Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam May Aath Thanang, Five Thousand Anangan
61-2Anpalaniya, nil Jesus.angan aak anan want ngul. A' nil koyam ngul iiy, wo'uwaynak, chukkunangan mo'a, Lake Galilee.angan. Kookam ananiy-a, pi'an we'ar thamp. Kookam alantaniy-a, namp kuchama, wiyangiy-a, Tiberias waa'in. Than pam wanch thaa'-wantanamang monkan-wakin nunang, Jesus.an, than puth kan thathin nunanganiy work pi'anan yump-yump, pam wanch wiy anangan miyalath thanangana. 3-4Aak may pi'an mungkanakan thanttam Jews.antaman kan-kanang wamp-wampa, Passover.an waa'antan.
Anpalan-a, nil Jesus-a, ngurp nungantam anangan yoykang matin, a' than angman karpam nyiin-nyiinin. 5Nil Jesus.angan mee' pal-puy thath, a' pam wanch yot thaa'-wantanaman thath thanang wamp-wampin nungant. A' nil Philip.ant engk, “Ayyang! Ngamp may wanttinpal piiyāmp a? ngamp yipam may aathāmp thanang, pam wanch yot inangan a?” 6Nil Jesus.an wik inangan thaw Philip.antan, nil yaan paath nunang, nil yipam ngeeyow Philip.an wanttakan thawow, nil puth Jesus.an ep mee'miy nungantakam nil wanttakan yumpowa. 7Nil Philip.an thaw Jesus.ant, “Ayyang, nungkway ngamp wukal pi'an thee'imp may aakanakan thant-a, ke' two hundred dollars yimanangan-a, an ya'angam, than may many anman mungkiythan a!” 8-9A' nil ngurp Jesus.antam thonanganana Andrew-a, kuunch Simon Peter.antaman, nil thawant Jesus.ant, “Ayyang, nil puk wuut inan than-than, may buns manyiy five pi'-pi'an a' puth minh nga' kucham thamp. Puth an ya', may many thant, an yotantakam puth ya'a. Puth wanttak mayan yaarkathimp thant a? ma'mangkam al-alantan a?” 10Puth nil Jesus.an thaw thant, ngurp nungantam al-alantan, “Niiy thawān thant aakang nyiinayn.” Aak anana wakathiya. A' than pam wanch yot anangan aakang nyiinin ngul, an puth pam wanch thaa'-wantanam, five thousand anangan. 11Nil Jesus.angan-a, mayaniy-a, ma'ang maay, a' mee'-wuthanam God.ant, thankyou thaw nungant may-a, minh aakanakan, a' mayan kan-ngul thee'-thee' thant, pam wanch al-alantan aakangan nyiin-nyiinin. A' nil minh nga'an thamp thee'-thee' thant, an than kan-kanam may-a, minhan mungk-mungkin ngul. 12Than yot anangan thip oth kanan weemin-a, nil Jesus.an thaw thant, ngurp nungantam al-alantan, “May nhanth anangan yalmathān a! Ke' wantāmp aakanganiya!” 13A' than ngurp nungantam al-alangan-a, may nhanth anangan yal-yalmathin, a' yuk basketang wunp-wunpina. May buns nhanth al-alangan baskets twelve thaa' mul maay, than pam wanchangan wantin, ke'aman mungkin.
14Than pam wanch al-alangan thathin-a, work wuut pi'anan nil Jesus.angan yump-a, than thawin thanttakam, “Ee'a, in kan-kanama, nil pam pi'an God.antam, nil pam prophet anana thanan waa'in nunang nil palan wampow aak iikanakan.” 15Nil Jesus.angan kanam thiich thanang thanan ke' angman mamiythan nunang, thaachiythan nunang kingan iiyiy thant. Ke'-paal nil-nilam ngulan iiy aak yoykakan.
