Nil Jesus.angan Mee' Min Yump Nunang, Pam Mee' Ko'anchan
91Anpalaniy-a, nil Jesus.an iiy-iiy-aa, a' nil paman thath nunang mee' ko'anchan aak-ngeey. 2Than ngurp Jesus.antam anangan engkin nungant, “Ayyang, Teacher-ang, nil wee' wayan iiy-iiya ke'-paal pam inan mee' ko'anchan aak-ngeey a? Nilam way iiy-iiy ey? Nath kaath piip nungantaman way iiy-iiypula!” 3Nil Jesus.an thaw thant, “Way nungantam anpalan ya'a; a' puth way kaath piip-kunchantaman, ya'a. Nil ko'anch aak-ngeey than pam wanchangan yipam work pi'anan thathayn God.angan miyalathow nunang. 4Ngamp kinchangan ep workak iiy-iiyanamp. Puth aak ngaa'angan-a, ngamp ke' workakan iiy-iiyanamp, ya'a. An ke' aak yimanangan wunana: ngamp in-inman mak work iiy-iiyāmp God.antan, puth ngulan-a, ngamp ke'-ngul work iiyāmpa, ya'a! 5Ngay yippak aak ingman wun-wunang-a, ngay ke' nganth pi'an yimanangan iiy-iiyang niiyanta, pam wanch yotamant.”
6Nil Jesus.an wik inangan thaw-a, nil aakangan thaa' theek thee', a' thaa' theekan nenchanath ngaanh alantangan. A' mee' ngul nampan pam ko'anchan, ngaanh mich alangan. 7A' thawant pam mee' ko'anch alantan, “Yaa, nint kan iiyān a! Kaa'wal pungān nungkarakam a! ngak kookam Siloam angana.” (Aak namp Siloam inan wunana, wik ngamparamang yimanangan waa'anamp, “Kanam kuch.”) Pam ko'anchan-a, kan-ngul iiya, kaa'wal nungamangan ngakang pung. A' nil koyam ngulan iiy-a, nil kan-ngul aak thath-thath, pal-puyana, puth nil mee' min ngul weem.
8Than pam wanch wiy al-alangan townam anpalan-a, ka'athaman thath-thathin nunanga, woyanangan nyiin-nyiin mayak thakan thaw-thaw thanta. Than thathin nunang mee' min ngulan iiy-iiy-a, than thawin thanttakam, “Pam nil inman ey? nilan woyanangan nyiin-nyiin ey? mayak thakan thaw-thaw thant ey?” 9Than pam wanch wiy anangan thawin, “Ee'a, nil pam nanman a!” puth wiy anangan thawina, “An nil ya'a! Puth kaa'wal ke' nilama!” Puth nil pam alangan-a, nungantakaman waa', “Ee'a, in ngayama! pam anmana.” 10Than engkin nungant, “Puth nint aak want-wanttak ngul thathangan iniy e? Want-wanttak mee' min ngul iiyangan e?” 11Nil thaw thant, “Nil pam namp Jesus alangan ngaanh mich yump, a' mee' ngul namp ngayang, thaw ngul ngathar, ‘Nint ngak kookam Siloam aakanakan iiyāna, a' kaa'wal ngul pungān nungkarakama.’ A' ngay puth iiyang, kaa'wal pungang ngatharakam. Ngaya kaa'wal kanan pungang ngathamang-a, a' mee' min ngul paththam weemanga, aak kan-ngul thath-thathang.” 12Than puth thawin nungant, “Nil puth Jesus.an wanttin e?” Nil puth paman thaw thant, “Ngee! Nil wanttin natha? Ngay ngoongk-ngoongkama.”
