Nil Jesus.ang Pam Anan Miyalathan Nathpalman Way Wun-Wun
51Anpalaniy-a, than Jews al-alangan may pi'an yumpin, aak Jerusalem angana, a' nil Jesus.an aak-aakanakan iiy. 2Aak angman, Jerusalem.angan-a, thaa' gate wun, minh sheep anangan yipam ngoonchayn. Thaa' gate thinthan-a, ngak many ke' pool yimanangan, angman wun tham, a' verandahs five weentanam yumpin. Ngak inan-a, Jews al-alangan namp Bethzatha waa'in wik thanttamangan. 3Pam wanch yot thaa'-wantanam wun-wunin, verandahs angman, pam wanch way anangan weech-weechan thanang. Wiy anangan-a, mee' ko'anch wunin; wiy anangan-a, kunp wunin; wiy anangan-a, makar yal-yalamin thant. 4(Ngak kookam anmaniy-a, popam anman wun-wun; wiyiy-a, ep bul-bul-bul anman weentan. Ngeenama? Puth wiyaniy-a, ngaantiyongk God.antam ngakang ukan, a' ngak weentathan. Ngakan bul-bulan weent-weentan-a, wee'-nathan ka'athaman ngakangan ukow-a, an erkam miyal weenowa, ke'-ngul weechow nunang. Than pam wanch angman wun-wunin, than ngakakan kuup-kuupin, ngakan weent-weentowan-a, than yipam erkam ukayn a' miyal ngul weemayn.)
5Pam thonam angmana, nathpalman weech-weech nunang, kaap thirty-eightang want nunang. 6A' nil Jesus.angan thath nunang, angman wun-wun. Nil kan ngaantam-ngeey nunang pam alpanan nathpalman wun-wun, a' nil thawant, “Ayyang! Nint kaangk kemp miyal ngul iiyān ey?” 7A' nil pam alpanan thawant, Jesus alantan, “Ayyang, ngak bul-bulan weent-weentan-a, an wee'angam ukathiy ngayang a? Ngay puth aak inan-a, pam wanch kampan ke'anangweya. Ngay puth ke' ukanakan-a, ngakangan-a, ana ya'angam, than puth wiy ananganiy ka'atham ukantan.” 8Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Ek a! Swag kan-ngul maayān a! Iiyān ngula!” 9An erkam paththam ek, pamaniy, swag nungantaman maay, a' kan-ngul iiy.
Aak ananiy-a, Saturday.angan minam yump nunang, Jesus.anganiy, 10A' anpalana than moom Jews.antam al-alangan wakin nunang, pam nil Jesus.angan miyalath, a' thawin nungant, “Ayyang, aak inan-a, aak ngench thayan Saturday.an. Aak ngampar yimanangan ke' wun, swag ke'am kal-kalanamp Saturday.angan.” 11Nil puth paman thaw thant, “Pam anan nilan miyalath ngayang-a, nil yimanangan thawar, ‘Nint ek a! Swagan kan-ngul maayāna! Iiyān ngula!’ ” 12A' than pam pi'an anangan engkin nungant, “Pam nil wee'a, yimanangan thaw nungkar a?” 13Puth nil pam alangan nampan ke'am thiich nunang, Jesus.an, nilan puth minaman yumpan-a, than pam wanch yot thaa'-wantanaman angman than-thanin, nil puth Jesus.an-a, erkam appench thanttam aak amanamana.
14Anpalan-a, nil Jesus.angan aawuch ngench thayanangan uw nunang, pam nilan minam yumpan, a' thawant, “Ayyang, in ngeey a! Nint kan-ngul miyal ngula! Way nintan keenkan yump-yumpan-a, too ngul wantān a! Way ke'-ngul yumpān a! Nint ke'wey wayan wantin-a, an puy-puyam ngul weechow nintang, way-wayam ngul wunan.” 15A' nil pam anman-a, aawuch ngench thayanan want ngul, a' Jews al-alantan waa', “An nilama, Jesus.ang ngayang miyalatha.” 16Anpalan-a, than Jews al-alangan ngangk kul pi'-pi'in nungant, Jesus.ant, puth nil aak ngench thayanangan paman miyalath nunang.
17Nil Jesus.an puth thaw thant, “Piip ngatharaman nil puth work anman iiy-iiyan, murkanim, a' ngay yimanangan work anman iiy-iiyāng.” 18Than pam al-alangan wik inan ngeeyin-a, thanan ngangk kul puy-puyam wampin nungant Jesus.ant, ke' mulathiythan nunang. Ngeenama? Than puth thawin nil wik thayanan ke'am pi'-pi' aak Saturday anpalmana. Thon inana, nil Jesus.angan puth God.an piip nungantaman waa' nunang, nanpalan than ngaantam-ngeeyin nil waa'an nungamang ke' God.ang pul karp anman.
