Than Kunttow Thaa'an Ya'-Ya'am Thathin
201Aak Sunday ngulan wun-a, aakan kan-kanang pach-pacham-a, nil Mary Magdalene.an aak kunttow awar aakanak nguch, a' kunttow thaa'an ya'-ya'am thath, kunttow awaran thaa' pa'ant wun. 2A' nil Mary.an kamp ngul mo', Simon Peter.ant, a' ngurp Jesus.antam thon alantan, pam nil Jesus.an kaangk wun nungant, a' nil waa' pulant, “Than moom ngamparam nath kalin nunang a! kunttow awar anpalan. Than wanttinak yaaka' kalin nunang a?” 3A' pul Peter-a, ngurp thonangan Jesus.antaman kamp mo'-mo'pul kunttow awar aakanakan. 4Pul karp kanan mo'-mo'pul-a, puth ngulan-a, Peter.an koy-koyyuw mo', nil-nungantan-a, umputh pent, ka'atham wamp kunttow awar aakanakan. 5Nil thuch-a, iim, a' ngook nunangan kathin thath thanang angman wun-wunin, puth nil ke'am ngoonch. 6A' nil Simon Peter.an ngul wamp, koy-koyyuw, a' nil pek wupam ngoonch, kunttow awar angan. A' nil thath-thath ngook anangan angman wun-wunin, 7a' puth ngook kuchekan kathin nunang angman pokkapang montanpekan wun. 8A' nil pam thonan-a, ka'athaman wamp kunttow awar aakanakan-a, nil ngul ngoonch. Nil ngook anangan thath-thath thanang, a' nil kan-ngul thiich Jesus.an kan-kanam mulaman ek. 9Than puth ka'athaman wik Jesus.antaman min-min ke'am ngeeyin, wuthanang wun thant, wik lat ngench thayan anpalan, keenkanaman umpin, wik yimanangan: nil kan-kanam ngul ekow mulaman. 10A' pul koyam iiypul aakak.
Nil Jesus.an Wamp Nungant Mary Magdalene Alantan
11Pul kanan iiypul-a, nil Mary ngul wamp. Nil yoon than-than, kunttow awar thinth peey-peey. Nil thuch-a, peey-peey, pek thath-thath, kunttow awarang, 12a' ngaantiyongk kucham God.antam thath pulang, ngook pachang nyiin-nyiinpul angman, aak mookang. Ngaantiyongk thonaniy-a, Jesus.an kuchek wun-a, aak angman nyiin; a' thonanganan-a, Jesus.an tha' wun-a, aak angman nyiin-nyiin. 13Pul ngaantiyongk anangan thawpul nungant, Mary.ant, “Ayyang, nint ngeenam peey-peeyangan ee?” Nil Mary.an thaw, “Than moom ngatharaman maayin nunang a! Wanttin yaaka' kalin nunang a? ngay puth ngoongk-ngoongkam a!”
14Nil wik inangan kanan thaw pulant-a, nil manyam weent, a' paman mee' kiirkang thathan nunang, kul-kulam than-than. Nil Mary.angan ke' pam thonangan yimanangan ngaantam-ngeey nunang, puth ya', nil Jesus anman kum-kuman. 15A' nil Jesus.an thawant, “Ayyang, nint ngeenam peey-peeyangan ee? Nint wee'antak wenk-wenkangan ee?” Puth nil Mary.angan ngaantam-ngeey ke' pam gardenan pi'-pi'an, ke'-paal nilan thawant, Jesus.ant, “Ayyang, aak inpalan nint kalan nunang ey? Nintwey nath kalan nunang-a, nint waa'ānar aak wanttinakan kalan nunang, ngay yipam uwāng nunang.” 16A' nil Jesus.an thawant, “Mary-ang!” A' nil weent um nungant Jesus.ant, a' wik Hebrew.ang thaw nungant, wik nungantamang, “Ayyang, Rabboni! In nintam ey!” Wik Rabboni.an-a, wik ngamparamangan-a, teacher waa'anamp. 17A' nil Jesus.an thawant, “Ke' mamān ngayanga! puth ngay ke'am yippak kenya matangan piip ngatharamantan. Puth nint iiyān ngurp ngatharam al-alantan, than puth ke' kuunch ngatharam yimanangan, a' wik yimanangan thawān thant, ‘Ngay keny matāng God.ant, nilan puth piip ngatharama, puth piip niiyantam thampang, God ngatharama, a' puth God niiyantam thampang.’ ” 18A' nil Mary Magdalene.an iiy ngul a' thaw thant, ngurp Jesus.antam al-alantan, “Ngay moom ngamparam kan uwangan nunang a!” A' wik nil Jesus.angan kuch thant-a, nil Mary.angan-a, waa'-waa' ngul thant.
