep-thep. Anpalana, than thaa'ak ngul iiyin, a' thaa'an thapathin nungant. A' than ngangk ikanang thathin nunang ngul. 17Nil Peter.an ngoonch ngul a' nil mal yump thant appap nyiinayn. A' nil wikan waa' thant ngul nil Lord.angan pentath nunang aak jailaman. Amanamana, nilan thaw thant, “Niiy waa'ān ngayang James alantana, a' putha Christians wiy al-alantan thampa.” Anpalana, nil want thanang ngul, aak thonak ngul iiy.
18A' kinch kanan mat-a, than soldiersangan thathin nil Peter.an ya', appench thanttamana. Than wik wolmp pi'-pi'in a' pal-puy thaw-thawin thanttakam, “Nil wanttak appench ngamparamaniy aa?” 19Anpalana, nil pam pi'an Herod.ana wik thayan thaw soldiers al-alantan, “Niiy erkam paththam wenkān nungantan a!” Puth ya'angama, than ke'am uwin nunang. Nil Herod.an thaw thant pam pi'an nungantam al-alantan mep-mepayn thanang soldiers anangan nil Peter.an wanttin nathan iiya, puth an ya'angam than ke' mee'miya, a' nil kuch thanang ngul pam soldiers anangan mulathayn thanangweya.
Anpalan-a, nil Herod.angan aak Judea.an want ngul, a' aak Caesarea.akan iiy, yaan wun-wun aak angana.
Pam Pi'an Herod.ana Uthama Ngul
20A' Herod.antan man kul paththam wamp nungant pam wanch al-alantan aak angmanan wun-wunin aak pi'anangana aakan nampa Tyre a' puth Sidona. Than pam wanch aak anganan wunin-a, karpam iiyin than yipmam thathayn nunang pam pi'an Herod.ana. Ka'athamana than mee' thenchanang wukal thee'in nungant pam alantan nilan aawuch pi'-pi'an moom pi'an alantaman nilan yipam ma'-aathow thanang. Puth namp pam alantana Blastusa. A' than iiyin than yipmam thathayn nunang pam pi'an Herod.ana a' thanan thawin nungant “Ayyang, moom-ang, nint ngangk minangam ke' iiyin ngant ey?” Than yimanangan thawin nungant than puth may thanttam uw-uwin aak nungantam anpalana.
21Nil Herod.angan aak kinchan mi' nil yipmam wikan thawow thanta. A' nilana ngook wiy-wiyam ngoonch ke' ngook thanttam anangan pam pi'-pi'anamangan ngoonchantan a' nilan nyiin ang-ngulan chair minang wiy-wiyam angana. A' nil kan-ngul wikan thaw-thaw thant pam wanchantana. 22Than pam wanch anangana wik othamayan pech-pechina, “Nil ke' pam yimanangan ke'am thawana, in ke' nil God thaw-thawana.” 23Puth Herod.angan ke'am waa' nungantakaman thant nil kan-kanam pamana, nil god ya'a, puth ngaantiyongk piip God.antam alangana erkam paththam wayath nunang ngula, anpalaniya, an paththam weech nunang ngulweya. A' chekweew al-alangana kemp nath pekana mungk-mungkin nunanga a' nil utham ngula, ya'-ngula.
24A' aak an-aniyangan-a, than pam wanch yotang ngul wik min God.antaman ngeey-ngeeyin a' ngangkangam pi'-pi'in nunanga.
25Pul Barnabas.ang a' Saul.angan wukal anangan thee'pul thant pam wanch Christians al-alantan aak Jerusalem.angana, a' anpalaniya kungk ngul iiypula. A' pul pam thonangan ngul kalpul nunang namp nungantiya Johna puth namp thonaniy waa'antan nunanga Marka.