Nil Jesus.an Nhengk God.antamana, Pam Pi'ana
19Nil Jesus puth thaw thant, “Ngay kan-kanam thawang niiyant: ngay piip ngatharaman thathangan nunang work nilan yump-yumpan, ke'-paal ngay yimanangan work yump-yumpang ke' nil anman yump-yumpan. Work ngayan yump-yumpangan-a, nil angman ngatharang, ngay-ngayaman ke' yumping, ngay moom ngatharakam ya'a. Nil piip ngatharamangan yump-yumpan-a, ngay nhengk nungantamangan-a, yimanang thamp yump-yumpang. 20Nil piip ngatharaman-a, kaangk wun ngathara, nilan meenathan ngathar work yot anangan nilan yump-yumpan. Ngul-ngulan-a, nil work wuut pi'-pi'anam anangan ngul meenathow ngathar, ngay ngulan yipam yumpāng. Niiy puth ngul mee' ikān a! work pi'-pi'anam anangan thathāna.
21“Wiyiy-a, nil Piip ngatharamangan pam wanch koyam mulaman ekathan, ngangkan koyam thee'an thant, yipam man-yethaman iiyayn. Ngayan yim-yimanangan pam wanch anangan man-yetham yumpāng thanang, wiy anangan ngayan kaangk man-yethaman yumpāng thanang. 22Piip ngatharamangan work inangan thee'ar: ngay pam wanch umang thanathāng thanang, nil piip God.angan ya'a, nil work inangan ngathar waa' ngay yipam work iiyāng. 23Nil piip God.angan puth ngeenak work inangan waa'ara? Nil puth kaangk pam wanchangan pam pi'anan ngaantam-ngeeyayn ngayang, ke' than nunang God yimanangan ngaantam-ngeeyantan pam pi'anan. Than wee'-wee'anangan ke'an ngaantam-ngeeyantan ngayang ngay pam pi'anan-a, yaa, than puth piip ngatharam thampan pam pi'an ke'am ngaantam-ngeeyantan nunang, nilan kuch ngayang.
24“Ngay wik inangan kan-kanam thawang niiyant: than wee'-wee'anangan wik ngatharaman ngeey-ngeeyantan-a, a' ngangkangan pi'-pi'antan nunang nilan kuch ngayang-a, ngayiya thanttang iiy-iiyānga, thanan puth-a, ngulakam wun-wunayn ngatharang, ngay ke' kuching thanang aak wayak. Puth than woyan anman wak-wakantan ngangk aak umpuyam wunanakan God.antang, woyan thon anan-a, mul wunanakan-a, an too ngul wantin. 25Ngay in kan-kanam puth thawang niiyant: aak inan kan-kanang ngul wampan thant, pam wanch al-alantan woyan God.antaman ke'aman wak-wakantan, than man awal ngatharaman nhengk God.antaman ngul ngeeyayn. Than wiyangan-a, min-minam ngul ngeeyayn, a' piip ngatharamantangan God.antangan ngul wunayn ngulakaman. 26Nil piip ngatharam God.ana, a' puth ngaya nhengk nungantamana ngan man-yetham iiy-iiyan aak nathpalman a' ngan man-yetham ngulakam wun-wunān, pamang ke'am yumpin nganang, ya'a. A' ngan ngangk thee'anan pam wanchak thanan yipam aak umpuyam wunayn ang kenyan. 27Piip ngatharamangan work inangan thamp thee'ar iiyāng: ngay pam wanch umang ngul thanathāng thanang, a' mep-mepāng thananga, ngay puth pam inman nil God.angan kuch ngayang. 28Niiy ke' mee' ikāna, wik inpalan ngay nyiingkan thawangan niiyant, puth aakan ngul wampowa, than pam wanch mul anangan aak awarangan wuntan-a, than ngul man awal ngatharaman ngeeyayna. 29A' than ngul ekayn, a' pentayn ngul, awar anpalan. Than wiy anangana than minaman iiy-iiyin-a, than ep ngangk aak umpuyangam wun-wunayn, God.antangan. Than wiy anangan wayan iiy-iiyin-a, pam wanch ananganiy-a, nil God.angan ngul kuchow thanang aak wayakan, kech yipam wunayn nungantaman.
