Nil Peter.angan Wik Waa' Pam Wanchantan Than Aak Jerusalem.angan Wunin
111Than ngurp min Jesus.antam ananganiya, a' puth-a, than pam wanch piip God.antan ngangk thee'in wiy anangan aak Judea.angan wun-wunin-a, wik thoo' ngeeyin, Jews ya' al-alantaman than thampana wik God.antaman ngangkangaman pi'-pi'in ngul. 2Anpalaniy-a, nil Peter iiy ngul aak Jerusalem.akana, a' than Jews wiy al-alangan Jesus.an monkan-wak-wakin nunang-a, thaniy-a, thaa' poch-pocham thaw-thawin nungant Peter.antan. Puth than pam il-ilangan kaangk Jews ya' anangan ngeen-wiy thanttaman pe'an umpayn thanangana, aak puth thantana yimanangan wun, 3a' than thawin Peter.ant, “Nint ngeenak aawuch thanttamang ngoonchana, a' puth may thakan mungkan thanttang Jews ya' al-alantangana, than ngeen-wiy ke' umpanam iiy-iiyantan a?” 4Anpalana, nil Peter.angan wik ma'mangkam nungantam anpalaniya waa'-waa' thant ngeen thakan wamp nungantana. Nil wik inangan thaw:
5“Niiyalang, in ngeeyiya! Ngay aak angman Joppa.angan wunang-a, ngay mee'-wuth-wuthanamang a' maany ngul thathangan. A' ngay yuk pi'an thathangan anpal kenyan uk-uk, ke' ngook pi'an we'ar yimanangan uka, aak iikanakan, ke' pamang yimanang ngook kung-ench ko'alaman four anangan ma'ang mam-mama a' pekan uk-ukath aakakama. 6Ngay oth thath-thathangan a' minh yotan thath-thathang thanang, wiy maal, wiy kulliy, a' thuuk a' panch thampang thathang thanang. 7Yaa, ngay wik ngul ngeeyangan thawarana, ‘Ayyang, Peter-ang, eka! Minh inangan-a, mulathāna, a' mungkānweya.’ 8Ngayan puth thawangan nungant, ‘Ya' Lorda, ngay ke' mungkinga, puth puk manyaman ngay minh wayanang inangan ke'am mungkangana ya'a puth minh inangan ngencha, puth aak nganttaman yimanang wunana, minh inangan ke' mungkanan thanang.’ 9Anpalan-a, ngay wik putham ngul ngeeyangan, thawar anpal kenyan, ‘Nint minh inangan wayan ke' waa'āna, nil puth God.an kan thaw minh inangan min mungkanakana.’ 10Maanyan yimanangan ma'-ko'alam wamp ngathar, a' ngookan keny koyam ngul matathin, minh thampaniya.
11“Ngul anpalaniy-a, pam ko'alam wampin, aawuch aakanakan wampin, ngayan wun-wunangan. Nil pam pi'an alangan puth kuch thanang ngatharaka aak Caesarea anpalan. 12Puth an-aniyangan Ngeen-Wiy Min God.antaman thawara, ‘Nint thanttang iiyāna.’ Nungkway than Jews ya' anangan-a, ngay iiyangan ngul thanttangana. Than pam Christians six anangan aak Joppa anpalaniya, than ngatharang thampang iiyin aak Caesarea aakanakan, a' ngan aawuch pam Cornelius.antamang angan ngoonchan. 13Nil Cornelius.angan waa' ngant nil ngaantiyongkan wamp aawuch nungantamang, a' thaw nungant, ‘Ayyang, nint pam wiy kuchān aak Joppa aakanakana, thanan yipam thawayn pam namp Simon Peter alantan pal wampowa, 14nil puth wik min God.antam ngul waa'ow niiyant, pam than workan iiy-iiyantan nungkar-a, a' puth kampan nungkaram al-alantan thampang. Niiy nath wik anangan ngangkangam pi'-pi'ānwey-a, yaa, nil God.angan ngul kaa'-piichanathow niiyang.’ Nil ngaantiyongkan wik inangan thaw Cornelius.ant. 15Yaa, ngayaniy putha kan-ngul wik minan waa'-waa'angan Cornelius wee'anangan thanta, a' anpalan-a, nil Ngeen-Wiy God.antaman uk thant, ngangkangan ngoonch thanttang, ke' nil ka'athangaman ngangkang ngoonch ngamparangana. 16Yaa, ngay kan-ngul ngaantam-ngeeyanga nil Lord.an wik yimanangan ka'athangaman thawa, ‘Nil John.angan ngakangan kuungk niiyang, puth yaam ke'anaman-a, nil God.angan ngula kuungkow niiyant, ngakangan ya'a, puth Ngeen-Wiy Min nungantam anana ngul ukow niiyant, ngangkangan ngul wun-wunow niiyantang.’ 17An engkananga nil God.angan thee' thant Jews ya' al-alantana anman ke' ngamparan thee' God.ang Ngeen-Wiy Min nungantaman kucha ngangk ngamparangan wun-wunowa, ngamp ngangkangaman pi'-pi'amp nunang Lord Jesus Christ.ana; ngul ngay thawangant God.antan Ngeen-Wiy Min nungantaman ke' kuchow Jews ya' al-alantanwey ey? Ya'a!”
