ACTS
Lat Thonangan Inan Luke.angan Ump
11Ayyang, ngurp ngatharam Theophilus-ang, ngay lat ka'athaman umpangan-a, aniya Jesus.an waa'-waa'angana nil pam wanttakan iiy-iiy aak ingana a' thaa'-aath-aath pam wanch anangan thampa, aakiy-a, an-aniyangana nil kan-ngulan work iiy-iiy-a, 2aak-aakanakamana nil God.angan kan-ngulan koyam matathowan keny aak nungantamakana. Nil God.angan ke'aman yippak kenyan matath nunang Jesus.an koyam aak nungantamakan-a, nil Ngeen-Wiy Min nungantamangan thayanath nunang wikan thawow thant ngurp nungantam al-alantan nilan mi' thanang wik nungantaman puy-puyam waa'-waa'ayn pam wanch wiyantan. 3Nil Jesus koyam kanaman ek mulaman-a, nil wamp-wamp ngurp nungantam al-alantanwey kinchiya forty.akama thanan yipam thathayn nunang a' mee'miy ngul weenayna nil man-yetham ngul iiy-iiyan. Nil ma'-yotam wamp-wamp thantan a' may mungk-mungk thanttanganiya puth wik thak thaw-thaw thantaniy, thanan yipam ngangkangam pi'-pi'ayn nunangana nil kan-kanam paththam man-yetham ngula. Than thath-thathin nunanga, puth-a, nil thaa'-aath-aath thananga, a' puth-a, nilan waa'-waa' thant anana aakan ngul wampan nil piip God.angan ngul ma' nungantangan pi'-pi'ow pam wanchaniya. 4Than karpaman yalmathwin ngurp nungantam ananganiy-a, nilan-a, wik inan thaw thantana, “Niiy ke' wantān aak Jerusalem.ana, a' kuup-kuupān thonakam, niiyiya aak thonamang angman. Ngay kan waa'ang niiyant ka'athangamana nungantam Ngeen-Wiy God.antam alantaman nilan wampowa, piip ngatharamangan kuchow nunang niiyantan yaam ke'anam, nilaman kaa'ngak. Niiy kuupān nungant. 5Nil John.angan ngakangan kuungk niiyang, puth yaam ke'anaman-a, nil God.angan ngula kuungkow niiyang, ngakangan ya'a, puth Ngeen-Wiy Min nungantam anana ngul ukow niiyant, ngangkangan ngul wun-wunow niiyantang,” nil Jesus.an wik yimanangan thaw thantaniya.
Nil God.angan Jesus Keny Matath Nunang
6Than yippak Jesus.antang karpaman iiy-iiyinan-a, than ngurp min nungantam anangan engkin nungant, “Lord-ang, nint aak yim-yimanangan aak ngamparaman palam ke' piiyin thanang ey? ngampan yipam aak ngamparam inan pi'-pi'āmp, pam wiyangan aak ngamparam ke' yipam maayayna!” 7Nil Jesus.an thaw ngul thant, “Wik in niiyant ya'a! In piip God.anta, wik nung-nunganta. Nilaman ngul ngaantam-ngeeyow aak anan aak ngeenan wampow. Aniy-a, ma' nungantang aakaniy waa'ow. 8Puth inan ngeeyāna, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngul wampow niiyant ngangk thayanathow niiyang paththama, a' niiy ngulan ngayangan waa'ān pam wanchantana thant al-alantan aak Jerusalem.angan wuntan, puth Judea.angan wuntan, puth Samaria.angan wuntan, a' puy-puyan wuntan aak umyompanaman, niiy ngulan ngayangan waa'-waa'ān thant, ma'mangkamant, puth Ngeen-Wiy God.antamang ngul ngangk thayanathow niiyang.”
9Nil Jesus.an wik yimanangan kanan thaw-a, nil God.angan aakaman keny ngul matathan. Thananiya thath-thathin nunang keny mat-mat ngul, a' yuwangan kan-ngul ngath-ngathan a' ngurpam ngul ya'am thanttamana. 10Than um kenyan yaam yippak thath-thathin-a, yaam ke'anaman-a, pam kucham wamppul thant, kulich pachangama, thintham than-thanpul, 11a' thawpul thant, “Niiyalang, niiy pam Galilee.aman wampan-a, niiy ngeenak inan than-thananiy, um kenyan yaam thath-thathaniy e? Puth wik in ngeeyiy a! nil Jesus anman nyiingkan mat kenyan-a, nil ngul palaman wampow ke' niiy nyiingkan thathan nunang kenyan yuwangan mat, nilana yimanangan palaman ngul wampow, yuwanganiya.”