Ngay Wik Piip Ngatharamantam Ngeey-Ngeeyang
30“Ngay-ngayaman ke' work iiy-iiying aak ingana, ya'a, piip ngatharaman God.ana angman ngatharang. Ngay puth wik piip ngatharamantaman ngeey-ngeeyang a' ngay anman yump-yumpang ke' nilaman wik thaw-thawan. Ngay pam wanch umangan thanathāng thanangan-a, an ngay minam thaw-thawang thant ngay puth ngay-ngayam ke'am wik thaw-thawang, ya'a, ngay wik piip ngatharamantam ngeey-ngeeyanga. 31-32Ngay mee'miy ngay wanttinpalan wampang niiyant, puth ngay ngatharakaman waa'-waa'ingwey-a, an puth niiy ke' ngeeyin ngayang, ya'a; wik wiyangan waa'iythan ngayangan-a, niiy wik thanttaman-a, ep ngeeyin. Yaa, nil piip God.angan kan waa'an ngayang, ngay wanttinpalan wampangana, a' ngay kan ngaantam-ngeeyangan nilan wik kan-kanaman waa'an ngayangan. 33-34Niiy puth John.antan pam kan kuchan ngatharaman mepayn nunanga! A' nil John.angan-a, wik kan-kanaman waa'-waa' ngayangan niiyantana. Pam wiy al-alangan ke' waa'iythan ngayanga! Ngay puth mee'miy ep ngay wanttinpalan wampangana. Ngay puth wik John.antaman mak kon-aathāng niiyang niiyan yipam wampān piip God.antan, nil yipam kaa'-piichanathow niiyang, way niiyantam anpalan.
35“Nil John.an-a, ke' nganth pench-penchana, park-parkan thampang. Niiyan-a, ka'athaman ngangk minangam monkan-wakan nunang wik ngeeyanakan, puth yaan manyama. 36Puth work nil John.an iiy-iiy-a, wik thakan waa'-waa' niiyant-a, an manyama, work ngayan iiy-iiyang-a, an tha'iy paththam. Puth ngayan work iiy-iiyang piip ngatharamantan nilan waa'ar. Niiy work ngatharaman thath-thathaniy-a, an niiy ngul ngaantam-ngeeyān nil piip God.angan kuch ngayang aak iikanakan. 37Nil ngayang thampan waa'-waa'an niiyant. Niiy man awal ke'am ngeeyan nunanga, a' kaa'wal ke'aman thathan nunanga, 38puth niiy wik nungantaman-a, ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy ya'a! niiy nanpalan ke'am ngaantam-ngeeyaniy pam ngay inman nilan kuch niiyantan. 39Niiy lat ngench thayanangan ma'-yotam thath-thathaniy a! Niiy ngaantam-ngeey-ngeeyaniy ke' lat ngench thayanangan thath-thathaniy-a, niiyan ke' man-yetham ngulakam iiyān ey? God.antangan ey? Puth ya'a! Niiyan ke' ngaantam-ngeeyaniy ey? Than ngayangan keenkanaman waa'-waa'in lat ngench thayanangan a! 40Puth niiyan kaangk ke' wampān ngathara, niiy yipam ngulakaman wunān piip God.antangan.
41“Ngay ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyangan work inangan iiy-iiyanga pam wanchangan yipam thaa'-kuump-kuumpayn ngayang, ya'a. 42Ngay kaniy ngaantam-ngeeyang niiyang, niiy puth ke'an kaangk wunaniy nungant God.antan, ya'a. 43Nil piip ngatharamangan kuch ngayang aak iikanakan, nilam thawar ngay iikanakan ukāng, niiy puth ngayang ke'am ngangk minangaman uwaniy ya'a. Nil pam wee'-nathan nil-nilaman wampiy-a, an niiy ep ey? erkam paththam umang wakin nunang ey? ke' kampan niiyantam yimanangana. Niiy puth nganyangan ep umang wakina, nil God.angan ngayang ep kuch. 44Niiy puth niiyantakaman ep thaa'-kuumpwuniya. Niiy puth kaangk ke' nil God.angan thaa'-kuumpow niiyang ey? nilan God thonam anman thonakama! Niiy wanttak thayanathwuniya niiy kaangk ke' God.an ngangkangan pi'-pi'āna?
45“Niiy ke' ngaantam-ngeeyāna yimanangan ke' ngay ngulan waa'āng niiyang piip ngatharamantana, an ya'a! Nil ep Moses.anganiy-a, ngul way waa'ow niiyangan piip ngatharamantan. Nil Moses.an-a, pam anman niiyan ngaantam-ngeeyaniy nunang ke' nil ngulan kaa'-piichanathow niiyang, puth ya'a. 46Niiy puth wik nungantam Moses.antaman kan-kanaman ngaantam-ngeeyinwey-a, niiyan puth ngayangan yimanangan min-minam ngaantam-ngeeyin a! puth ya'a! Nil puth Moses.angan-a, keenkan-a, nganyangan ump, lat ngench thayanangan waa'-waa' ngayangana. 47Puth niiyaniy-a, wik nungantaman-a, ke'am wik minam ngaantam-ngeeyaniy, ya'a, ke'-paal niiy wik ngatharam yimanaman ke'am min-minam ngaantam-ngeeyaniya, ya' paththam.”