Than Wanchan Thintham Uwin Nunang, Maarichangan
81Anpalaniy-a, pam wanch yot anangan koyam iiyin, aak thanttamak. Puth nil Jesus.aniy yoyk Olives aakanakan iiy. 2Ngaa' thonan-a, aak kanan pach-pacham-a, nil koyam ngul iiy aawuch ngench thayan aakanakan. Pam wanch thaa'-wantanam woonch-woonchin nungant, a' nil nyiin ngul, kan-ngul thaa'-aath-aath thanang.
3Anpalaniy-a, than pam pi'an wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, a' puth Pharisees al-alangana wanch wampathin nunang Jesus.ant, wiyang puth kan thintham uwin nunang, maarichan kee'-kee'. A' than umang thanathin nunang, mee' yotantangana. 4A' than pam pi'an anangan thawin nungant, Jesus.ant, “Ayyang, Teacher-ang, wanch inana, wiyang thintham uwin nunang, maarichan kee'-kee'a! 5Puth wik thayan ngampar yimanangana, Moses.angan want ngampar, ‘Nil wanch wee'an maarichan kee'ow-a, ngamp mulakam piikāmp nunang, kunttowangan.’ Puth nint wanttak ngaantam-ngeeyangan a?” 6Than wik inangan yaan thawin nungant, Jesus.ant, nil yipam wanttakan thawow thant, than yipam way waa'ayn nunang courtangana. Puth nil Jesus.an-a, thuch, a' ma' pukangan aakang ump-ump. 7Puth thananiy-a, angman than-thanin, mep-mepin nunang anman, Jesus.an. A' nil Jesus.an ek ngul, a' thaw thant, “Ayyang, niiy wee'-wee'anangan way ke'aman iiy-iiyan-a, niiy al-alangan ka'atham piikān nunang, kunttowangan.” 8A' nil Jesus.an putham thuch, a' putham ngul ump aakangan. 9Than wik nungantaman ngeeyin-a, than kan-ngul thon-thonaman iiy-iiyin koyam aak thanttamakan. Ka'athamaniy-a, pam wuut manth-thayan anangan iiyin, a' wiy anangan kul-kulam iiyin ngul. Than pokkapang wantin pulang Jesus-a, puth wanch anan nil ep angman than-than. 10Nil Jesus.an ek ngul, a' nil thawant wanch alantan, “Ayyang, than pam anangan wanttinak ngul iiyin a? Than kaangk ke'-ngul nintang mulathayn ey? way nungkaram anpalan ey?” 11Nil puth wanchan thaw Jesus.antan, “Ya'a! Than nath ngul kanam iiyina!” Nil Jesus.an thawant, “In ngeey a! Ngay tham kaangk ke' thathāng nintang mulan wunān way nungkaram anpalan. Nint kan-ngul iiyān a! A' puthaman way ke'-ngul yump-yumpāna!”
Nil Jesus.angan Waa' Nungamang Ke' Nganth Pi'an Yimanangan Thant
12Anpalaniy-a, nil Jesus.an wik putham thaw thant, pam wanch yotam al-alantan, angman aawuch ngench thayanangan. Nilan yimanang thaw thant, “Ngay ke' nganth pi'an yimanangan, pam wanch yotamak niiyantana. Than wee'-wee'anangan monkan-wak-wakayn ngayang-a, an than aak ngaa'angan-a, ke'-ngul iiyayna, ya'a, puth ngayan ke' nganth pi'anang yimanang woyan God.antaman meen-meenathang niiyant yotamanta.” 13Than Pharisees anangan-a, thawin nungant, “Ngan nungkaram wik ke' ngeeyina, nint puth nungkarakam thaa'-kuump-kuumpangan ke' pam pi'an yimanangana! Puth ya'a! Nint pam pi'an ya'a!”