Nil Jesus.an Ngak Pal Kenyuwan Iiy-Iiy
16-17Aak ngaa' kan-ngulan weem-a, ngurp nungantam anangan pek ukin, kookamak, chukkun thanttamang ngul peyin, a' wo'uwayn ngul ench-enchin, aak Capernaum aakanakan. Ngaa' kanam ngulan chint-a, puth nil Jesus.an ke'am yippak wamp thant, 18-19a' wunt pi'an ngul wunp-wunp, an puth ngak yeelalan ek-ek. Than ngurp nungantam anangan yaam ench-enchin chukkun thanttamangan, a' than Jesus.an thathin nunang, ngak kenyangkan iiy-iiy um thant, chukkun thanttam aakanakan. Than thathin nunangan-a, than ngangk ikin, a' winynyang mo'in nungantam. 20Puth nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ke' winynyang mo'ān a! In ngayam wampang niiyant a!” 21Than wikan ngeeyin nunang-a, than ke'-ngul winynyang mo'in , puth ngangk minang thawin nungant nil chukkunangan thaa' peyow. Nil puth Jesus.an-a, chukkunang peya, a' kan-ngul nyiin. A' yaam ke'anam-a, than aakan erkam uwin, aak Capernaum.an.
Than Pam Wanch Anangan Jesus.ant Wenk-Wenkin
22Than pam wanch yotam anangan ke' iiyin wo'uwaynakan, than aak angman paanthin, nil Jesus.an thankyou thaw God.ant may aakanakan, a' puth mayan mungkin. Than pam wanch al-alangan kan ngaantam-ngeeyin than ngurp nungantam anangan kanan iiyin chukkun thanttamangan, puth nil Jesus.an ke'am iiy thanttang.
Ngaa' thonaniy-a, than pam wanch al-alangan chukkun thonam thonakam thathin thompanganiy. 23Anpalan-a, than chukkun wiy anangan aak Tiberias amanaman wampin aak thomp thanttang thinthan. 24Than puth Jesus-a, ngurp nungantam wee'anang ke'am thathin thanang, than pam wanch anangan puth chukkun al-alangan peyin, a' Capernaum.ak iiyin, Jesus.ant wenk-wenkin.
Nil Jesus.an Thaw Thant, “Ngay Ke' May Bread Min Yimanangana”
25Anpalan-a, than uwin nunang ngul, wonk wo'uwayna, a' than thawin nungant, “Ayyang, Teacher-ang! Nint aak iikanakan aak ngeen wampana?” 26Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay wik inan kan-kanam thaw-thawang niiyant: niiy ngathar wenkaniy, puth niiy may breadan mungkan thip oth ngulan iiyana, nanpalan. Niiy ke'am ngaantam-ngeeyaniy ngayang puth nil God.angan thayanan yump ngayang work pi'an anan yumpānga! 27Niiy mayakan work thonakam ke' iiy-iiyāna, may ngampan mungkanamp puth erkam kathaman, yaaman ke' min wunow, ya'a. Niiy puth work ep iiyāna, mayan yipam uwān ngangk niiyantamakan. May anan-a, ngay ngul thee'āng niiyant, ngay puth pam anman nil God.angan kuch, may ananiy thee'āng niiyant niiy yipam ngangk aak umpuyangaman wunāna God.antangan. Ngay may bread anan ep thee'ing niiyant puth nil God.angan work inan thee'ar.”