Nil Ngurp Nungantamak Wamp Ngul
19Sunday ngutang ngulan-a, ngurp Jesus.antam anangan thonamang yalmathwin, aawuch thaa' ngathanang nyiin-nyiinin. Than thaa'an-a, ngathin, yuk key.ang, than puth winynyang mo'in Jews al-alantaman. A' nungkway than aawuch thaa' ngathanangan nyiin-nyiinin-a, nil Jesus.an angman wamp thant, angman than, a' thaw thant, “Niiyalang! Niiy in ey?” 20Wik inangan kanan thaw-a, nil ma' wench meenath thant, a' engk-thaa' wenchan meenath thant. Than Lord Jesus.an thathin nunangan-a, ngangk min paththam ngul wun thant. 21A' nil Jesus.an thaw thant, “Ngangk min wunow niiyant a! Ke' piip ngatharamangan kuchany-a, ngay yimanang niiyangan kuchānga.” 22Wik inangan kanan thaw-a, nil Jesus.an thaa' manyam ik, a' ngangkang thee' thant, Ngeen-Wiy Min God.antaman yipam ngangkang ngoonchow thanttang, a' nil thaw thant, “Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangkang ngoonchow niiyantang a! 23Anpalan-a, niiy nath thawin thant pam wanch al-alantan-a, ‘Kana, ngan ke'-ngul ngaantam-ngeeyān way niiyan iiy-iiyan, ya'a,’ an puth God.angan yimanang ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way thanan iiy-iiyin. Puth niiy nath thawin thant-a, ‘Ya'a, nganang ke' kon-ngathow niiyan way iiy-iiyan,’ an puth God.angan yimanang ke' kon-ngathow thanan way iiy-iiyin.” A' nil Jesus.angan kan-ngul want thanang.
Nil Jesus.an Thomas.ant Ngul Thawa
24Nil Jesus.an ka'athaman wamp thant ngurp nungantam al-alantan-a, nil Thomas.an ang ya'a. (Namp thon nungant-a, Puk Um Kucham, “Twinan” waa'antan.) 25A' than ngurp wiy al-alangan waa'in nungant, Thomas.ant, “Ngan Lord kan thathan a!” A' nil Thomas.an thaw thant, “An ngay mee' ngatharamangan thathing ma' wench nailangan pungin nunang-a, a' ma' wunping wench thaa'anganwey-a, a' puth ma' engk-thaa'angan wunping nungantangwey-a, an ngay ep kan-kanam ngaantam-ngeeying nil mulaman kan ek. Nath ya'wey-a, ngay ke' ngaantam-ngeeying nil mulaman ek, ya'a.”
26Week thonang ngulan-a, ngurp Jesus.antaman karpam nyiin-nyiinin aawuchangan. Nil Thomas.an-a, thanttang angman nyiin-nyiin. A' nungkway than aawuch thaa' ngathanangan nyiin-nyiinin-a, nil Jesus.an angman wamp thant, a' angman than, a' thaw thant, “Niiy in ey? Yaa, ngangk min wunow niiyanta.” 27A' nil Jesus.an-a, Thomas.ant thaw ngul, “Ma' inangan thath a! A' ma' puk nungkaraman ma' wench thaa'ang ingan wunpān a! A' nint ma' pal ongkaratha, engk-thaa' ingan wunpān a! Nint ke'-ngul man-ngeeyān ngayang, ya'a! Nint kan-kanam ngul ngaantam-ngeeyān ngay mulaman ekangan a!” 28A' nil Thomas.an thawant, “Nint in Lord ngatharama, God ngatharama!” 29A' nil Jesus.an-a, Thomas.ant thaw, “Nint ngayang ngurp thathan, a' nanpalan nint ngaantam-ngeeyangan ngay mulaman ekangan. Nungkway than wiy al-alangan ngurp ke' thathayn ngayang-a, an than ngul ngaantam-ngeeyayn ngay mulaman ekangan. Than anangan-a, ngangk min paththam ngul wunayn.”
30Nil Jesus.angan-a, work pi'an min-miniy anangan yump-yump yot anangan, mee' ngurp nungantam al-alantangan, puth wik kath wiy ke' umpanam lat ingan. 31Wik kath inangan Jesus.antaman umpangan, niiy yipam kan-kanam ngaantam-ngeeyān nunang nilan puk nhengk God.antam, God.angan kuch nunang, a' puth-a, niiy yipam ngangk punch-aakam thee'ān nungant. Puth nil Jesus.an wamp aak iikanakan, yipam kaa'-piichanathow niiyang, niiy yipam ma' God.antang inpalman iiy-iiyān, a' puth ngul-ngulakam.