Than Paman Kalin Nunang Ngul Thant Pam Pharisees Al-Alantan
13Anpalaniy-a, than pam anana, nil ka'athaman mee' ko'anchan iiy-iiy-a, kalin nunang, Pharisees al-alantan. 14Nil puth Jesus.anganiy-a, aak ngench thayanangan Saturday.angan ngaanh mich yump, pam mee' ko'anch alantan, a' mee' min ngulan yump nunang. 15A' than Pharisees anangan putham ngul engkin nungant pam alantan, “Nint puth want-wanttak mee' min ngulan iiy-iiyangan e?” A' nil waa' thant, “Nil Jesus.angan ngaanh michangan mee' namp ngayanga, a' ngayana mee' ngakang ngulan pungang ngathamangana, ana ngay aak paththam ngul thathang, mee' min ngul weemang.” 16A' than Pharisees wiy al-alangan Jesus.an waa'-waa'in nunang, “Pam anana God.angan ke'am kuch nunang, ya'a, puth nil aak Saturday.an-a, aak ngench thayanan ke'am pi'-pi'an, ya'a.” Puth wiyiy-a, thaw-thawin, “Nil puth pam way ya'a! An nil way nath iiyiywey-a, nil puth work pi'-pi'anan ke' yumpiya, ke' nyiingkan yumpa, ya'a.” A' than Jesus.an wiyangana min waa'-waa'in nunang, than wiyanganiya, ep way waa'-waa'in nunang.
17A' amanam ngulan-a, than putham ngul thawin pam alantan, “Puth nilan mee' minam yump nintang aa? Yaa, puth nintaman wanttak ngaantam-ngeeyangan nunanganiy a?” Puth nilan thaw thant, “Nil pam pi'an God.antam, propheta.” 18Puth than Jews al-alangan-a, paman kaangk ke' ngeeyayn nunang, than man-ngeeyin nunang puth ka'athaman ko'anch iiy-iiy a' amanaman-a, mee' min ngulan iiy-iiy. Than puth kaath piip pam alantamak wik kuchin pulant wampowpul, 19a' engkin pulant, “In puk niparam ey? An kan-kanam ey? nil mee' ko'anchan aak-ngeey ey? Nil puth want-wanttak ngula aak thathan a?” 20A' kaath piip nungantaman thawpul, “Ngan mee'miy in puk nganttamana, a' ngan mee'miy nil anman mee' ko'anchan aak-ngeeya. 21Ngan puth mee'miy ya'a, nil want-wanttak ngulan aak thathana? want-wanttak yaaka' mee' min ngulan weema? puth nil wee'ang nath mee' min ngulan yump nunang a? Niiy nungant engkān a! Nil puk many ya'a, nil pam ngula, puth nilam waa'ow nungantakam niiyantaniya.” 22Kaath piip nungantam wik inangan thawpul, pul puth winynyang mo'pul thanttam, Jews.antam. Puth than Jews anangan-a, ka'atham thawin thanttakaman, wik yimanangan, “Than wee'-wee'anangan Jesus.an waa'ayn nunang nil pam anman nil God.angan keenkanaman kaa'ngak kuchowan-a, ngamp aak churchaman kenthāmp thanang, ke'-ngul ngoonchayn, ya'a.” 23Nanpalan kaath piip nungantaman thawpul, “Nil puk many ya'a, nil pam ngul a! Niiy nungant engkāna!”
24Anpalaniy-a, than Pharisees ananganiy putham ngul thawin nungant, pam alantan ko'anch ka'athaman iiy-iiy, “Awey, nint pal iiyān a!” Nilana wamp thant, a' than thawin nungant, “Nint mee' God.antang wik kan-kanam waa'ān ngant a! Ngan puth kan mee'miy nil Jesus.an pam way iiy-iiyana.” 25Nil paman thaw thant, “Ngay ngoongk-ngoongkam nil nath way iiy-iiyana, nath ya', min nath iiy-iiyana. Puth ngay inan ep mee'miy; ngay ka'athaman-a, mee' ko'anch iiy-iiyangan, puth ngay inan ep ngula, aak minam thath-thathanga.” 26A' than engkin nungant, “Nil puth wanttak mee'an yump nungk a? Nil want-wanttakan puth mee' minan yump nintang a?” 27Nilan puth thaw thant, “Ngay ka'athaman niiyant kan waa'angan, puth niiy wik kaangk ke' ngeeyān ngayanga! Niiy ngeenak ngath puthaman engkaniy e? Niiy nath kaangk ngurp Jesus.antaman iiyān ey?” 28Than Pharisees al-alangan paman ngangk kulangam waa'-waa'in nunang, a' thawin, “Nint ep ngurp nungantam, pam alantaman, ngan ep ya' a! Ngan inangan ngurp Moses.antam ep iiy-iiyanan a! 29Ngan puth mee'miy God.an wikan thaw-thawant, Moses.antan. Puth pam ananiy-a, Jesus.aniya, ngan ke' mee'miy nunang ya'a, ngan ngoongk-ngoongkam nil wee'angan nath kuchana.” 