28A' thanan engkin nungant, Jesus.antan, “Ngan puth wanttak yumpān ee? ngan yipam work nungant God.antan iiyān a?” 29Nil Jesus.an thaw thant, “Nil God.angan kaangk thathow niiyang niiy work inan iiyāna: niiy ngangkang pi'-pi'ān nunang, pam anman nil God.angan kuch nunang.” 30Than thawin nungant, “Nint work pi'an ngeen yumpāna? ngan yipam thathāna, a' ngaantam-ngeeyān nintangan nint kan-kanama puk nhengk God.antaman. Nint ngeen ngul yumpān ngant a? 31Wuut mangk nganttam al-alangan keenkanaman-a, may manna anangan mungkin aak pintalang angan ke' anman lat ngench thayanangan waa'an, ‘Nil may breadan aak inpal kenyan thee' thant mungkanakan.’ ”
32Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay wik inan kan-kanam thawang niiyant: may nil Moses.angan thee' niiyant-a, an may manna anmana: puth nil piip ngatharamangan-a, may bread thonangan thee'ow niiyanta, inpal kenya, may inaniy-a, nil-nil, may min-minam paththam, may an min niiyant ngangk niiyantamakana. 33Nil God.angan puth pam inpal keny kuch nunang, pam inman ke' may bread min-minam paththam niiyanta; ngamp yipam ngangk minangam wunāmp ngulakama, God.antanga.” 34Thanan thawin nungant, “Ayyang, moom-ang, may bread anan-a, ngaa' thon-thonangan thee'-thee'ān ngant a!”
35Nil Jesus.an thaw thant, “Pam ngay inmana ke' may bread min anmana, ngay nyiingkan waa'-waa'ang niiyant: ngayana ke' may bread niiyantan, ngangk aak umpuyangam wun-wunanakana, piip God.antangan. Nil wee'an wampow ngathar-a, ngangkangan pi'-pi'ow ngayang murkanim aak umpuyangaman-a, an nil ngangk min ngulakam iiy-iiyowa, ngangkam nyiinow ngul. 36Ngay ka'athangaman kan puth waa'angan niiyant, wik inangan: nungkway niiy ngayangan kanam thathan-a, niiy puth wik ngatharaman ke' ngeey-ngeeyaniya, ya' paththama. 37Nil piip ngatharamangan wee'-wee'anangan ma' ngatharangan want thanang-a, than ngul wampayn ngathar. Nil wee'an wampow ngathar-a, ngay ke' kenthāng nunang, ya'a. 38Ngay puth inpal keny ukang aak iikanakana, yipam work iiyāng ke' nilaman piip ngatharamangan waa'ar, nilan naakanakan kuchanya, ngay puth ngatharakaman ke' ngaantam-ngeeyānga, ya'a, ngay puth kaangk piip ngatharaman ngangk min yumpāng nunanga. 39Nil thawar ngay minam pi'āng thanang, ke' ma'aman wayathāng thanang pam wanch nilan ma' ngatharangan want thanang, puth ngul-ngulaniy-a, aakan minchowan-a, ngay mulaman ngul ekathāng thanang. 40Puth nil piip ngatharamangan kaangk yimanangan thathow: than wee'-wee'anangan nhengk God.antaman thathantan nunangan-a, putha ngangkangan pi'-pi'antan nunangan-a, an than ngulakam wunayn nungantang, God.antangan; a' ngulaniy-a, ngayaniya, mulaman ngul ekathāng thanang aak inan kan-ngulan minchow.”
41Anpalaniy-a, than Jews ananganiy-a, wik manya thuuchin nunangan waa'-waa'in, puth nilan wik yimanangan thaw, “Ngay ke' may bread yimanangan inpal kenyan ukang niiyant.” 42Than yotan puth thawin, “Nil pam inan Jesus a! puk nhengk Joseph.antama! Ngamp yotam puth mee'miy kaath piip nungantam anangan pula! Nil puth wanttak thawan ee! nil inpal kenyan uk a!”
43Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ngul ngeenak wik many thuuchaniy niiyantakamana? 44Nil piip ngatharamangan ke'wey thaa'-palathiy thanang pam wanch anangan-a, an than ke' wampiythan ngathar, ya'a. Than wee'-wee'anangan wampiythan ngathar-a, an ep, ngay mulaman ngul ekathāng thanang, aak inan kanan minchowa. 45Pam prophetsangan lat ngench thayanangan wik inangan keenkanaman umpina, ‘God.angan ngul thaa'-aathow thanang pam wanch ma'mangkaman.’ Than wee'-wee'anangan wik ngeeyantan nunang piip God.an-a, a' wik nungantam kuchekangan pi'-pi'antan-a, anangan ep wampantan ngathar. 46Ngay ke' thawang niiyant ke' niiy God.an thathan nunang, yimanangan ya'a, niiy puth piip God.an ke' thathanam nunang ya'a. Nil pam thonam alangan ep thath nunang God.an, nil puth God.angan kuch nunang, aak inpal kenyan ukow niiyanta, aak iikanakan.