14Nil Jesus.aniy thaw thant, “Nungkway ngay ngatharakaman wik waa'ing-a, an kan-kanam waa'-waa'ing ngathamangan, ngay puth ep mee'miy, ngay wanttinpalan aak wampangana, puth-a, ngay aak wanttinak ngulan iiyānga. Niiy mee'miy ya'a ngay aak wanttinpalan wampangan, putha, ngay aak wanttinak ngulan iiyānga. 15Niiy pam wanchantaman ngangk ke' thathina, ya'a; niiy puth aak-ya'angan waa'-waa'aniy thanang. Ngayaniy-a, pam wanch ke' waa'-waa'ang thanang, ya'a! 16Ngaywey pam wanchan waa'ing thanang than want-wanttakan iiy-iiyantan-a, an ngay wik kan-kanam waa'ing thanang puth ngay-ngayaman ke' waa'ing thanang, ya'a; nil piip ngatharaman nilan kuch ngayanga inman ngatharang iiy-iiyan, ngay-ngayam ke'am iiy-iiyang ya'a, ngan karpam anman iiy-iiyanan. 17In ngeeyān a! Than keenkanaman-a, wik inangan umpin lat ngench thayan niiyantamangan: pam kuchamangana nath wik karpaman waa'iypul-a, pam thon alantaman wayan yump-a, an puth pul thathpula, niiy pulangana ngeeyān pulang wik kan-kanaman waa'pul. 18Ngay puth ngatharakaman-a, waa'ang ngay wanttinpalan wampangan, puth piip ngatharamangan-a, nilan kuchany-a, nil thampangan yimanangan waa'an ngayang, ngan kuchamangan karpam waa'-waa'an.” 19Than thawin nungant, “Piip nungkaraman wanttin a?” Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy puth ngayang ke' thiichaniya, ya' anman, a' puth piip ngatharaman yim-yimanangan niiy ke' thiichaniy nunang. Niiy ngayangwey thiichinan-a, yaa, niiy puth piip ngatharaman-a, yim-yimanang thamp thiichin nunanga.”
20Wik inanganiy-a, nil Jesus.angan aawuch ngench thayanangan thaa'-aath-aath thanang, aak angana ik anangan wun-wunin, wukalana wunp-wunpina. Puth pam al-alangan ke'am mamin nunang, ya'a, puth aak nungant ke'am yippak wampant thanan mamayn nunangan.
Nil Jesus.an Thaw Thant, “Niiy Ngul Wenk-Wenkān Ngathar Ya'angama”
21Anpalan-a, nil Jesus.an-a, putham ngul thaw thant, “Ngayan-a, aak inan kan-ngul wantānga; niiyaniy-a, puth ngul wenk-wenkān ngath, ya'angamana, niiy puth ngul uthamān way yump-yumpanang anman. Niiy puth ke' iiyin aak-aakanakan ngayan iiyāng, ya'a.” 22Than moom Jews.antam anangan thawin thanttakaman, “Nil ngeenak ngampar yimanangan thawa ngamp ke'an iiyāmpa aak-aakanakan nilan iiyowa? Nilan wanttak ngaantam-ngeeyan nungamang, nil nath mulathow nungamang ey?” 23Nil Jesus.an thaw thant, “Niiyaniy-a, aak imanam wampan, ngayaniy-a, aak inpal kenyan ukang niiyant aak iikanakan: aak inaniy-a, aak niiyantam epa, puth aak ngatharam ya'a! 24Ngayan ke'-paal thawang niiyant niiy ngul uthamāna way yump-yumpanangan, niiy God.antangan aak ke' wunin, ya'a. Ngay ngatharakam wik kanam waa'ang niiyant, ngay inman nathpalman ngay man-yetham wunang. Niiy puth wik ke' ngeeyin ngayangwey-a, yaa, niiy ngul uthamān way yump-yumpanangan, niiy God.antangan ke' wunin ya'a.” 25Thanan puth thawin nungant, “Nint pam wee'e?” Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay wik nathpalman kan waa'-waa'ang niiyant ngay ngeenakan wampangana. 26Ina, wik yot yippak ngay kaangk waa'āng niiyanta, a' puth wik mee'angam thawāng niiyant; puth ya'a, ngay puth wik God.antam anman waa'-waa'ang niiyant nilan kuch ngayanga, inpal kenyan aak iikanakan ukanga. Nil wik kan-kanam anman thaw-thawana. Ngay wik kon ngatharamangan ngeey-ngeeyang nunanga, a' ngay wik anangaman waa'-waa'ang nungantam niiyantaniya, aak inganiya.”
27Thanan puth-a, kuchek thinhan, ke'am yippak min-minana ngaantam-ngeeyin nunangan wik nilan thaw-thaw thant, piip-kunchantaman waa'-waa'. 28Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy kan-ngulan kenyan waanchān nunang-a, pam anan nil God.angan kuchan-a, niiy ngul thiichān ngayang puth ngay-ngayaman ke' work yumping ya'a, puth ngayan wik thaw-thawang-a, an nilaman piip God.angan wik thaa'-aath ngayanga. 29Nil in-inman iiy-iiyan ngatharangan, nil pokkapangan ke' wantan ngayang, ya'a, ngay puth murkanim min iiy-iiyang mee' nungantanga.” 30Pam wanch yotangan wik inangan ngeeyin nunangan-a, ana min-minam ngul ngaantam-ngeeyin nunang, Jesus.an.