Than Matthias.an Mi'in Aak Judas.antaman Iiyow
12Anpalaniya, than ngurp min nungantam anangana koyam iiyin ngul aak Jerusalem.akana; than um kuuw ngul iiyin yoyk Olives anpalan iiyin Jerusalem.akan, aak kech ke'anama, aak thinthwey, ke' kilometre thonam anman. 13Than aak Jerusalem.angan ngoonchin a' aawuch thanttamakan wampin a' thanan keny ngul matin; than pam inangana, Peter-a, puth John, James-a, puth Andrew, Philip-a, puth Thomas, Bartholomew-a, puth Matthew, a' James nhengk Alpheus.antaman, a' Simon the Zealot.ana (yimanangan waa'antan nunang puth nilan kaangk ke' wiyangan aak nungantaman pi'ayn) a' Judas nhengk James.antaman. 14Than monkan thonamang iiyin, ma'-yotam yal-yalmathwin mee'-wuthanamanakan, putha Marya kaath-kunch Jesus.antamana a' kuunch nungantam anangan thampa yalmathwin. Puth wanch ko'alam thama thanttanganiy iiy-iiyin.
15Kinch ko'alam ngulan want-a, than Christians yot anangan yalmathwin wik thawanakan, pam wanch one hundred and twenty anangana. A' nil Peter.an ek ngul, wik inangan thaw thant, 16-20“Niiyalang, kampan ngatharam-ang, niiy wik God.antam mee'miy aa! wik anman nil David.angan keenkanaman waa' pam way alantam Judas.antaman. Nil Ngeen-Wiy Min God.antamangan waa' nungant, puth nil David.angan wik inanganiy lat Psalms.angan ump:
‘Aawuch nungantamana ya'-ya'am mak wunow,
pam wanch wiy anangan angman ke' wuniythan ya'a.’
In thampan ump, Judas.an waa' nunang,
‘Pam thonangan work nungantaman iiyow ngula.’
Wik inangan-a, nil piip God.an thaw ngeenan wampowa, puth wik ananganiy-a, an kan-kanam paththam ngul wampina. Pam nil ilangan Judas.anganiya mee'-wich thanang pam wiy anangan, than yipam mamayn nunang, Jesus.an. Nil keenkan ep ngamparangan iiy-iiy, nil puth God.angan mi' nunang pam nungantakan, yipam work nungantan iiyow. Nilwey Judas.anganiy aak many pungkalangan piiy nungantakamanweya; wukal nilan theetath Jesus.ana, yaa, wukal alangaman piiy. Puth nil Judas.ana aak angman um pekangk keeka aak nilaman piiy, a' kemp nungantaman ya' pich, a' thip puk thampang pentin nungantam anpal pekan. Yaa, than pam wanch aak Jerusalem.angan wuntan-a, than wik way Judas.antaman ngeeyin, than aak many namp inana waa'in, ‘Akeldama’, aak many pungkalangan nilaman wukalangan piiy, puth wik ngamparamaniy waa'anamp ‘Aak Chaaparthiya.’
21-22“Yaa, ngamp pam thonangan ngul uwāmp work nungantaman yipam iiyow; a' wik min Lord Jesus.antam yipam waa'ow mulaman ek. Puth nil pam ananiy-a, ngurp ngamparam mi'āmpana nil ngamparang nathpalman iiy-iiy Jesus.antangan, aak nathpalman nil Jesus ngamparangan iiy-iiy-a, a' puth nil John.angan kootra thakan kuungk-kuungk thanang pam wanch anangan, aak-aakanakaman nil Jesus mul ngulan wun, a' koyam ngulan keny mat aak nungantamakana.” Nil Peter.ana yimanangan thaw thant.
23Yaa, than pam yot al-alangan pam kucham inangan namp wichin pulang, Josepha a' putha Matthias. Nil Joseph.ana namp inan waa'in nunang Barsabbas puth namp thonan Justus waa'in nunang. 24Amanamaniya, than yot anangan mee'-wuthanamin, a' wik inangan thawin, “Lord-ang, nintan mee'miy nganang yot inangan ngan want-wanttakan ngaantam-ngeeyanana, ngangkangan pi'-pi'anan. Nint meenathān ngant pam kucham inangan pula 25nil pam want-wanttin nintan mi'an nganttangan iiyow, wikan waa'-waa'ow pam wanch wiyantan. Puth nil Judas.angan work inan wanta, a' aak way aakanakan kan-ngul iiy.” 26Than kanan mee'-wuthanamin-a, than namp kucham anangan latang umpin, a' thonam anman maayin ngul -- than yimanang mi'in nil pam wee'an iiyow thanttangan. Than namp Matthias.an maayina, a' nil thanttang pam eleven al-alantangan ngul iiy-iiy.