47“Yaa, ngay in wik kan-kanam paththam waa'āng niiyant: than wee'-wee'anangan ngangkangan pi'-pi'antan ngayang-a, than aak umpuyangam wunayn God.antangan. 48Ngay ke' may bread yimanangan niiyant, niiy yipam piip God.antangan ngulakam wunān. 49Wuut mangk niiyantam al-alangan-a, keenkanaman may manna.an mungk-mungkin, aak pintalangan. May manna alangan man-yetham pi'-pi' thanang, puth ngulakaman ya'a, puth than uth-uthamin ngula. 50Ngay puth may bread thonanganan ep waa'-waa'ang niiyanta, may bread inpal kenyan uka, an nil-nil. May breadanwey mungkiythan-a, an than ke' uthamiythan, ya'a. 51Ngay ke' may bread min yimanangan, inpal kenyan ukang niiyant, may min anman wun-wuna, ke' may nyiingkanam anman wun. Than wee'-wee'anangan may inan mungkayn-a, murkanim anman man-yetham iiy-iiyayn. May bread inan-a, ke' kemp ngatharam ngay ngulan thee'āng niiyant; niiyantakam thonakam ya'a, puth pam wanch al-alantan thamp ngulan wunayn, than wee'-wee'anangan ngangkang pi'-pi'ayn ngayang.”
52Anpalan-a, than Jews anangan-a, man kul wampin nungant than thaa' ngul thay-thayanamin wik nungantaman ngeeyin Jesus.an thaw. Than thawin thanttakaman, “In puth want-wanttak e? nil kemp nungantaman thee'iy ngampar mungkanakan ey?” 53Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay kan-kanam thawang niiyant: niiy ke'an kemp nungantaman mungkinwey-a, pam alantaman God.angan kuch nunang-a, a' niiy chaapar nungantam thamp ke'an mungkinwey-a, an nil piip God.an ngangk niiyantamangan ke' wuniya, ya'a. 54Than wee'-wee'anangan kemp ngatharaman mungkayn-a, a' putha chaapar ngatharaman mungkayn-a, an than epa aak umpuyam wunayn nungantang, God.antangan, a' ngul-ngulan-a, aak inan kan-ngulan minchow-a, ngay ngul ekathāng thanang, koyaman mulaman man-yetham ngul iiy-iiyayn. 55In puth kan-kanama, kemp ngatharamaniy-a, ke' may bread yimanangan niiyant; puth chaapar ngatharamaniy-a, ke' ngak min yimanangan niiyant. 56Than wee'-wee'anangan kemp ngatharamana puth chaapar ngatharaman mungkayn-a, than anangan ngatharangan wunayn, puth ngayiy-a, thanttang wunāng. 57Nil piip ngatharaman-a, man-yetham anman murkanim wun-wunan, nilan kuch ngayanga. Ngayiy puth-a, yim-yimanaman murkanim man-yetham anman wun-wunang nungantang, ngay puth pam inaniya nhengk nungantam, God.antam. Puth than wee'-wee'anangan kemp a' chaapar ngatharaman mungkayn-a, an ngay ngulakam man-yetham ngul pi'-pi'āng thanang. 58Ngay nyiingkan waa'ang niiyant-a, may bread inaniy-a, inpal kenyan uk. An may bread nil-nila, ke' may manna yimanangan ya'a, than wuut mangk al-alangan keenkan mungk-mungkin. An puth ngangk aak umpuyangam ke'am pi'-pi' thanang, ya'a, puth ngul-ngulan-a, uth-uthamin ngul. Than wee'-wee'anangan may bread minan mungkayn ngatharaman-a, an than ep man-yetham aak umpuyangam wunayn.” 59Nil Jesus.angan wik inangan thaa'-aath-aath thanangan-a, aakiy-a, ang churchang, aak angana, Capernaum.ang.