Nil Jesus.an Thaw Thant, “Niiy Ke'-Ngul Moom Way Alantangan Iiy-Iiyāna”
31Nil Jesus.an-a, thaw thant Jews puungk wiy al-alantan than nunangan monkan-wak-wakin ngula, “Niiy wik ngatharaman ngeey-ngeeyinwey-a, yaa, niiyaniy puth-a, ngurp ngatharam paththam iiy-iiyān, 32a' niiy ngul ngaantam-ngeeyān wik inan kan-kanama God.antamana a' wik ilangan way niiyantaman ngul ngangk pachathowa, niiy yipam ngangk minam iiy-iiyāna, ke' yipam moom way alantangan iiy-iiyāna.” 33Than thawin nungant, “Wuut mangk nganttamaniya, Abraham a! Ngan puth pam moom alantan work ke'am iiy-iiyana. Nint puth wanttak thawana wik yimanangana, ‘Niiy ke'-ngul moom way alantangan iiy-iiyāna?’ ” 34Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay niiyant wik inangan kan-kanam thaw-thawang: than wee'-wee'anangan way anman yump-yumpayn-a, yaa, an ke' than work iiy-iiyantan yimanangan moom way alantana, puth way al-alangan-a, ngangk mungk-mungkan thanang, thanan puth ke' wantiythan, kaangk way anman yump-yumpayn. 35In thamp ngeeyān a! Nil puk kaath piipantamana, an nil puk pulantam iiy-iiyan ngulakam. Puth nil pam workan iiy-iiyan pulant-a, an nil ke' nath work ngulakaman iiyiy pulanta, nil kaangkwey work wantowwey-a, nil wantow. 36Nil nhengk God.antaman-a, anman murkaniman wunan piip-kunchantangan. Nilaniy-a, nhengk God.antamangan nath ngangk pachathiy niiyangwey-a, way niiyan yump-yumpana, yaa, niiy ngangk minam ngul iiy-iiyān, niiyan puth way ke'-ngul iiy-iiyān. 37Ngay puth mee'miy nil Abraham.an wuut mangk niiyantaman, niiyan puth ke' mulathanak ngayang ngaantam-ngeeyaniy puth niiy kaangk ke' wik ngatharaman ngeeyāna! 38Ngay wikan waa'-waa'ang niiyant-a, an nil piip ngatharamangan waa' ngathar ngayan yipam waa'āng niiyant puth niiyana anman iiy-iiyaniy ke' piip niiyantamangan waa'-waa'an niiyant.”
39Thanan puth-a, thawin nungant, “Wuut mangk nganttamaniy-a, Abraham.” Nil puth Jesus.an thaw thant, “An ya'a! Puth wuut mangk niiyantaman Abraham.wey iiyiy-a, niiy puth min iiyin ke' nil anman min iiy-iiya. 40Puth ngay iniy-a, nathpalman wik kan-kanam anman waa'-waa'ang niiyant, wik anman ngayan ngeey-ngeeyang piip ngatharamantaman. Puth niiyan ngaantam-ngeeyaniy ke' mulathanak ngayang a! Nil Abraham.aniy-a, puth yimanangan ke'am iiy a! 41Niiy inanganiy way yump-yumpaniya, ke' piip niiyantamangan yump-yumpan a!” Thanan thawin nungant, “Ngan inangan puk meekantam ya'a! Piip nganttamiy-a, piip God, nilam thonam anman a!”
42Nil puth Jesus.an thaw thant, “Nil puth God.an piipiy niiyantamwey-a, niiy puth kaangk wunin ngathar, puth ngay ina God.antam anpalan wampanga, aak iikanakan ukang niiyant. Ngay puth ngay-ngayam ke' wampang, ya'a, nilam kuch ngayang aak iikanakan. 43Niiy puth wik ngatharaman min-min ke'am ngaantam-ngeeyaniy ngayan waa'-waa'ang niiyanta niiy puth kaangk ke' wik ngatharaman ngeey-ngeeyāna! 44Niiy inanganiy-a, puk nhengk piip niiyantam alantaman, oony way pi'an alantaman. Nilaniy-a, kaangk woyan way anman wak-wakow, niiyan-a, kaangk yimanangan thamp iiy-iiyān woyan nungantam anman wak-wakāna. Puth nil keenkanam nathpalman pam way anman iiy-iiya, pam wanch yotam mul-mulath thanang. Nilan kaangk ke' wik kan-kanaman thawow, a' kaangk ke' tham wik minan ngeeyowa, nilan kaangk wik uuy-uuyamow anman, nil pam wik-uuy paththam a! Nil puth ma'-yotam yimanang wik uuy-uuyamana. Nil nathpalman wik-uuya iiy-iiy, pam wanch wiy anangana ke'-paal wik-uuy anman iiy-iiyantan, woyan nungantaman wak-wakantana, nil ke' piipiy thanttam yimanangan iiy-iiyan. 45Ngayaniy-a, wik ke' uuyaming, ya'a, ngay wik kan-kanam anman thaw-thawang, niiy nanpalan kaangk ke' ngayangan ngangkangan pi'-pi'āna! 46Niiyalang! Nil thonam yam ya' ey? nil ngayangan waa'ow ey? ngay nathwey kan-kanaman way yump-yumpangan a? Puth ya'a! Ngay wik kan-kanam anman ep thaw-thawanga, niiy puth min-minan ke'am ngaantam-ngeeyaniy ngayang a! Niiy man-ngeeyaniy ngayang anman a! 47Than puk God.antam al-alangan-a, wik ep ngeeyantan nungantam. Niiyiy puth-a, puk God.antam ya'a, ke'-paal niiy kaangk ke' wik ngatharaman ngeeyān, ya'a.”