30Nil paman thaw thant, “In puth wanttak aa? Niiy ke' mee'miy ya' ey? Niiy ngoongk-ngoongkam nil wee'angan kuchan ey? Puth nil mee' min yump ngayang a! 31Ngamp puth mee'miy God.angan wik ke'am ngeeyan thanang, pam wanch wayan iiy-iiyantan. Puth pam wanch wiy anangan-a, than ep God.an ngaantam-ngeeyantan nunang pam pi'an, a' than minam iiy-iiyantan ke' nilam God.angan kaangk than wanttakan iiyayna. Than inangamana nil God.angan wik ep ngeeyow thanttam. 32Ngamp keenkam yimanangan wik kath pam ko'anchantam ke'am ngeeyampa pam thonam mee' ko'anch minan yumpin nunang, ya'a! 33Nil puth God.angan pam inan Jesus.an ke'an kuchiy nunang-a, nil work pi'-pi'an yimanangan ke' yump-yumpiy, ya'a.” 34A' than thawin nungant pam alantan, “Nint puk way aak-ngeeyana, a' way anman em-eman, anpalman way anman iiy-iiyan, puth nint nganang thaa'-aath-aathangan ey?” A' than kenthin nunang, aak churchaman.
Nil Pamangan Ngangk Ngul Thee' Nungant Jesus.antan
35Anpalaniy-a, nil Jesus.angan wik thoo' kanam ngeey thanan pam anan kenthin nunang, aak churchaman. Nil Jesus.angan uw nunang, pamaniy, a' thawant, “Nint kan-kanam ngangkangan pi'-pi'angan nunang ey? pam nil God.angan kuchan ey?” 36Nil paman thawant, “Ayyang, Teacher-ang, nint waa'ān ngathar nil wee'-nathana, pamaniya, God.angan kuch nunang, ngay yipam ngangk punch-aakam thee'āng nungant a!” 37Nil Jesus.an thawant, “Nint puth kanam thathan nunang aa! Ina, ngay pam inman thaw-thawang nungkar.” 38Nil pam ngulan thawant Jesus.ant, “Ayyang, Lord-ang, ngay kan-ngul ngangk punch-aakam thee'āng nungk a!” A' nil pungkang ngul nyiin nungant Jesus.antan, thaa'-kuump-kuump nunang.
39Nil Jesus.an thawant, “Ngay aak iikanakan ukangan ngay yipam thathāng thanang God.an wee'-wee'anangan monkan-wak-wakantan nunang, a' puth than wiy al-alangan ke'aman monkan-wak-wakantan nunang, ya'ana. Than puth pam wanch wiy al-alangan ke'aman thiichantan nunang, God.an, than puth kan ngaantam-ngeeyantan thanttakam than ke'an mee'miy nunang, ya' anman, ngul-ngulan-a, an epa, than kaangk ngul wik ngeeyayn God.antaman, than yipam thiichayn nunang. Ngay al-alantan ngul waa'āng thant God.an nil want-wanttakan, than yipam thiichayn nunang.
“Than wiyanganiy-a, wik God.antam kan ngeeyin, than puth puthaman kaangk ke' ngeeyayn, ya'a, than puth thawantan, ‘Ngay ep God.an kanam thiichang nunang.’ Puth ya'a, thanan yaan ulp-ulpanang thaw-thawantan. Than God.ana ngul kumayn nunang, an puth than ke' mee' ko'anch yimanangan iiyayn.” 40Than Pharisees wiy anangan thinth angman than-thanin nungantang. Than ngeeyin nunang wik inangan thaw, a' engkin nungant, “Ayyang, Jesus-ang, nint nath ngaantam-ngeeyangan nganangan ke' mee' ko'anch yimanangan ey?” 41Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy God.an nunang ngoongk-ngoongkamwey-a, wik nungantam thakan ke' ngeeyinwey-a, puth ngay ke' niiyang pam wayan waa'ing niiyang, ya'a. Puth niiyan thawaniya, ‘Ngan epa, ngan God.an kan-kanam thiichanan nunang,’ niiyan ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam niiy ke' pam min iiy-iiyaniy yimanangan ey? Puth ya'a, niiy pam wayanang paththam iiy-iiyaniy a!”