Nil God.angan Pithangan Wik Min Waa' Nungant Peter.antan
101Nil pam inan namp Cornelius.ana, aak Caesarea angan wun-wun. Niliya, moom pi'an iiy-iiy thant pam one hundred soldiers al-alantan aak Italy.am anangan pi'-pi' thanang. Thananiy waa'-waa'win Roman punchana. 2Nil Cornelius a' puth than kampan nungantam al-alangana than piip God anman thaa'-kuump-kuumpin nunang. Nil Cornelius.angan wukal yot-yotam thee'-thee' thant pam wanch al-alantan than wukal ke'anangan wun-wunin a' nil ngaa' thon-thonan piip God.ant mee'-wuth-wuthanama. 3Aak kinch thonamang ngulan-a, three o'clock kinch kuuwan wun-a, nil ngaantiyongk God.antaman thath wamp nunganta, a' thaw nungant, “Cornelius-ang!” 4Nil puth Cornelius.ana winynyang paththam mo'a a' oth ngul thath-thathan ngaantiyongkana a' thawant ngul, “Nint ngeenak wampan e?” Nil puth ngaantiyongkan thawant, “Nil God.angan kan ngeey nintan mee'-wuth-wuthanamangana, a' puth kan thath nintang wukalan thee'an thanta pam wanch al-alantan than wukal ke'ananganweya, a' puth nilan nintangan ngaantam-ngeey-ngeeyana. 5Nint pam puungk wiy kuchān thanang aak Joppa.akana, than yipam pam anan namp Simon Peter alantan wenkayn a' palam iikanakan wampathaynan. 6Nil pam namp Simon alantangan wun-wunan, pam nil yuk leatheran yump-yumpan minh pe'an al-alantamana. Aawuch nungantaman thomp thintha.” 7A' anpalaniya, nil ngaantiyongkan kan-ngul iiy a' nil Cornelius.angan pam kucham ump pulang workan iiy-iiypul nungant a' puth pam soldier thonam ump nunang nil pam min piip God.an thaa'-kuump-kuumpana. 8Nil Cornelius.angana ngaantiyongkan waa' nungantana wik nilan thaw thant a' pam ko'alam anangan kuch thanang ngul aak Joppa.akan, thanan yipam Peter.ant wenkayn.
9Ngaa' thonang ngulana, than pam ko'alam anangana, kan-ngul iiy-iiyin a' kan-ngul aak Joppa thinth wamp-wampin. Puth aak an-aniyangana, kinch-wayang ngulan wuna, nil Peter.an aawuch kenyangk mat mee'-wuthanamow yipam God.antan. 10Nilan meech ngul ween a' nilan kaangk may ngulan mungkow. Nil kuup-kuupan yippak mayan menchan weenowantan-a, nil God.angan pithangan wik min paththam waa'ant. 11A' ngula, nil Peter.angana aak in kenyan heavenan thath thaa' pa'ant wun-wun a' ngook we'ar pi'an inpal kenyan uk-uk aak iikanakan, ke' pamang yimanang ngook kung-ench ko'alaman four anangan ma'ang mam-mama a' pekan uk-ukath aakakama. 12Minh yota wiy-wiyam thatha, minh yotam anangan aak e'angan wuntan, a' putha thuuk-a, minh thech thakan-a, a' putha minh panch thakan, inangan yotaman than angman ma'mangkam karpam ngookang angmana. 13Anpalaniya, nil Peter.angan wik ngul ngeey, “Peter-ang, nint kan ekāna! Minh nanangan mulathāna a' mungkānweya!” 14Puth nil Peter.an thaw nunganta, “Lord-ang, ngay minh nanangan ke' mungking thananga. Ngay minh yimanangan aak keenkan ke'am mungk-mungkang thanang ya'a. Puth wik thayanang waa'-waa'in minh ngan nananganiya ke' mungkāna.” 15Nil Peter.angan wikan putham ngul ngeey thaw nungant, “Ayyang, nil God.an thawa, aak yimanang ngulana minh inangan ngench thayanan an ya'-ngula. Nint yimanangan ke' thawāna ke' minh inangan ngench thayana.” 16Nil Peter.angan ma'-ko'alam ngul thath pithangan inaniya. Ngul anpalaniya, nil God.ana ngook pachan keny koyam heavenakan maay ngul.