Nil Jesus.angan Abraham.an Waa'-Waa'
48Than Jews anangan-a, thawin nungant, Jesus.antan, “Nganan kan-kanam thaw-thawanana nintan-a, pam aak Samaria punchan puth oony ngangkangan pi'-pi'angan a!” 49Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay oony ke'am ngangkangan pi'-pi'anga ya'a. Ngayaniy-a, piip ngatharaman pam pi'anan ngaantam-ngeey-ngeeyang nunang; puth niiyaniy-a, ngayangan pam pi'an ke'am ngaantam-ngeeyaniya, ya'a, niiy kaangk ke' ngatharam, thaa'-thengkathaniy thak ngayanga. 50Ngay puth ke'am iiy-iiyang yipam pam wanchangan thaa'-kuumpayn ngayangan, ya'a. Nil thonamangan piip God alangan ep thaa'-kuump-kuumpan ngayang. A' puth nil thath-thathan ngayang, a' niiyang thamp, a' nil ngul waa'ow ngayang ngay minan iiy-iiyang. 51Ngay wik inangan kan-kanam thaw-thawang niiyanta: than wee'-wee'anangan wik ngatharaman ngeeyayn-a, than ke' uthamiythan, ya'a.” 52Puth than Jews anangan thawin nungant, “Yaa! Ngan puth nintang kan thiichana, nint oony way ngangkangan pi'-pi'angana. Nil Abraham.an ep uthama, puth-a, than prophets anangan uthamin tham. Nintiy puth thawangana than wee'-wee'anangan wik nungkaraman ngeeyayn-a, than ke' uthamiythan ya'a. 53Puth wuut mangk ngamparam Abraham.an-a, kan utham. Nint ngaantam-ngeeyangan nungkarakam ey? ke' pam wuut pi'an yimanangan iiy-iiyangan ey? Nil wuut mangk Abraham.an-a, ke' pam many yimanangan ey? Puth-a, pam wiy pi'-pi'anam prophets anangan uthamin a! Puth nint in wee' ngaantam-ngeeyangan nungkamang a?”
54Nil puth Jesus.an thaw thant, “Ngaywey thaa'-kuumping ngathamangwey-a, a' pam pi'anan thamp waa'ing ngathamang-a, an puth wik ngatharaman kan-kanam ya'a. Nil puth thonam alangan ep thaa'-kuumpan ngayanga, an piip ngatharam alangamana, pam nil anman niiyan God niiyantaman waa'-waa'aniy nunang. 55Niiy ke' mee'miy nunang, ya'a, ngay ep mee'miy nunang. Ngaywey thawing yimanangana, ‘Ngay God.an ke' mee'miy nunanga, ya'a,’ ngayan puth wik uuy-uuyaminga ke' niiyan wik uuy-uuyamaniy. Ngay puth ep mee'miy nunang, a' wik nungantam ngay ngeey-ngeeyang paththam. 56Wuut mangk niiyantaman Abraham.an-a, ngangk kuupam, nil puth mee'miy ngayang ngay aak iikanakan ukāng. A' nil kan-ngul thath ngayang aak iikanakan ukang, a' nilan ngangk min paththam ngul weema.” 57Puth than Jews anangan thawin nungant, “Ayyang, nintangana kaap fiftyangan ke'am yippak uw a! Nint ke' komp nyiingkanamant e! Abraham.an aak keenkanam wun a! Nint ngul kan thathan nunang ey?” 58Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay in kan-kanam paththam waa'-waa'ang niiyanta. Abraham.ana ke'aman yippak aak-ngeey-a, ngay man-yetham iiy-iiyangan a!” 59Than Jews al-alangan wik inangan ngeeyin nunang Jesus.an thaw thant-a, amanamaniy-a, than kunttow maayin, a' ke' piikiythan nunang, mulathiythan nunang, puth ya'a, nil putha thench nungamang, a' aawuch ngench thayanan-a, want ngul.