18Yaa, than wik Peter.antaman ngeeyinan-a, than popam nyiinin, wik koyamana ke' thawin nungant, ya'a. Amanam ngulaniy-a, than God.ana thaa'-kuumpin nunang ngul, a' thawin ngul, “Nil God.angan Jews ya' anangan thampang kaa'-piichanath thanang, than Jews thonakam ya'a. Puth than wee'-wee'anangan Christ.an ngangkangaman pi'-pi'iythan nunang-a, a' woyan wayan wantiythanwey-a, yaa, nil thanangan ngul kaa'-piichanathow yipam man-yetham wunayn nungantang, aak umpuyangam.”
Wik Kath Inaniy Thanttam God.an Ngangkangaman Pi'-Pi'in Nunang Antioch.angan Wunin
19Aak an-aniyangan-a, than Jews al-alanganiy Stephen.an mulathin nunanganwey-a, than Christians yot al-alangan aak Jerusalem.ana wantin ngul, aak kech aakanakan iiyin ngul, puth than Jews anangana ngangk peey-peeyin thant ke' thanang ngulwey mulathayn. Wiy anangan-a, aak Phoenicia.ak iiyin a' wiyiya aak Cyprus.ak iiyin a' wiyiya aak Antioch.ak iiyin. Than pam il-ilangan wik min God.antam ngul waa'-waa'in thant pam wanch Jews al-alantana aak anganan wun-wunina. 20Puth than pam Christians wiy anangana aak Cyprus punchana, a' aak Cyrene punchan anangan-a, aak Antioch aakanakan iiyin, a' wik min anangan thant ngul waa'-waa'in, Jews ya' al-alantana, wik min Lord Jesus.antamana. 21Nil Lord.angan puth minam ma'-aath-aath thanang, puth than pam wanch yotam al-alanganiya ngangk thee'in Lord Jesus.ant, a' minam monkan-wak-wakin nunang.
22Yaa, puth than Christians aak Jerusalem.angan wunin yippak-a, than wik thoo' ngeeyin thanttam pam wanch aak Antioch punchanantam, anpalaniy-a, than Barnabas ngul kuchin nunang, aak Antioch aakanakan. 23Nil Barnabas.an wamp ngulan aak Antioch.angana a' kan ngaantam-ngeey God.an min anman iiy-iiyan thant pam wanch al-alantana. Nil nungantan ngangk min paththam wun. Nil thaw thant, “Ngeen nathwey wampow niiyantana, min yaaka' wampow niiyant-a, nath ya'a, way yaaka' wampow niiyant, niiy anman ke'-ngoongkam ngangkangam pi'-pi'ān nunang piip God.ana.” 24Nil Barnabas.an kan-kanam pam min iiy-iiya. A' puth Ngeen-Wiy Min God.antamana angman ngangk nungantangan wun-wun a' nil puth kan-kanam ngangkangan pi'-pi'an nunang piip God.ana. Than pam wanch yot anangana Christians ngul weemina.
25A' Barnabas.ana iiy ngul aak-aakanakan Tarsus.aka, yipmam wenkow nungant Saul.antan. 26Nil uwanan-a, nil koyam kal nunang aak Antioch.akana. Pul Barnabas a' Saul.angan puth angman wunpula, an kaap angman thee' pulanta thanttang wiy al-alantangan pam wanch ngangkan thee'in nungant Christ.antan a' than pam wanch yot anangan thaa'-aath-aathin thanang. Than pam wanch aak Antioch.angan wun-wuninan-a, thananganiya ka'atham Christians waa'-waa'in thananganiya.
27A' aak an-aniyangana, than prophets puungk wiy anangan mal kungkam ngul iiy-iiyin aak Jerusalem anpalan aak Antioch aakanakan. 28Pam thonam inan namp nungantiya Agabusa, nilan eka a' Ngeen-Wiy Min God.antaman thaw nungant yimanangan, “Nintiya wik inangan thawān thantana, ‘Aak wayan ngul wampow thant pam wanch yotamantana, aak may ke'anang ngulan wunayn.’ ” (Aak way nilan waa'a, kan-kanam wamp, pam Claudius.an moom pi'an thantan iiy-iiy-a, an-aniyangan.) 29Than pam wanch Christians aak angan wun-wuninan-a, thanana ngaantam-ngeeyin ngul wukalan kuchayn thant ngurp-than al-alantan than piip God.an ngangkangaman pi'-pi'in nunang aak Judea.angan wunin, ma'-aathayn thananga puth than may ya' paththama. 30A' than wukalan yal-yalmathin a' thawin pulant Barnabas-ang a' Saul.angan, “Nip inan kalow yiip thant ngurp wiy al-alantan aak Jerusalem.angan wuntana.”