Nil Jesus.an Wamp Thant Ngurp Nungantam Seven Al-Alantan
211Anpalaniy-a, nil Jesus.an putham wamp thant, ngurp nungantam al-alantan, meenath nungantakam thant, aak kookam angan, Lake Tiberias angan. 2Nilan wamp thant-a, than wiy anangan karpam nyiin-nyiinin: Simon Peter-a, Thomas (namp thoniy nungant-a, Puk Um Kucham), a' Nathanael (nil aak Cana.am anpalan wamp, Cana.ana aak Galilee angman); a' nhengk Zebedee.antam anangan a' putha pul ngurp Jesus.antam kucham anangan thamp. Than pam seven inangan angman karpam nyiin-nyiinin. 3A' nil Simon Peter.an thaw thant, wiy al-alantan, “Ngay minh nga'ak iiyāng a!” Than puth thawin nungant, “Ee'a, ngamp yotam iiyāmp a!” A' than yotam anangan iiyin, a' than peyin chukkunangan. Than ngut ongkan minh nga' ke'anang, anman thee'-thee'in. Puth minh ke'am wipin netanganiy, ya' paththam.
4Anpalaniya, aak kanan pacham-a, nil Jesus.an thompang angman than-than. Thanan thathin nunang-a, thanan puth ngoongk-ngoongkam nilam Jesus.an than-than angman. Than ngaantam-ngeeyin nunang ke' pam thonan wamp thant a! 5A' nil Jesus.an pech thant, “Niiyaleey! Niiy minh ke'am wichan ey?” “Ya' ow! Ngan ngut ongk ya'angam thee'-thee'an, puth minh nga' ke'am wichan, ya'a!” thanan thawin nungant. 6Nil Jesus.an thaw thant, “Net niiyantamana wonk thon angan thee'ān a! Ma' mal niiyantang a! An niiy minh ngul wichān a!” Than netaniy-a, thee'in. A' ngul-a, minh thaa'-wantanam netang angan wipin. Thanan ke' keny wichiythan-a, a' chukkunangan wunpiythan-a, puth ya'angama, minh nga' thaa'-wantanam puth wipin. 7A' nil pam anan-a, ngurp nungantaman nil Jesus.an kaangk wunant-a, thaw nungant, Peter.antan, “Ayyang, in nilam Lord a!” Nil Simon Peter.angan wikan ngeey-a, nilan shirtan ngoonch (nil puth shirt ke'anang iiy-iiy, kemp yoon), a' chang pey, ngakang angan.
8Than ngurp wiy Jesus.antaman-a, chukkunang mo'in thomp aakanakan. Than net wich-wichin koy-koyyuw angan, minh yot thaman wichin, than puth kech ke'anam, thomp amanaman. 9Kanan wampin thompang angan-a, than thum thathin, anman pench-pench, minh nga' thamp, angman wunin thum munthang, a' may damper tham. 10A' nil Jesus.an thaw thant, “Minh nga' wiy pal kalān niiy nyiingkan wichana.” 11A' puth-a, nil Simon Peter.an chukkunak iiy, a' netan pal wich-wich thompak, minh nga' pi'-pi'anam anangan tham, yota, thaa'-wantanaman, one hundred and fifty three. Nungkway minh yot thaa'-wantanaman wipin netang angan-a, netaniy-a, ke'am ik, ya'a. 12Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy pal iiyāna! may mungkāna!” Than ngurp nungantam al-alangan kan thiichin nunang Lord.ana, nanpalan thanan ke'am engkin nungant nil wee'ana. 13Nil Jesus.an-a, thumak iiy, minh a' may damper maay, a' kan-ngul yaark-yaarkath thant.
14Inaniy-a, nil Jesus.an ma'-ko'alam ngulan wamp thant ngurp nungantam al-alantan, nil mulaman ek.
Nil Jesus.an Peter.ant Ngul Thaw
15May kanan minchathin-a, nil Jesus.an thaw nungant Simon Peter.ant, “Ayyang, Simon-ang! Puk nhengk John.antam-ang! Nint kan-kanam kaangk wunangan ngathar ey? Nint kan-kanam ngayangan ngangkangam pi'-pi'angan ey? Ya' nath, minh nga' anman konang wamp-wampow nungkar ey?” Nil Peter.an thawant, “Ee', Lord. Nint kan mee'miy ngay kaangk wunang nungkarana.” A' nil Jesus.an thaw nungant, “Nint minam pi'-pi'ān thanang pam wanch anangan ngayangan monkan-wak-wakantan.” 16Ngul nil Jesus.an puthaman thawant, Simon Peter alantan, “Ayyang, Simon-ang! Puk nhengk John.antam-ang! Nint kan-kanam kaangk wunangan ngathar ey?” Nil Peter.an thawant, “Ee' Lord, nint kan mee'miy ngay kaangk wunang nungkara.” Nil Jesus.an thaw nungant, “Nint minam pi'-pi'ān thanang pam wanch anangan ngayangan monkan-wak-wakantan.” 17A' nil Jesus.an-a, puth-putham thaw nungant Peter.ant, “Ayyang, Simon-ang! Puk nhengk John.antam-ang! Nint kan-kanam kaangk wunangan ngathara ey?”