17Nil Peter.angana ngaantam-ngeey-ngeey ngul, “Ngay pith yimanangan ngeenak pithangan ee?” A' aak an-aniyangana, than pam anangan nil Cornelius.angan kuch thananga, thaniy-a, aawuch Simon.antaman kanam uwin a' angman aawuch thaa'angam thinth than-thaninwey. 18Than pam anangan pechin a' engkin thant ngula, “Nil pam namp Simon Peter.an nan ey?” 19Nil Peter alanganiya, pith anan nungantaman yaam ngaantam-ngeey-ngeey, “An nil God.angan ngeen waa'ar pithanganiy a?” Ngul anpalaniya nil Ngeen-Wiy Min anan thaw nungant, “Ayyang, Peter-ang, than pam ko'alam in wampina, a' nungkar wenk-wenkantana. 20Nint ekāna, a' pek ukāna. Ngay pam inangan kuchangan thanang nungkara, nintaniy erkam iiyān thanttangana.” 21Nil puth Peter.ana, pek ngul uk a' thaw thant pam al-alantan, “Ngay pam inman niiy ngatharan wenk-wenkaniya. Niiy ngeenak wampan ngathar e?” 22Thanan puth thawin nungant, “Nil moom nganttam Cornelius alangan kuch nganang nungkara. Nil moom pi'ana pam one hundred pi'-pi'an thanang army anangan. Nil pam minweya. Nil God.ana minam thaa'-kuump-kuumpan nunang a' than pam wanch Jews al-alangan kaangk nunangweya. Ngaantiyongk God.antam thonamang waa' nungant nil nintangan yipam umpow aawuch nungantamakana, nilan yipam wik nungkaraman ngeeyowa.” 23Yaa, nil puth Peter.an thaw thant aawuch nungantamangan ngoonchayn a' angman paanthaynwey.
Ngaa' thon ngulana, nil Peter.an ek a' iiy thanttang pam ko'alam al-alantangan. A' nil pam Christians wiy thamp kal thanang aak Joppa anpalan nungantangan. 24Ngaa' thonang ngulana, than aak angan wampin Caesarea.angan. Nil Cornelius a' puth kampan nungantam wee'anangan kuup-kuupin nungant Peter.antan aak anganiy. Nil puth ngurp min nungantam anangan thamp kanam ump thanang. 25Aak an-aniyangana nil Peter.an aawuch thinth ngulan iiy-iiy-a, a' puth ke' kan ngoonchiy aawuchangan-a, nil Cornelius.an pent a' pungkang thuch um Peter.ant yipam thaa'-kuumpow nunang. 26Puth nil Peter.angana ekath nunang. A' thawant, “Ayyang, nint thanāna! Ngay in pama ke' nint yimanangana, ngay God ya'a.” 27Nil Peter.an anman thaw-thaw nungant Cornelius.antan than pek aawuchakan iiy-iiyin. Than pam wanch yot kanam aawuchangan ngoonchina. 28Nil Peter.an thaw ngul thant, “Niiy kan mee'miya, aak ngant Jews.antan ngant-ngantan wunana, ngananiya ke' uw-uwin niiyang niiy puth Jews ya'. A' putha ngurp niiyantam ke' iiyina, ya'a. Puth nil God.ang meenath ngathar ngayan niiyantam-a, ke' waank iiyānga a' puth pam wanch niiy inangan, niiy Jews ya'an niiy God thamp thiichān nunanga. 29Puth aak an-aniyangan niiy wikan kuchan ngathar-a, ngay yimanaman wampangan, ke'am wikakan engkang niiyant ya'a. Ngay palam erkam wampangan niiyantweya. Niiy waa'ān ngathar, niiy ngathar ngeenakan thawāna.”
30A' nil Cornelius ngul thaw Peter.antan, “Peetnam anan-a, kinch ko'alamang want-a, three o'clockana kinch-wayangan-a, ngay mee'-wuthanamang aawuch ngatharamang. Ngul yaam ke'anamana, nil pam wamp, ngook pachanga, a' um ngathara than, 31a' nilan thaw ngathar, ‘Ayyang Cornelius-ang, nil God.angan kanam wik nungkaraman ngeeya. A' nil kan thath nintang nint wukalan thee'an thant pam wanch wukal ke'anang al-alantan a' puth nil nintang ngaantam-ngeey-ngeeyan. 32Nint pam wiy aak Joppa.ak kuchāna than yipam pam namp Simon Peter alantan wenkayn. Niliya aak Simon alantamangan wun-wunana, pam nil inan pe'an minhantaman yump-yumpan yipam leatheran yumpow. Niliya thomp thinth wun-wunan.’ Nil God.an yimanangan thawar. 33Puth yaam ke'anamana, ngay thanang pam inangan kuchangan thanang nungkaran wenkayn. Ngay ngangk min wunangan nungkarama nintan wampana. Ngamp puth yotaman in-ngula a' nil God.an inman ngamparangana. Ngan puth inan kuup-kuupanan wikan yipmam ngeeyān nil Lord.angan waa' nungkar nint ngantan yipam waa'ān.”