Nil Jesus.angan Wik Min Paththam Waa' Thant
60Than ngurp nungantam yot al-alangan wik anangan ngeeyin-a, thanan-a, thawin thanttakaman, “Wik inangan thayan paththam ngampar, an ngamp ke' thiichimp wik anangan nil ngeenan waa'-waa'an ngampara. Ngamp ngul ngeenak ngeeyāmp nunang a?” 61Nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang ngurp nungantam anangan, than wik manyan thuuch-thuuchina, wik nungantam anpalana nilan thaw. A' nil puth thaw thant, “Wik inangan ngayan thawangan niiyant-a, niiy nanpalan ey? kaangk ke'-ngul monkan-wakān ngayang ey? 62Niiywey nath thathin nunang-a, pam anman nil God.angan kuch nunang-a, nilwey koyaman matiywey aak-aakanakaman aak nilan ka'athangaman wun-wun-a, niiy an-aniyangan ep ey? ngaantam-ngeeyin nunang min-min ngul ey? 63Wik inan thamp ngeeyāna: nil pam wee'-nath woyan God.antaman wak-wakiywey-a, nil woyanangan nungantakam wunpiy ey? An ya'a! Nil Ngeen-Wiy Min God.antamangan ngangkangan ngoonchow nungantangan-a, an ep nil woyan God.antaman ngul wak-wakow. Ngay wik inangan waa'ang niiyant nil Ngeen-Wiy Min God.antaman yipam ngangkang ngoonchow niiyantanga, a' niiy yipam God.antangan ngulakam wun-wunān, 64puth niiy puungk wiyangiy-a, ke'am yippak ngaantam-ngeeyaniy ngayang a! ya' paththam.” (Nil puth Jesus.angan-a, nathpalman thiich thanang, than wee'-wee'anangan ke'aman monkan-wak-wakantan nunang, a' puth wee'angan theetathow nunangan pam way al-alantana.) 65A' nil puth Jesus.an thaw thant ngul, “Ngay nanpalan nyiingkaniy thawangan niiyant: pam nil-nilaman puth ke' wampiy ngathar. Nil piip ngatharamangan ma'-aath-aathiy nunangan wampow ngatharan-a, an nil ep wampow ngathar.”
66Anpalan-a, than wik inangan Jesus.an kanan ngeeyin nunang-a, than ngurp wiy al-alangan man-mangkam ngul thee'in nungant, ke'-ngul monkan-wakin nunang, ya'-ngul. 67A' nil Jesus.an thaw thant, ngurp nungantamakan, pam twelve al-alantan. “Niiy il-ilangan thamp kaangk ngayang wantān yimanangan ey?” 68Nil Simon Peter.an thaw nungant, “Ayyang, Lord-ang, ngan puth wee'ant ngul iiyān a? Nint puth wik min paththam thaa'-aath-aathangan nganang, aak umpuyangam wun-wunanak nungantang God.antangan a! 69Ngan puth kan-ngul thiichanan, ngaantam-ngeeyanan nintangan, nint pam anmana, pam min-minam inpal kenyan ukan God.antamana, nint way thak ke' yumpanam.” 70Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay puth mi'ang niiyang ey! Niiy pam twelve inangan ey! Puth nil-niiyantiy-a, pam thonamaniy-a, oony way alantaman woyan wak-wakan a!” 71Nil Jesus.anganiy-a, pam Judas anman waa'-waa' nunang, pam nhengk Simon Iscariot.antaman. Ngulaniy-a, pam ilangaman-a, ngurp nungantam Judas.angana, Jesus.ana theetathowan ngul thant pam way al-alantan.