Nil Peter.angan wik inangan ngeey-a, nil ngangk waya, ngangk wiy-wiyam wun, puth nil Jesus.an ma'-ko'alaman ngul thaw nungant, “Nint kan-kanam kaangk wunangan ngathar ey?” Nil Peter.an thawant, “Nint puth yotam kan thiichangan, nint kan-kanam mee'miy ngathar ngay kan-kanaman kaangk wunang nungkara.” A' nil Jesus.an thawant, “Nint minam pi'-pi'ān thanang pam wanch anangan ngayangan monkan-wak-wakantan. 18Ngay nungk inan kan-kanam thawāng, nint kan ngeeyān a! Nint pam kompaman iiy-iiyan-a, nint ngook ngoonchan, a' beltang nintam kathan nungkarakam, a' nint kaangk aak wanttinakan iiyān-a, an nint iiyan nathan. Ngul-ngulan-a, nint wuut ngulan weenān-a, nint ma' ngul we'aramān a' than ma' ngul kathayn nintang, a' aak-aakanakan kalayn nintang, aakan nint ke'an kaangk iiyān a!” 19(Nil Jesus.an wik inangan thaw yipam waa'ow nil Peter.an want-wanttakan mul wunow. A' thon inan yipam waa'ow; than ngulan mulathayn nunang, Peter.an, nil puth Jesus.an monkan-wak-wakan nunang. Ngul-ngulan-a, than kanan mulathayn nunang Peter.an-a, than pam wanchangana God.an thaa'-kuump-kuumpayn nunang puth nil Peter.angan mulakam monkan-wak-wak nunang, Jesus.an.) A' nil Jesus.an thaw nungant, Peter.ant, “Nint monkan-wak-wakān ngayang a!”
Nil Jesus.an Thaw Ngul Pam Thon Alantan Nilan Kaangk Wunant
20Anpalan-a, than kan iiy-iiyin, a' nil Peter.an ke' weentiy-a, a' ngurp thonangan Jesus.antam anan thathan, koy-koyyuw iiy-iiy nungantang. Pam alantan-a, nil Jesus.an kaangk wun nungant. Ka'athangaman-a, than mayan mungkin-a, pul karp nyiinpul Jesus.ang. A' nilan thawant Jesus.ant, “Ayyang, Lord-ang, nintang wee'ang ma'am thee'ow pam way al-alantan a?” Wik yimanangan ka'athaman thawant pam anan. 21Nil Peter.angan thath nunang, pam anan, a' thaw nungant, Jesus.ant, “Ayyang, pam nil inan want-wanttak mul wunow a?” 22Nil Jesus.an thawant, Peter.ant, “Ngay kaangkwey-a, nil man-yethaman iiy-iiyow-a, aak-aakanakaman ngay palam ngulan wampāng-a, in wik nungkar ya'a, in wik ngath-ngathar a! Nintiya, ngayang anman monkan-wak-wakān a!”
23Nil Jesus.an wik inangan kanan thaw-a, than ngurp nungantam anangan-a, thanttakaman thaw-thawin, “Nil pam anan ke' uthamow ey? Nil puth man-yetham anman iiy-iiyow ey?” Than wik inanganiya, thon-thonant waa'-waa'in, thant al-alantan monkanan-wak-wakin nunang, Jesus.an. Nil puth Jesus.an yimanangan ke'am thaw. Nilan wik yimanangan ep thaw, “Ngay kaangkwey-a, nil man-yethaman iiy-iiyow-a, aak-aakanakaman ngay palam ngulan wampāng-a, in wik nungkar ya'a, an wik ngath-ngathara!”
24Pam alangaman-a, thanan waa'-waa'in nunang nil ke'an uthamow-a, nilan waa'-waa' thant Jesus.antaman, a' latang thamp ump-ump. Ngampaniy-a, mee'miy wik nilan waa', a' ump thampang latanganiy, an wik kan-kanama.
25A' puth nil Jesus.angan work wiy anangan yot yump-yump, puth than latangan-a, ke'am anangan umpin. Puth thanwey umpiythan-a, wik kath ma'mangkam Jesus.antaman-a, an puth wanttak a? An puth lat yot-yotam, ke' wuniythan aak ingana, aak umyompanamangana, puth aak many a!
Anman kan.