Nil Peter.ang Wik Inan Waa' Thant Aawuch Cornelius.antamang
34Yaa, nil Peter.an kan-ngul thaw thant, “Ayyang, niiyalang, ngayan kan-ngul ngaantam-ngeeyanga wik inan kan-kanaman, nil God.an yotamantan kaangk wunan ngampara, thant Jews al-alantan thonakam ya'a. 35Puth than pam wanch wee'-wee'anangan thaa'-kuump-kuumpantan nunang-a, puth wik nunangan ngeey-ngeeyantanan-a, minam thakan iiy-iiyantan-a, yaa, nil God.angan puk nungantam waa'an thanang, than wiyiya, Jewsa, wiyiya, than Jews ya' anangana. 36Nil wik anan God.angan kuch thant pam wanch aak Israel punchanantana an waa' thant wik min nungantaman nil Jesus.ang ngulan ma'-aath-aathow thanang pam wanch anangan ngurp God.antaman yipam iiy-iiyayn. Nil Jesus.an moom pam wanch thaa'-wantanamantam. 37-38Niiy puth kan mee'miy nil God.angan Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch yipam Jesus.antang anman iiy-iiyow a' puth thayan paththaman yump-yumpowan. Nil Jesus.an aak Nazareth.ang em-ema, a' nil pam John alangan ngulana kootra kuungkana, amanaman-a, nil Jesus.an work kan-ngul iiy aak Galilee angana, a' amanaman-a, niliya aak pal-puy Judea wakan iiy-iiy, min yump-yump a' puth thanang pam wanch minam yump than ma' oony way alantangan iiy-iiyinana. Nil work pi'-pi'anaman meen-meenath, nil puth God.an nungantang iiy-iiy. 39Ngan kan puth thath-thathan work pi'-pi'anaman nilan yump-yump aak Jews al-alantamangan a' puth aak Jerusalem.angan thampa. Than Jews al-alanganiya mulathin nunang a' yuk wuuyanang waanchin nunang. 40Puth aak ma'-ko'alamang nil kanan mul wun-a, nil puth God.angan koyam mulaman ekathan a' than pam wanch yotangan thathin nunang. 41Than pam wanch wiyangan ke'am thathin nunanga, ngan inangan epa, nil puth God.angan mi' nganang thathān nunang. Ngan thamp may nungantang mungkan nil God.ang kan-ngulan mulaman ekathan. 42Nilana thaw ngant nganan wik minan waa'-waa'ān thant pam wanch wiy al-alantan, a' putha nganan waa'ān thant nungantam anpalan nil God.angan work inan thee' nunganta nilan um nungantangan than-thanathow ngampanganiya, thawowa pam wanch wee'-wee'anangana nungantangan wunayn a' putha wee'-wee'anangan nungantang ke'an wunayn. Pam wanch man-yethaman iiy-iiyantan-a, a' puth pam wanch mul anangan wun-wuntan-a, um nungantangan than-thanayn thamp. 43Than pam prophets yotam al-alangan wik min God.antaman waa'-waa'in ngampara, than Jesus.an waa'-waa'in ngampar. Thanan thawin nil Jesus.an thayan, nil God.an puth nanpalan kon-ngathowan way thanttam pam wanch al-alantam than nunang Jesus.an ngangkangaman pi'-pi'antan nunanga.”
God.ang Ngeen-Wiy Min Nungantaman Kuch Jews Ya' Al-Alantan
44An-aniyangana nil Peter.an yippak wikan thaw-thaw-a, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman uk thanttang pam wanch yotam al-alantangan than aak angan wik min nungantaman ngeey-ngeeyinana. 45Than pam Jews anangan Peter.antangan wampin aak Joppa.aman-a, ngangk ikin anan thathin nil God.ang Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch thant pam wanch Jews ya' al-alantan. 46Than pam al-alangan ngeey-ngeeyin thanang pam wanch yotam anangan wik thaa'nganth wiy-wiyaman thaw-thawin. Than yimanangan thaw-thawina, nil God.an pi'an paththama. Anpalaniya nil Peter.an thaw ngul, 47“Nil Ngeen-Wiy Min God.antaman uk thant pam wanch il-ilantan ke' nil ngamparan wampa. Ngampan kootra ngakangan kuungk-kuungkāmp thanang thampa.” 48Nil puth Peter.an thaw thant Christians al-alantan thanang pam wanch inangan kootra ngakangan kuungk-kuungkayn thanang, an yipam meenathow thant, than pam wanch Jesus Christ.antam ngul iiy-iiyantan. Ngul anpalaniya than Peter.ant ngul thawin nil ke' ma'-ko'alamak angman wuniy thanttang.